Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2016-04-07

Sammanträde 2016-04-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 mars 2016 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Förslag till nya bolagsnamn och ny bolagsstruktur för Stockholm Vatten-koncernen (båda).

4 Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen (båda).

5 Projekt 361229 Avloppspumpstation Kungsholms hamnplan - Ny och dubblerad tryckledning, Genomförandebeslut (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2016 (båda).

7 Stockholm Vattens Miljöfond (SV VA AB).

8 Stockholms Framtida Avloppsrening - lägesrapport (SV VA AB) (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

9 Övriga frågor