Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2007-02-01

Sammanträde 2007-02-01

Datum
Klockan
17.15
Plats
Sånga-Säby, Svartsjö/Ekerö

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Arrangerande av 2008 års årsmöte i International Association of Cities and Ports (IACP) (utsänds senare)

8 Investering för ombyggnad av Magasin 9, Frihamnen (utsänds senare)

9 Svar på revisionsrapport rörande underhåll och investeringar (utsänds senare)

10 Ändring av arbetsordning (utsänd)

11 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)

12 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 13 mars 2007 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (101 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av en § 3 A ”Utseende av sekreterare för dagens möte”.

§4 Utseende av sekreterare för dagens möte

 

Styrelsen beslöt

att

till sekreterare för dagens möte utse Britt-Marie Fahlström

§5 Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från mötet den 14 december 2006 anmäldes.

Noterades att Madeleine Jacobsson rätteligen skulle varit angiven som närvarande och att protokollet kommer att rättas.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Utdelad förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§8 Arrangerande av 2008 års årsmöte i International Association of Cities and Ports (IACP)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 januari 2007.

Styrelsen beslöt

att

Stockholms Hamn AB åtar sig värdskapet för IACPs konferens 2008 samt att Stockholms Hamn AB garanterar kostnaderna enligt ett belopp om högst 900.000 kronor samt att Stockholms Hamn AB skyndsamt tillsätter en projektgrupp samt söker sponsorer

§9 Investering för ombyggnad av Magasin 9, Frihamnen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 januari 2007.

Henrik Widerstråhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

Stockholms Hamn AB gör ovan beskrivna investering i om- och tillbyggnad av Magasin 9 till kryssningsterminal.

§10 Svar på revisionsrapport rörande underhåll och investeringar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 januari 2007.

Styrelsen beslöt

att

som svar på revisionsrapporten åberopa och överlämna tjänsteutlåtandet

att

bolaget under 2007 tar fram en underhållsstrategi för beslut av styrelsen

§11 Ändring av arbetsordning

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 januari.

Styrelsen beslöt

att

ändra arbetsordningen i enlighet med förslaget.

§12 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den utdelade finansrapporten.

§13 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 13 mars 2007 klockan 10.30. I anslutning till mötet informationsseminarium om LNG-gas kl 13.00-16.00.

§14 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.