Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2016-12-08

Sammanträde 2016-12-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 november 2016 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Strategisk plan för 2017-2021 (båda).

4 Budget 2017 för koncernen Stockholm Vatten (båda).

5 Ändrad att-sats i beslut om Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (SV VA AB).

6 Projekt Stockholms framtida avloppsrening - Reviderat genomförandebeslut

7 Ändrade rutiner för investeringsverksamheten (båda).

8 Projekt DDS - Digital demo Stockholm, Water Leakage - Inriktningsbeslut

9 Projekt 361395 Ombyggnad Östra Verket, Norsborg - Inriktningsbeslut

10 Projekt 361161 Tangentvägen, exploateringsprojekt - Genomförandebeslut

11 Projekt 3618861 Kurvan 2 & 5, exploateringsprojekt - Genomförandebeslut

12 Projekt 360188 Ledningsdubblering Albysjön-Talldalsvägen - Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB).

13 Förlikningsavtal Trafikverket m.m. (SV VA AB).

14 Finanspolicy för koncernen Stockholm Vatten AB (båda)

15 Personalpolicy för Stockholm stad och lokal anpassning för Stockholm Vatten (båda).

16 Revidering av arkivregler för Stockholms stad (båda)

17 Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Information från revisorerna (båda)

19 Lägesrapport Försäljning Torsgatan (SV VA AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

20 Övriga frågor