Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2012-10-04

Sammanträde 2012-10-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Talby Gård, Bornsjön

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 13 juni 2012 (båda).

4 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2013 (båda)

5 Upphandling av slamhantering Bromma reningsverk (SV VA AB).

6 Nya portar till Grovrening och Organisk mottagningsstation, Henriksdal (SV VA AB).

7 Projekt Byte av filtermaterial på Henriksdals- och Bromma reningsverk (SV VA AB).

8 Projekt Talldalen (SV VA AB).

9 Projekt SRV-Reningsverk för lakvatten (SV VA AB).

12 Redovisning av strategiskt styrkort (inkl. ILS Tertial 2 år 2012) (SV AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

13 Kommande ärenden till styrelsen (båda).

§1 Justeringsmän

Ordföranden Bengt Hansson och vice ordföranden Jari Visshed utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde.

§2 Protokoll styrelsen

Anmäldes att protokollet från styrelsesammanträdet 2012-06-13 är justerat och godkänt (bil 1).

§3 Prognos 2

Behandlades verkställande direktörens förslag till Verksamhetsrapport – för år 2012 (bil 2).

Styrelsen beslöt att godkänna Verksamhetsrapport – Prognos 2 för Stockholm Vatten koncernen.

Prognos 2

§4 Sammanträdestider för styrelsen 2013

Förelåg verkställande direktörens förslag till sammanträdestider, m.m. för styrelsen år 2013 (bil 3).

Styrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

Sammanträdestider för styrelsen 2013

§6 Styrkort Tertial 2 2012

Redovisades för styrelsens kännedom utfallet av det strategiska styrkortet för tertial 2 år 2012 samt rapportering av stadens Integrerade ledningssystem (ILS) (bil 5).

§7 Kommande ärenden

Anmäldes för styrelsens kännedom kommande ärenden till styrelsens sammanträden år 2012 (bil 6).

§8 Övriga Frågor