Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2010-11-16

Sammanträde 2010-11-16

Datum
Klockan
15.00
Plats
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med Läs mer...mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Sjöfartshuset, tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.00 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på
tel 08-670 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamnar.se.

Ordföranden

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Budget år 2011 för Stockholms Hamnar (utsänd)

8 Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet (utsänt tidigare)

9 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2010 (utsänd)

10 Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL (utsänt tidigare)

11 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)

12 Sammanträdestider 2011 (utsänd)

13 Nyttjanderättsavtal för fartyg med boende (utsänd)

14 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande etablering av studentbostadsfartyg i Värtan (föredragande Henrik Cars)
c. Muntlig redovisning rörande handläggningen av önskemål om kajplats för fartyget Libelle (föredragande Henrik Cars)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Henrik Widerståhl)
e. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

15 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Margarita Pulido.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 14 september 2010 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Budget år 2011 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 november 2010 samt utdelat MBL_protokoll från den 9 november 2010.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta

”att i huvudsak godkänna budget 2011 för Stockholms Hamnar

och därutöver besluta

att Stockholms Hamnar initierar att det tillsätts en genomförande grupp under Stadsledningskontoret för avveckling av oljehanteringen på

Loudden.

att arbetet med Norvik fortsätter som planerat. Stockholms Hamnar har under 2000-talet intensivt arbetat med frågan om ny hamnanläggning i Norvik, Nynäshamn. Utbyggnad av Norvik är ur ett regionalperspektiv ytterst angeläget. Det är ur alla aspekter ett ytterst bra läge, med mycket kort insegling från stora farleden för fartygen, med en kommande järnvägsförbindelse som kan ta gods ur ett miljöperspektiv till närliggande destinationer i regionen. Stockholms stad planerar för ett Norvik och ett Norvikprojekt som inom det inte genomförs får stora konsekvenser för stadens fortsatta planering och omdaning.

Övriga hamnar i regionen har inte samma möjlighet till infrastruktur och utvecklingspotential.

att fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheterna till att elansluta fartyg som ligger i hamn.

att premiera kryssningsfartyg som angör Stockholms Hamnar och är miljöcertifierade

att redovisa möjligheterna för spårtransporter till Kapellskär.

Därutöver anföra

All hamnverksamhet ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete. Stockholms Hamnar ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godstrafik samt för rekreation.”

Vivianne Gunnarsson yrkade bifall till 1:a att-satsen i Malte Sigemalms m.fl.

framställda yrkande samt yrkade vidare att styrelsen skulle besluta att

”1 i huvudsak godkänna det föreliggande förslaget till budget

2 Avbryta planeringsarbetet för en ny hamn i Norvik till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas

3 Fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett system för differentierade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheterna till att elansluta fartyg som ligger i hamn

4 Ställa krav på fartyg som angör Stockholms Hamnar att redovisa hur de tömmer sitt svart och gråvatten samt övrigt avfall

5 Ställa krav på att kryssningsfartyg som angör Stockholms hamnar är miljöcertifierade

6 Införa spårburna transporter till Kapellskär

7 Därutöver anföra

Stockholms Hamnar ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Stockholms Hamnar har också en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. All hamnverksamhet ska stimulera och vara ett föredöme för ett miljövänligt transportarbete.

Stockholms hamnar ska arbeta aktivt för att förbättra anknytningarna mellan kollektivtrafiken till sjöss och på land samt även främja utvecklingen av kajer för kollektivtrafik på vatten, lokal godstrafik samt för rekreation.

Hamnverksamheten i Stockholm har stor påverkan på miljön i staden. Därför bör så mycket storskalig godshantering som möjligt flyttas från innerstadshamnarna.

Det finns flera hamnar utanför Stockholm, med väl utbyggda väg- och järnvägsförbindelser, som har kapacitet att ta emot stora mängder gods, t ex Södertälje, Gävle, Oxelösund och Norrköping. Det är därför helt omotiverat att Stockholms stad bygger en stor containerhamn i Norvik i Nynäshamn. En sådan hamn blir mycket dyr och medför många transporter på väg även om det finns tillgång till järnväg. Stockholms

Hamnar bör i stället utreda möjligheterna till att köpa in sig i andra hamnar, t ex Södertälje hamn.

En viktig del av ett fortsatt utvecklat miljöarbete är att se till att det finns helt utbyggda möjligheter för omhändertagande av grå- och svartvatten, avfall samt att el-anslutning erbjuds alla fartyg.

Buller från fartyg ska minimeras och fartyg utan elanslutning ska inte förtöjas vid kajer där störningar för boende kan uppstå.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms m.fl:s yrkande respektive Vivianne Gunnarssons yrkande

att

att

godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2011 samt

uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2011 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido och Anders Djerf reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§8 Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområden

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 oktober 2010. Vidare förelåg utdelat förslag till styrelsen den 15 november 2010 rörande tilläggsavtal avseende framflyttning av tidpunkten för kommunfullmäktiges godkännande.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

godkänna föreliggande förslag till markavtal och drift- och underhållsavtal

att

underställa beslutet för kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 mars 2011

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.

§9 Revisorernas PM avseende årets löpande granskning

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 november 2010.

Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

§10 Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 oktober 2010.

Styrelsen beslöt

att

utifrån föreliggande utredning förorda förslaget till permanent linjesträckning

att

ge kontoren och Hamnen i uppdrag att fortsätta arbetet med Spårväg City i samverkan med SL, bl.a. gällande detaljerad utformning av spårsträckningen, utformning av Ropsten och studie av möjligt läge för provisorisk depå

att

ge kontoren och Hamnen i uppdrag at ha en fortsatt dialog med SL gällande tidplanen för projektet

att

förklara ärendet omedelbart justerat

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande

”Det är angeläget att spårtrafiken till Norra Djurgårdsstaden och Ropsten kommer igång snabbt. Spårvägsdragningen är viktig för framtida bostadsområden och andra utvecklingsmöjligheter. Mycket återstår emellertid fortfarande att utreda och klargöra. Projektets kostnader och ekonomiska risker både avseende provisoriska och permanenta linjesträckningar måste utredas vidare och redovisas med en tydlig tidsplan.

Det är viktigt med ett fördjupat samarbete mellan staden och SL under den detaljerade projekteringen.

Processen bör ha högre transparens än vad som hittills varit fallet vid utbyggnaden av Spårväg City. Den fortsatta planeringen bör ske i nära samarbete med de olika intressenterna inklusive Lidingö stad och en bra medborgardialog bör genomföras. I det sammanhanget är det mycket viktigt att analysera vilka förändringar avseende trafikbuller som kommer att uppstå. Detta är en mycket angelägen fråga för boende i området.

I det fortsatta arbetet bör framtida lägen för kollektivtrafik på vatten planeras in. Det bör gälla både trafik med bilfärja och båtar för enbart persontrafik.”

§11 Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 november 2010.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag gällande från 2011-01-01 samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§12 Sammanträdestider

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 november 2010.

Styrelsen beslöt

att

fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§13 Nyttjanderättsavtal för fartyg med boende

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2010.

Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslaget nyttjanderättsavtal för båt med boende.

§14 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning rörande etablering av studentbostadsfartyg i Värtan Henrik Cars lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet.

c) Muntlig redovisning rörande handläggningen av önskemål om kajplats för fartyget Libelle

Hernik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade för hur Hamnen avsåg att agera.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a om

Renovering av Strömkajen

Byggnation av etapp II pågår.

Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

I princip är hela byggnaden uthyrd och Fotografiskas verksamhet går bra med högt antal besökare.

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

Den planerade huvudförhandlingen har flyttats fram till den 16 - 17 februari 2011. Detaljplanen har prövats av regeringen som avslagit överklagandet och detaljplanen har vunnit laga kraft. Viss fördyring av projektet aviserades.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

Skriftväxling pågår i miljödomstolen och Hamnens senaste yttrande inlämnades den 31 augusti 2010.

Diskussioner har inletts med Norrtälje kommun rörande finansiering av projektet.

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Tidigare projektchef har lämnat projektet och viss omorganisation har därför skett Huvudförhandling i miljööverdomstolen är planerad till den 23-26 november 2010. Ansökan om byggande av kajläge 8 och 9 har återtagits. Partneringavtal har träffats med NCC/Aarsleff för projektering och därefter, som en option, anläggande av kajer och markytor. Den överklagade detaljplanen har av regeringen remitterats till Boverket, som i yttrande avstyrkt bifall till överklagandet.

e) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

f) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning rörande bl.a. Lantmännens verksamhet i Frihamnen och informerade även från möten som Jan Westerhoud, europachef för Hutchison Port Holdings hade i Stockholm i början av månaden.

Gun Rudeberg informerade i korthet om betänkandet Svensk Sjöfarts konkurrensförutsättningar (SOU 2010:73).

§15 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte: torsdagen den 16 december 2010 kl . 9.00.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.