Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020

5 Lägesrapport om arbetet med en underhållspolicy

6 Reviderat genomförandebeslut, kv. Plankan 24 (Södermalm )

SEKRETESS (såvitt avser bilagor)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av delegationsordning

8 Komplett erande ägardirektiv, anmälan

9 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

10 Inkomna skrivelser till Svenska Bostäders styrelse

11 Sammanträdestider för 2021