Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2006-01-26

Sammanträde 2006-01-26

Datum
Klockan
8:30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128

OBS! Aktiv Bo:s redovisning av hyresgästenkäten föreslås äga rum klockan 8.30 och beräknas Läs mer... ta cirka en timme i anspråk.

5 Rapport uppföljning av internkontrollplan 2005 samt förslag internkontrollplan 2006

7 Investeringsbeslut nyproduktion

8 Anmälan angående avtal med SL och Stockholms stad angående förvärv av del av Årstaäng 2

9 Anmälan angående överenskommelse om 2006 års hyror

10 Anmälan angående remisser

11 Anmälan angående anställningar i så kallade plus-jobb (muntligt)

12 Utvärdering av sjukförsäkring för Stockholmshems anställda

13 Redovisning av hyresgästenkät (muntligt)

Mötesinformation

Närvarande:
Ordförande Leif Rönngren
Vice ordförande Kristina Alvendal

Ledamöter (eller som ledamot tjänstgörande suppleant)
Lotta Edholm från § 4
Peter Lundberg
Mehdi Oguzsoy
Julia Skott (för Stern-Ödmark) från § 4
Karin Wanngård (för Goriya)

Suppleanter
Gertrud Brorsson
Mathias Nilsson

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L. Eriksson (Kommunal)
Peter Arndt (Kommunal)
Suppleant Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Olle Torefeldt, informationschef

Förhindrade att närvara:
Abdo Goriya
Lisa Stern-Ödmark
Fredrik Hjelmqvist
Sverker Holmberg
Per-Ola Bosson
Patrik Gavander

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordföranden föreslog att punkten 13, Redovisning av hyresgästenkät skulle behandlas direkt efter punkten 3 på dagordningen. Förslaget godkändes av styrelsen.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 7/2005 är justerat och utsänt.

§4 Anmälan av finansrapport per 2005-12-31 samt beslut om målduration

VD hänvisade till ärende 4.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2005-12-31 till handlingarna

att fastställa ränterisken för 2006 till 1,25 år med en tillåten avvikelse på +/- 0,4 år.

§5 Rapportuppföljning av internkontrollplan 2005 samt förslag till internkontrollplan 2006

VD hänvisade till ärende 5.

Styrelsen beslöt:

att godkänna rapport avseende internkontroll 2005

att fastställa förslag till internkontrollplan för 2006

§6 Lägesrapport för nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna.

§7 Investeringsbeslut för nyproduktion

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att godkänna investeringarna i projekten Gustav III:s väg och Årstaäng 2 och 3.

§8 Anmälan angående avtal med SL och Stockholms Stad angående förvärv av Årstaäng 2

VD hänvisade till ärende 8.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående förvärv av del av tomträtten och fastigheten Årstaäng 2.

§9 Anmälan angående överenskommelse om 2006 års hyror

VD hänvisade till ärende 9.

Styrelsen beslöt:

att godkänna överenskommelsen med Hyresgästföreningen Region Stockholm angående hyrorna för 2006.

§10 Anmälan angående remisser

VD hänvisade till ärende 10.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående inkomna och besvarade remisser

att bolagets remissvar angående PBL skulle tillställas styrelsen

§11 Anmälan angående anställningar i så kallade ”plus-jobb”

VD redogjorde för bolagets arbete med att anställa ”plus-jobbare”.

Styrelsen beslöt:

att godkänna anmälan angående anställningar i ”plus-jobb”

§12 Utvärdering av sjukförsäkring för Stockholmshems anställda

VD hänvisade till ärende 12.

Styrelsen beslöt:

att bordlägga ärendet

§13 Redovisning av hyresgästenkät

Resultaten av enkäten föredrogs av Erik Högberg från Aktiv-Bo.

Styrelsen beslöt:

att godkänna redovisningen av hyresgästenkäten

§14 VD informerar

VD vikarierar för närvarande för den sjukskrivne Bengt-Ove Birgersson, SABO, i den partssammansatta Hyresmarknadskommitténs, (HMK), förhandlingsdelegation. HMK består av representanter för SABO och Hyresgästerna, Riksförbundet, som har att slita hyrestvister då förhandlingar mellan allmännyttiga bostadsföretag och hyresgästföreningar strandat. För närvarande behandlas cirka 30 ärenden i kommittén.

§15 Övriga frågor

Vice ordföranden överlämnade en skrivelse angående bolagets hyressättning för fristående friskolor, bilaga 1.

Styrelsen beslöt:

att ge VD i uppdrag att bereda ett svar på skrivelsen

§16 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.