Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2003-04-01

Sammanträde 2003-04-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Inrättande av Stockholms stads kompetensfond. Remiss (A)

6 "Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn". Remiss av byggkommissionens betänkande (S)

7 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v) (S)

8 Stomlinje 5 norra delen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

9 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter (RI)

10 Detaljplaneområdet ”Sjöstadsporten” inom Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

11 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2003 (RI)

12 Nya rulltrappor vid kv Fältöversten på Östermalm. Genomförandebeslut(RI)

13 Spelbomskans torg i Vastastan. Remiss från kommunstyrelsen om borttagande av salutorgsplatser (RI)

14 Trafikering med bussar längre än 12 meter i Stockholms innerstad. Skrivelser från Svenska Bussbranschens Riksförbund med flera samt från Mats Rosén (kd) (RI)

15 Årsavtal för markarbeten – park - inom region innerstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

16 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss (RI)

17 Redovisning av parallella uppdrag för idrottshall ”Sjöstadshallen” och bostäder inom kv Vågskvalpet samt markanvisning för hyresrätter inom kv Vågskvalpet och Godsfinkan i Hammarby Sjöstad till Fastighetsbolaget Duvkullen respektive Bygg-Vesta Fastigheter AB (RI)

18 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten m m på Norrmalm. Remiss (RI)

19 Bullerskyddsskärmar på Järnvägsbron och Centralbron. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

20 Fotgängarentré till Centralen från Stadshusbron. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (RI)

21 Samverka för ett effektivare utnyttjande av Västberga samt utveckling av Västberga industriområde. Svar på skrivelser från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) samt Ann-Marie Strömberg (v)

22 Detaljplan för del av kv Kastanjen i stadsdelen Mid-sommarkransen och Liljeholmen. Remiss av planförslag (RY)

23 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av mark i anslutning till fastigheten Ceremonien 6 i Nockebyhov till Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (RY)

24 Detaljplan för del av kv Bränninge inom stadsdelen Tensta. Remissvar (RY)

25 Omisolering av brobaneplatta m m på Ulvsundaleden över Västeråsbanan och Bällstaån. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RY)

26 Reparation av sättningsskador och förbättring av trafiksäkerheten på Ärvingevägen i Kista. Genomförandebeslut (RY)

27 Markanvisning för bostäder i Älvsjö centrum till AB Bokbacken samt direktiv för anbudsförfarande (RY)

28 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB. Återremiss (RY)

30 Förköp och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

31 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v) (F)

32 Upphandling av markskötsel på affärsområde Sjukhem, fastighetsförvaltningen. Genomförandebeslut (F)

33 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun (F)

34 Upphandling av leverans av elenergi. Genomförandebeslut (F)

35 Förlikningsavtal avseende lokal i fastigheten Beridarebanan 10 (1:a höghuset) på Norrmalm (F)

36 Inriktning för fortsatt förvaltning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby Gård (F)

37 Försäljning av fastigheterna Västra Edsvik 1:7, 2:13 och 2:15, Sommargården Västra Edsvik, Väddö, Norrtälje kommun. Återremiss (F)

38 Slutredovisning av projekt avseende åter- och tillbyggnad av förskolan Kvarnvalsen 1 i Rinkeby (F)

39 Spår till östra Södermalm. Motion av Per Olin (v) 2002:37 (St)

40 Uppförande av minnesmonument över trafikens offer. Motion av Svante Linusson (sp) nr 38/2002 (St)

41 Ändringar av avgifter för flyttning av fordon (Pa)

42 Utvärdering av försök med utvidgade boendeparkeringszoner (Pa)

43 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1/2003 (Pa)

44 Program för Albano inom stadsdelen Norra Djurgården. Remiss. Bordlagt 11 mars 2003 nr 18 (RI)

45 Tilläggsavtal till avtal om förvärv och exploatering inom del av detaljplaneområde Sickla Kaj inom Hammarby Sjöstad.

Bordlagt 11 mars 2003 nr 21 (RI)

46 Markanvisning för bostäder i kv Rullen och Spolen i Hägersten till Carl Linde. Inriktingsbeslut.

Bordlagt 11 mars 2003 nr 23 (RY)

47 Flerbostadshus på parkeringsplats inom fastigheten Rinkeby 2:3 i Rinkeby. Avtal om ändrad markanvändning.

Bordlagt 11 mars 2003 nr 24 (RY)

48 Markanvisning till Europark Svenska AB för byggande av bergrumsgarage och torgparkering vid Liljeholmstorget.

Bordlagt 11 mars 2003 nr 28 (RY)

49 Överlåtelse av mark för parkeringsdäck vid fastigheten Fredsfors 11, Mariehäll till Fastighets AB Brostaden.

Bordlagt 11 mars 2003 nr 31 (RY)

50 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Återremiss från nämnden.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 20 och 11 mars 2003 nr 45 (RI)

51 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och 11 mars 2003 nr 46 (RI)

52 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Delvis återremitterat.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 27 och 11 mars 2003 nr 47 (RY)

53 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 30 och 11 mars 2003 nr 49 (RY)

54 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och 11 mars 2003 nr 52 (RY)

55 Bebyggelse på Råcksta bollplan. Återremisser.

Bordlagt 18 februari 2003 nr 41 och 11 mars 2003 nr 53 (RY)

56 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp).

Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och senast 11 mars 2003 nr 56 (RI)

57 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 11 mars 2003 nr 57. Delvis bordlagt (RI).

58 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 11 mars 2003 nr 58 (RY)
Mötesinformation

Justerat:
11 april 2003
 
Roger Mogert                                      Sten Nordin                        Karin Wanngård

§§ 1-9, 11-23, 25-50  och 52-59                                                    §§ 10, 24 och 51
 
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande, §§ 1-9, 11-23, 25-50 och 52-59
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Hasan Dölek (s)
Ulf Fridebäck (fp), §§ 1-9, 11-23, 25-50 och 52-59
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s), §§ 1-11 och 13-59
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp), tjänstgörande §§ 10, 24 och 51
Olivia Hasahya (s)
Jimmy Lindgren (s)
Johanna Nilsson (s), tjänstgörande §§ 10, 12, 24 och 51
Björn Nyström (kd)
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Henrik Wallgren (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Bengt Hjelm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Katarina Edin.

Ordföranden Roger Mogert (s) hälsade nye ersättaren Gunnar Sandell (s) välkommen till nämnden.

§1 Justering

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) - §§ 1-9, 11-23, 25-50 och 52-59 samt ledamoten Karin Wanngård (s) - §§ 10, 24 och 51 - justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 15 april 2003 i Stadshuset.

§2 Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. om åtgärder mot svarttaxi av ordföranden Roger Mogert (s)

 2. om att konvertera skatteskrapan till studentlägenheter av ordföranden Roger Mogert (s)

 3. om Eolshälls 4H-gård av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

 4. om att underlätta för boendeparkering av ledamoten Mats Rosén (kd), ersättaren Björn Nyström (kd) och Anders Broberg (kd)

 5. om att plocka bort Stockholms ”maskrosor” av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd)

 6. om intelligent samåkning av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om utbyggnaden av cykelbanor på Folkungagatan

--------------------------------------------------------------------

På fråga om ledamoten Ulf Fridebäck (fp) informerade ordföranden Roger Mogert (s) om det aktuella läget i fråga om utbyggnaden av cykelbanor på Folkungagatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om  miljoner i miljörabatter vid byte till miljöbil

-----------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd)  informerade om tidskriftsuppgift rörande miljoner i miljörabatter vid byte till miljöbil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att kommentera artikeln vid nästa sammanträde.

Ändrad sammanträdestid

------------------------------

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att ändra sammanträdestiden den 6 maj till den 13 maj 2003.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 25 mars 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 1 april 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Inrättande av Stockholms stads kompetensfond. Remiss

Dnr 03-000-586:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remiss av förslag till inrättande av Stockholms stads kompetensfond överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande, att förorda att även miljöutbildningar ska kunna bekostas genom kompetensfonden samt att därutöver anföra följande:

Staden har högt ställda mål för miljöutvecklingen under de kommande åren. För att möjliggöra en positiv utveckling inom stadens egen verksamhet krävs att medarbetarna har kunskaper i miljöfrågor. En del av kompetensfondens resurser bör därför kunna gå till riktade miljöutbildningar till personalen.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Berthold Gustavsson (m) och tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§6 "Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn". Remiss av byggkommissionens betänkande

Dnr 03-720-568:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av byggkommissionens betänkande med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Att minska bostadsbristen är idag en av det viktigaste politiska frågorna för Stockholm för att få fram ett stort antal bra bostäder måste staden pröva alla tänkbara möjligheter. Vår uppfattning är att staden kan göra en hel del för att åstadkomma en bättre användning av befintliga fastigheter och på så sätt skapa fler bostäder.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§7 Åtgärder för att bryta hemlösheten. Remiss av skrivelse från socialborgarrådet Margareta Olofsson (v)

Dnr 2003-000-00326

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§8 Stomlinje 5 norra delen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)

Dnr 02-331-4182

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Markanvisningspolicy för bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter

Dnr 02-411-4101

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet föreslagen policy för markanvisningar av bostadsfastigheter och andra exploateringsfastigheter.

 2. Kontoret ges i uppdrag att implementera denna policy.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Detaljplanen Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 00-511-535

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att investeringsutgifter på 291 mnkr och investeringsinkomster om 67 mnkr enligt kontorets utlåtande godkännes.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att investeringsutgifter på 291 mnkr och investeringsinkomster om 67 mnkr enligt kontorets utlåtande godkännes.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden underställer beslutet kommunfullmäktige för godkännande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Johanna Nilsson (s) enligt bilaga C2.

Ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§11 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 13 februari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Nya rulltrappor vid kv Fältöversten på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr 2003-940-914

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om ca 6 mnkr och investeringsinkomster om ca 3,0 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att byta ut två rulltrappor i Kv Fältöversten (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ledamoten Karin Hanqvist (s) deltog i inte behandlingen av detta ärende.

§13 Spelbomskans torg i Vasastan. Remiss från kommunstyrelsen om borttagande av salutorgsplatser

Dnr 302-2910/2002

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del godkänna Norrmalms stadsdelsförvaltnings önskemål att Spelbomskans torg fr o m år 2003 inte längre ska upplåtas till salutorg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga D.

§14 Trafikering med bussar längre än 12 meter i Stockholms innerstad. Skrivelser från Svenska Bussbranschens Riksförbund med flera samt från Mats Rosén (kd)

Dnr 02-310-3946 och 03-310-589

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår förslaget att generellt tillåta bussar längre än 12 meter i Stockholms stad.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Svenska Bussbranschens Riksförbund med flera och från Mats Rosén (kd).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Roger Mogert (s) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag

i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstningspropositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Roger Mogert (s) Sten Nordin (m)

Per Bolund (mp) Helena Bonnier (m)

Hasan Dölek (s) Ulf Fridebäck (fp)

Karin Hanqvist (s) Berthold Gustavsson (m)

Margarita Pulido (s) Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v) Madeleine Sjöstedt (fp)

Karin Wanngård (s)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår förslaget att generellt tillåta bussar längre än 12 meter i Stockholms stad.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna från Svenska Bussbranschens Riksförbund med flera och från Mats Rosén (kd).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Årsavtal för markarbeten – park – inom region innerstad. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 03-600-943

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i  rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§16 Fastigheten Konsthallen 2 på Södra Djurgården. Återremiss

Dnr 03-770-952

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av handlingsalternativ avseende fastigheten Konsthallen 2.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra delningen av tomträtten till fastigheten Konsthallen 2 i enlighet med förslag i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Redovisning av parallella uppdrag för idrottshall ”Sjöstadshallen” och bostäder inom kv Vågskvalpet samt markanvisning för hyresrätter inom kv Vågskvalpet och Godsfinkan i Hammarby Sjöstad till Fastighetsbolaget Duvkullen respektive Bygg-Vesta Fastigheter AB

Dnr 99-511-2767

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 19 mars 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden – enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den gemensamma bedömningen av parallella arkitektuppdrag för bostäder och idrottshall.

 2. Nämnden beslutar att idrottsförvaltningen och gatu- och fastighetskontoret skall vidareutveckla de förslag till idrottshall m m som inlämnats och återkomma till respektive nämnd med en redovisning och förslag till genomförande.

 3. Nämnden anvisar mark för ca 100 hyresrätter inom kvarteret Vågskvalpet till Fastighetsbolaget Duvkullen.

 4. Nämnden anvisar mark för ca 80 hyresrätter inom kvarteret Godsfinkan till Bygg- Vesta Fastigheter AB.

 5. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ny detaljplan för kvarteret Godsfinkan för bostads- och kontorsändamål.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Ny detaljplan för kv Bangårdsposten m m på Norrmalm. Remiss

Dnr 2003-512-00513

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som remissvar till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Bullerskyddsskärmar på Järnvägsbron och Centralbron. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 02-370-4198:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Fotgängarentré till Centralen från Stadshusbron. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 02-620-4191:1

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets rapportering i frågan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Mats Rosén (kd), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att bifalla skrivelsen och att ge gatu- och fastighetskontoret i uppdrag att aktivt med Banverket följa upp skrivelsens förslag.

§21 Samverka för ett effektivare utnyttjande av Västberga samt utveckling av Västberga industriområde. Skrivelser från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) samt Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr 03-511-475:1 och 03-511-475

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på skrivelserna från kristdemokraterna och vänsterpartiet överlämna och åberopa kontorets utlåtande samt att föreslå att skrivelserna från kristdemokraterna och vänsterpartiet därmed skall anses besvarade.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att anlita en konsult för att göra en utredning hur användningen av spårområden och eventuella omstruktureringar av markytor och företag inom hela Västberga företagsområde kan leda till att området utnyttjas mer effektivt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Detaljplan för del av kv Kastanjen i stadsdelarna Midsommarkransen och Liljeholmen. Remiss av planförslag

Dnr 2003-512-00551

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av förslag till ny detaljplan inom kvarteret Kastanjen i stadsdelarna Midsommarkransen och Liljeholmen, S-Dp 2001-17618-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

För att boendet skall bli så attraktivt som möjligt och naturen skonas är det viktigt att intrånget i grönmarken blir så begränsat som möjligt. Möjligheten att minska grönmarksintrånget bör beaktas och det intrång som görs bör kompenseras.

I det fall grönytor ändå måste tas i anspråk ska detta i möjligaste mån resultera i en ersättning som både är kvalitetshöjande och/eller samtidigt innebär en förstärkning av grönstruktur och spridningskorridorer totalt sett. Det är även viktigt att kompensationen tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa aspekter av ianspråktagna grönytor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§23 Överenskommelse om exploatering samt försäljning av mark i anslutning till fastigheten Ceremonien 6 i Nockebyhov till Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux

Dnr 02-512-2208

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse om exploatering samt försäljning av mark i anslutning till fastigheten Ceremonien 6 i Nockebyhov.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Detaljplan för del av kv Bränninge inom stadsdelen Tensta. Remissvar

Dnr 03-512-595

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss till detaljplan för del av kv Bränninge inom stadsdelen Tensta, S-Dp 2000-09937-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert (s) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§25 Omisolering av brobaneplatta m m på Ulvsundaleden över Västeråsbanan och Bällstaån. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 2003-006-00322

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§26 Reparation av sättningsskador och förbättring av trafiksäkerheten på Ärvingevägen i Kista. Genomförandebeslut

Dnr 02-620-23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att upprustningen av Ärvingevägen genomförs enligt förslaget i utlåtandet och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet inom kostnadsramen 8 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§27 Markanvisning för bostäder i Älvsjö centrum till AB Bokbacken samt direktiv för anbudsförfarande

Dnr 01-411-88

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i Älvsjö centrum till AB Bokbacken.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra anbudsförfarande för tomträttsavgäld.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i Älvsjö centrum till AB Bokbacken.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra anbudsförfarande för tomträttsavgäld.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Anvisning av mark för tennishall och garage i anslutning till fastigheten Racketen 8 i Alvik till Salktennis AB. Planremiss och återremiss

Dnr 02-413-246

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal för tennishall och garage vid Racketen 8 i Alvik med Salktennis AB.

 2. Nämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss på plansamråd för förslag till ny detaljplan för del av kv Racketen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna markanvisningsavtal med Salktennis AB, att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande, att utöka kompensationen för den ianspråktagna grönytan genom att en rad av hasselbuskar planteras längs båda sidor av Gustavslundsvägen samt att därutöver anföra följande:

Det är glädjande att kontoret nu föreslår ett flertal kompensationsåtgärder för att ersätta den grönyta som tas i anspråk av utbyggnaden. För att ytterligare förstärka grönstrukturen bör det anläggas en rad av hasselbuskar längs båda sidor av Gustavslundsvägen. Detta skulle tillföra såväl biologiska som kulturhistoriska värden till området eftersom vägen tidigare under mycket lång tid varit kantad av hasselbuskar

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§29 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§30 Förköp och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning åkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Tomställda fastigheter. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg m fl (v)

Dnr 03-760-474:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förklarar skrivelsen besvarad med kontorets svar i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§32 Upphandling av markskötsel på affärsområde Sjukhem, fastighetsförvaltningen. Genomförandebeslut

Dnr 03-410-889

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling av markentreprenad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Samrådsremiss av förslag till detaljplan för Betsede i Värmdö kommun

Dnr 02-512-643

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till Värmdö kommun som svar på remissen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Upphandling av leverans av elenergi. Genomförandebeslut

Dnr 03-911-926

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden antar kontorets förslag till genomförandebeslut för upphandling av leverans av elenergi.

Yrkande

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden antar kontorets förslag till genomförandebeslut för upphandling av leverans av elenergi.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§35 Förlikningsavtal avseende lokal i fastigheten Beridarebanan 10 (1:a höghuset) på Norrmalm

Dnr 00-760-1800

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förlikningsavtal mellan staden och Toga AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Inriktning för fortsatt förvaltning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby Gård

Dnr 00-760-67

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att med i utlåtandet angivna förutsättningar söka lämplig hyresgäst och träffa avtal för uthyrning av Hässelby Slott.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att med i utlåtandet angivna förutsättningar söka lämplig hyresgäst och träffa avtal för uthyrning av Hässelby Slott.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§37 Försäljning av fastigheterna Västra Edsvik 1:7, 2:13 och 2:15, Sommargården Västra Edsvik, Väddö, Norrtälje kommun. Återremiss

Dnr 00-785-4330

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att genomföra försäljningen enligt i ärendet bilagt tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga K.

§38 Slutredovisning av projekt avseende åter- och tillbyggnad av förskolan Kvarnvalsen 1 i Rinkeby

Dnr 00-770-4213

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Spår till östra Södermalm. Motion av Per Olin (v) 2002:37

Dnr 02-334-1991:1

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till kommunstyrelsen på remissen av motionen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Uppförande av minnesmonument över trafikens offer. Motion av Svante Linusson (sp) nr 2002:38

Dnr 02-002-1990

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Ändringar av avgifter för flyttning av fordon

Dnr 03-352-827

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden föreslår, med överlämnande och åberopande av kontorets utlåtande, kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändring av avgifter för flyttning av fordon (bilaga 1 till utlåtandet) samt att fullmäktige överlåter befogenheten, att till gatu- och fastighetsnämnden besluta om sådana ändringar av avgifterna som betingas av indexreglering.

 2. De föreslagna avgifterna får börja tillämpas från den tidpunkt då åtgärderna tekniskt kan genomföras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Utvärdering av försök med utvidgade boendeparkeringszoner

Dnr 02-344-1995

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att bilda en permanent boendeparkeringszon av Södermalm och en av Kungsholmen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att göra en översyn av övriga boendeparkeringsområden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 1/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 30 januari 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§44 Ändrad detaljplan för Albano i stadsdelen Norra Djurgården. Remiss.

Dnr 2003-512-00202

Bordlagt 11 mars 2003 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv av den 3 mars 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för Albano i stadsdelen Norra Djurgården, S-Dp 1999-2007-53.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att tillse att studentbostäder byggs i Albano såsom angivits i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Tilläggsavtal till avtal om förvärv av och exploatering inom del av detaljplaneområde Sickla Kaj inom Hammarby Sjöstad.

Dnr 03-511-620

Bordlagt 11 mars 2003 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner tilläggsavtalet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

System med bilpooler är utmärkta såväl för miljön som för ekonomin. Det vore därför synd om bilpoolen i området tillfälligt eller helt upphörde. Platser bör därför beredas för bilpoolsbilarna inom de parkeringsytor som ingår i ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§46 Markanvisning för bostäder i kv Rullen och Spolen i Hägersten till Carl Linde

Dnr 03-411-609

Bordlagt 11 mars 2003 nr 23

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder i kv Rullen och Spolen i Hägersten till Carl Linde.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Värnandet av vår gemensamma grönstruktur är en prioriterad fråga för staden. Ianspråktagande av grönytor ska därför i möjligaste mån undvikas, särskilt då dessa har höga natur- och rekreationsvärden. Om mark ändå tas i anspråk måste detta resultera i en ersättning som både är kvalitetshöjande och/eller samtidigt innebär en förstärkning av grönstruktur och spridningskorridorer totalt sett. Det är även viktigt att kompensationen tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa aspekter av ianspråktagna grönytor. Då ärendet återkommer till nämnden ska redovisning av hur grönmarksintrånget kompenseras ingå.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§47 Flerbostadshus på parkeringsplats inom fastigheten Rinkeby 2:3 i Rinkeby. Avtal om ändrad markanvändning.

Dnr 02-511-226

Bordlagt 11 mars 2003 nr 24

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till avtal om ändrad markanvändning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Markanvisning till Europark Svenska AB för byggande av bergrumsgarage och torgparkering vid Liljeholmstorget.

Dnr 00-522-1200

Bordlagt 11 mars 2003 nr 28

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till markanvisning

till Europark Svenska AB för byggande av bergrumsgarage och torgparkering vid Liljeholmstorget.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Vi ser det som någonting positivt att dessa parkeringsplatser i bergrum och på torget kommer till stånd. För områdets utvecklingsmöjligheter är det angeläget att parkeringsfrågan löses på ett tidigt stadium.

För att detta ska säkras måste emellertid avtalet med Europark Svenska AB villkoras av att både bergrumsgaraget och ytparkeringen blir av.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§49 Överlåtelse av mark för parkeringsdäck vid fastigheten Fredsfors 11, Mariehäll till Fastighets AB Brostaden.

Dnr 00-512-1276

Bordlagt 11 mars 2003 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till avtal med Fastighets AB Brostaden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att ge kontoret i uppdrag att redovisa hur grönmarksintrånget då kan kompenseras samt att därutöver anföra följande:

Värnandet av vår gemensamma grönstruktur är en prioriterad fråga för staden. Ianspråktagande av grönytor ska därför i möjligaste mån undvikas, särskilt då dessa har höga natur- och rekreationsvärden. Om mark ändå tas i anspråk måste detta resultera i en ersättning som både är kvalitetshöjande och/eller samtidigt innebär en förstärkning av grönstruktur och spridningskorridorer totalt sett. Det är även viktigt att kompensationen tar hänsyn till både kvalitativa och kvantitativa aspekter av ianspråktagna grönytor. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ett förslag till kompensation av grönmarken.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§50 Detaljplan för kv Kojan m m vid Hornsbergs Strand på Kungsholmen. Remiss. Återremiss från nämnden.

Dnr 02-512-2305:2

Bordlagt 18 februari 2003 nr 20 och 11 mars 2003 nr 45

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan inom kvarteret Kojan m m i Stadshagen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag, att undersöka möjligheten att minska antalet parkeringsplatser på Hornsbergs strand samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket positivt att detta bostadsområde kommer till stånd. Speciellt kontakten med vattnet och grönskan gör området attraktivt. För att förstärka denna bör möjligheten att minska antalet parkeringsplatser på Hornsbergs strand undersökas. Ett alternativ med endast angöringsplatser bör också studeras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

§51 Markanvisning och inriktningsbeslut för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 i Vasastaden till Svenska Bostäder m fl.

Dnr 01-411-1788

Bordlagt 18 februari 2003 nr 22 och 11 mars 2003 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Sabbatsberg 16 till Svenska Bostäder, BESQAB och Folkhem.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ledamöterna Karin Wanngård m fl (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna den del av ärendet som innebär anvisning av mark till Svenska Bostäder och att bordlägga övriga delar av ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamoten Ulf Fridebäck (fp) deltog inte i behandlingen av detta ärende.

§52 Redovisning efter remiss och samråd av förberedande program för förändrad markanvändning i Vinsta företagsområde samt riktlinjer för fortsatt programarbete. Delvis återremitterat.

Dnr 01-410-613

Bordlagt 18 februari 2003 nr 27 och 11 mars 2003 nr 47

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta programarbete för nya bostäder och verksamheter som anpassas till bostäderna inom Vinsta företagsområde enligt i utlåtandet föreslagna riktlinjer.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Det är sannolikt att det blir höga exploateringskostnader i kvarteret Förrådet på grund av markföroreningar. Därför måste också exploateringsgraden bli hög. Då det sannolikt kommer att byggas bostadsrättslägenheter på fastigheten Johannelund 5 i samma område är det lämpligt att bostäderna i kvarteret Förrådet i hög grad upplåts med hyresrätt.

För att undvika försenad byggstart är det angeläget att arbetet med evakuering och annan lokalisering av de företag som nu är verksamma i kvarteret Förrådet inleds tidigt. Detta arbete bör ske i nära samarbete med Vinsta företagarförening, vilka också bör ges möjlighet till dialog när det gäller den framtida utvecklingen av Vinsta för att undvika onödiga störningar och motsättningar mellan boende och de företag som kommer att fortsätta sin verksamhet i Vinsta.

Då exploateringen sker till största del på redan exploaterad mark uppfylls också i huvudsak stadens mål om att grönstrukturen ska värnas. Byggplanerna för kv Johannelund 5 medför dock ett intrång i ett värdefullt grönområde och kan därför godkännas endast under förutsättning att grönmarksintrånget kompenseras. Detta kan ske genom att tydligare gröna samband skapas mellan Johannelundstoppen och omgivande grönområden öster om kv Torplyckan respektive vid Hässelby Slott.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§53 Redovisning av tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Husby och Akalla. Inriktningsbeslut.

Dnr 03-511-851

Bordlagt 18 februari 2003 nr 30 och 11 mars 2003 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden ger kontoren i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra förslagen i idékatalogen.

 3. Nämnden ger kontoren i uppdrag att inom ramen för Kista Science Cityprojektet utarbeta en strukturplan för nordvästra delen av norra Järvafältet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorens redovisning.

 2. Nämnden ger kontoren i uppdrag att fortsätta arbetet med att genomföra förslagen i idékatalogen.

 3. Nämnden ger kontoren i uppdrag att inom ramen för Kista Science Cityprojektet utarbeta en strukturplan för nordvästra delen av norra Järvafältet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp), Madeleine Sjöstedt (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga S2.

§54 Markanvisning för bostäder inom kvarteret Jämlikheten i Bagarmossen till Skanska Mark och Exploatering AB, inriktningsbeslut, återremiss, samt uppförande av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5, inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

Dnr 01-411-2185:1

Bordlagt 18 februari 2003 nr 36 och 11 mars 2003 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

Rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Jämlikheten till Skanska Mark och Exploatering AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden godkänner att kontoret i samband med detaljplanearbetet för kv Jämlikheten arbetar fram ett förslag till lösning av trafik­föringen till och från Björkhagens golfbana.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra nybyggnad av en gruppbostad inom fastigheten Jämlikheten 5 till en beräknad kostnad av 11 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§55 Bebyggelse på Råcksta bollplan. Återremisser.

Dnr 02-511-2062

Bordlagt 18 februari 2003 nr 41 och 11 mars 2003 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan (genomförandebeslut).

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till åtgärder för ersättning av Råcksta bollplan (genomförandebeslut).

 2. Nämnden godkänner förslag till markanvisningsavtal med JM AB vid kv Räknestickan (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden anvisar den västra delen av Råcksta bollplan till Seniorgården AB för en tid av två år på i utlåtandet angivna villkor (inriktningsbeslut).

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projekten.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av henne framställda yrkandet.

§56 Ersättning för Janne Lundqvists tennishall i Kristineberg. Skrivelse från Per Bolund (mp).

Dnr 2002-410-04197

Bordlagt 4 februari 2003 nr 13 och senast 11 mars 2003 nr 56

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Kungsholmens stadsdelsnämnd från den 20 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på Per Bolunds skrivelse.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§57 Trafikplan och trädplan för Södermalm.

Dnr 02-370-428

Bordlagt 21 januari 2003 nr 13 och senast 11 mars 2003 nr 57. Delvis bordlagt.

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 december 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från Maria-Gamla Stans stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 och Katarina-Sofia stadsdelsnämnd den 13 juni 2002 samt skrivelser från Gunnar Jernberg den 31 januari 2003 och Södra Stations trafikgrupp inkommen den 4 februari 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

 2. Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Södermalm.

 3. Nämnden antar kontorets förslag till trädplan för Södermalm.

Nämnden upptog den bordlagda delen av ärendet – d v s återstående del av beslutsmening 2 till behandling.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt ånyo bordlägga återstående del av ärendet.

§58 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503:2-3

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 11 mars 2003 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§59 Ersättaren Åsa Romson (mp) förordade diskussioner på nämndsammanträdena i principiella frågor.

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt efter överläggning, på förslag av ordföranden Roger Mogert (s), att ta upp frågan på nytt vid ett kommande sammanträde.