Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

Sammanträdet inleds kl.18.00 med att stadsdelsdirektören går igenom de ärenden som ska beh Läs mer...andlas vid dagens sammanträde och allmänheten har möjlighet att ställa frågor.

Tidigast kl.18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.

1 Justering av dagens protokoll

Utseende av protokolljusterare
Tid för protokollets justering (2008-05-21)

2 Justering av föregående protokoll

Anmälan av protokollsjustering
(SDN 2008-04-24, justerat 2008-04-29)

3 Utsänds endast till nämndens ledamöter

Inkomna medborgarförslag

- Inga denna gång

4 Medborgarförslag angående uppsättning av trafikspegel på parkväg

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-07
(D nr 002-85/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
Ärendedokument
Medborgarförslag

5 Teritalrapport 1 (T1)

Föreligger tjänsteutlåtande
(D nr)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna denna tertialrapport och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om i detta ärende föreslagna åtgärder för att nå en budget i balans.
3. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 2 Mkr i avvecklingskostnader för två våningsplan i Tensta servicehus.
4. Stadsdelsnämnden föreslås hemställa om 1,6 Mkr i omstruktureringsmedel för administrativa lokaler enligt bilaga 1.9.
5. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 0,8 Mkr i stimulansbidrag för två nya förskoleavdelningar vid Salagatan 44.
6. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 2,3 Mkr i stimulansbidrag för det nya LSS-boendet Solrosen.
7. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 1 Mkr i stimulansbidrag för två nya boenden för socialpsykiatri och hemlösa vid Elinsborgsbacken 3
8. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om 1,3 Mkr för förskolor med hyror överstigande 1709 kr/kvm.
9. Stadsdelsnämnden beslutar hemställa om övriga i detta ärende föreslagna budgetjusteringar om 0,6 Mkr enligt blankett 1.5
10. Stadsdelsnämnden beslutar om i detta ärende föreslagna omslutningsförändringar enligt bilaga 1-4.
11. Omedelbar justering

6 Remiss: Skrivelse (5/3) om att demokratisera Järvalyftet

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-04-17
(D nr 006-148/08)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta utlåtande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Ansökan om föreningsbidrag för år 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-05
(D nr)

Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden beslutar avslå ansökan från föreningen los Pumas IFK.
2. Stadsdelsnämnden beslutar avslå ansökan från föreningen Bromsten IK
3. Stadsdelsnämnden beslutar avslå ansökan från Somaliska Europeiska Ungdom Kultur och Idrott.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nominering av förskolan Tensta Allé 40 till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2008

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-05
(D nr)

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner nomineringen av förskolan Tensta Allé 40 till stadens kvalitetsutmärkelse 2008.

9 Föreningsstäd i samverkan över Järvafältet

Föreligger tjänsteutlåtande 2008-05-05
(D nr 099-228/08)

Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnder och Rinkeby-Kista godkänner denna ansökan om sammanlagt 7,5 mnkr under tre år från Järvalyftet för föreningsstädning på södra och norra Järva.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde 2008-04-10

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmälan av protokoll från stadsdelsnämndens handikappråd

Anmäles protokoll från stadsdelsnämndens handikappråds sammanträde 2008-04-09

Förslag till beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Allmänna inkomna offentliga handlingar i april månad 2007

Anmäles förteckning över allmänna inkomna offentliga handlingar

Förslag till beslut
Förteckningen läggs till handlingarna
_____________________

Kurser/Konferenser
_____________________

Information/rapporter
_____________________