Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 mars 2017 (båda).

Beslutsärenden

3 Tertial 1 / Prognos 1 inkl. redovisning av bolagsmål och ILS.

4 Projekt 361395 Ombyggnad Östra Verket - Genomförandebeslut.

5 Projekt 361271 Västra verket - Genomförandebeslut.

6 Upphandlingsärende, ledningsrenovering med flexibla foder, ramavtal.

7 Upphandlingsärende, Polymer till Henriksdals reningsverk, ramavtal.

8 Upphandlingsärende, Stålrör till dricksvattenledningar, ramavtal.

9 Utökning av verksamhetsområden inom Stockholm respektive Huddinge kommun.

11 Ändrad arbetsordning och instruktion för verksamheten.

13 Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.

16 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

18 Deltagande i WWW

Anmälningsärenden

19 SFA - lägesrapport.

20 Anmälan om fattade investeringsbeslut (10-25 mnkr).

23 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017.

25 Information om läkemedelsrening.

26 Information om upphandlingsprocessen.

Övriga ärenden

27 Övriga frågor