Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-02-21

Sammanträde 2006-02-21

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 02/2006 med trafiknämnden den
21 februari Läs mer... 2006, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Bokslut och verksamhetsberättelse 2005 (E)

6 Reviderad verksamhetsplan 2006 samt redovisning av utökade uppdrag (E)

7 Stockholm mobilitet. Lägesredovisning (Tp)

8 Parkering för bilpoolsbilar. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (Tp)

9 Rädda miljöbilssatsningen. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd).

Hur kommer det sig att trafikkontorets bilflotta endast består av 15 % miljöbilar. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd) (Tp)

10 ITS (Intelligent Transport Systems) World Congress 2009 i Stockholm (Tp)

11 Alkolås på alla bussar. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) (Tp)

12 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2005 (Tp)

13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2005 (Tp)

14 Klotter - även i ordnad form skapar otrygghet. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m) (G)

15 Farthinder på Skårbygränd. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd (G)

16 "Stockholms Ström - en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät". Remiss (G och Mk m fl)

17 Säker huvudgata. Fortsatta arbetet (G)

18 Vinterväghållningen under perioden november 2005-januari 2006. Rapport (G)

19 Upprustning av Gustav Adolfs Torg. Inriktningsbeslut (G)

20 Parkeringssituationen i Årsta. Skrivelse från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (G)

21 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Remiss och samråd (G)

22 Att säkerställa hastighetsbegränsningen, gångtrafikanternas hälsa och en säkrare miljö. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd (G)

23 Gångvägar i Tensta, Rinkeby, Bromsten och Spånga. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd (G)

24 Cykelbanor på Sturegatan. Genomförandebeslut (G)

25 Upprustning av Kista Torg. Nytt genomförandebeslut (G) *

26 Landskapspark på Årstafältet, etapp 2. Skrivelse om Östbergavägen från ersättaren Berthold Gustavsson (m) jämte genomförandebeslut för ombyggnad av Östbergavägen. Återremiss (G)

27 Stockholms stad bör snarast använda s k tyst asfalt. Motion från Björn Ljung (fp) (G)

28 Byte av kantbalk och räcke på Skanstullsbron. Genomförande (G)

29 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 (G, E och Mk m fl)

30 Inventera möjliga platser för vinkelparkering. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m). Nyttjandet av lastplatser i innerstaden. Skrivelse från ersättaren Helena Bonnier (m) (G)

31 Hantering av ärenden rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och ersättaren Hannah Ekeroos (kd) (G)

32 Skadedjursbekämpning. Återremiss (Tt)

33 Inför alkobommar vid hamnarna. Skrivelse från ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp). Bordlagt 24 januari 2006 nr 8 (Tp)

34 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 24 januari 2006 nr 11 (Tp)

35 Genomfartsförbud för bilar på Hornsgatan när Södra Länken öppnat. Skrivelse från Kajsa Stenfelt (v). Bordlagt 24 januari 2006 nr 18 (G)

36 Åtgärda trafiken på Gamla Bromstensvägen. Skrivelse från ersättaren Petter Lindfors (m). Bordlagt 24 januari 2006 nr 20 (G)

37 Projektera och bygg för god avfallshantering – riktlinjer för Stockholms stad. Anmälan. Bordlagt 24 januari 2006 nr 23 (G)

38 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles) Bordlagt 13 december 2005 nr 12 och 24 januari 2006 nr 30 (Tp)

39 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd. Bordlagt 13 december 2005 nr 19 och 24 januari 2006 nr 33 (G)

40 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift. Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och senast 24 januari 2006 nr 35 (G)

41 Situation och service i stadsdelen 2005. Anmälan (G)

42 Gågata på Södermannagatan mellan Bondegatan och Södermannagatan (G)

Mötesinformation

Justerat:7 mars 2006

Mirja Särkiniemi  Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter
Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m), §§ 1-27 och 29-42

Ersättare
Gulan Avci (fp), tjänstgörande
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Tove Frimodt (s)
Anders Frostell (fp)
Spiridon Gogos (s)
Bo Holmberg (s)
Kathléen Nilsson (m), tjänstgörande § 28
Per Ohlin (v)
Hampus Rubaszkin (mp)
Göran Wrene (s), tjänstgörande

Personalföreträdare
Sonja Mogert, SKTF

Tjänstemän
Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Barbro Collin, Göran Gahm, Eva Leijon, Britt-Marie Salmén och Anette Scheibe samt borgarrådssekreterarna från roteln Kristina Söderlund och Claes Thunblad.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 7 mars 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om planerad upprustning av Gustav Adolfs Torg

-------------------------------------------------------------------------

Gatumiljöarkitekt Britt-Marie Salmén vid trafikkontoret informerade om planerad upprustning av Gustav Adolfs Torg enligt ärende 19 vid dagens sammanträde.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om rapporten situation och service i stadsdelen 2005

------------------------------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade om den i ärende 41 vid dagens sammanträde anmälda rapporten om situation och service i stadsdelen 2005.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Information om försöket med trängselskatter

------------------------------------------------------

Anette Scheibe vid trafikkontoret informerade om effekter på trafiken av försöket med trängselskatter.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. Utred upplysta säkra stråk i city av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 2. Gör Katarinavägen tryggare – genom bättre belysning av vice ordföranden Sten Nordin (m).

 3. Varför finns det bly i transponderna av ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om väg 73:s utbyggnad

------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) önskade föredragning om väg 73:s utbyggnad.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att tillgodose önskemålet vid ett kommande sammanträde.

Fråga om tvärspårvägens utbyggnad

-------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) önskade föredragning om tvärspårvägens utbyggnad.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att tillgodose önskemålet vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 14 februari 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 20 januari 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge alla förtroendevalda i nämnden som så önskar delta i seminarium om Jämställda transporter den 20 mars 2006 i Landstingshuset, Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterad 4 januari 2006 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§5 Bokslut och verksamhetsberättelse 1 maj – 31 december 2005

T2006-110-00111

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för perioden 1 maj-31 december 2005.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner bokslutet och verksamhetsberättelsen för perioden 1 maj-31 december 2005.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga A2.

§6 Reviderad verksamhetsplan 2006 samt redovisning av utökade uppdrag m m

T2005-110-01613

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner redovisningen och kompletteringarna till verksamhetsplanen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökning av driftbudgeten med 5,5 mnkr för år 2006.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna verksamhetsplan för 2006, att kontoret framgent även låter Hornsgatan ingå i arbetet med ”säker huvudgata” utifrån den ursprungliga planen, när så är möjligt samt att i övrigt framföra:

Nämnden anser att projektet ”säker huvudgata” är oerhört bra och angeläget. Det nya upplägget att välja gator i förort är klokt och genomtänkt men nämnden vill ändå försäkra sig om att Hornsgatan kan bli aktuell vid ett senare tillfälle då förutsättningarna för ett större projekt finns. Allt det arbete som kontoret lagt ner på samråd och förberedelser angående Hornsgatan har varit uppskattat och värdefullt. Det finns ett stort stöd bland medborgarna i stadsdelen för projektet.

När det gäller kontorets ansvar för samordning av klottersanering har kontoret fått 0, 5 mnkr för att genomföra det utökade uppdraget. Nämnden anser att det borde kunna finansieras genom att den förstärkningen är gjord.

Arbetet med att sänka halten av PM 10 partiklar i Stockholmsluften är oerhört angeläget och trafikkontoret kommer mot avrop få finansiering för utförda åtgärder.

I övrigt anser nämnden att trafikkontoret får återkomma i T1 med resterande förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Claes Fleming (fp) och tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga B3.

§7 Stockholm mobilitet. Lägesredovisning

Dnr T2006-300-00270

Trafikkontoret hade den 9 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets lägesredovisning av Stockholm Mobilitet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Parkering för bilpoolsbilar. Skrivelse från ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr T2005-312-00604

Trafikkontoret hade den 17 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Rädda miljöbilssatsningen i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd).

Hur kommer det sig att trafikkontorets bilflotta endast består av 15 % miljöbilar. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2004-007-00553 och T2005-007-01808

Trafikkontoret hade den 3 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på de båda skrivelserna överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 ITS (Intelligent Transport Systems) World Congress 2009 i Stockholm

Dnr T2006-000-00141

Trafikkontoret hade den 18 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att ingå överenskommelse med ITS Sweden om deltagande i ITS World Congress 2009.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Alkolås på alla bussar. Skrivelse från ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp)

Dnr T2005-331-01806

Trafikkontoret hade den 26 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 11/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 8 december 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 8/2005

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde för den 8 december 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§14 Klotter - även i ordnad form skapar otrygghet. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2005-440-01229

Trafikkontoret hade den 19 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet och att i övrigt anföra följande:

Det offentliga kan inte sätta upp regler för vilka kulturella uttryck som ska anses vara godkända. Graffiti är en teknik inom bildkonstområdet och utförd under lagliga omständigheter är den lika tillåten som olja på duk eller digital videokonst. Att utesluta vissa konstnärliga uttryck och förbjuda dem att produceras eller visas innebär inskränkt frihet och ett mycket allvarligt hot mot demokratin.

I kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2004 görs en tydlig gränsdragning mellan klotter/skadegörelse å ena sidan och graffiti som en teknik inom bildkonstområdet utförd under lagliga omständigheter å andra sidan. Med beslutet följer en rad uppdrag sprungna ur tre perspektiv: klottersanering/-bekämpning, socialt preventivt arbete och ungdomar och konst.

Klotter och skadegörelse kostar samhället enorma summor årligen. För att öka effektiviteten i saneringsarbetet har gatu- och fastighetsnämnden i oktober 2004 tagit beslut om att inrätta en samverkansgrupp för att koordinera stadens arbete med klotterbekämpning. Dess uppgift är bl a att samarbeta med externa aktörer som SL, dokumentera stadens insatser, följa stadens pilotprojekt, utfärda rekommendationer och inrätta ett metodutvecklingsråd. Uppdrag ligger dessutom på kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna till gemensam upphandling av klottersanering. Resultatet av dessa åtgärder kommer att ge resultat redan under 2005.

Stadsdelsnämnderna har i uppdrag att i enlighet med klotterkommissionens rapport arbeta med den sociala dimensionen. Det innebär bl. a. förtätad kontakt mellan socialsekreterare, skolor och ökad information om vad den kriminella handling som klotter och skadegörelse utgör och föranleder för riskbeteenden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Farthinder på Skårbygränd. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-01344

Trafikkontoret hade den 20 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 "Stockholms Ström - en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät". Remiss

Dnr T2005-610-01976

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 26 januari 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets tjänsteutlåtande, att i samband med kommande nedgrävningar av starkströmsledningar måste ledningsgatornas biologiska värden bl.a. som spridningskorridorer och avrinningsområden skyddas samt att därutöver anföra följande:

De ledningsgator som går genom Stockholm innehåller mycket skyddsvärd mark. Många områden utgör väsentliga delar av grönkilsstrukturen, är viktiga tillrinningsområden och populära rekreationsområden. Exempel på detta är Nälsta dikes dalgång vid ledningen Lövsta-Vinsta-Beckomberga, områden vid Bromsten och Järvafältet längs ledningen Hägerstalund-Beckomberga och Järvastationen-Beckomberga samt grönstråket vid Huddinge-Högdalen. Dessa områden borde snarare skyddas än utredas för exploatering. I den vidare hanteringen av Stockholms stam- och regionnät måste därför mycket stor hänsyn tas till dessa värden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt kontorets förslag.

§17 Säker huvudgata. Fortsatt arbete

Dnr T2006-320-00164

Trafikkontoret hade den 6 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning med förslag på inriktning för trafiksäkerhetsarbetet på stadens huvudgator.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet, att kontoret i den fortsatta planeringen angående projektet ”säker huvudgata” även har med Hornsgatan som exempel utifrån tidigare upplägg samt

att i övrigt anföra:

Nämnden anser att projektet ”säker huvudgata” är oerhört bra och angeläget. Det nya upplägget att välja gator i förort är klokt och genomtänkt men nämnden vill ändå försäkra sig om att Hornsgatan kan bli aktuell vid ett senare tillfälle då förutsättningarna för det större projekt finns. Allt det arbete som kontoret lagt ner på samråd och förberedelser angående Hornsgatan har varit uppskattat och värdefullt. Det finns ett stort stöd bland medborgarna i stadsdelen för projektet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt kontorets förslag.

§18 Vinterväghållningen under perioden november 2005 - januari 2006

Dnr T2006-440-00163

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna för kännedom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga F.

§19 Upprustning av Gustav Adolfs Torg. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-530-00243

Trafikkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att projektera för upprustning av Gustav Adolfs Torg.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 2 mnkr fram till genomförandebeslut.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Parkeringssituationen i Årsta. Skrivelse från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Dnr T2005-340-01337

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd den 26 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning och beslutar översända utlåtandet som svar på skrivelse från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Remiss och samråd

Dnr T2006-321-00140

Trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 2 februari 2006 avgivit gementsamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden godkänner att kontoren genomför projektsamråd och remiss rörande föreslagna bullerskyddsåtgärder längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga G.

§22 Att säkerställa hastighetsbegränsningen, gångtrafikanternas hälsa och en säkrare miljö. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-01346

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Gångvägar i Tensta, Rinkeby, Bromsten och Spånga. Skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00336

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Rinkeby stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Cykelbanor på Sturegatan. Genomförandebeslut

Dnr T2006-313-00048

Trafikkontoret hade den 1 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra cykelbanor på Sturegatan enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra cykelbanor på Sturegatan enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Upprustning av Kista Torg. Nytt genomförandebeslut

Dnr T2005-530-01827

Trafikkontoret hade den 23 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden fattar nytt genomförandebeslut om upprustningen av Kista Torg enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Landskapspark på Årstafältet, etapp 2. Skrivelse om Östbergavägen från ersättaren Berthold Gustavsson (m) jämte genomförandebeslut för ombyggnad av Östbergavägen. Återremiss

Dnr T2005-511-01487

Trafikkontoret hade den 31 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett protokollsutdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd den 26 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelse från ersättaren Berthold Gustavsson (m).

 2. Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om utbyggnad av Årstafältets landskapspark etapp 2, området längs Östbergavägen, till en bedömd kostnad av ca 8,2 Mnkr.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§27 Stockholms stad bör snarast använda s k tyst asfalt. Motion från Björn Ljung (fp)

Dnr T2005-410-01819

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 12 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Byte av kantbalk och räcke på Skanstullsbron. Genomförande

Dnr T2005-420-02007

Trafikkontoret hade den 2 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på Skanstullsbron samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra entreprenadarbeten på Skanstullsbron samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med utsedd entreprenör.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Kathléen Nilsson (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Regina Öholm (m) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§29 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Dnr T2005-007-01868

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden -enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamoten Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorens tjänsteutlåtande, att med nedanstående förtydliganden godkänna Strategi för Stockholms vattenarbete 2005 – 2015 samt att anföra följande:

Enligt EG:s Vattendirektiv (2000/60/EG) skall alla ytvatten senast 2015-12-22 uppnå God ytvattenstatus. Detta innebär att vatten, som inte är konstgjorda eller fysiskt väsentligt förändrade, inte får försämras och skall, när så krävs, ha återförts till förhållanden som nära överensstämmer med den naturliga situationen. Det är viktigt att Strategi för Stockholms vattenarbete följer direktivets krav och att stadens ambitionsnivå för vattenarbetet hålls högt. Föreskrifterna från Naturvårdsverket när det gäller bedömningsgrunder och åtgärdsprogram för EG:s Vattendirektiv förväntas inte vara klara förrän juni 2007. När föreskrifterna är fastslagna finns det anledning att se över Strategi för Stockholms vattenarbete för att säkerställa att det överensstämmer med riktlinjerna.

Redan nu finns råd och anvisningar om hur arbetet med restaurering av vatten bör gå till. I den av riksdagen hösten 2006 antagna Miljömålspropositionen framgår att totalfosforhalten långsiktigt inte bör överstiga 25 µg/l, vilket i enlighet med bl.a. Naturvårdsverkets utredningar innebär att sjöekosystemet har klart vatten och att algblomning bara förekommer sporadiskt.

Många av Stockholms sjöar är idag starkt påverkade, vilket till exempel syns på de höga fosforhalterna och de långvariga algblomningarna. Förslaget till strategi innebär att statusen för de flesta sjöarna förbättras minst en nivå enligt gällande klassificering, fram till 2015. Detta måste tydligt framgå av dokumentet.

I föreliggande strategi finns inte kostnader, metoder eller prioriteringar redovisade. Det krävs för att kunna bedöma rimligheten av olika insatser och prioritera resurser i det fortsatta arbetet. Det bör vidare framgå vilka insatser kräver längre genomförandetid än till 2015 för att nå de övergripande målen. Programmet bör utvärderas, och vid behov revideras, var tredje år för att hållas aktuellt.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt kontorens förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§30 Inventera möjliga platser för vinkelparkering. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m). Nyttjandet av lastplatser i innerstaden. Skrivelse från ledamoten Helena Bonnier (m)

Dnr T2006-340-00146 och 00147

Trafikkontoret hade den 31 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden besvarar inkomna skrivelser om vinkelparkeringar och nyttjande av lastzoner med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden besvarar inkomna skrivelser om vinkelparkeringar och nyttjande av lastzoner med kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§31 Hantering av ärenden rörande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2005-340-01572

Trafikkontoret hade den 30 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även ett protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 25 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att överklagningsärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade där beslut fattats på delegation inte skall behandlas i nämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att överklagningsärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade där beslut fattats på delegation inte skall behandlas i nämnden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Skadedjursbekämpning. Återremiss

Dnr T2005-510-01847

Trafikkontoret hade den 2 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner informationen i utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga M.

§33 Inför alkobommar vid hamnarna. Skrivelse från ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp)

Dnr T2005-320-01516

Bordlagt 24 januari 2006 nr 8

Trafikkontoret hade den 17 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) med instämmande av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att fortsätta utreda de legala och praktiska förutsättningarna för användande av alkobommar samt att anföra följande:

Den ”integritetskränkning” det skulle innebära att bilförare ”tvingas” passera alkobommar är ringa gentemot den integritetskränkning det innebär att bli dödad eller skadad av en rattfyllerist.

Om det legala förutsättningarna för alkobommar saknas bör staden göra en framställan till regeringen angående lagändring.

Reservation

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s) och Kåre Gustavsson (s) samt tjänstgörande ersättaren Göran Wrene (s) enligt kontorets förslag.

§34 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-330-00294

Bordlagt 24 januari 2006 nr 11

Trafikkontoret hade den 23 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Genomfartsförbud för bilar på Hornsgatan när Södra Länken öppnat. Skrivelse från Kajsa Stenfelt (v)

Dnr T2006-320-00070

Bordlagt 24 januari 2006 nr 18

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets förslag till beslut, att kontoret återkommer till trafiknämnden med en utvärdering av hur åtgärderna i projektet ”säker huvudgata” faller ut och hur de inverkar på trafikmiljön längs Hornsgatan och att i övrigt anföra:

Hornsgatan är en av stadens mest trafikerade gator. Här vistas inte bara bilister utan också en mängd gångtrafikanter och cyklister. Därför ser trafiknämnden med tillförsikt på de åtgärder som kommer att genomföras i projektet ”säker huvudgata”. Förhoppningsvis kommer dessa att leda till en förbättring av gatumiljön och säkerheten längs gatan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt kontorets förslag.

§36 Åtgärda trafiken på Gamla Bromstensvägen. Skrivelse från ersättaren Petter Lindfors (m)

Dnr T2005-320-01807

Bordlagt 24 januari 2006 nr 20

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 19 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§37 Projektera och bygg för god avfallshantering – riktlinjer för Stockholms stad. Anmälan

Dnr T2005-630-01715

Bordlagt 24 januari 2006 nr 23

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från renhållningsnämnden den 23 november 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt bilaga Q.

§38 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles)

Dnr T2005-300-00294

Bordlagt 13 december 2005 nr 12 och 24 januari 2006 nr 30

Trafikkontoret hade den 6 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00387

Bordlagt 13 december 2005 nr 19 och 24 januari 2006 nr 33

Trafikkontoret hade den 21 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Peter Kvint av den 6 december 2005 och från Katarina Gunnarsson inkommen den 6 februari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att genomfartsförbudet på Magnus Ladulåsgatan tas bort.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§40 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift

Dnr T2005-320-01719

Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och senast 24 januari 2006 nr 35

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Föräldrarnas Trafikgrupp i Gamla Stan inkommen den 23 januari 2006 och Lena Ahlström från Nätverket för Gamla Stans Framtid med 379 namnunderskrifter den 20 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra gågatuzonen enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Situation och service i stadsdelen 2005. Anmälan

Dnr T2006-000-00255

Trafikkontoret hade den 13 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Gågata på Södermannagatan mellan Bondegatan och Skånegatan

Dnr T2006-320-00258

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 10 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att gågata införs på Södermannagatan mellan Bondegatan och Skånegatan.

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter överläggning att att remittera ärendet till stadsdelsnämnden för yttrande.