Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
10.30
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2012 (utsändes senare)

9 Remiss från Trafikkontoret av förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012 (utsänd)

10 Remiss av förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (utsänd)

11 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

14 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

15 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 14 juni 2012 kl 9.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§4 Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 17 april 2012 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§7 Utseende av styrelsens sekreterare.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2012.

Styrelsen beslöt

att

till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2012

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 maj 2012.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2012 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§9 Remiss från Trafikkontoret av förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§10 Remiss av förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2012.

Styrelsen beslöt

att

som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§11 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att

godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.

§12 Attestordning 2012- Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2012.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till attestordning för verksamheten vid Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag.

§13 Internkontrollplan 2012-2013

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2012.

Styrelsen beslöt

att

godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2012-2013 för Stockholms Hamn AB och dess dotter- och intressebolag.

§14 Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att

godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade en muntlig redovisning i ärendet. Han informerade bl.a. om att Högsta domstolen avslagit motparternas begäran om prövningstillstånd för Miljööverdomstolens beslut rörande Norvikudden. Han redovisade översiktligt för den fortsatta processen och förklarade att villkoren för byggnation och drift nu kommer behandlas av Mark- och miljödomstolen samt att ansökan om godkännande av järnvägsplan kommer att lämnas in till Trafikverket.

Johan Castwall informerade vidare om att mark- och miljödomstolen senare samma dag kommer meddela dom beträffande villkor för drift av Kapellskärs Hamn samt tillstånd för ombyggnad.

Beträffande ombyggnaden av Värtahamnen förklarade han att byggnation beräknas kunna starta under hösten 2012.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Inget fanns att tillägga utöver vad som redovisats för under punkten 14 b.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om att

· Trygg-Hansa återkallat sitt överklagande av tingsrättens dom rörande krav på ersättning för branden på restaurang Kungsholmen.

· Försäljning av Södertälje Hamn aviserats av Telge-koncernen.

· Den beslutade sänkningen av tillåten svavelhalt i bränsle till fartyg i trafik på bl.a. Östersjön till 0,1 procentenheter inom sjöfarten kommer att stå fast.

Han förklarade vidare att han till ett senare sammanträde återkommer med en redovisning rörande pågående diskussioner om att regeringen överväger att inrätta inrikes vattenvägar m.m.

§15 Övriga frågor

a) Helena Bonnier och Anders Djerf lämnade muntlig redovisning från sitt deltagande i European Maritime Day 21-22 maj 2012 i Göteborg och förklarade att reserapport kommer skrivas och lämnas till styrelsen.

b) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen 14 juni 2012 klockan 9.00.

§16 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.