Din position: Hem > Stockholms stad > Tillståndsutskottet > Sammanträde 2008-12-04

Sammanträde 2008-12-04

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (111 kb)

§1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden Petter Lindfors (m) öppnade sammanträdet.

§2 Utseende av protokolljusterare

Ordföranden Petter Lindfors (m) och vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokolljustering

Anmäldes att protokollet från tillståndsutskottets sammanträde 2008-11-05 hade justerats 2008-11-11.

§4 Tid för justering av protokollet

Beslutades att dagens protokoll justeras 2008-12-11.

§5 Återremitterat ärende om utökad serveringstid i restaurang Hotellet, Linnégatan 18

Dnr: 05-2008-03345

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid, vid servering till slutet sällskap i restaurang, till klockan 03:00 söndag-torsdag, på grund av risk för störningar till närboende, enligt 6 kap. 4 § och 7 kap. 9 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m föreslog att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan med ett års prövotid.

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s), ledamoten Patrik Silverudd (fp) och ledamoten Jackie Nylander (v).

Reservation

Ordföranden Petter Lindfors (m) m.fl. m reserverade sig mot utskottets beslut.

§6 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Il Piatto, Nordenflychtsvägen 61-63

Dnr: 01-2008-00874

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Il Piatto Hornsberg HB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:30 till klockan 22:00 i restaurangen och uteserveringen, enligt 7 kap.5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§7 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Pizza Express, Korpmossevägen 66

Dnr: 01-2008-02482

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Mona Pizza Express KB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 22:00 i restaurangen och från klockan 15:00 till klockan 22:00 på uteserveringen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-06 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§8 Ansökan om serveringstillstånd i Simons Skafferi Deli och Butik, Kungstensgatan 12

Dnr: 01-2008-03139

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Simons skafferi och Brasseri AB stadigvarande serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang mellan klockan 12:00-21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ovanstående förutsätter att sökanden styrker att lokalen blir godkänd av miljöförvaltningen för allsidig matlagning enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § AL. Ovanstående förutsätter även att sökanden styrker dispositionsrätten till lokalen. Förbehållen ska vara uppfyllda senast 2009-01-30, i annat fall upphör detta beslut att gälla. Tillståndsbevis utfärdas först när förbehållen har undanröjts.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§9 Ansökan om serveringstillstånd I restaurang Pizzeria Il Coure, Fyrvaktarkroken 16

Dnr: 01-2008-03354

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Cemdel Restauranger HB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang och uteservering mellan klockan 11:00-22:00 respektive 11:00-21:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

 2. Dessutom medges serveringstid till klockan 23:00 i restaurangen, med prövotid om ett år, enligt 7 kap. 5 § AL. Detta för att säkerställa att sökanden kan driva verksamheten till denna tid utan klagomål från närboende.

 3. Stadigvarande serveringstid till klockan 23:00 i restaurang avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

 4. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§10 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang Husmans Deli, Östermalms Saluhall

Dnr: 01-2008-03638

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge Husmans Deli Östermalmshallen Stockholm AB, stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten dagligen från klockan 11:00 till klockan 18:30 i restaurangen, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§11 Ansökan om serveringstillstånd i restaurang JT Restaurang, Järntorget 78

Dnr: 01-2008-03721

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Jenny & Jans Restaurang AB, serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurangen mellan klockan 11:00 och 22:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Serveringstid medges även på prov ett år till klockan 01:00 vid servering till allmänheten i restaurangen, enligt 7 kap. 5 § AL.

 3. Stadigvarande serveringstid i restaurangen till klockan 01:00 avslås enligt 6 kap. 4 § AL, med hänvisning till risk för störningar till närboende.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande från brandmyndigheten, daterat 2008-11-07 och yttrande över alkoholservering –JT Restaurang från Södermalms stadsdelsnämnd, daterat 2208-11-07.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§12 Ansökan om serveringstillstånd i Carotte Catering, Tegeluddsvägen 92

Dnr: 02-2008-02107

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att ge La Carotte Catering Jobeus AB serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap, dagligen i serveringslokalen mellan klockan 12:00-01:00.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-10 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§13 Ansökan om serveringstillstånd i Orionteatern, Katarina Bangata 77

Dnr: 04-2007-02158

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att bifalla ansökan från Orionteatern om serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten, i paus under pågående föreställning, i teaterns foajé, och väl avgränsad serveringsyta, i anslutning till foajé, i teaterlokalen bakom läktare/scen, dagligen med serveringstid klockan 11:00-01:00, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att bifalla ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§14 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Ett Litet Hak, Grev Turegatan 15

Dnr: 05-2008-03486

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i restaurangen. Detta på grund av risk för ordnings- och ljudstörningar. Lagstöd finns i 6 kap. 4 § alkohollagen.

 2. Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 01:00.

 3. Utskottet beslutade att ge utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 24:00 på prov ett år.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Keyvan Kalani och ombudet Keyvan Bashiri, vilka redogjorde för omständigheterna i ärendet i enlighet med dukad skrivelse, daterad den 24 oktober 2008.

Vid sammanträdet dukades även tjänsteanteckning från tillståndsenheten, daterad 2008-11-26. I tjänsteanteckningen framgår bl.a. att bolaget ansöker om utökad serveringstid i uteserveringen till klockan 24:00 om ansökan om utökad serveringstid till klockan 01:00 avslås.

Förslag till beslut
Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att avslå ansökan som redovisas i tjänsteutlåtandet, men bifalla ansökan om utökad serveringstid till klockan 24:00.

§15 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang King´s Town, Ringvägen 104

Dnr 34-2008-04050

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att avslå ansökan om utökad serveringstid till klockan 03:00 onsdagar och torsdagar i källarplanet. Risk finns för störningar till närboende. Lagstöd finns i 6 kap. 4 § alkohollagen

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att avslå ansökan.

Vid sammanträdet dukades yttrande över ansökan om alkoholservering – King´s Town från Södermalms stadsdelsnämnd, daterad 2008-11-27.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§16 Ansökan om utökad serveringstid i restaurang Street Hornstull, Hornstulls Strand 4

Dnr: 19-2008-03447

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att ge Hornstulls Strand Etablissement AB, serveringstillstånd för spritdrycker vin och starköl till allmänheten, dagligen i restaurang till klockan 02:00 på prov ett år, enligt 7 kap. 5 § alkohollagen (AL).

 2. Ansökan om stadigvarande tillstånd till klockan 02:00 avslås, enligt 6 kap. 4 § AL med hänsyn till risk för störningar till närboende.

 3. Villkor meddelas att minst två av polismyndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör på serveringsstället fredagar och lördagar från klockan 22:00, till dess att samtliga gäster lämnat lokalen.

 4. Villkor meddelas även att all personal som anlitas för servering, samtliga som inte enbart tillfälligt engageras, utbildas i ansvarsfull alkoholservering (STAD-utbildning). Villkoret om utbildning för nuvarande personal ska vara uppfyllt och redovisat till Tillståndsenheten senast 2009-03-04. Därefter gäller villkoret kontinuerligt.

 5. Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-12 och föreslagit att utskottet skulle besluta att dels bifalla, dels avslå ansökan.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§17 Inggripande mot Indian Khusboo AB – Indian Khusboo, Kungsholmsgatan 19

Dnr: 07-2008-02670

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Indian Khusboo AB, tillståndshavare på serveringsstället Indian Khusboo, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 1.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-22 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av ombudet Morgan Jogerheim, vilken redogjorde för omständigheterna i ärende i enlighet med dukad skrivelse, daterad 2008-11-19. Fullmakt för ombudet dukades också.

Följande handlingar dukades även vid sammanträdet: Två tjänsteanteckningar, daterade 2008-12-03. Utdrag från Creditsafe, daterat 2008-12-03.

Vid sammanträdet var även bokföringskonsult Hans Wahling närvarande.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§18 Ingripande mot Fenixbar CT AB – Fenix, Götgatan 40

Dnr: 07-2008-00586

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Fenixbar CT AB, på serveringsställe Fenix, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 2.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-17 och förslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades kopia på mottagningsbevis, daterat 2008-11 24.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§19 Ingripande mot Abdullah Hoxha – Flamenco, Norrtullsgatan 43

Dnr: 07-2008-00942

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Abdullah Hoxha, tillståndshavare på serveringsstället Flamenco, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 3.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Abdullah Hoxha och ombudet Bo Ulvesten, vilka redogjorde omständigheterna i ärendet i enlighet med dukade skrivelser, daterade 2008-10-30, 2008-10-31, 2008-11-01, 2008-11-28 (med bilagor), 2008-11-29 (med bilagor), 2008-12-03 samt en under sammanträdet ingiven skrivelse, daterad 2008-12-03. Vid sammanträdet var även Sara Persson och Susanne Svinghammar närvarande.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§20 Ingripande mot Kvarnstenen Restaurang AB – Kvarnen, Tjärhovsgatan 4

Dnr: 07-2008-02229

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Kvarnstenen Restaurang AB, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 4.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-21 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet dukades tjänsteanteckning (med bilagor) från tillståndsenheten angående Kvarnen T, daterad 2008-12-02.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§21 Ingripande mot WoLa Restaurang AB – WKB Marieberg, Gjörwellsgatan 24

Dnr: 07-2008-02472

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-10-29 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillstånsdhavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslog att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Vice ordföranden Elisabeth Brand Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) föreslog att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Utskottet beslutade enligt framlagt förslag från ordföranden Petter Lindfors (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp).

Ersättaryttrande

Om ersättaren Stefan Nilsson (mp) haft rösträtt hade han föreslagit att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Petter Lindfors (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

Reservation

Vice ordföranden Elisabeth Brandt Ygeman (s) och ledamoten Jackie Nylander (v) reserverade sig mot utskottets beslut.

§22 Ingripande mot Aleksic & Ivkovic Handelsbolag – Sköntorp, Gullmarsvägen 44

Dnr 07-2008-02673

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Aleksic & Ivkovic Handelsbolag, på serveringsstället Sköntorp, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 5.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukade skrivelse, daterad 2008-12-02

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Ingripande mot T & S Trading Akteibolag – Gamla Bysis, Hornsgatan 82

Dnr 07-2008-03109

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela T & S Trading AB, tillståndshavare i restaurang Gamla Bysis en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 6.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Ingripande mot Mocca Enterprise AB – Wokhouse, Regeringsgatan 30

Dnr 07-2008-03099

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Tillståndshavaren Mocca Enterprise AB, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 7.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-17 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§25 Ingripande mot K Karaoke AB – K Karaoke, Odengatan 87

Dnr: 07-2008-03159

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela K Karaoke AB, tillståndshavare på restaurang K Karaoke en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen

Skälen redovisas i protokollets bilaga 8.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och förslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§26 Ingripande mot Global Matkultur Kommanditbolag – Global Matkultur, Erstagatan 21

Dnr: 07-2008-03285

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att inte vidta någon åtgärd.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta att inte vidta någon åtgärd.

Särskilt uttalande

Om det i nu gällande alkohollagstiftning funnits sanktionsmedlet erinran, då hade ordföranden Petter Lindfors (m), m.fl. m och ledamoten Patrik Silverudd (fp) föreslagit det sanktionsmedlet.

§27 Ingripande mot Svensk-Grekiska Föreningen i N. Sthlm - Svensk Grekiska föreningen, Rinkebytorget 1

Dnr: 07-2008-03371

Tillståndsutskottets beslut

 1. Utskottet beslutade att meddela tillståndshavaren Svensk-Grekiska Föreningen i N. Sthlm, en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen (AL).

 2. Villkor meddelas, enligt 7 kap. 5 § AL, att serveringsansvarig personal genomgår STAD-utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Villkoret ska vara uppfyllt och redovisat till tillståndsenheten senast 2009-03-04.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§28 Ingripande mot Francis & Nada Jakob Handelsbolag – Francis Kök & Bar, Vanadisvägen 18

Dnr: 07-2008-03460

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att återkalla serveringstillståndet för Francis & Nada Jakob Handelsbolag, tillståndshavare på serveringsstället Francis Kök & Bar, enligt 7 kap. 19 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 10.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-13 och föreslagit att utskottet skulle besluta att återkalla serveringstillståndet.

Vid sammanträdet dukades ett yttrande från bolaget, daterat den 26 november 2008.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§29 Ingripande mot Violen kök & bar – Violen, Svandammsvägen 17

Dnr 07-2008-03418

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att meddela Violen kök & bar, tillståndshavare i restaurang Violen en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 11.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-14 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Vid sammanträdet företräddes bolaget av Robil Öz, vilken redogjorde för omständigheterna i ärendet.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§30 Ingripande mot Menderes HB – Blecktornskällaren, Ringvägen 147

Dnr 07-2008-03425

Tillståndsutskottet beslut

Utskottet beslutade att meddela Menderes Handelsbolag, tillståndshavare på restaurang Blecktornskällaren en varning, enligt 7 kap. 20 § alkohollagen.

Skälen redovisas i protokollets bilaga 12.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i tjänsteutlåtande 2008-11-18 och föreslagit att utskottet skulle besluta att meddela tillståndshavaren en varning.

Förslag till beslut

Ordföranden Petter Lindfors (m) föreslog med instämmande från övriga ledamöter att utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§31 Anmälan av beslut fattade enligt delegation - servering till allmänheten under perioden 2008-11-01 – 2008-11-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§32 Anmälan av beslut fattade enligt delegation avseende ansökningar om serveringstillstånd till slutna sällskap under perioden 2008-11-01 – 2008-11-25

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

§33 Anmälan av förteckning över påbörjade tillsynsärenden enligt alkohollagen under perioden 2008-11-01 – 2008-11-25

Tillståndutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga förteckningen till handlingarna.

§34 Domar/beslut/protokoll från länsrätten

3 domar och 1 beslut från länsrätten anmäldes.

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga domarna och beslutet till handlingarna.

§35 Domar/beslut/protokoll från kammarrätten

1 beslut och 3 protokoll anmäldes

Tillståndsutskottets beslut

Utskottet beslutade att lägga beslutet och protokollen till handlingarna.

§36 Information från tillståndenheten

Anders Häregård påminde om vårens mötestider i tillståndsutskottet.