Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2008-09-19

Sammanträde 2008-09-19

Datum
Klockan
10.30
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänd)

5 Anmälan av arbetsutskottets protokoll nr 1/2008 (utsänd)

6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

7 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

8 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2008 (utsänd)

9 Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009, genomförandebeslut (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)

b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
* Renovering av Strömkajen
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)

e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 10 november 2008 kl. 15.00 med efterföljande middag

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 17 juni 2008 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan av arbetsutskottets protokoll nr 1/2008

Protokoll nr 1 från möte den 5 september 2008 med Arbetutskottet i styrelsen för Stockholms Hamn AB anmäldes.

VD informerade om bakgrunden till att hyresavtalet med W&W Museum AB avslutats samt det fortsatta arbetet med renovering och uthyrning av lokalerna.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§8 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2008

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 september 2008.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande bl.a. marknadsstatistik och trafikutveckling.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande delårsrapport per 31 augusti 2008 och förslag till prognos 2008 samt

att

uppdra åt verkställande direktören att överlämna den till Stockholms Stadshus AB

§9 Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009, genomförandebeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 september 2008.

Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

hemställa att styrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner lämnad redovisning och ger i uppdrag åt Stockholms Stadshus AB och Stockholms Hamn AB att genomföra evenemanget inom ramen för budgeterade medel och målsättningar

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

· Renovering av Strömkajen

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

· Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

d) Lägesredovisning

VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om den studieresa till Vousari som delar av styrelsen gjort, Hamnens engagemang i och sponsring av projekt drivna av Fryshuset, fortsatta diskussioner med Sjöfartsverket rörande Hamnens behov av lotsar samt beslut om väginvesteringar för väg 73 och väg 259 och aviserad infrastrukturproposition.

Hon informerade vidare om Hamnens deltagande i pågående arbete med minskad klimatpåverkan enligt den ”World Ports Climate Declaration” som antagits vid ”World Ports Climate Conference in Rotterdam on 11 July 2008”.

Avslutningsvis redogjorde VD vidare för handläggningen av önskemål från ägaren av fritidsfartyget Björnen om kajplats i Stockholm.

§11 Övriga frågor

a) Vid mötet inlämnad skrivelse

· Skrivelse från Malte Sigemalm angående ”Avtal med oljebolag”, bilaga 1.

Styrelsen beslöt

att

överlämna inlämnad skrivelse till VD för handläggning.

b) Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 10 november 2008 kl 15.00 med efterföljande middag.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.