Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2012-06-04

Sammanträde 2012-06-04

Datum
Klockan
12:00
Plats
Stockholmshems kontor, styrelserummet på 2 trappor, Hornsgatan 128
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (112 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

§2 Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordförande.

§3 Föregående protokoll 3/2012

Anmäldes att föregående protokoll 3/2012 är justerat och utdelat.

§4 Extra bolagsstämma angående efterutdelning

VD hänvisade till ärende 4.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta i enlighet med VD:s förslag och att ärendet skulle avgöras idag.

Vice ordföranden, Maria Hassan och Annika Hjelm med instämmanden från Kristoffer Hernbäck och Ingvar von Malmborg föreslog att styrelsen skulle besluta

att återremittera ärendet med uppdrag att redovisa verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av ett beslut om en eventuell extra utdelning samt anför därutöver;

Vi anser att syftet med denna utdelning borde förtydligats och att de eventuella kommande investeringarna vad gäller Stockholmshems del skulle ha konkretiserats. Är det nya och fler viktiga bostadsbyggen och infrastrukturinvesteringar som Stockholmshem kommer vara med att förverkliga eller är detta bara ett sätt för den styrande majoriteten att, genom dubbelbeskattning av allmännyttans hyresgäster, få ihop en ansträngd och bristfällig budget.

Stockholmshem har genom ägardirektiv uppdraget att både ta ansvar för byggande av bostäder och göra investeringar i Stockholmarnas olika miljöer, det behövs alltså inte ur detta perspektiv delas ut ytterligare pengar till Stadshus AB. Det är i bolagen som verktygen och uppdraget finns, det är också i verksamheten, under den politiskt tillsatta styrelsen som ansvaret ligger.

Stockholmshem har en gedigen portfölj för bostadsbyggande de kommande åren. Frågan som vi också ställer i och med detta är om utdelningen, dräneringen av Stockholmshems ekonomi, kommer försvåra genomförandet och byggandet av de idag planerade bostäderna i portföljen.

Att den politiska ledningen och ägaren driver igenom detta ärende trots det oklara rättsläget och att det inte bringas klarhet i en sådan viktig fråga som rättsläget är ansvarslöst och respektlöst, både utifrån de demokratiska aspekterna och utifrån det långsiktiga ansvar Stockholmshem har gentemot nuvarande och framtida hyresgäster.

Trots lagändringar och trots möjligheten att kunna ta ut mer pengar ur Stockholmshem så är det ett bolag med allmännyttigt syfte och inte vilket vinstdrivande företag som helst. Av denna anledning önskar vi återremiss på detta ärende med uppdrag till VD att till styrelsen redovisa vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter en eventuell utdelning skulle ge på Stockholmshems möjlighet som bolag.

Styrelsen beslöt att avgöra ärendet i dag.

Reservation mot beslutet framfördes av vice ordföranden, Maria Hassan och Annika Hjelm med instämmanden från Kristoffer Hernbäck och Ingvar von Malmborg med hänvisning till det av dem framlagda förslaget.

Ordföranden föreslog att styrelsen skulle besluta

att föreslå att extra bolagsstämma för AB Stockholmshem fattar beslut, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012 med ärenderubrik ”Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för 2011 för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen Dnr 123-108/2012” samt i enlighet med 5 § p 1 lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, om efterutdelning på 160 mnkr, motsvarande 9,10 kronor per aktie;

att föreslå att extra bolagsstämma för AB Stockholmshem fattar beslut, under förutsättning av till kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2012 med ärenderubrik ”Minoritetsåterremiss av delar av årsredovisning 2011 med uppföljning av budget för 2011 för Stockholms stad avseende värdeöverföring från bostadsbolagen Dnr 123-108/2012” samt i enlighet med 4 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, om efterutdelning på 100 mnkr, motsvarande 5,67 kronor per aktie;

att utbetalningsdag ska vara den 20 juni 2012;

att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

Vice ordföranden m fl föreslog att styrelsen skulle avslå ordförandens förslag.

Styrelsen beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

Reservation mot beslutet framfördes av vice ordföranden, Maria Hassan och Annika Hjelm med instämmanden från Kristoffer Hernbäck och Ingvar von Malmborg med hänvisning till sitt tidigare ställningstagande.

§5 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.