Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2008-03-10

Sammanträde 2008-03-10

Datum
Klockan
9.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2008

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08 Läs mer...-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 04 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamnar.se.

Påminnelse: En lättare lunch kommer att finnas från kl. 11.00 för dem som deltar i styrelsemöten i Nynäshamns Mark AB och Kapellskärs Hamn AB.

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Årsredovisning för 2007, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2007 (utsänd)

8 Förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 för Stockholms Hamnar (utsänd)

9 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2008 (utsänd)

10 Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2008 (utsänd)

11 Remiss av utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län (utsänd)

13 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)

14 Studieresor för styrelsen (utsänd)

15 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
e. Tullens eventuella avveckling i Kapellskär.

16 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 20 maj 2008 kl. 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 10 från mötet den 18 december 2007 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes med tillägg för beslut och föreläggande från länsstyrelsen den 28 februari 2008 rörande olägenhetsanmälan om bullerstörningar från verksamheten inom Kapellskärs hamn.

Denna anmälan lämnades utan erinran med uppdrag till VD att till styrelsen per e-post sända Kapellskärs Hamn AB:s svar på olägenhetsanmälan.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen med följande rättelse gällande rivning av Stora Tullhuset på Stadsgården. Summan för entreprenad omfattande rivnings- och saneringsarbeten inklusive borttransport och tippavgifter m.m. uppgår till rätteligen 10 954 300 kr, exklusive mervärdesskatt, enligt den fördelaktigaste anbudsgivarens priser. Den av styrelsen godkända budgeten för hela projektet är 235 000 000 kr.

Forts. § 6

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Årsredovisning för 2007

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 mars 2008.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2008 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande.

”Förståelsen för utfallet i koncernens verksamhet kan ökas om inte endast intäkter utan också uppgifter om resultatet för de olika resultatenheterna redovisas samlat. En utveckling av redovisningen och statistiken välkomnas.”

§8 Förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 för Stockholms Hamnar

Förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 mars 2008.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Malte Sigemalm och Margarita Pulido yrkade att styrelsen skulle besluta att i huvudsak godkänna budget för 2009 samt att därutöver anföra

”Den bolagisering som skett av stuveriet har vi från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avvisat. Vi menar att bolagiseringen är ett första steg till försäljning av stuveriverksamheten. Vi vill starkt motsätta oss en försäljning av bolaget till annan aktör.

Stockholms Hamnar står inför stora projekt och investeringar som ska genomföras. Detta ställer stora krav på redovisning av respektive projekt till styrelsen.

När det gäller miljöverksamheten ligger Stockholms Hamnar långt fram inom detta område. Med tanke på Stockholms Hamnars omfattande internationella engagemang är det viktigt att vi för ut miljöarbetet och synsättet till våra samarbetspartners på

Forts. § 8

Internationell nivå. I detta sammanhang vill vi framhålla att projekt Norvik inte enbart är ett projekt för en ny hamnanläggning utan även ett projekt för en bättre miljö och hantering av gods till Mälardalsregionen.

Stockholms Hamnar måste i en framtid ha utrymme för bulkprodukter detta för att minska transporterna från andra hamnar med produkter som till stor del kommer att nyttjas i Stockholms närområde. En lösning av sandfrakt sjövägen bör eftersträvas då frakt på lastbil till staden innebär stor miljöbelastning och är direkt olämplig.

Projektet med ett tågspår runt Mälaren för transport av olika godstyper, med utgångspunkt från Nynäshamn, innebär ytterligare miljöförbättringar. En del av oljeförsörjningen i regionen bör kunna ske genom denna modell.

Avvecklingen av oljehamnen är ur miljösynpunkt viktigt att verkställa. Med bakgrund av hur lång tid som olika utredningar och diskussioner pågått mellan Stockholms Hamnar och oljebolagen samt olika kommuner inom närområdet borde denna fråga lyftas till ett vidare plan. Oljeavvecklingen är inte enbart en fråga för Stockholms Hamnar utan är en stads och en regional fråga. Stockholms Hamnar har dock arbetat effektivt och målmedvetet för en avveckling. Avtalen med oljebolagen löper ut 2011 vilket innebär att frågan bör få en lösning inom en snar framtid.

När det gäller marknadsföringen av Stockholms Hamnar är det viktigt att detta arbete fortgår, med tanke på att hamnen är sårbar utifrån att dagens kunder kan tappa marknadsandelar och verksamheter läggas ner eller avvecklas. Ur Stockholms Hamns synpunkt är marknadsföringen oerhört viktig inför framtiden.”

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

”1. Senarelägga utvecklingsprojekt i hamnstrukturen där inte tillräckliga spårlösningar för landtransporter finns eller planeras,

2. inte fullfölja samarbetet med Sjöfartsverket avseende Horstensleden,

3. därutöver anföra

Stockholm är en sjöfartsstad och Stockholms Hamnar är en viktig del av infrastrukturen i staden och i närområdet. Stockholms Hamnar arbetar också på ett målinriktat sätt med sitt eget miljöarbete och med att ställa krav på anlöpande fartyg.

Genom allt större handelsutbyte i Östersjöområdet och en växande kryssningsverksamhet tänjs gränserna för vad nuvarande infrastruktur på land klarar. Därför planeras pga det

Forts. § 8

ökade transportarbetet till sjöss en mängd nya vägar och farledsförändringar. Det som hamnen tjänar in på eget gott miljöarbete suddas snabbt ut genom ökade transporter på väg.

Fartygstransporter kan vara ett gott transportalternativ förutsatt att bästa möjliga teknik och bästa möjliga bränslen används i fartygen samt att transporterna till lands sker via spårlösningar. Det är fullt möjligt att transportera även trailers med järnväg. En ny billigare spårlösning är sk balkbanor.

När det gäller kryssningstrafiken måste också i framtiden flygtransporter till och från fartygen räknas in när miljökonsekvenser beräknas.

För att göra ett gott miljöarbete kan Stockholms Hamnar inte längre enbart se till sin egen verksamhets påverkan på miljö och klimat. Det krävs ett fördjupat samarbete med både andra hamnar och Banverket/Vägverket/Sjöfartsverket. Det behövs transportutredningar som tar fasta på ”hela sträckans alternativ”. I Stockholms stad finns järnväg från hamnen men trots planerad utbyggnad i Värtahamnen är skrivningarna i budgeten sådana att Hamnen inte verkar tro på en framtid för järnvägen. När det gäller Kapellskär byggs hamnen ut utan att det finns några planer för spårlösningar över huvud taget men däremot för vägutbyggnad. En inriktning som totalt går på tvärs mot hänsyn till klimatmålen men också mot transportpolitiken i Europa. Slutligen planeras i Norvik en ny hamnanläggning som visserligen kommer att få en järnvägsanslutning men där även utbyggnad av vägar och nya vägar planeras. Denna inriktning är inte långsiktigt hållbar och i linje med miljö- och klimatmålen och måste därför avstyrkas.”

Ulla Hamilton, Andrea Femrell, Carl Erik Hedlund, Anders Hellström, Lotta Juul Martin-Löf och Vivianne Gunnarsson instämde i Malte Sigemalms m.fl:s förslag till uttalande om att ”En lösning av sandfrakt sjövägen bör eftersträvas då frakt på lastbil till staden innebär stor miljöbelastning och är direkt olämplig.”

Anders Djerf yrkade i första hand att styrelsen skulle besluta att bordlägga ärendet. I andra hand yrkade Anders Djerf bifall till Malte Sigemalms m.fl:s yrkande. Han instämde vidare i Vivianne Gunnarssons yrkande om att inte fullfölja samarbetet med Sjöfartsverket avseende Horstensleden.

Ordföranden ställde först proposition på yrkandet om bordläggning.

Styrelsen beslöt

att

avslå Anders Djerfs yrkande om bordläggning.

Forts. § 8

Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lät till protokollet anteckna följande.

”Inför Stockholms Hamn AB styrelsemöten kräver vi att styrelsehandlingarna är styrelsen till handa senast en vecka (=8 dagar) före styrelsemöte. Detta blir särskilt angeläget för ett sammanträde som infaller på en måndag morgon. Handlingarna till STOHAB:s styrelsemöte 10 mars 2008 sändes med reguljär post, och var ledamöterna tillhanda först på torsdag 6 mars, vilket i praktiken betydde att ledamöterna hade bara fredagen på sig att ta kontakt med sina politiska kanslier, och mycket liten möjlighet gavs att överlägga med omvärlden, med partigupp i praktiken ingen möjlighet.

Tid krävs för att styrelsen ska hinna studera materialet och i förekommande fall hinna formulera frågor och reservationer.

Att skicka ut så viktiga ärenden som Årsberättelse och Budget med så kort framförhållning är att åsidosätta grundläggande demokratiska spelregler.”

Ordföranden ställde härefter proposition på Malte Sigemalms mfl:s yrkande om uttalande från styrelsen om att ”En lösning av sandfrakt sjövägen bör eftersträvas då frakt på lastbil till staden innebär stor miljöbelastning och är direkt olämplig.”.

Styrelsen beslöt

att

uttala att en lösning av sandfrakt sjövägen bör eftersträvas då frakt på lastbil till staden innebär stor miljöbelastning och är direkt olämplig..

Ordföranden ställde härefter proposition på Vivianne Gunnarssons yrkande om att inte fullfölja samarbetet med Sjöfartsverket avseende Horstensleden.

Styrelsen beslöt härvid

att

avslå Viviannne Gunnarssons yrkande.

Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Avslutningsvis ställde ordföranden proposition på VD:s förslag, Malte Sigemalms m.fl:s kvarvarande yrkande och Vivianne Gunnrssons kvarvarande yrkande.

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms m.fl:s yrkande och Vivianne Gunnarssons yrkande

att

godkänna det föreliggande förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 samt att överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattningsvis hade således styrelsen beslutat

att

godkänna det föreliggande förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 samt att överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

att

uttala att en lösning av sandfrakt sjövägen bör eftersträvas då frakt på lastbil till staden innebär stor miljöbelastning och är direkt olämplig.

§9 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2008

Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2008

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2008.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar.

§10 Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2008

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2008.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar.

§11 Remiss av utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län

Remiss av utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 januari 2008.

Styrelsen beslöt

att

besvara remissen i enlighet med framlagt förslag.

§12 Förslag till Terminalstrategi

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 mars 2008.

Styrelsen beslöt

att

godkänna redovisad Terminalstrategi.

§13 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen daterad den 4 mars 2008.

Styrelsen beslöt

att

utse ordföranden eller i dennas frånvaro vice ordföranden eller verkställande direktören att som ombud för Stockholms Hamn AB företräda bolaget och rösta för bolagets aktier vid bolagsstämmor fram till årsstämma 2009 med aktiebolagen Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB, Nynäshamns Hamn AB samt Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

§14 Studieresor för styrelsen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen daterad den 4 mars 2008.

Styrelsen beslöt

att

utse fyra ledamöter att besöka Helsingfors Hamn och nya hamn Voussari under 2008,

att

utse fyra ledamöter att delta i ESPOs seminarium i Hamburg den 29-30 maj med temat ”Governing 21 st century ports” och

att

skäliga kostnader för flygresa, hotell, konferensavgifter och måltider skall betalas av Stockholms Hamn AB.

§15 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågående arbete med tillsättandet av en särskild projektstyrningsgrupp för Utvecklingsprojektet Värtahamnen-Frihamnen, Utvecklingsprojektet Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden, Ombyggnad av Stora Tullhuset, Ombyggnad av Kapellskärs hamn och renovering av Strömkajen samt arbete med att rekrytera byggprojektledare.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg informerade om nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken och förklarade bl.a. att förhandling i miljödomstolen rörande Strömkajen planeras till den 22 april 2008.

d) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om att The One, som är hyresgäst i Magasin 7, gått i konkurs den 7 mars 2008 och att det f.n. var oklart om Stockholms Hamns ev. förlust i anledning av detta. Hon informerade vidare om planering av ett Miljöseminarium den 21 april 2008 med medverkan av Per Kågeson, Jonas Eliasson och Naturskyddsföreningen.

e) Tullens eventuella avveckling i Kapellskär

VD lämnade en muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att på styrelsens vägnar tillskriva Finansdepartementet och Tullverket och påtala vikten av fortsatt verksamhet med tullkontor i Kapellskärs hamn.

§16 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 20 maj 2008 kl 10.30.

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.