Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2010-09-14

Sammanträde 2010-09-14

Datum
Klockan
10.30
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (tidigare utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

7 Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2010 (utsänd)

8 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning av genomförd NKI, nöjd kund index (föredragande Henrik Widerståhl)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 16 november 2010 kl 15.00 med efterföljande middag

10 Mötets avslutande

2 (2)

STOCKHOLMS HAMNAR
www.stockholmshamnar.se

Vi finns i Stockholm,
Nynäshamn och Kapellskär
STOCKHOLMS HAMN AB
MAGASIN 2, FRIHAMNEN, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, info@stockholmshamnar.se
PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647
STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

Ingår i koncernen
Stockholms Stadshus AB

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (131 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 11 maj 2010 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

I anslutning till anmälan rörande ”Bygglovansökan för studentbostadsfartyg” informerade Henrik Widerståhl om pågående diskussioner rörande möjligheten att förlägga ett studentbostadsfartyg vid någon av Hamnens kajer samt att Stockholms Stadshus AB utsett Carl-Erik Aroseus till projektledare.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m fl beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen med korrigering av totalkostnaden för inköp av ”Expertstöd och

Forts. § 6

rådgivning avseende geotekniska förhållanden, Norvikudden” rätteligen ska vara 380000 kronor.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Delårsrapport (tertial) jämte prognos 2 för 2010

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 september 2010.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutveckling, intäkter och kostnader.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade delårsrapporten per 31 augusti 2010 samt förslag till prognos 2 för 2010 samt

att

uppdra åt verkställande direktören att inge delårsrapporten till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§8 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning av genomförd NKI, nöjd kund index

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

I princip är hela byggnaden uthyrd.

Renovering av Strömkajen

Planering för etapp II pågår och under denna etapp kommer Waxholmsbolagets respektive Strömma kanalbolags terminaler att rivas/flyttas. Beträffande den planerade

Forts. § 8

sopsugen har andra fastighetsägare visat intresse för möjligheten att också använda sopsugen för deras del.

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Huvudförhandling planeras till den 27 - 28 oktober 2010.

Upphandling av arkitekt för terminalbyggnad har genomförts och CF Möller och Berghs arkitekter har valts.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Skriftväxling pågår i miljödomstolen och Hamnens senaste yttrande inlämnades den 31 augusti 2010.

Diskussioner har inletts med Norrtälje kommun rörande finansiering av projektet.

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Huvudförhandling i miljööverdomstolen är planerad till den 23-25 november 2010. Den överklagade detaljplanen har av regeringen remitterats till Boverket, som ännu inte lämnat sitt yttrande.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

e) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl informerade bl.a. om att investeringen som styrelsen beslutat om vid sitt föregående möte den 11 maj 2010 rörande ombyggnad av lokaler på plan 4-5 i Magasin 3 inte genomförs pga. att den tilltänkta hyresgästen inte kommer att flytta till Magasin 3.

Henrik Widerståhl upplyste vidare om att Hamnen deltar i en kommande utställning på Sjöhistoriska museet. Utställningen ”Shopping & Shipping” invigs den 3 december 2010.

§9 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 16 november 2010 kl 15.00 med efterföljande middag.

§10 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.