Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
10.30
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2009 (utsänd)

8 Remiss av länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 (utsänd)

9 Remiss om förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (utsänd)

10 Yttrande över Stockholms översiktsplan (utsänd)

11 Försäljning av Stockholms Stuveri och Bemanning AB (utsänd)

12 Svar på skrivelse från Vivianne Gunnarsson rörande ballastvatten från fartyg (utdelas)

13 Attestinstruktion (utsänd)

14 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

b. Muntlig redovisning rörande Volvo Ocean Race Stockholm Stopover (föredragande Carl-Erik Aroseus)

c. Muntlig redovisning rörande Stockholm Hamn AB.s integrationsprojekt med Fryshuset (föredragande Christel Wiman)

d. Muntlig redovisning av "Taxi Remote" vid Kryssningsterminalen i Frihamnen. (föredragande Christel Wiman)

e. Muntlig redovisning rörande överenskommelse om samarbete mellan Helsingfors Hamn och Stockholms Hamnar (föredragande Christel Wiman)

f. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
* Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
* Renovering av Strömkajen
* Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen - Frihamnen
* Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
* Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)

e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

15 Övriga frågor

a. Nästa möte: måndagen den 16 november 2009 kl. 15.00 med efterföljande middag
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (102 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 16 juni 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 för 2009

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 september 2009 samt reviderad version av ”Utsikter för 2009” .

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bakgrunden till den reviderade versionen av ”utsikter för 2009” vilken utdelats vid dagens sammanträde.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutveckling, intäkter och kostnader.

Styrelsen beslöt

att

uppdra åt verkställande direktören att överlämna bokslutet till Stockholms Stadshus AB.

§8 Remiss av Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 september 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade att hennes redovisning även omfattade ärendena under §§ 9-10.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen som svar på remissen skulle anföra följande

”Miljöpartiet de Gröna har i säryttrande till Stockholmsförhandlingarna angivit att partiet inte deltar i detta beslut.

Vi emotsätter oss att Förbifart Stockholm byggs. De 28,3 miljarder kronor som vägen nu prognostiseras kosta kan användas bättre till en utbyggd kollektivtrafik och till spårlösningar. Vi ifrågasätter också värdet för Stockholms Hamnar då inriktningen för transporter till och från hamnen bör vara en mycket väl utbyggd spårtrafik. Det är den lösning som förordas av nuvarande hamnoperatör och i EU:s infrastrukturplanering.

Eftersom vi anser att fartygstrafiken bäst byggs ut genom nyttjande av befintliga hamnar bör inte heller Södertörnsleden byggas. Utan en ny hamn i Norvik ska anpassningarna på Nynäsbanan uppfylla de behov som finns för en väl fungerande kollektivtrafik.

Till Kapellskär anser vi också att spårlösningar ska införas, särskilt om hamnen expanderar.

Det är mycket intressant att både den regionala utvecklingsplanen och länsplanen har stora brister när det gäller analyser och prognoser av framtida efterfrågan på godstransporter. Det innebär att de investeringar som planeras i ny hamnkapacitet med tillhörande vägutbyggnader byggs på lösan sand och mer är en utopi för ökad tillväxt. Då vore det enda rätta att göra om planeringen utifrån mer realistiska förutsättningar och en långsiktigt hållbar utveckling.”

Anders Djerf yrkade att styrelsen som svar på remissen skulle anföra följande

”Vi emotsätter oss att Förbifart Stockholm byggs. De 28,3 miljarder kronor som vägen nu prognostiseras kosta kan användas bättre till en utbyggd kollektivtrafik och till spårlösningar. Vi ifrågasätter också värdet för Stockholms Hamnar då inriktningen för transporter till och från hamnen bör vara en mycket väl utbyggd spårtrafik. Det är den lösning som förordas av nuvarande hamnoperatör och i EU:s infrastrukturplanering.

Till Kapellskär bör om möjligt spårlösningar projekteras.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons respektive Anders Djerfs yrkande,

att

besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§9 Remiss om förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 september 2009.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen som svar på remissen skulle anföra följande

”Miljöpartiet de Gröna har i säryttrande till Stockholmsförhandlingarna angivit att partiet inte deltar i detta beslut.

Vi emotsätter oss att Förbifart Stockholm byggs. De 28,3 miljarder kronor som vägen nu prognostiseras kosta kan användas bättre till en utbyggd kollektivtrafik och till spårlösningar. Vi ifrågasätter också värdet för Stockholms Hamnar då inriktningen för transporter till och från hamnen bör vara en mycket väl utbyggd spårtrafik. Det är den lösning som förordas av nuvarande hamnoperatör och i EU:s infrastrukturplanering.

Eftersom vi anser att fartygstrafiken bäst byggs ut genom nyttjande av befintliga hamnar bör inte heller Södertörnsleden byggas. Utan en ny hamn i Norvik ska anpassningarna på Nynäsbanan uppfylla de behov som finns för en väl fungerande kollektivtrafik.

Till Kapellskär anser vi också att spårlösningar ska införas, särskilt om hamnen expanderar.

Horstensleden ska inte byggas. Det blir ett alltför stort ingrepp i en känslig skärgårdsmiljö för att få in stora färjor och kryssningsfartyg till Stockholm. Med en bättre planering av hamninfrastrukturen totalt i Sverige kan flera redan befintliga hamnar användas och byggas ut.

Det tycks finnas stora brister när det gäller analyser och prognoser av framtida efterfrågan på godstransporter. Utan en förbättrad analys som bygger på realistiska förutsättningar med hänsyn till långsiktiga klimatförutsättningar bör inte ställning tas till planen.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att

besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

§10 Yttrande över Stockholms översiktsplan

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 september 2009.

Styrelsen beslöt

att

med anledning av förslaget till översiktsplan överlämna upprättat tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden i Stockholm.

VIVIANNE B Sigemalm Malte Gunnarsson,och Margarita Pulido lät till protokollet anteckna följande

”Sjöfarten bör inkluderas och integreras i planen på samma villkor som övriga trafikslag. Sjöfarten har i framtiden stor potential för att i framtiden bidra till klimatsmarta och attraktiva person- och godstransporter, förutsatt att sjöfarten utvecklas med miljövänliga drivmedel och kombineras med spårtransporter.

Sjöfart i olika former ska ses som en del av stadens infrastruktur.

Därför bör översiktsplanen tydliggöra omstigningar och godstransportleder. Gods ska i huvudsak i framtiden fraktas på järnväg och fartyg. Eftersom såväl den nationella planen som region och länsplanerna är otydliga vad gäller den framtida utvecklingen av godstransporter bör analyserna förbättras innan slutlig ställning tas till irreversibla utbyggnader.

Det är givetvis en utmaning att kombinera bostadsbyggande med en levande hamnverksamhet och kräver grannlaga planering där människors hälsa aldrig får offras för önskemål om exploatering. Självklart ska de normer som ligger till grund för olika miljökrav gälla, liksom försiktighetsprincipen.”

Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

”Sjöfarten bör inkluderas och integreras i planen på samma villkor som övriga trafikslag. Sjöfarten har i framtiden stor potential för att i framtiden bidra till klimatsmarta och attraktiva person- och godstransporter, förutsatt att sjöfarten utvecklas med miljövänliga drivmedel och kombineras med spårtransporter.

Sjöfart i olika former ska ses som en del av stadens infrastruktur.

Därför bör översiktsplanen tydliggöra omstigningar och godstransportleder. Gods ska i huvudsak i framtiden fraktas på järnväg och fartyg.

Det är givetvis en utmaning att kombinera bostadsbyggande med en levande hamnverksamhet och kräver grannlaga planering där människors hälsa aldrig får offras för önskemål om exploatering. Självklart ska de normer som ligger till grund för olika miljökrav gälla, liksom försiktighetsprincipen.”

§11 Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 september 2009.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande bl.a. nuläget i processen, hot och möjligheter för Stockholms Hamn AB samt kriterier för den fortsatta processen.

Bo Araskog redovisade för omfattningen och innehållet i den verksamhet som Stockholm Stuveri och Bemanning AB bedriver.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf yrkade bordläggning av ärendet.

Ulla Hamilton och Carl-Erik Hedlund yrkade att styrelsen skulle besluta att uppdra åt VD att förbereda försäljningen av Stockholms Stuveri och Bemanning AB enligt förslaget och uppställda villkor samt återkomma till styrelsen med förslag till avtal för beslut.

Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden först proposition på yrkandet om bordläggning.

Styrelsen beslöt

att

avslå yrkandet om bordläggning.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet och förklarade att de inte kommer delta i beslut rörande försäljning av Stockholm Stuveri och Bemanning AB.

Styrelsen beslöt

att

att uppdra åt VD att förbereda försäljningen av Stockholms Stuveri och Bemanning AB enligt förslaget och uppställda villkor samt återkomma till styrelsen med förslag till avtal för beslut.

Anders Forsström lät till protokollet anteckna följande

” Stockholms hamnarbetare är mycket oroade för sina framtida möjligheter att verka inom yrket med anledning av den avyttring av stuveribolaget som Stockholm Hamn AB:s VD föreslår.

Internationella erfarenheter av privatiseringars konsekvenser för hamnarbetare visar alltför ofta på osäkra anställningar och generellt sämre arbetsvillkor, eller i värsta fall, helt oreglerade timanställningar med efterföljande svårigheter att bedriva kontinuerligt arbetsmiljöarbete. Sverige har ratificerat ILO:s Hamnarbetarkonvention C-137 just på grund av att de sociala återverkningarna på en oreglerad konkurrens i stuveribranschen slår så hårt mot hamnarbetare.

Kommunstyrelsen har tagit ett principbeslut om konkurrensutsättning av all verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner och vi anser att det är av strategisk vikt för miljö och infrastruktur att kommunen även fortsättningsvis kan leda stuveriverksamheten i Stockholm. Följaktligen ser vi inte principen som ett skäl till avyttring av ”STUVAB”.

Motiven till försäljning av ”STUVAB” har inte innehållit några sakskäl, endast en politisk tolkning av kommunens intentioner. Detta minskar anställdas förståelse för försäljningen och leder till misstro över vilka parametrar STOHAB anser ska avgöra vilken ägare som är lämplig till ”STUVAB”.

VD:s hänvisning till ett sju år gammalt och omfattande underlag för avyttring av ”STUVAB” är något märkligt med tanke på den massiva kritik dessa utredningar fick. En av dessa var så undermålig att dåvarande VD (Bengtsson) lät konsultens faktura följa utredningen ner i papperskorgen.

Stockholms Hamnarbetare anser att förslaget till tidsplan saknar utrymme för kritisk granskning, vilket vi anser vara nödvändigt på grund av att försäljningen har så stor betydelse för miljö, infrastruktur, konkurrensmöjlighet mellan rederier, samt inte minst att försäljningen kan få mycket genomgripande konsekvenser för oss hamnarbetare.

Stockholms Hamnarbetare kräver att försäljning av ”STUVAB” avslås eller i annat fall bordläggs till dess frågan har fått en mer demokratisk genomlysning.”

§12 Svar på skrivelse från Vivianne Gunnarsson rörande ballastvatten från fartyg

I ärendet förelåg utdelad skrivelse till styrelsen den 11 september 2009.

Styrelsen beslöt

att

anse skrivelsen besvarad med hänvisning till lämnad redogörelse.

§13 Attestinstruktion

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 september 2009.

Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet och redogjorde för vilka ändringar som gjorts jämfört med tidigare godkänd attestinstruktion.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till attestinstruktion för Stockholms Hamn AB.

§14 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande Volvo Ocean Race Stockholm Stopover

Carl-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

c) Muntlig redovisning rörande Stockolms Hamn AB:s integrationsprojekt med Fryshuset

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

d) Muntlig redovisning av ”taxi Remote” vid Kryssningsterminalen i Frihamnen

VD förklarade att p.g.a. tidsbrist utgick ärendet och att styrelsen skulle få information genom att den planerade power-point presentationen skulle läggas på den för styrelsen tillgängliga externa webben för övrigt styrelsematerial.

e) Muntlig redovisning rörande överenskommelse om samarbete mellan Helsingfors Hamn och Stockholms Hamnar

VD förklarade att p.g.a. tidsbrist utgick ärendet och att styrelsen skulle få information genom att överenskommelsen skulle läggas på den för styrelsen tillgängliga externa webben för övrigt styrelsematerial.

f) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

· Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och informerade bl.a. om att hyresgästen ”Fotografiska” samma dag skulle hålla presskonferens rörande sina planerade utställningar.

· Renovering av Strömkajen

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Strömkajen och informerade bl.a. om att arbetet inletts med etablering av den anlitade entreprenören, SH Bygg, och att invigning av arbetet kommer att ske den 1 oktober 2009.

· Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

VD informerade om att projektchefen Per Ling-Vannerus föreslås bli ny chef för infrastrukturavdelningen i bolaget men att MBL-förhandlingar ännu inte avslutats.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning rörande nuläget för utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen och informerade bl.a. om att detaljplan för området har varit utställd och att den ska vidare för godkännande hos kommunfullmäktige. Han informerade vidare om att förslag till genomförandebeslut enligt planerna kommer presenteras för styrelsen vid nästa ordinarie sammanträde i november.

g) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar och informerade bl.a. om huvudförhandlingen i miljödomstolen den 9-11 september 2009 rörande Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden och att dom, om inget annat meddelas, kommer den 30 oktober 2009. Hon informerade vidare om Hamnens och Naturvårdsverkets respektive inställningar rörande buller i Kapellskär och den pågående prövningen av denna fråga.

h) Muntlig lägesredovisning

VD förklarade att vid nästa ordinarie sammanträde kommer redovisning lämnas för

§15 Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 16 november 2009 kl. 15.00 med efterföljande middag.

b) Tack från styrelse respektive VD

Ulla Hamilton framförde å styrelsens vägnar sitt tack till VD och det arbete samt insatser hon gjort för bolaget och dess koncern.

VD å sin sida tackade för den tid hon fått arbeta i bolaget och dess koncern.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.