Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-20

Sammanträde 2017-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Spånga Folkan, Spångavägen 353

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och val av justerare

2 Svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Dnr 1.5.1-205/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

3 Utvärdering av Järva Rent Och Snyggt

Dnr 1.2.6-173/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna rapporten och lägger den till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att till nämnden redovisa ett förslag för verksamheten föreningsstäd för år 2018.

4 Rapport utvärdering av Civila Rådet

Dnr 1.1-039/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att civila rådet ska upphöra,
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltningen att under hösten 2017 genomföra en nätverksträff med intresserade föreningar och idéburna organisationer i syfte att gemensamt utarbeta tydliga syften och mål för framtida nätverksträffar,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att resultatet av nätverksträffen ska presenteras för stadsdelsnämnden.

5 Återrapportering föreningsstöd 2010 till 2016

Dnr 5.4-690/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapporten och lägger den till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsförvaltning att utarbeta förslag till revidera riktlinjerna för föreningsbidrag.

6 Miljöhandlingsplan 2016-2019

Dnr 1.1-750/2016
Dnr 1.1-750/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning beslutar att anta Miljöhandlingsplan 2017-2019,
2. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning beslutar att uppdra till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att revidera miljöhandlingsplanen årligen i samband med verksamhetsplanen,
3. Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning beslutar att ge stadsdelsdirektören i uppdrag att vid behov flytta ansvaret för en aktivitet från en avdelning till annan inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

7 Månadsrapport i april 2017

Dnr 1.2.1-123/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten.

8 Anmälan av delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Dnr 1.6-180/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delrapporten till handlingarna.

9 Utökad nattvandring 2017

Dnr 1.1-171/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens förslag till utökad nattvandring för 2017 till en kostnad av högst 290 000 kronor,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna rutiner för ersättning till föreningar som genomför nattvandring

10 Anmälningsärende avseende revisionsplan 2017

Dnr 1.4-160/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga revisionsplanen för 2017 till handlingarna.

11 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 1.1-200/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att delegera till nedan namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren rätt att enligt 45 § 1 st, p 1 och 2 LVM, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
2. Nämnden förordnar nedan namngivna gruppledare och socialsekreterare vid Socialjouren med rätt att enligt 43 § 1 st 2 p LVU, inom nämndens ansvarsområde, begära handräckning av Polismyndighet och, i särskilda fall, Kriminalvård.
3. Nämndens tidigare delegeringar till och förordnanden av tjänstepersoner vid Socialjouren upphör att gälla.
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd justerar paragrafen omedelbart.

12 Svar på yttrande om granskning av samverkan i missbruks- och beroendevården

Dnr 1.4-161/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på yttrandet till stadsrevisionen.

13 Utseende av firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr 1.1-319/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att Christina Heglert upphör att vara firmatecknare och utanordnare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse stadsdelsdirektör Per Kjellander till utanordnare och firmatecknare för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Nämnden beslutar även att Per Kjellander äger utse ett lämpligt antal ställföreträdare som utanordnare,
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Deltagande i konferens om utbyte av metoder mot ungas arbetslöshet

Dnr 1.1-204/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att en (1) medarbetare från förvaltningen deltar i följande konferenser i Prag; 23 till 24 maj 2017, vår/sommar 2017, och i Prag 2018 inom ramen för EU-projektet Exchange of Good Practice in Work with NEET youth.

15 Studieresa till kommunala förskolor i Reggio Emilia i Italien

Dnr 1.1-127/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att bevilja två pedagoger från förskoleverksamheten i Spånga-Tensta att i tjänsten delta i ett sexdagars seminarium vid Reggio Emilia kommunala förskolor i Italien enligt förvaltningens förslag.

16 Studieresa till Danmark och England inom EU projektet Sverige Bygger Nytt, ett arbermarknadsprojekt för jobb inom byggsektorn

Dnr 1.1-209/2017 Förslag till beslut Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar att en (1) medarbetare från stadsdelsförvaltningen deltar i följande studieresor; 23 till 24 april 2017 till Danmark och vår/sommar 2017 till England, inom ramen för projektet EU-projektet Sverige Bygger Nytt.

17 Svar på skrivelse om snöröjning och halkbekämpning

Dnr 1.6-756/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lämna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

18 Svar på skrivelse om regnbågsflaggor i Spånga-Tensta under pride-veckan 2017

Dnr 1.6-103/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att flaggning med regnbågsflaggor ska genomföras under Pride-veckan 2017.

19 Svar på skrivelse rörande delegation om beslut av särskilt boende för äldre

Dnr 1.6-100/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

20 Svar på medborgarförslag gällande skolvägsmiljö

Dnr 1.2.4-051/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avskriva ärendet.

21 Anmälan av medborgarförslag gällande lekplats Fornminnesparken

Dnr 1.2.4-074/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag gällande lekplats fornminnesparken

22 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-125/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-006/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 7 mars 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet)
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

26 Information, nämndens och förvaltningens frågor