Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 juni 2020

5 Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2021

6 Projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn – Reviderat inriktningsbeslut

7 Projekt 410476 Tenstadalens dagvattendammar – Reviderat inriktningsbeslut

8 Projekt 410257 Lovö renovering/ombyggnad 1933 -års filterbyggnad – Reviderat inriktningsbeslut

10 Projekt 3579 Aspen - Inriktningsbeslut

11 Projekt 410339 Fabriken och Förrådet – Genomförandebeslut

12 Projekt 410311 Gasledningssystem Henriksdal – Reviderat genomförandebeslut

13 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Botkyrka Norsborg 5:1

14 Upphandlingsärende, Samordnad Recipientkontroll i Stockholms skärgård , ramavtal

15 Upphandlingsärende, Långsamfiltersand

Anmälningsärenden

16 Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2020, 10-25 mnkr