Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2016-03-03

Sammanträde 2016-03-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
Torsgatan 26, Sessionssalen

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 10 december (båda).

3 Anmälan av protokoll från per capsulam beslut den 18 januari (SV AB).

BESLUTSÄRENDEN

4 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

6 Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 (båda)

7 Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten AB (båda).

8 Årsstämma 2016 för Stockholm Vatten VA AB (SV AB).

9 Val av ombud till årsmöte för Svenskt Vatten (SV AB).

10 Nominering till posten som ordförande i styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB). (utsändes)

11 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV AB).

12 Förbundsmöte med Tyresåns Vattenvårdsförbund (SV AB).

14 Remiss: Åtgärdsprogram för Tyresån och Kalvfjärden 2016-2021 (SV VA AB).

15 Projekt 361682 Östermalmshallen - Genomförandebeslut (SV VA AB).

16 Projekt 361965 Metanreducerande åtgärder Henriksdal - (SV VA AB). Genomförandebeslut

17 Projekt 300632 "Beckomberga Etapp 3" - Genomförandebeslut (SV VA AB).

18 Projekt 361930 Norra Djurgårdsstaden, Södra delarna - (SV VA AB). Genomförandebeslut

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).

20 Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).

21 Driftrapport för 2015 (SV VA AB).

22 Redovisning strategiskt styrkort 2015 (båda).

23 Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen (båda).

24 Stockholms Framtida Avloppsrening - lägesrapport (SV VA AB).

25 Lägesrapport Kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

26 Övriga frågor