Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2017-09-28

Sammanträde 2017-09-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 juni 2017 (båda).

Beslutsärenden

3 Tertial 2 / Prognos 2 inkl. redovisning av ILS.

5 Ny styrelsesuppleant i Syvab.

7 Upphandlingsärende, Slussventiler, ramavtal.

8 Upphandlingsärende, Kallvattenmätare, ramavtal.

9 Projekt 2334 Talldalen-Jeriko, Del A av Talldalen-Långsjön - Inriktningsbeslut.

11 Projekt 2671 Rosenhill, exploateringsprojekt - Inriktningsbeslut.

12 Projekt 361688 Västra Nockebyhov, exploateringsprojekt - Genomförandebeslut.

13 Projekt Kvarteret Persikan, exploateringsprojekt - Reviderat inriktningsbeslut.

16 Kompletterande ägardirektiv, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017 - 2020.

17 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2018.

Anmälningsärenden

19 SFA - lägesrapport.

Övriga ärenden

20 Övriga frågor