Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-03-17

Sammanträde 2009-03-17

Datum
Klockan
10.30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Årsredovisning för 2008, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2008 (utsänd)

8 Förslag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 för Stockholms Hamnar (utsänd)

9 Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2009 (utsänd)

10 Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2009 (utsänd)

11 Avtal mellan Stockolms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Norrtälje Kommun gällande 3 avtal avseende vattenförsörjning till hamnen i Kapellskär försäljning av avloppsreningsverk till Norrtälje kommun samt markregleringar med anledning av detta. (utsänd)

12 Avtal mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Sjöfartsverket gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets hamn i Kapellskär.(utsänd)

13 Attestordning 2009 - Stockholms Hamn AB (utsändes senare/utdelas)

14 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)

15 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

16 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
* Renovering av Strömkajen
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

17 Övriga frågor

a. Nästa möte: Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med justeringarna att ärendet rörande Attestordning utgick samt att ärendet rörande Förslag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 för Stockholms Hamn AB skulle behandlas före ärendet rörande Årsredovisning för 2008.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 17 januari 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Utdelad förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Förslag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 mars 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet samt föreslog att styrelsen skulle godkänna föreliggande förslag under förutsättning att fackliga organisationer getts möjlighet att lämna synpunkter.

Ulla Hamilton, Carl-Erik Hedlund, Madeleine Jacobsson, Lotta Juul Martin-Lööf och Inge-Britt Lundin yrkade att styrelsen skulle besluta

”1. att i huvudsak godkänna bolagsledningens förslag till beslut

2. att uppmana hamnledningen att omedelbart MBL-förhandla och bilägga protokollet från MBL-förhandlingen till styrelsens protokoll

3. att därutöver anföra följande

Vi instämmer i allt väsentligt med bolagsledningens förslag till budget 2010 samt inriktning för 2011 och 2012, men vill föreslå två tillägg till nu liggande förslag.

I Stockholms miljöprogram liksom i 2009 års budget finns tydliga mål att stadens ägda och leasade fordonspark senast år 2011 ska bestå av miljöbilar och att dessa till 85 procent ska köras på förnybart drivmedel. I dagsläget rapporterar Miljöbilar i Stockholm att Stockholms Hamn till 90 procent tankar E85 och till 98 procent tankar gas. Detta är föredömliga siffror som tydligt signalerar styrning i bolagets miljöarbete och engagerade och medvetna medarbetare. Andelen miljöbilar i Stockholms Hamn AB rapporters dock endast uppgå till 36 procent. För att i tid kunna uppnå stadens miljöbilsmål krävs här en kraftsamling och miljöbilsmålet bör finnas med såväl i årets budget som i inriktningen för kommande år.

Under bolagets verksamhetsmål för att uppnå kommunfullmäktiges andra inriktningsmål: ”Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare” föreslår vi att ett tillägg görs i ”Bolagets strategier” som innebär att personalavdelningen ska ta en kontakt med sjukskrivna medarbetare senast dag två.”

Malte Sigemalm yrkade att styrelsen skulle besluta

”att i huvudsak godkänna förslag till budget 2010 samt inriktning 2011 och 2012 med hänvisning till den Socialdemokratiska budgetreservationen för 2009 i Kommunfullmäktige

samt att därutöver anföra

Den ekonomiska utvecklingen framgent är svår att överblicka. Stockholms Hamnars utveckling är till stor del beroende av hur världsmarknaden utvecklas. Den ambition som avspeglas i dokumentet är dock utifrån dagsläget omfattande.

Stockholms Hamnar har en hög ambitionsnivå vilket är bra. Styrelsen menar dock att det ekonomiska läget snabbt kan förändras vilket även kan påverka hamnens planering och investeringar.

Styrelsen ges fortlöpande information om framförallt de stora investeringar och projekt som planeras och genomförs, och som är viktiga att fullfölja.

Vi menar att Stockholms Hamnen bör säkerställa de internationella kryssningsfartygs anlöp utan problem. Hamnen fortsätter kontakter med berörd myndighet

Norviks utbyggnad är ett synnerligt viktigt projekt att genomföra i och med att detta projekt liksom många andra av planerade stora projekt bl a bidrar till ny infrastruktur och under pågående genomförande bidrar till sysselsättning i regionen.

Avvecklingen av oljehamnen är mycket viktig och arbetet med detta bör intensifieras.

Som miljöhamn har Stockholm sedan tidigare utmärkt sig och den utvecklingen ska fortsätta.

Ett utvecklingsområde är bl a att finna lösningar tillsammans med andra förvaltningar i Stockholm beträffande avfallsfrågan från mindre fritidsbåtar.”

Vivianne Gunnarsson och Peter Modesta yrkade att styrelsen skulle besluta att

”1 inte gå vidare med utvecklingsprojektet i Norviks Udde

2 se över hamnstrategin för Värtan/Frihamnen

3 inte genomföra planerna på att bygga Horstensleden

4 avslå förslaget att konkurrensutsätta stuveriverksamheten under 2009

5 uppdra till förvaltningen göra en utredning om effekterna för hamnverksamheten

och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och

Mälaren samt

6 i övrigt godkänna förslaget tillbudget 2010 och inriktning 2011 och 2012

7 därutöver anför

Frakterna till hamnen stangerar till följd av den ekonomiska krisen medan kryssningstrafik och persontransporter fortfarande har en ökande trend. Det visar tydligt hur känslig hamnverksamheten är för konjunktursvängningar och därför bör alla utbyggnadsplaner omprövas. Planerna på en ny hamn i Norviks Udde bör nu definitivt skrinläggas. Detta understryks även av att andra hamnar som Södertälje hamn och Norrköping redan expanderar. Ur samhällsekonomisk synpunkt är detta bättre alternativ och det är mycket tveksamt när och om de nya investeringarna som planeras genomföras med Norvik och Värtapiren blir företagsekonomiskt lönsamma för hamnen. Planerna på utbyggnad av Värtapiren bör åter ses över utifrån förändringarna av frakter och kryssningstrafik. Piren bör inte byggas om andra åtgärder gör det möjligt att upprätthålla trafiken på ett bra sätt. I alla investeringsberäkningar ska införande av landström räknas in.

Horstensleden ska inte byggas då den inkräktar på värdefulla områden i Skärgården.

Stuveriverksamheten bör inte konkurrensutsättas, särskilt inte nu i det osäkra ekonomiska läge som råder. Avyttringen synes enbart vara orsakad av majoritetens politiska ideologi.

Hamnverksamheten är känslig och sårbar för effekter av klimatförändringarna. En s.k. 100-årsnivå på vattenståndet är en sådan högsta nivå som med all sannolikhet inträffar under ett 100-årsintervall. En sådan nivå kan inträffa när som helst under 100 år, alltså redan i morgon. Klimatexperter är nu eniga om att det är troligare att denna nivå inträffar oftare och oftare. Styrelsen bör få en redogörelse för hur hamnverksamheten påverkas av ett högt vattenstånd som drar sig tillbaka samt av ett vattenstånd som höjs successivt och förblir vid förhöjd nivå.

Förvaltningen bör ges i uppdrag att göra en sårbarhets- och säkerhetsutredning om effekterna för hamnverksamheten och hamnens ansvarsområde av en 100-årsnivå på vattenståndet i Östersjön och Mälaren. Detta inbegriper även att beskriva effekterna på slussar och samtliga kajer inom Stockholms hamnars ansvarsområde.

Fartygstransporter kan vara ett gott transportalternativ förutsatt att bästa möjliga teknik och bästa möjliga bränslen används i fartygen samt att transporterna till lands sker via spårlösningar. Det är fullt möjligt att transportera även trailers med järnväg. En ny billigare spårlösning är sk balkbanor.

När det gäller kryssningstrafiken måste också i framtiden flygtransporter till och från fartygen räknas in när miljökonsekvenser beräknas.”

Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta att

Att i huvudsak godkänna VD.s förslag till budget för 2010 och inriktning för 2011-2012 men med följande ändringar

Att arbetet med Horstensleden skrinläggs, då den nya tänkta farleden, vars absoluta nödvändighet betvivlas, sannolikt också bryter mot Miljöbalkens bestämmelser.

Att stuveriverksamheten inte konkurrensutsätts

Att kostnaderna för arrangemanget Volvo Ocean Race Stopover i Stockholm begränsas till ett minimum

Samt att planerna på BoPåBåt-projektering vid Söder Mälarstrand omprövas och ett förslag framarbetas i samråd med Stockholms Skeppsförening:

Jag yrkar, mot bakgrund till vad som framkommit genom Stockholms Skeppsförenings styrelse (i skrivelse 2009-03-16), att bobåtsprojektets planer att förlägga permanent förtöjda pråmar/skutor till en lång sträcka av Söder Mälarstrand, snarast omprövas.

Att förslaget presenterats för styrelsen (vid senaste styrelsekonferensen) utan att vara förankrat hos den välfungerande Stockholms Skeppsförening är illa.

Vidare strider en inriktning mot fast förtöjda flytetyg vid kajen mot den strävan om fungerande skutor med fungerande framdrivningsmaskinerier vid kajerna, för att få liv i hamnen.

Att splittra medlemskåren i en väl fungerande skutförenig genom att hänvisa deras fartyg till olika delar av Stockholms hamn innebär bara nackdelar, både för de enskilda medlemmarna i skutföreningen, för skutföreningens sammanhållning och relationen mellan skutföreningar och hamnen.

Arbeta fram ett förlag till förläggning av bobåtar, till ett område där det inte krävs avhysning av skutor, som efter mycket möda idag minst uppfyller ’Stockholmsklass’”.

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms, Vivianne Gunnarssons och Peter Modestas samt Anders Djerfs respektive yrkanden

att

1. i huvudsak godkänna bolagsledningens förslag till beslut

2. att uppmana hamnledningen att omedelbart MBL-förhandla och bilägga

protokollet från MBL-förhandlingen till styrelsens protokoll

3. att därutöver anföra följande

Vi instämmer i allt väsentligt med bolagsledningens förslag till budget 2010 samt inriktning för 2011 och 2012, men vill föreslå två tillägg till nu liggande förslag.

I Stockholms miljöprogram liksom i 2009 års budget finns tydliga mål att stadens ägda och leasade fordonspark senast år 2011 ska bestå av miljöbilar och att dessa till 85 procent ska köras på förnybart drivmedel. I dagsläget rapporterar Miljöbilar i Stockholm att Stockholms Hamn till 90 procent tankar E85 och till 98 procent tankar gas. Detta är föredömliga siffror som tydligt signalerar styrning i bolagets miljöarbete och engagerade och medvetna medarbetare. Andelen miljöbilar i Stockholms Hamn AB rapporters dock endast uppgå till 36 procent. För att i tid kunna uppnå stadens miljöbilsmål krävs här en kraftsamling och miljöbilsmålet bör finnas med såväl i årets budget som i inriktningen för kommande år.

Under bolagets verksamhetsmål för att uppnå kommunfullmäktiges andra inriktningsmål: ”Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare” föreslår vi att ett tillägg görs i ”Bolagets strategier” som innebär att personalavdelningen ska ta en kontakt med sjukskrivna medarbetare senast dag två.

Malte Sigemalm reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarson och Peter Modesta reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarsson, Peter Modesta och Anders Djerf lät till protokollet anteckna att ärendet rätteligen borde ha bordlagts med hänsyn till att MBL-förhandling inte genomförts och reserverade sig mot att bordläggning inte var möjlig på grund av tidsbrist.

§8 Årsredovisning för 2008

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 mars 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Lars Egenäs lämnade muntlig redovisning rörande auktoriserade revisorernas rapport från bokslutsgranskningen 2008.

David Winks och Mats Bergqvist lämnade muntlig redovisning rörande lekmannarevisorernas granskningspromemoria 2008.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2009 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§9 Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2009

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 mars 2009.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar.

§10 Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2009

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 mars 2009.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar.

§11 Avtal mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Norrtälje Kommun gällande 3 avtal avseende vattenförsörjning till hamnen i Kapellskär, försäljning av avloppsreningsverk till Norrtälje kommun samt markregleringar med anledning av detta

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 mars 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a. att kommunstyrelsen i Norrtälje kommun godkänt avtalet den 16 mars 2009 samt att styrelsen för Kapellskärs Hamn AB tidigare innevarande dag godkänt avtalet.

Styrelsen beslöt

att

att

utifrån lämnad redovisning uppdra åt VD att teckna följande avtal:

  • Avtal mellan Stockholms Hamn AB och Norrtälje kommun gällande vattenförsörjning mm.
  • Avtal mellan Stockholms Hamn AB och Norrtälje kommun gällande arrende och köp av fastighet

godkänna att avtal tecknas mellan Kapellskärs Hamn AB och Norrtälje kommun

gällande köp av avloppsreningsverk (lös egendom – byggnad på ofri grund).

§12 I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 mars 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna avtalet med Sjöfartsverket

 

§13 Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen daterad den 9 mars 2009.

Styrelsen beslöt

att

utse ordföranden eller i dennas frånvaro vice ordföranden eller verkställande direktören att som ombud för Stockholms Hamn AB företräda bolaget och rösta för bolagets aktier vid bolagsstämmor fram till årsstämma 2010 med aktiebolaget Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB, Nynäshamns Hamn AB samt Stockholms Stuveri och Bemanning AB.

§14 Rätt att teckna och utlämnande av allmänna handlingar

 

I ärendet förelåg utdelad skrivelse daterad den 9 mars 2009 i vilken korrigering gjorts med förslag att projektledaren Carl-Erik Aroseus också ska teckna firma med annan samt ha rätten att på delegation besluta om utlämnandet av allmänna handlingar.

Styrelsen beslöt

att

bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, VD Christel Wiman, vice VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars, chefen för affärsstöd Mats Lundin, projektledaren Carl-Erik Aroseus, projektchefen Per Ling-Vannerus, projektchefen Björn Svensson samt bolagsjuristen och stabschefen Gun Rudeberg, två i förening.

att

till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Per Ling-Vannerus, Mats Lundin,

Carl-Erik Aroseus, Gun Rudeberg, Björn Svensson, Christel Wiman och Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§15 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Per Ling-Vannerus, projektchef lämnade muntlig redovisning i utbyggnad och ombyggad av Värtahamnen.

· Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Björn Svensson, projektchef lämnade redovisning för nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet. Hon informerade informerade bl.a. om ansökan om förlängd prövotid avseende redovisning och åtgärder för buller i Kapellskär. Beträffande planerad ansökan om ombyggnad av Kapellskärs hamn förklarade hon att ansökan beräknas kunna lämnas in till miljödomstolen under april 2009. Beträffande tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för Värtahamnen-Frihamnen förklarade hon att miljödomstolen efter huvudförhandlingen beslutat att begärt kompletteringar.

d) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a.

· om att frågan om tillgång till lotsar för sommarsäsongen 2009 enligt uppgift från Sjöfartsverket torde vara löst

· om att förberedelser pågår för att kunna ta emot Tallink Siljas nya fartyg Baltic Queen i Värtahamnen samt att Tallink Silja har flyttat sina nuvarande fartyg på linjen från Frihamnen till Värtahamnen. På grund av klagomål har Hamnen genomfört ljudmätningar, klagande har informerats och diskussioner pågår med Tallink Silja om möjliga åtgärder.

§16 Övriga frågor

a) Inge-Britt Lundin yrkade att redovisning skulle lämnas rörande fartyget

Blidösunds möjligheter att bedriva sin verksamhet under Volvo Ocean Race – stopover i juni 2009.

Styrelsen beslöt

att

uppdra åt VD att per e-post återkomma till styrelsen med en redovisning

b) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30

§17 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.