Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2011-01-25

Sammanträde 2011-01-25

Datum
Klockan
16.00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Ombyggnad av lokaler på plan 4 och 5 i Magasin 3. Investeringsbeslut (utsänd)

8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

9 Svar på remiss av motion angående Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande utställningen Shipping & Shopping på Sjöhistoriska museet (föredragande Camilla Strümpel)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Henrik Widerståhl)
d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 15 mars 2011 kl 10.30
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (150 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 16 november 2010 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Inge-Britt Lundin yrkade att styrelsen beträffande ”Remiss angående Vattenorgel i Stockholm” beslutar att med godkännande av avgivet svar anse remissen besvarad.

Styrelsen beslöt

att

att

med godkännande av avgivet svar anse ”Remissen angående Vattenorgel i Stockholm besvarad.

lämna anmälan i övrigt utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Ombyggnad av lokaler på plan 4 och 5 i Magasin 3. Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 januari 2011.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om hyresnivå och hyresrabatt.

Styrelsen beslöt

att

ge VD i uppdrag genomföra beskrivna ombyggnadsprojekt i Magasin 3.

§8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 januari 2011.

Styrelsen beslöt

att

att

bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Helena Bonnier, vice ordföranden Malte Sigemalm, t.f. VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars, chefen för affärsstöd Mats Lundin, projektchefen Per Ling-Vannérus samt chefen över juridik, miljö och omvärld Gun Rudeberg, två i förening.

till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Per Ling-Vannérus, Mats Lundin,

Gun Rudeberg och Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§9 Svar på remiss av motion angående Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand (2010:37)

I ärendet förelåg till styrelsen den 17 januari 2011 utsänd skrivelse.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta

att bifalla motionen

och därutöver anföra

”Motionären föreslår att man undersöker möjligheterna att etablera en gästhamn för fritidsbåtar nära Stadshuset utmed Norrmälarstrand vilket ur många synpunkter kan vara en etablering som fyller ett stort behov av ytterligare gästhamn.

Vi menar att frågan är viktig och ska tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla Stockholms kajer i syfte att tillskapa ytterligare gästhamn. Denna fråga bör vara en av många centrala frågor som ska föras mellan Stockholms Hamn AB och Trafik- och renhållningskontoret inom ramen för det gemensamma avtalet.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms m.fl.:s yrkande,

att

besvara remissen i enlighet med förslaget.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

§10 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning rörande utställningen Shipping & Shopping på Sjöhistoriska museet

Camilla Strümpel lämnade muntlig redovisning i ärendet.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

· Miljööverdomstolens dom den 22 december 2010 och överklaganden med begäran om prövningstillstånd som sänts till Högsta domstolen.

· Hamnen kommer personligen lämna in järnvägsplanen och inleder därmed direktkontakt med Trafikverket.

· Budgeten ses över. Viss osäkerhet finns idag. Klart under kvartal 2 2011 .

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

· Huvudförhandling i Miljööverdomstolen den 16 - 17 februari 2011.

· Diskussioner pågår med Exploateringskontoret rörande organisation mot bakgrund att Hamnen driver projektet och Exploateringsnämnden finansierar huvuddelen.

Forts. § 10 c

· Genomförandebeslut måste tas i kommunfullmäktige men nytt beslut i Hamnen respektive Exploateringskontoret krävs dessförinnan beroende bl.a. på momsfrågor, fördyring i projektet med ca 200 Msek och finansiering av stadens andel.

Renovering av Strömkajen

· Byggnation av etapp II pågår.

· Sopsug, som används av flera är fortfarande aktuell och kommunfullmäktige beräknas ta beslut om ägandefrågan under kvartal 1 2011.

· Detaljplanen för markplanet beräknas antas av kommunfullmäktige under kvartal 1 2011.

Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

· I princip är hela byggnaden uthyrd och Fotografiskas verksamhet går bra med högt antal besökare.

· En del hyresgästanpassningar återstår men projektet beräknas avslutas under mars 2011.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

· Hamnen har skrivit till miljödomstolen och hemställt om att målet sätts ut till huvudförhandling under våren 2011.

· Diskussioner har inletts med Norrtälje kommun rörande finansiering av projektet.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation den 18 januari 2011 fattat beslut rörande drift av Loudden. Eventuellt kommer Hamnen att överklaga beslutet.

e) Muntlig lägesredovisning

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om

· Trafikutvecklingen för 2010.

· Intensivt arbete för att om möjligt låta St Peter Line starta trafik mellan

St Petersburg och Stockholm från den 1 april 2011.

· Fastighetsutvecklingen och vakansgrad.

· Resultat från genomförd medarbetarundersökning.

§11 Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 15 mars 2011 kl 10.30.

§12 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.