Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2006-10-05

Sammanträde 2006-10-05

Datum
Klockan
8.30
Plats
Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen torsdagen den 5 oktober 2006
kl 8:30 på Läs mer...Stockholmshems kontor, Hornsgatan 128.

7 Investerings- och inriktningsbeslut angående fastigheten Sjövik 7, återremiss (bilaga)

8 Lägesrapport kommunikationsstrategi (muntligt)

Mötesinformation

Närvarande:

Ordförande Leif Rönngren

Vice ordförande Kristina Alvendal

Ledamöter
(eller som ledamot tjänstgörande suppleant) Peter Lundberg
Mehdi Oguzsoy
Dimitris Soulios (för Karin Wanngård)
Mathias Nilsson (för Abdo Goriya)
Lotta Edholm

Suppleanter
Gertrud Brorsson
Fredrik Hjelmqvist

Personalrepresentanter
Ordinarie Börje L Eriksson (Kommunal)
Patrik Gavander (SKTF)

Suppleanter
Peter Arndt (Kommunal)
Anders Dahlgren (SKTF)

Övriga närvarande
Pelle Björklund, VD
Björn Lindstaf, styrelsens sekreterare
Stellan Blomberg, byggnadschef
Svante Larsson, ekonomichef
Olle Torefeldt, informationschef

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden.

§3 Föregående protokoll

Anmäldes att föregående protokoll 5/2006 är justerat och utdelat.

§4 Anmälan av delårsrapport inkl ILS 2006-01-01 – 2006-08-31

VD hänvisade till ärende 4 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga delårsrapporten till handlingarna.

§5 Anmälan av finansrapport per 2006-08-31

VD hänvisade till ärende 5 och Svante Larsson föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga finansrapporten per 2006-08-31 till handlingarna.

§6 Lägesrapport nyproduktion

VD hänvisade till ärende 6 och Stellan Blomberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt:

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion till handlingarna.

§7 Investerings- och inriktningsbeslut angående fastigheten Sjövik 7, återremiss

VD hänvisade till ärende 7.

Styrelsen beslöt:

att tillstyrka att befintlig byggnad på fastigheten Sjövik 7 rivs.

§8 Lägesrapport kommunikationsstrategi

VD hänvisade till Olle Torefeldt som föredrog ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna lägesrapporten beträffande kommunikationsstrategi.

§9 VD informerar

· Införandet av ”Koll på läget” som bland annat innebär att servicebilarna kan utnyttjas effektivare och att arbetsorderna kommer direkt till bilarna har följts av en referensgrupp som nu efter ett år anses obehövlig. Man har konstaterat att det inbyggda säkerhetssystemet fungerar väl liksom systemet med att följa upp arbetsordrar. Bränsleförbrukningen har också minskat och man har även minskat fordonsparken med 5 servicebilar. (Beror detta på KPL eller något annat??) Börje L Eriksson bekräftade att personalens initiala oro vid införandet av systemet inte längre kvarstår.

· Hyresförhandlingarna har ännu inte inletts. Bolaget har ett behov av hyresökningar för 2007 på grund av höjda kostnader bl a för räntor, värme och el. Förhandlingarna väntas bli mycket segslitna. Förhandling angående nyproduktionshyror i spannet 1 100 till 1 600 kronor/kvm/år har genomförts men avtalet är ännu inte slutligt godkänt av motparten.

· En omorganisation har skett genom att Värmeavdelningen har gått upp i Serviceavdelningen och Förvaltningsavdelningen. En ny värmestrateg har rekryterats, Gunnar Wiberg, som i många år arbetat med dessa frågor på SABO.

· Nybyggnadsprojekt med dålig ekonomi följs upp med särskild uppmärksamhet och VD återkommer till styrelsen om kraftiga fördyringar uppstår. Idag är det svårast att få in anbud på markarbeten, vilket innebär att priserna pressas upp.

· Frågor om bostadsrättsombildningar kommer in till bolaget. Vi hanterar tills vidare frågorna genom att hänvisa till att man ännu inte fattat nödvändiga politiska beslut i kommunen.

§10 Övriga frågor

Mathias Nilsson ställde frågor om Stockholmshems upprustningsprogram vid stambyte.

VD återkommer med en redogörelse angående detta vid nästa styrelsemöte.

Gertrud Brorsson ville ha en redogörelse om hur många försöks- och träningslägenheter Stockholmshem har. VD återkommer i frågan vid nästa styrelsemöte.

Leif Rönngren ville ha en redogörelse om vilka som bor i ”huset som inte finns” i Gröndal invid Essingeleden. VD återkommer i frågan vid nästa styrelsemöte.

Eftersom inga brådskande ärenden bedömdes föreligga till styrelsemötet den 2 november beslöt styrelsen att ställa in styrelsemötet den 2 november 2006.

§11 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.