Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-08-29

Sammanträde 2006-08-29

Datum
Klockan
9.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 7/2006 med trafiknämnden den
29 augusti 2 Läs mer...006, kl 9.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Översyn av stadens administration. Remiss (S + Mk) *

6 Miljöavgiftskansliets överlämnande av datafångst och rapporter från Stockholmsförsöket till trafiknämnden (S + SLK)

7 Revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss (S)

8 Fyllnadsval av ny ledamot i handikapprådet (Tp)

9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4-5/2006 (Tp)

10 Anmälan om handikapprådets protokoll nr 5-8/2006 (Tp)

11 SL:s trafikförändringar. Remiss (Tp) *

12 Låt lastbilar köra i kollektivtrafikkörfältet. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m) (Tp)

13 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning (G)

14 Revidering av avtal för markförlagda ledningar. Inriktningsbeslut (G)

15 Bättre belysning längs Årstaviken. Förslag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (G)

16 Parkeringssituationen i Årstadal. Fråga från ersättaren Hannah Ekeroos (kd) (G)

17 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum (G)

18 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (G)

19 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd (G)

20 Anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Remiss. Hemligt (Tt) *

21 Verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon våren 2006 (Pa)

22 Säker huvudgata för Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Genomförandebeslut. Bordlagt 13 juni 2006 nr 10 (Tp)

23 Förbättrad klottersanering i staden. Motion från Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:1. Bordlagt 16 maj 2006 nr 14 och 13 juni 2006 nr 26 (G)

24 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd. Bordlagt 16 maj 2006 nr 24 och 13 juni 2006 nr 29 (G)

25 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd. Bordlagt 18 april nr 12 och senast 13 juni 2006 nr 30 (G)

Mötesinformation

Justerat: 5 september 2006
Mirja Särkiniemi Helena Bonnier

Närvarande:

Ledamöter
Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Margarita Pulido (s)
Ann-Marie Strömberg (-)

Ersättare
Lars Bengtson (m)
Hannah Ekeroos (kd), tjänstgörande
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)
Tove Frimodt (s)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m), tjänstgörande
Kathléen Nilsson (m), tjänstgörande
Per Ohlin (v)
Göran Wrene (s)

Personalföreträdare
Luis Lopez, Kommunal

Tjänstemän
T f trafikdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Eva Leijon, Christer Lundin, Anette Scheibe och borgarrådssekreteraren från roteln Claes Thunblad.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) hälsade samtliga välkomna till höstens första nämndsammanträde.

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg ledamoten Helena Bonnier (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 12 september 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om Stockholmsförsöket

--------------------------------------------

Avdelningschefen Anette Scheibe vid trafikkontoret informerade om Stockholmsförsöket.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

1. Öka turisternas träffsäkerhet i Stockholm av ledamoten Björn Nyström (kd).

2. Uppsnyggning av järnvägsspåren 11 och 12 på Stockholms central av ledamoten Björn Nyström (kd).

3. Bättre turistservice på Strandvägen av ledamoten Björn Nyström (kd). Nyström (kd) Strandvägen av ledamoten Björn Nyström (kd).

4. Öka säkerheten vid Stadshuset av ledamoten Björn Nyström (kd).

5. Nordens längsta gågata av ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (-).

6. Öppna genast Östbergavägen för trafik av ersättaren Berthold Gustavsson (m).

7. Översyn av stombusslinjernas hållplatslägen i innerstaden av ledamöterna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp).

Det anmäldes att skrivelse 1 gällde stadsbyggnadsnämndens verksamhet och därför avsåg överföras dit. Vidare framgick av skrivelse 2 att den överlämnats till trafiknämnden för kännedom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna 3-7 till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemorior av den 16 och 22 augusti 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 28 augusti 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels vad gäller:

- seminarium den 7 september 2006 i Stockholm om Stockholms stads nya sociala program för att motverka prostitution medge förtroendevalda som så önskar deltaga,

- ITS World Congress den 9-11 oktober 2006 i London medge fyra (2+2) förtroendevalda deltaga,

- cykelseminarium den 20 september 2006 i Stockholm medge förtroendevalda som så önskar deltaga och

- utställningen Tensta Bo06 den 17-27 augusti 2006 i efterhand godkänna deltagande av förtroendevalda.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 7 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Översyn av stadens administration. Remiss

Dnr T2006-020-00842

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 27 juli 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga A.

§6 Miljöavgiftskansliets överlämnande av datafångst och rapporter från Stockholmsförsöket till trafiknämnden

Dnr T2006-040-01373

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och stadsledningskontoret hade den 20 juni 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Kommunstyrelsen överlämnar med stöd av 15 § arkivlagen handlingar bestående av databaser och rapporter som tagits fram inom miljöavgiftskansliets utvärderingsprogram till trafiknämnden. Överlämnandet skall ske den 31 oktober 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) enligt bilaga B.

§7 Revidering av Stockholms stads program för kvinnofrid. Remiss

Dnr T2006-000-01325

Trafikkontoret hade den 7 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§8 Fyllnadsval av ny ledamot i handikapprådet

Dnr T2006-010-00446

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner dels avsägning dels ny tillsättning av ledamot i nämndens handikappråd enligt nominering av HSO Stockholms stad (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 4-5/2006

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträde den 11 maj och 8 juni 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5-8/2006

Anmälan gjordes av protokoll från kollektivtrafikutskottets sammanträden den 6 april, 27 april, 18 maj och 8 juni 2006.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§11 SL:s trafikförändringar 2007. Remiss

Dnr T2006-330-00761

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 11 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på SL:s remiss.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på SL:s remiss över trafikförändringar år 2007 överlämna och åberopa trafikkontorets tjänsteutlåtande, att tillskriva SL om att ta fram en plan för kollektivtrafikförstärkningar vid ett permanentat system med miljöavgifter i biltrafiken och att anföra följande:

På grund av osäkerheten kring Stockholmsförsökets fortsättning bör ett nytt slutgiltigt förslag till utbudsplan tas fram av SL och sändas ut på ny remiss under hösten. Ett ja i folkomröstningen om miljöavgifter i Stockholmstrafiken skulle möjliggöra en kraftfull förstärkning av kollektivtrafiken. Därför bör SL planera för vilka investeringar som kan och bör genomföras under kommande år.

Reservation

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga C2.

§12 Låt lastbilar köra i kollektivtrafikkörfält. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2006-330-01092

Trafikkontoret hade den 8 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§13 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Resultat av utredning

Dnr T2006-340-01389

Trafikkontoret hade den 24 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

2. Nämnden överlämnar sitt beslut för kännedom till stadsdelsnämnderna i innerstaden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Revidering av avtal för markförlagda ledningar. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-510-01812

Trafikkontoret hade den 27 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner redovisningen.

2. Nämnden uppdrar åt kontoret att framförhandla nya markförläggningsavtal med de ledningsdragande bolagen i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-), Per Bolund (mp), Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) att godkänna trafikkontorets redovisning, att uppdra åt trafikkontoret att framförhandla nya markförläggningsavtal med de ledningsdragande bolagen i enlighet med trafikkontorets tjänsteutlåtande samt att återkomma till trafiknämnden med förslag till avtal för godkännande, att kostnaden för att gräva upp gatan bör baseras både på det avstängda områdets yta och på hur lång tid arbetet pågår genom att kostnaden beräknas per kvadratmeter och dag. Kostnaden bör också vara högre på huvudgator än på mindre gator samt att i övrigt anföra följande:

.

Att minska den tid som ett schakt står öppet vid ledningsarbeten, och därmed minska störningarna för trafikkanterna, är av mycket stor vikt. Därför är det mycket välkommet att trafikkontoret nu inriktar sig på att revidera avtalen med de ledningsdragande bolagen och införa en tidsbaserad taxa. Av trafikkontorets tjänsteutlåtande framgår dock att den verkliga dagskostnaden för varje schakt är betydligt högre än den kostnad som kontoret har som riktlinje. Dessa reella kostnader kontra nuvarande kostnader för de ledningsdragande bolagen bör ligga till grund när avtalen nu revideras. Kostnaden för ett grävarbete bör också beräknas både utifrån storlek på arbetsområdet och på hur länge gatan är uppgrävd för att styra mot mindre och effektivare grävarbeten. Dessutom bör kostnaden för att gräva upp mer trafikintensiva huvudgator vara större än för lokalgator där trafiken inte störs i lika hög omfattning. När förslagen till nya markförläggningsavtal är klara bör de läggas fram till trafiknämnden för ett godkännande.

§15 Bättre belysning längs Årstaviken. Förslag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Dnr T2006-610-01195

Trafikkontoret hade den 25 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden avstyrker Enskede-Årstas begäran om bättre belysning längs Årstaviken.

2. Nämnden överlämnar sitt beslut till Enskede-Årsta stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet kring Enskede-Årstas begäran om bättre belysning längs Årstaviken, att ge trafikkontoret i uppdrag att hänskjuta frågan om parkvägsbelysning längs Årstavikens södra sida till arbetet med att ta fram reservatsbestämmelser och skötselplan inför reservatsbildning av Årstaskogen samt att återkomma till nämnden med förslag till åtgärder och att anföra följande:

Trafikkontoret ska självklart prioritera trygghetsskapande belysningsinsatser i de områden där många människor rör sig, exempelvis gångstråk mellan kollektivtrafik och bostäder eller populära stråk som nyttjas för motion och promenader. Årstavikens södra sida har under senare år blivit ett allt populärare promenadstråk såväl under dagtid som kvällstid. Det faktum att reservatsbildning av Årstaskogen planeras leder sannolikt till att genomströmningen av människor i området ökar. Samtidigt kan stark belysning komma i konflikt med reglerna och intentionerna kring det blivande reservatet. Trafikkontoret får därför i uppdrag att göra en bedömning av behovet av parkvägsbelysning i samband med framtagandet av reservatsbestämmelser och skötselplan för Årstaskogens naturreservat samt att återkomma till nämnden med förslag till åtgärder.

Reservation

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Parkeringssituationen i Årstadal. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2006-340-01099

Trafikkontoret hade den 26 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen från Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§17 Offentlig belysning. Samarbetsavtal mellan trafikkontoret och Fortum

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§18 Trafikförbättrande åtgärder i Enskede. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-320-01097

Trafikkontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från kristdemokraterna samt medborgarförslag från Anders Fenger-Krog.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Parkeringsproblem vid Björkbacksvägen. Skrivelser från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2006-340-00583

Trafikkontoret hade den 15 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Louise Sandström av den 17 augusti 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på inkommet förslag.

2. Nämnden översänder sitt beslut till Bromma stadsdelsnämnd för kännedom.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Remiss

Dnr T2006-000-01038

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§21 Verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon våren 2006

Dnr T2006-340-01813

Trafikkontoret hade den 1 juli 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner redovisningen av verksamhetsuppföljning och nyttjandegradsundersökning avseende parkerade fordon våren 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) enligt bilaga F1.

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga F2.

§22 Säker huvudgata för Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Genomförandebeslut

Dnr T2005-320-00388

Bordlagt 13 juni 2006 nr 10

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 17 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Farsta stadsdelsnämnd av den 18 maj 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden genomför trafiksäkerhetsåtgärder på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen i enlighet med kontorets förslag.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att begära tillstånd av vägverket för försöksverksamhet med 40 km/tim på Enskedevägen mellan Oppundaplan och Svedmyraplan samt på Lingvägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

1. Trafiknämnden genomför trafiksäkerhetsåtgärder på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen i enlighet med kontorets förslag.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att begära tillstånd av vägverket för försöksverksamhet med 40 km/tim på Enskedevägen mellan Oppundaplan och Svedmyraplan samt på Lingvägen.

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§23 Förbättrad klottersanering i staden. Motion från Ewa Samuelsson (kd), nr 2006:1

Dnr T2006-440-00323

Bordlagt 16 maj 2006 nr 14 och 13 juni 2006 nr 26

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remiss av motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna trafikkontorets utlåtande som svar på motionen och att anföra följande:

Stadens storsatsning på 47 miljoner kronor för en renare och vackrare stad motsvarar en 36 procentig förstärkning av budgeten för städning och klottersanering. Utöver det har vi genom aktiva arbetsmarknadsåtgärder förstärkt antalet personer i städnings- och renhållningsarbetet med 100 personer i stadsdelarnas direkta arbete och Stockholm entreprenad med ytterligare drygt 80 personer. Denna högre ambitionsnivå ser vi redan nu ger tydliga resultat i bättre städning och vackrare stad. I den klotterpolicy som nu ligger klar för beslut i Stockholms kommunfullmäktige finns en målsättning att klotter ska vara borttaget inom 48 timmar på prioriterade objekt. Det är en bra och realistisk målsättning som också har täckning i budgeten. I likhet med motionären ser vi stora fördelar med ”Helsingforsmodellen”, speciellt vad gäller samordningen mellan det offentliga och det privata. Satsningen för att få bort klottret ska kontinuerligt utvärderas, och om det visar sig att problem ändå finns kvar kommer ytterligare insatser att göras.

Reservationer

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m) och Kathléen Nilsson (m) enligt det av ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (-) enligt bilaga H4.

§24 Är det möjligt att placera ut trafikljus på Personnevägen? Skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd

Dnr T2005-430-00452

Bordlagt 16 maj 2006 nr 24 och 13 juni 2006 nr 29

Trafikkontoret hade den 25 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelse från Hägerstens stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr T2006-320-00334

Bordlagt 18 april 2006 nr 12 och senast 13 juni 2006 nr 30

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 28 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (-) och Per Bolund (mp) med instämmande av ersättaren utan rösträtt Per Ohlin (v) gemensamt framställda yrkandet att delvis godkänna trafikkontorets redovisning som svar på skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd om Herrängsvägen som ny huvudled, att avskaffa huvudled på Långbrodalsvägen, mellan Långsjövägen och en punkt omedelbart norr om Falkvägen, att ge trafikkontoret i uppdrag att inom ramen för projekt säker huvudgata, i samverkan med Älvsjö stadsdelsnämnd, utreda huvudvägnätets funktion, parkeringssituationen och behovet av eventuella hastighetsdämpande åtgärder i Långbro, Långsjö och Herrängen, samt att återkomma till trafiknämnden med förslag om nya åtgärder i dessa områden, att översända

trafikkontorets utlåtande samt trafiknämndens beslut till Älvsjö stadsdelsnämnd och att i övrigt anföra följande:

.

Det faktum att huvudled upphör där Herrängsvägen går över i Långbrodalsvägen skapar en otydlighet för trafikanterna och därmed ökad risk för olyckor. Att göra om hela vägsträckan till huvudled riskerar att leda till ökade hastigheter i dessa bostadsområden, samt att ytterligare inskränka parkeringsmöjligheterna i området. Stadsdelen har därför efter den skrivelse som sänts till trafikkontoret framfört en önskan om att huvudledsbeteckningen på Långbrodalsvägen tas bort och att begäran om att Herrängsvägen görs om till huvudled inte genomförs. Vidare bör trafikkontoret, inom ramen för projekt säker huvudgata, i samverkan med stadsdelen, se över hela området i stadsdelarna Långbro, Långsjö och Herrängen för att på så sätt skapa en bättre fungerande och säkrare trafiksituation i Älvsjö.

Reservation

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av ledamöterna Helena Bonnier m fl (m) och Ulf Fridebäck m fl (fp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Busskörfältet på Vallhallavägen, Östermalm

Dnr T2005-331-01784

Trafikkontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden beslutar att ta bort busskörfältet på Valhallavägen.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ny framkomlighetsåtgärd för buss vid Valhallavägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1. Trafiknämnden beslutar att ta bort busskörfältet på Valhallavägen.

2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till ny framkomlighetsåtgärd för buss vid Valhallavägen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Helena Bonnier (m), Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Berthold Gustavsson (m), Kathléen Nilsson (m) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga J2 .

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.