Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2017-03-02

Sammanträde 2017-03-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december 2016 (båda).

3 Anmälan av protokoll per capsulam den 2 januari 2017 (båda).

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS utfallsrapport ILS utfallsrapport VB 2016 (båda).

6 Internkontrollgranskning 2016 (båda).

7 Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan (båda).

8 Årsstämma 2017 för Stockholm VA AB (SV AB).

9 Val av ombud m m till årsmöte/stämma för Svenskt Vatten (SV AB).

10 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB (SV VA AB).

11 Förbundsmöte med Tyresåns vattenvårdsförbund (SV VA AB).

12 Stockholms stads program för evenemang (båda).

13 Internationell strategi för Stockholms stad (båda).

14 Stockholms stads EU-policy (båda).

16 Överföring av Samlingskartan från Stockholm Vatten VA AB till trafiknämnden. Genomförandebeslut (SV VA AB).

17 Projekt 300150 Exploatering Högmora (etapp 1) - Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB).

18 Upphandling av ramavtal för schakt- och rörläggning (SV AB).

Anmälningsärenden

19 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017 (båda).

20 Revisorernas rapport över revision av koncernen Stockholm Vatten ABs årsbokslut (båda).

Övriga ärenden

22 Övriga frågor