Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2001-08-21

Sammanträde 2001-08-21

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 10/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
21 augusti 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas bostadsplanering. Remiss av Allbo-kommitténs slutbetänkande (S)

6 Kvartalsrapport 2/2001 och delårsrapport per 2001-06-30 (A)

8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2001 (RI)

9 Besvär över gatu- och fastighetsnämndens genomförande- beslut om tillfällig gångbro vid Norrtull (RI)

10 Förbättrad tillgänglighet till offentliga platser med hjälp av ramper. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

11 Tecknande av avtal om fjärrmanövrering av den offentliga belysningen. Nytt beslutsunderlag. Hemligt (RI)

12 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Inriktningsbeslut (RI)

13 Kvartalsrapport 2/2001 för tillgänglighetsprojektet (RI)

14 Detaljplan för Sickla Park inom Hammarby Sjöstad (RI)

15 Utvidgning av fotbollsplanen i Bellevueparken. Skrivelse från Jan Valeskog (s) (RI)

16 Revisionsrapporten ”Framkomlighet och samverkan vid arbeten i gatumark” (RI)

17 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss frånstadsbyggnadskontoret (RI)

18 Ljus i den offentliga miljön: En studie om trygghet, säkerhet, vandalism och underhåll (RY)

19 Trafiksituationen på Järvafältets gångvägar. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RY)

20 Anvisning av mark för bostäder vid kv Tänkespråket i stadsdelen Höglandet (RY)

21 Provisorisk rampförbindelse mellan Kymlingelänken och Torshamnsgatan i Kista. Inriktningsbeslut (RY)

22 Markanvändningsfrågor för områdena runt Solvalla. Lägesrapport (RY)

23 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av fastigheten Tungstenen 4 i Grimsta till HSB (RY)

24 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlundm fl (s) (RY)

25 Nya bostäder i Vällingby – ett utställningsprojekt med flera byggherrar. Delvis återremiss (RY)

26 Ny detaljplan för del av kv Tonbadet i Högdalen (RY)

27 Nytt tilläggsavtal till Brommaavtalet. Remiss (RY)

28 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Ränseln 1 i Hägersten (SV)

29 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Bävertassen 1 i Rågsved och Stubbåkern 2 i Hagsätra (SV)

30 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för fastigheten Snäckan 7. Hemligt (SV)

31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

32 Ombyggnad av hus 21 och 22 i fastigheten Gamlebo 8, Stureby sjukhem till äldreboendeplatser. Inriktnings- och genomförandebeslut (F)

33 Försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut (F)

35 Tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken (St)

36 Gemensam vägtrafikcentral med vägverket. Genomförandebeslut avseende inredning m m (St)

37 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 3-5/2001 (Pa)

38 Ny uppställningsplats för flyttade fordon. Genomförande-beslut (Pa)

39 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad Bordlagt 12 juni 2001 nr 13 (RI)

40 Utbyggnad av Norra Stationsområdet m m. Inriktnings-beslut. Bordlagt 12 juni 2001 nr 14 (RI)

41 Seniorboende i hyresrätt ”55+ bostäder”. Motion av Lars Furehed (s), 2000:13. Bordlagt 12 juni 2001 nr 18 (RI)

42 Principöverenskommelse med JM angående exploatering inom kommande detaljplan för kv Kojan m m, Kungs-holmen. Bordlagt 12 juni 2001 nr 24 (RI)

43 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta. Bordlagt 12 juni 2001 nr 30 (RY)

44 Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjesson (s), 2000:18. Bordlagt 12 juni 2001 nr 36. (RY)

45 Markanvisning för bostäder och lokaler vid Sätra Centrum till PEAB Sverige AB samt beställning av detaljplan för ombyggnad och komplettering av dels Sätra Centrum dels intilliggande mark och fastigheter med bostäder och lokaler. Bordlagt 12 juni 2001 nr 40 (RY)

46 Markanvisning för bostäder inom Skärholmen och Vårberg genom anbud, benämnt Skärholmen 5, 6 och 7. Hemligt Bordlagt 12 juni 2001 nr 41 (RY)

47 Markanvisning inför programutredning ”E4 Fruängen” i Hägersten. Bordlagt 12 juni 2001 nr 43 (RY)

48 Ny detaljplan för kv Fredsfors, Mariehäll. Bordlagt 12 juni 2001 nr 44 (RY)

49 Inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Södermalm. Motion av Erik Nilsson (s), 2000:20. Bordlagt 12 juni 2001 nr 56 (F)

50 Upphandling av entreprenör för mynttömning. Hemligt.Bordlagt 12 juni 2001 nr 62 (Pa)

51 Upphandling av entreprenör för service av biljettautomater. Hemligt. Bordlagt 12 juni 2001 nr 63 (Pa)

52 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22. Bordlagt 15 maj nr 19 och senast 12 juni 2001 nr 73 (RY)

53 Markanvisning och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen. Bordlagt 24 april nr 10 och senast12 juni 2001 nr 74 (RI)

54 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss. Delvis bordlagt 24 april nr 32 och senast 12 juni 2001 nr 75 (RY)

55 Exploateringsavtal för del av fastigheten Gångaren 12 i Stadshagen. Bordlagt 12 juni 2001 nr 78 (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Hamid Mosavi-Porasl (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Mats Rosén (kd)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Lennart Jansson (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Leif Karlsson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

Ordföranden Sten Nordin (m) hälsade samtliga välkomna till gatu- och fastig-hetsnämndens första sammanträde efter sommaren och nye ersättaren Björn Nyström (kd) välkommen till nämnden.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

Tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 4 september 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

Följande:

1 Studentbostäder nu av vice ordföranden Börje Vestlund (s)

2 Bergbanan i Skärholmen av ersättaren Juan Carlos Cebrián (s)

3 Stockholm en stad tillgänglig för alla överallt av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

4 Trafiksituationen på Gamla Tyresövägen av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om naturmark inom fastigheten Gångaren 12

-------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om naturmark inom fastigheten Gångaren 12.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om hiss i hus som byggs på med våningar för studenter

--------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ersättaren Margarita Pulido (s) om krav på hiss i hus som byggs på med våningar för studenter.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om remiss av miljöprogram

-----------------------------------------

På fråga av ledamoten Per Bolund (mp) informerade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg om att tjänsteutlåtande med förslag till svar på remiss av nytt miljöprogram för Stockholm 2002-2006 kommer att redovisas vid gatu- och fastighetsnämndens nästa sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om upphöjda övergångsställen

--------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg utlovade svar på tidigare ställd fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om upphöjda övergångsställen vid ett kommande nämndsammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om Akalla Centrum

-------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade frågor av vice ordföranden Börje Vestlund (s) och ledamoten Hamid Mosavi-Porasl (v) om planer för Akalla Centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaren.

Frukostseminarium om varuhantering och transporter i Stockholmsregionen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Bo Bladholm (m) informerade om att Stockholms stad och Stockholms läns landsting inbjudit till ett seminarium den 13 september 2001 kl 08.30-11.00 i Göta Arkhuset.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen och beslöt att nämnens ledamöter och ersättare som är intresserade av seminatiet får deltaga i detta och att anmälan skall ske via nämndsekretariatet.

Upphandling av varor och tjänster

-----------------------------------------

På fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) informerade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg om formella regler för upphandling av varor och tjänster inom staden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 14 augusti 2001 enligt

bilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

21 augusti 2001 enligt bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernasboendeplanering. Remiss av Allbo-kommitténsslutbetänkande

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen till kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund

m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), och Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen utan eget ställningstagande överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Kvartalsrapport 2/2001 och delårsrapport per 2001-06-30

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 2/2001 och delårsrapport

per 2001-06-30 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering för förändrade kostnader och intäkter enligt bilaga 1 f punkt a-r (förv. nr. 181).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra:

Nämnden konstaterar att byggandet av cykelbanan på sydöstra delen av Svea- vägen är försenad. Denna försening bör hämtas in så långt som möjligt redan under 2001.

Nämnden vill understryka vikten av tillskapandet av vinkelparkering i Vasastan i enlighet med trafikutskottets tidigare beslut. Provprojektet bör prioriteras under 2001.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga C4.

§7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilagor till kontorets utlåtande

lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden åren 1996-2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag. Vidare uppdrog nämnden åt gatu- och fastighetskontoret att besvara tidigare ställd fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om cykelbanor på Torsgatan vid ett kommande nämndsammanträde.

§8 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 6/2001

Dnr

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 15 maj 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Besvär över gatu- och fastighetsnämndens beslut om genomförande av tillfällig gångbro vid Norrtull

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar av juridiska avdelningen upprättat förslag till yttrande som svar till länsrätten i mål nr 9477-01.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar av juridiska avdelningen

upprättat förslag till yttrande som svar till länsrätten i mål nr 9477-01.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) anmälde att han inte deltog i beslutet.

§10 Förbättrad tillgänglighet till offentliga platser med hjälp av ramper. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och handikapprådets ordförande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Tecknande av avtal om fjärrmanövrering av den offentliga belysningen. Nytt beslutsunderlag.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga E.

§12 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att cykelbana anordnas på delen Mariebergsbron till Primusgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§13 Kvartalsrapport 2/2001 för tillgänglighetsprojektet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets kvartalsrapport 2 av arbetet inom tillgänglighetsprojektet under 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga F1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga F2.

§14 Detaljplan för Sickla Park inom Hammarby Sjöstad

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande:

De två unga ekarna som berörs av planen ska om möjligt flyttas och i annat fall ersättas.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§15 Utvidgning av fotbollsplanen i Bellevueparken. Skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelser från Jan Valeskog (s) och Norrmalms stadsdelsnämnd.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Idrottsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

Enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelser från Jan Valeskog (s) och Norrmalms stadsdelsnämnd.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Idrottsnämnden.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§16 Revisionsrapporten ”Framkomlighet och Samverkan vid arbeten i gatumark”

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som yttrande över rapporten till nämndens revisorer (revisionsgrupp 2) överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

Enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 därutöver anföra följande:

Nämndens myndighetsbedömning får givetvis inte påverkas av konjunkturer. Nämnden förutsätter att så ej heller skett.

Nämnden vill understryka vikten av att kontoret vidareutvecklar samordning av de planerade projekten i den offentliga miljön. Vid gatuarbeten är det av vikt att alternativa gångvägar skyltas väl och är anpassade för funktionshindrade.

Säkerheten och framkomligheten är prioriterade frågor – inte minst för oskyddade trafikanter.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga I2.

§17 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret samt Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att kontoret ska prioritera att arbeta med explotering och detaljplaner för Område 1- Kv Lustgården 6; Område 3- Stadshagens idrottsplats, Område 5- Kv Kojan m m, Område 6- Kv Lustgården 10, Område 7- Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark.

3 Nämnden beslutar (inriktningsbeslut) att påbörja projekt- och planarbete för Område 5- Kojan m m; Område 7 – Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark. (För Område 1- Kv Lustgården 6, Område 3- Stads- hagens idrottsplats och Område 6- Kv Lustgården 10 har nämnden tidigare fattat

inriktningsbeslut. )

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Ljus i den offentliga miljön: En studie om trygghet, Säkerhet, vandalism och underhåll

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att genomföra projektet som beskrivs i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Trafiksituationen på Järvafältets gångvägar. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg

m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på

skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Hamid Mosavi-Porasl (v) och Per Bolund (mp) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Anvisning av mark för bostäder vid kv Tänkespråket i stadsdelen Höglandet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid kv Tänkespråket till Per Leopoldsson och Oscar Lundeberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Provisorisk rampförbindelse mellan Kymlingelänken och Torshamnsgatan i Kista. Inriktningsbeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att föra projektet vidare med

inriktning mot utbyggnad år 2002.

2 Nämnden anhåller om särskild tilldelning av 10 Mkr från kommunstyrelsen för att

täcka kostnaderna för genomförande av projektet.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra erforderliga upphandlingar m m inom

angiven kostnadsram.

4 Nämnden underrättar stadsdelsnämnden i Kista om fattat beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att föra projektet vidare med

inriktning mot utbyggnad år 2002.

2 Nämnden anhåller om särskild tilldelning av 10 Mkr från kommunstyrelsen för att

täcka kostnaderna för genomförande av projektet.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra erforderliga upphandlingar m m inom

angiven kostnadsram.

4 Nämnden underrättar stadsdelsnämnden i Kista om fattat beslut.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§22 Markanvändningsfrågor för områdena runt Solvalla. Lägesrapport

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning rörande markan-

vändningen för områdena runt Solvalla.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga L1.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga L2.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt bilaga L3.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga L4.

§23 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av fastigheten Tungstenen 4 i Grimsta till HSB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering inom kv Tungstenen samt ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna avtal om försäljning av Tungstenen 4 till HSB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:28

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§25 Nya bostäder i Vällingby – ett utställningsprojekt med flera byggherrar. Delvis återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars bilaga 2 sedermera kompletterats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden medger rubricerad framställning på sätt som anges i kontorets utlåtande

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att fatta beslut avseende närmare fördelning av

markanvisningar till projektets deltagande byggherrar.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära ny detaljplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt

2 därutöver anföra:

Nämnden är positiv till att komplettera området med bostäder dock är nämnden tveksam till att bygga inom fornminnesområdet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§26 Ny detaljplan för del av kv Tonbadet i Högdalen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av bostads-

projekt i kv Tonbadet i Högdalen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Nytt tilläggsavtal till Brommaavtalet gällande markupplåtelse mellan staten och staden. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m)

finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den som vill bifalla kontorets förslag röstar ja.

Den, som inte vill det, röstar nej, Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej, enligt följande:

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Hamid Mosavi-Porasl (v)

Mats Rosén (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag

d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Ränseln 1 i Hägersten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Bävertassen 1 i Rågsved och Stubbåkern 2 i Hagsätra

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ny tomträttsavgäld för Fastigheten Snäckan 7 i City

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.


§32 Ombyggnad av hus 21 och 22 i fastigheten Gamlebo 8, Stureby sjukhem, till äldreboendeplatser. Inriktnings- och genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad av hus 21 och 22, i fastigheten Gamlebo 8, inom beräknad kostnadsram 23 Mkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för

planerad försäljning av del av fastigheten Näs 1:65 i Botkyrka kommun (koloni-

trädgårdsområdet Getryggen).

2 Nämnden godkänner koloniträdgårdsföreningens villkorade uppsägning av gällande arrendekontrakt.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Ärende som utgått.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§35 Tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtal nr 5 för Södra Länken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Gemensam vägtrafikcentral med vägverket. Genomförandebeslut avseende inredning m m

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner anskaffning och installation av

inredning m m för 15,7 Mkr för den med vägverket gemensamma vägtrafik-

centralen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 3-5/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 22 mars, 19 april samt 17 maj 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§38 Ny uppställningsplats för flyttade fordon. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 augusti 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ny uppställnings-

plats i Lunda industriområde i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Lägesredovisning avseende Hammarby Sjöstad

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende

Hammarby Sjöstad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets lägesredovisning avseende

Hammarby Sjöstad.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§40 Utbyggnad av Norra Stationsområdet m m. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till avsikts- förklaring mellan staden och Jernhusen Fastigheter AB.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att ta i anspråk erforderliga medel för

utredningar m m enligt avsiktsförklaringen.

3 Nämnden bemyndigar kontoret att tillsammans med Jernhusen Fastigheter

AB uppta förhandlingar med intressenter och andra berörda för en exploatering

av Norra Stationsområdet.

4 Nämnden beslutar att som svar på skrivelse från Karolinska Institutet angående ”Utbyggnad av Norra Stationsområdet - en stadsdel med starka inslag av biovetenskaplig forskning och företagande” åberopa kontorets utlåtande.

5 Nämnden bemyndigar kontoret att inleda diskussioner med Karolinska Institutet angående Stockholm Bio-Science.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till yrkandena att återremittera ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till avsikts- förklaring mellan staden och Jernhusen Fastigheter AB.

2 Nämnden bemyndigar kontoret att ta i anspråk erforderliga medel för

utredningar m m enligt avsiktsförklaringen.

3 Nämnden bemyndigar kontoret att tillsammans med Jernhusen Fastigheter

AB uppta förhandlingar med intressenter och andra berörda för en exploatering

av Norra Stationsområdet.

4 Nämnden beslutar att som svar på skrivelse från Karolinska Institutet angående ”Utbyggnad av Norra Stationsområdet - en stadsdel med starka inslag av biovetenskaplig forskning och företagande” åberopa kontorets utlåtande.

5 Nämnden bemyndigar kontoret att inleda diskussioner med Karolinska Institutet angående Stockholm Bio-Science.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.


§41 Seniorboende i hyresrätt ”55+ bostäder”. Motion av Lars Furehed (s), 2000:13

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av

motionen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga Q4.

§42 Principöverenskommelse mellan staden och JM om exploatering inom kommande detaljplan för kv Kojan m m, Kungsholmen

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättad principöverenskommelse enligt kontorets utlåtande mellan staden och JM AB med anledning av detalj- planearbete för kv Kojan m m, Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.


§43 Markanvisning till NCC AB avseende fastigheten Yrkesmannen 1 i Råcksta

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal och anvisar fastigheten Yrkesmannen 1 till NCC AB samt ger kontoret i uppdrag att

beställa ny detaljplan för detta område.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjesson (s), 2000:18

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

remissen av motionen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Markanvisning för bostäder och lokaler vid Sätra Centrum till PEAB Sverige AB samt beställning av detaljplan för ombyggnad och komplettering av dels Sätra Centrum dels intilliggande mark och fastigheter med bostäder och lokaler.

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal för

del av Sätra 2:1, invid Sätra Centrum (parkeringsområdet).

2 Gatu- och fastighetskontoret beställer hos stadsbyggnadskontoret detaljplan

för ombyggnad och komplettering av Sätra Centrum med bostäder och lokaler samt även intilliggande markområde och fastigheter för huvudsakligen bostäder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda

yrkanden, enligt kontorets förslag, d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal för

del av Sätra 2:1, invid Sätra Centrum (parkeringsområdet).

2 Gatu- och fastighetskontoret beställer hos stadsbyggnadskontoret detaljplan

för ombyggnad och komplettering av Sätra Centrum med bostäder och lokaler samt även intilliggande markområde och fastigheter för huvudsakligen bostäder.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§46 Markanvisning för bostäder inom Skärholmen och Vårberg genom anbud, benämnt Skärholmen 5, 6 och 7

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vilket sedermera komplette-rats, föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner föreliggande förslag i utlåtandet

till markanvisningsavtal för del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen,

område benämnt Skärholmen 5.

2 Nämnden beslutar att redovisningen för Vårberg, Skärholmen 6 och 7 utgår

då utvärderingen ej är klar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Markanvisning inför programutredning ”E4 Fruängen” i Hägersten.

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark i enlighet med kontorets utlåtande till konsortiet Peab/Riksbyggen/Wihlborgs samt KB Gyllene Ratten

för att genomföra programutredning ”E4 Fruängen”.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark i enlighet med kontorets utlåtande till konsortiet Peab/Riksbyggen/Wihlborgs samt KB Gyllene Ratten för att genomföra programutredning ”E4 Fruängen”.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§48 Ny detaljplan för kv Fredsfors, Mariehäll

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden meddelar investeringsbeslut enligt kontorets förslag.

3 Nämnden bemyndigar gatu- och fastighetsdirektören att upphandla i

utlåtandet redovisad gatuombyggnad och marksanering.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§49 Inrättande av ett kulturhus för ungdomar på Södermalm. Motion av Erik Nilsson (s), 2000:20

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på

remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på

remissen av motionen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 Upphandling av entreprenör för mynttömning

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§51 Upphandling av entreprenör för service av biljettautomater

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juni 2001 avgivit tjänsteutlåtande med

förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Hamid Mosavi-Porasl (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§52 Bostäder på Årstalänken. Motion av Iris Birath (v), 2001:22

Dnr

Bordlagt senast 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Tidig markreservation och samarbetsavtal avseende del av Värtahamnen.

Dnr

Bordlagt senast 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 april 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner samarbetsavtal med KB Positionen 2

för del av Värtahamnen med tidig markreservation avseende kvarteren Pireus, Stralsund och Reval.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att hos stadsbyggnadskontoret

beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Markanvisning för uppförande av fabrikslokal inom fastigheten Solkraften 15 i Skrubba företagsområde samt förslag om planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2. Återremiss.

Dnr

Delvis bordlagt senast 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar ca 6400 kvm av fastigheten

Solkraften 15 tidsbegränsat till den första september 2001 till Gourmet

Service AB.

2 Nämnden ger gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att teckna tomträttsavtal

mellan staden och Gourmet Service AB i enlighet med i kontorets utlåtande

redovisade förutsättningar.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning/planläggning av Skrubba verksamhetsområde, etapp 2, i enlighet med Stockholms översiktsplan.

Gatu- och fastighetsnämnden hade den 24 april 2001, § 32, godkänt kontorets

beslutsmeningar 1 och 2. Nämnden upptog nu beslutsmening 3 till fortsatt

behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§55 Exploateringsavtal för del av fastigheten Gångaren 12 i Stadshagen

Dnr

Bordlagt 2001-06-12

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 maj 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

+rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat exploateringsavtal

mellan staden och Skanska Fastigheter AB med anledning av detaljplanen

för Lindhagensterassen, Dp1998-01871-54, på Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vid protokollet

Hans Engstrand