Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2018-05-22

Sammanträde 2018-05-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

9 Tilläggsavtal till markavtal mellan Stockholms stad genom dess exploateringsnämnd och Stockholms Hamn AB samt tilläggsavtal till driftavtal mellan Stockholms stad genom dess trafiknämnd (utsänd)

10 Utseende av dataskyddsombud för Stockholms Hamn AB (utsänd)

11 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

12 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

16 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

17 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Johan Castwall) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

18 Övriga frågor

a. Kommande möten: tisdagen den 12 juni 2018 kl. 9.00 (om behov finns) tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 9.00 (om behov finns)

19 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsänd)

§9 Tilläggsavtal till markavtal mellan Stockholms stad genom dess exploateringsnämnd och Stockholms Hamn AB samt tilläggsavtal till driftavtal mellan Stockholms stad genom dess trafiknämnd (utsänd)

§10 Utseende av dataskyddsombud för Stockholms Hamn AB (utsänd)

§11 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

§12 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

§13 Attestordning - Stockholms Hamn AB (utsänd)

§14 Internkontrollplan 2018-2019 (utsänd)

§15 Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (utsänd)

§16 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)