Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2003-12-09

Sammanträde 2003-12-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm. Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg resp Mats Rosén och Björn Nyström (samtliga kd) (S)

6 Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund (fp), Lotta Edholm (fp), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp), nr 2003:28 (S)

7 Nedskrivning av fordringar 2003 (A)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2003 (A) (utdelas)

9 Detaljplan för Citybanan. Remiss av programförslag (RI)

10 Projekteringsöverenskommelse med Vägverket avseende Norra Länken (RI)

11 Rostskydd och täckmålning av belysningsstolpar. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut. Hemligt (RI)

12 Underhåll av broar, tunnlar m m - konsultberoende och beställarkompetens. Revisionsrapport (RI)

13 Avtal med Banverket avseende kapacitetsförstärkande åtgärder vid Tegelbacken m m (RI)

14 Reviderat avtal om dagvatten (RI)

16 Förnyelse av reklambärare (RI)

17 Uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (idrottshall, friskvård och garage m m) i Hammarby Sjöstad. Genom-förandebeslut (RI)

18 Mark- och anläggningsarbeten inom kv Vågskvalpet i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI)

19 Hastighetssäkring vid Kungsholms Strand. Genomförandebeslut (RI)

20 Ändrad trafikföring i Götgatsbacken. Genomförandebeslut (RI)

21 Markanvisning för bostäder i kv Proppen, Hammarby Sjöstad (RI)

22 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 14/2003 (RI)

23 Upphandling av årsavtal för gatu- och parkarbeten, region ytterstad. Genomförandebeslut (RY)

24 Markanvisning för bostäder till SMÅA AB på del av fastigheten Årsta 1:1,1 vid Lisebergs bollplan inom stadsdelen Östberga. Inriktningsbeslut (RY)

25 Bostäder i fastigheten Fredsfors 12 i Mariehäll. Förslag till överenskommelse med Besqab om exploatering (RY)

26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Proberaren 1 i Bagarmossen till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut (RY)

27 Förlängning av Skrubba Malmväg i Skrubba. Inrikt-ningsbeslut (RY)

28 Ändrad detaljplan för kvarteret Åstorp m m i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Gamla Enskede. Remiss av programförslag, samt Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut (RY)

29 Kv Bäverdalen i Rågsved. Ändring av exploateringsavtal (RY)

30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Vantör till PEAB Sverige AB. Inriktningsbeslut (RY)

31 Ny detaljplan för del av kv Kalendern m m i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss av planförslag och inriktnings-beslut (RY)

32 Markanvisningar för bostäder i Hökarängen vid kv Stadsbudet, Dokumentskåpet, Klädskåpet och Pinnsoffan till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut (RY)

33 Markanvisningar för bostäder vid Eolshälls reningsverk i Hägersten till SBC. Inriktningsbeslut (RY)

34 Försäljning av mark som anvisats till AB Borätt för att ingå i bolagets bostadsprojekt Japanen 1 i Blackeberg (RY)

35 Markanvisning av fastigheten Djursättra 1 i Sätra till PEAB för hyresrättsbostäder. Återremiss (RY)

36 Markanvisning för bostäder invid kvarteret Kantjärnet i Vantör till Essebyggen Service Claes Johansson AB. Inriktningsbeslut (RY)

37 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polar-forskaren 5 i Hammarbyhöjden (SV)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

40 Hisserviceupphandling. Hemligt (F)

41 Tillsyn och skötsel av luftbehandlingssystem AO (affärsområde) barnstugor, fastighetsförvaltningen. Genomförandebeslut. Hemligt (F)

42 Till- och ombyggnad av barnstugebyggnad på fastigheten Långbro 13:20, Svartlösavägen 117 – 119. Genomförandebeslut (F)

43 Nybyggnad av barnstugebyggnad på fastigheten Långbro sjukhus 3, Svartlösavägen 128, i Långbro. Genomförandebeslut (F)

44 Bilpooler för stadens verksamheter. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (F)

45 Bildande av en stiftelse för skydd av grönmark. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) (F)

46 Tillåtlighetsprövning av Citybanan. Remissyttrande (St)

47 Intelligent samåkning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

48 Anmälan av rapporten Polisrapporterade trafikolyckor med personskada i Stockholm 2000-2002 (St)

49 Första steget mot verklig nollvision: Säker skolväg. Skrivelse från Sten Nordin (m) (St)

50 Ett steg bakåt för nollvisionen. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

51 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 8 och 9/2003 (Pa)

52 Säkrare övergångsställen. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Kerstin Rossipal (kd) (Tt)

53 Markanvisningar för bostäder vid fastigheten Stöthyveln 3 i Gubbängen till Veidekke Bostad & Fastighets AB. Inriktningsbeslut (RY)

54 Markanvisning till Veidekke Bostads och Fastighets AB inom kv Futharken i Norra Ängby och uppförande av ny garageanläggning (RY)

55 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan.

Bordlagt 25 november 2003 nr 5 (S + RI)

56 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning.

Bordlagt 25 november 2003 nr 7 (RI)

57 Cykelvägsanalys Södermalm. Redovisning av undersökning.

Bordlagt 25 november 2003 nr 11 (RI)

58 Dubbelriktningar av Kungstensgatan, Döbelnsgatan och Tulegatan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut.

Bordlagt 25 november 2003 nr 13 (RI)

59 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från Annika Billström (s).

Bordlagt 25 november 2003 nr 17 (RI)

60 Markanvisningar för bostäder inom kvarteren Sädesärlan på Östermalm till Einar Mattsson samt Kristinehov och Plankan på Södermalm till Folkhem respektive Svenska Bostäder.

Bordlagt 25 november 2003 nr 18 (RI)

61 Detaljplan för kv Långskeppet i Norra Ängby (inrikt-ningsbeslut).

Bordlagt 25 november 2003 nr 23 (RY)

62 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss.

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25 (RY)

63 Startpromemoria för planläggning enligt normalt plan-förfarande samt lägesredovisning av exploateringsut-redning för kv Motellet, Tältlägret, Muffen och Mälarhöjdens idrottsplats i stadsdelen Fruängen.

Bordlagt 25 november 2003 nr 26 (RY)

64 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 och senast 25 november 2003 nr 46 (RI)

65 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restau-rang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 18 och senast 25 november 2003 nr 47 (RI)

66 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 35 och senast 25 november 2003 nr 49 (RY)

67 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 50 och senast 25 november 2003 nr 53 (F)

68 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktingsbeslut.

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 och senast 25 november 2003 nr 55 (RY)

69 Redovisning av parallella uppdrag för Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

Bordlagt 25 november 2003 nr 58 (RY)
Mötesinformation

Justerat:
22 december 2003
 
Roger Mogert                                                                  Sten Nordin
 
Närvarande:
 
Ledamöter
 
Roger Mogert (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Ulf Fridebäck (fp)
Berthold Gustavsson (m)
Karin Hanqvist (s)
Margarita Pulido (s)
Mats Rosén (kd)
Ann-Marie Strömberg (v)
Karin Wanngård (s)
 

Ersättare
 
Helena Bonnier (m), tjänstgörande
Claes Fleming (fp), tjänstgörande
Olivia Hasahya (s)
Susanne Hobohm (fp)
Jimmy Lindgren (s), tjänstgörande
Åsa Romson (mp)
Gunnar Sandell (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Jan Tigerström (m)
Henrik Wallgren (m)
Göran Wrene (s)
 

Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 23 december 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Parkering i bussfilen på Sankt Eriksgatan mellan Fleminggatan och Alströmer-gatan av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

 2. Angöring vid Ringvägen av ledamoten Berthold Gustavsson (m).

 3. Trafiksituationen på Hägerstensvägen av ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 4. Gatu- och fastighetskontorets medverkan i inrättande av ett mobilitetskontor av ordföranden Roger Mogert (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp).

 5. Kultur- och industrifastigheten "Macken" (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Utvärdering av cykelfälts effekter på cyklisters säkerhet och cykelns konkurrenskraft mot bil

------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog vid sammanträdet den 4 november 2003 åt gatu- och fastighetskontoret att införskaffa rubricerade avhandling av Annika Nilsson. vid universitetet i Lund. Gatu- och fastighetskontoret hade införskaffat avhandlingen och utdelat densamma vid dagens sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden lade utan kommentar avhandlingen till handlingarna.

Fråga om statistiken över rätt parkerade bilar

---------------------------------------------------

Avdelningschefen Mikael Forkner vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Per Bolund (mp) om uppföljning av statistiken över rätt parkerade bilar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 december 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 9 december 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm. Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg resp Mats Rosén och Björn Nyström (samtliga kd)

Dnr 2003-410-3507

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund (fp), Lotta Edholm (fp), Ulf Fridebäck (fp) och Madeleine Sjöstedt (fp), nr 2003:28

Dnr 2003-000-3591

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motion 2003:28 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Mellan år 2001 och 2002, efter tre år av borgerligt styre, minskade inkomsterna i regionen drastiskt enligt den artikel som motionärerna refererar till. Nämnden instämmer i att det är ytterst bekymmersamt, samt att det kan få förödande konsekvenser om ingenting görs. Det är därför glädjande att kunna konstatera att de flesta av de punkter som motionärerna tar upp har uppmärksammats kraftigt efter majoritetsskiftet. Bostadsbyggandet ökar, infrastrukturinvesteringarna ökar, skatteutjämningssystemet ska ses över. Till skillnad från motionärerna tror vi dock inte att ett överförande av all verksamhet i stadens bolagssektor till förvaltningssektorn skulle påverka utvecklingen positivt. Den juridiska formen för nämnda verksamheter är inte avgörande. I själva verket ser vi att mycket av den ökade investeringsvolymen i staden nästa år kommer att ske i bolagssektorn. Det avgörande torde vara professionaliteten, framsyntheten och ambitionsnivån i dessa verksamheter. Inte den juridiska formen. Det är dessutom så att nämnden och kommunen har en stor möjlighet att påverka utveckling och tillväxt med sin egen verksamhet. Staden är alltså inte enbart hänvisad till hjälp utifrån.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamoten Berthold Gustavsson (m) och tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§7 Nedskrivning av fordringar 2003

Dnr 2003-130-3733

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i bilaga 1 till utlåtandet förtecknad nedskrivning av fordran om totalt 8 548 546 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan av gatu- och fastighetsdirektörens beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt kronor 800 442,31 till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2003

Dnr 2003-112-1365

En av gatu- och fastighetskontoret den 5 december 2003 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2003 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§9 Detaljplan för Citybanan. Remiss av programförslag

Dnr 2002-334-1356

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för Citybanan i Stockholm,

S-Dp 2001-12379-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Vid genomförandet är det givetvis av största vikt att man säkerställer att de kulturhus som kantar randen av Mariaberget inte skadas av byggnationen. Störande buller från arbetena på Södermalm bör också motverkas i möjligaste mån.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Helena Bonnier (m) enligt bilaga B3.

§10 Projekteringsöverenskommelse med Vägverket avseende Norra Länken. Inriktningsbeslut för anslutning till hamnen

Dnr 2002-520-885

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening av den 8 december 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till projekteringsöverenskommelse med Vägverket avseende Norra Länken.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden fattar inriktningsbeslut för anslutning till hamnen i enlighet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till projekteringsöverenskommelse med Vägverket avseende Norra Länken.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detaljplaneutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

 3. Nämnden fattar inriktningsbeslut för anslutning till hamnen i enlighet med kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§11 Rostskydd och täckmålning av belysningsstolpar. Tilldelnings- och anskaffningsbeslut

Dnr 2003-006-2810

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§12 Underhåll av broar, tunnlar m m - konsultberoende och beställarkompetens. Revisionsrapport

Dnr 2003-130-3438

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som sitt yttrande över revisionsrapporten.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera detta beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den här behandlade problematiken är inte något som särskiljer gatu- och fastighetsnämnden och det här aktuella fallet. Problemet med att man vid privatiseringar/avknoppningar även förlorar den kompetens som krävs för att göra effektiva och rationella upphandlingar är vanligt och visar att en politik av ideologiskt motiverade privatiseringar och avknoppningar leder till negativa konsekvenser eftersom verksamheten inte har stått i fokus för besluten. Ägandeförhållandet har varit viktigare än resultatet. Det är glädjande att vi nu kan se att en mer långsiktig bedömning med verksamhetens bästa som utgångspunkt för verksamheten.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga E2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga E3.

§13 Avtal med Banverket avseende kapacitetsförstärkande åtgärder vid Tegelbacken m m

Dnr 2003-511-3910

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandeavtal med Banverket avseende kapacitetsförstärkande åtgärder vid Tegelbacken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga F.

§14 Reviderat avtal om dagvatten

Dnr 2003-900-4025

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt Stockholm Vatten AB hade den 19 november 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagda förslag till reviderat avtal om dagvatten.

 2. Beslut i detta ärende överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

 3. Nämnden beslutar att omedelbart justera detta beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt förslaget i det gemensamma tjänsteutlåtandet.

§16 Förnyelse av reklambärare

Dnr 2001-420-1739

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (idrottshall, friskvård och garage m m) i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§18 Mark- och anläggningsarbeten inom kv Vågskvalpet i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut

Dnr 2003-511-3917

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom kvarteret Vågskvalpet omfattande investeringsutgifter om 48 mnkr och investeringsinkomster om 15 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med kontorets utlåtande.

 2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Hastighetssäkring vid Kungsholms Strand. Genomförandebeslut

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§20 Ändrad trafikföring i Götgatsbacken. Genomförandebeslut

Dnr 2003-320-4028

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ändrad trafikföring i Götgatsbacken m fl gator enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Markanvisning för bostäder i kv Proppen, Hammarby Sjöstad till AB Familjebostäder, AB Borätt, HSB samt Primula Byggnads AB

Dnr 2003-511-603

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom kv Proppen till AB Familjebostäder, AB Borätt, HSB samt Primula Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Roger Mogert (s) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-propositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja Nej

Roger Mogert (s) Sten Nordin (m)

Karin Wanngård (s) Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s) Helena Bonnier (m)

Margarita Pulido (s) Ulf Fridebäck (fp)

Jimmy Lindgren (s) Claes Fleming (fp)

Ann-Marie Strömberg (v) Mats Rosén (kd)

Per Bolund (mp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom kv Proppen till AB Familjebostäder, AB Borätt, HSB samt Primula Byggnads AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan av stadsbyggnads- kontoret.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga G2.

§22 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 14/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för

den 30 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§23 Upphandling av årsavtal för gatu- och parkarbeten, region ytterstad. Genomförandebeslut

Dnr 2002-600-3824

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingarna och teckna erforderliga entreprenadkontrakt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Markanvisning för bostäder till Småa AB på del av fastigheten Årsta 1:1,1 vid Lisebergs bollplan inom stadsdelen Östberga. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4096

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att anvisa mark för bostäder (inriktningsbeslut) på del av fastigheten Årsta 1:1,1 vid Lisebergs bollplan inom stadsdelen Östberga till Småa AB, samt ge kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Bostäder i fastigheten Fredsfors 12 i Mariehäll. Överenskommelse med Besqab om exploatering

Dnr 2000-512-1276

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag till överenskommelse om exploatering av fastigheten Fredsfors 12 med Besqab och uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan i enlighet med vad som anges i kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Proberaren 1 i Bagarmossen till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-4104

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Proberaren 1 i Bagarmossen till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut)

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Den obebyggda garagetomt som tas i anspråk rymmer idag även växtlighet. Den ska kompenseras i närområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§27 Förlängning av Skrubba Malmväg i Skrubba. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-2171

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för en förlängning av Skrubba Malmväg i Skrubba.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Ianspråktagna naturvärden ska kompenseras.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§28 Ändrad detaljplan för kvarteret Åstorp m m i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Gamla Enskede. Remiss av programförslag samt Markanvisning för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 i Enskede Gård till Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-3436

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Enskede Gård 1:1 till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnads- nämnden som svar på programremiss av ny detaljplan för bostäder i kv Åstorp m m i Hammarbyhöjden, S-Dp 2002-14055-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§29 Kv Bäverdalen i Rågsved. Ändring av exploateringsavtal

Dnr 2000-512-2358

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ny överenskommelse om exploatering rörande Bäverdalen 1 i Rågsved.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 i Vantör till Peab Sverige AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-2799

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Älvsjö 1:1 till Peab Sverige AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga J.

§31 Ny detaljplan för del av kv Kalendern m m i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss av planförslag och inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-03656

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av kv Kalendern i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp 2003-01495-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal med byggherren för att genomföra detaljplanen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för del av kv Kalendern i stadsdelen Abrahamsberg, S-Dp 2003-01495-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erforderliga avtal med byggherren för att genomföra detaljplanen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga K2.

§32 Markanvisningar för bostäder i Hökarängen vid kv Stadsbudet, Dokumentskåpet, Klädskåpet och Pinnsoffan till AB Stockholmshem. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-105 och 1275

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter vid kv Stadsbudet i Hökarängen till AB Stockholmshem på två år.

 2. Nämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter vid kv Dokumentskåpet och Klädskåpet i Hökarängen till AB Stockholmshem på två år.

 3. Nämnden förnyar tidigare markanvisning för hyresrättslägenheter vid kv Pinnsoffan i Hökarängen till AB Stockholmshem på två år.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna markanvisning vid kv Stadsbudet, Dokumentskåpet, Klädskåpet, att återremittera förslag till markanvisning vid kv Pinnsoffan, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Det kan vara känsligt att exploatera parkmarken vid kv Pinnsoffan. Kontoret bör undersöka möjligheterna att ersätta denna markanvisning i slänterna vid Budbärarvägen istället.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§33 Markanvisningar för bostäder vid Eolshälls reningsverk i Hägersten till SBC. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-411-991

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid Eolshälls reningsverk i Hägersten till SBC på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Eolshälls gamla reningsverk ligger i det välbesökta och uppskattade grön- och rekreationsområde som sträcker sig ner till Mälaren vid Klubbensborg. Det är ett bra förslag att här utnyttja garage under fastigheterna och inte exploatera grönmark. De många brukarna av området bör få goda möjligheter att yttra sig över utformningen och rekreationsintresset beaktas tidigt i planeringsarbetet. Möjligheten att kollektivtrafikförsörja den nya bebyggelsen måste utredas grundligt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§34 Försäljning av mark som anvisats till AB Borätt för att ingå i bolagets bostadsprojekt Japanen 1 i Blackeberg

Dnr 2001-512-3194

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljning av ett markområde öster om fastigheten Japanen 1 till AB Borätt i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Markanvisning av fastigheten Djursättra 1 i Sätra till Peab för uppförande av bostäder. Återremiss

Dnr 2002-512-1885

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisning av fastigheten Djursätra 1 i Sätra till PEAB Sverige AB för bostadsrättslägenheter enligt de bestämmelser som kommer att beslutas av kommunfullmäktige i ärendet ”Tomträttsavgälder och grundläggningsbidrag för flerbostadhus”.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med PEAB Sverige AB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att anvisa marken för hyresrätter i enlighet med det tidigare beslutet om återremiss.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga N2.

§36 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 i Vantör till Essebyggen Service Claes Johansson AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3710

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder invid kvarteret Kantjärnet i Vantör till Essebyggen Service Claes Johansson AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5 i Hammarbyhöjden

Dnr 2001-781-1511

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2003-781-3786

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§40 Upphandling av entreprenör för service av hissar inom fastighetsförvaltningens fastighetsbestånd. Genomförandebeslut

Dnr 2003-006-3853

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§41 Upphandling av entreprenör för tillsyn och service av luftbehandlingssystem, AO Barnstugor, fastighetsförvaltningen. Genomförandebeslut

Dnr 2003-006-3852

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§42 Till- och ombyggnad av barnstuga på fastigheten Långbro 13:20, Svartlösavägen 117 – 119, i Älvsjö. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-1877

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling och färdigställande av till- och ombyggnad på fastigheten Långbro 13:20, Svartlösavägen 117-119, i Älvsjö.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Nybyggnad av barnstuga på fastigheten Långbro sjukhus 3, Svartlösavägen 128 i Långbro. Genomförandebeslut

Dnr 2003-770-3400

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandling och färdigställande av nybyggnation av 3-avdelnings barnstuga på fastigheten Långbro sjukhus 3 på Svartlösavägen 128 i Långbro.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Bilpooler för stadens verksamheter. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr 2002-321-3999

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat 18 augusti 2003 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att inte tillstyrka förslaget om anslutning av stadens bilpooler till externa bilpooler.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§45 Bildande av en stiftelse för skydd av grönmark. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp)

Dnr 2003-410-3506

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till bildande av en stiftelse för bevarande av biologiska och rekreativa värden i stockholmsregionen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att senast vid halvårsskiftet 2004 inkomma med ett utarbetat förslag till stiftelsebildning.

 3. Nämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Ann-Marie Strömbergs (v) och Per Bolunds (mp) skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden 2003-10-21.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket glädjande att arbetet med att bilda en stiftelse för bevarande av biologiska och rekreativa värden i stockholmsregionen nu är igång. Naturmarken i regionen har mycket stora värden som måste bevaras för invånarnas välmående.

Det är av största vikt att kontoret vid det konkreta utformandet av förslag till stiftelse tar hänsyn till att stiftelsen måste ha en långsiktigt hållbar ekonomi och ha förutsättningar att sköta sitt åtagande inom de ramar som sätts upp. Arbetet bör bedrivas skyndsamt och kontoret bör återkomma till nämnden med ett fullödigt beslutsunderlag under våren 2004.

I arbetet bör kontoret dra nytta av de erfarenheter som Skärgårdsstiftelsen har gjort och överväga om en samverkan vore av nytta för målsättningarna med stiftelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Tillåtlighetsprövning av Citybanan. Remissyttrande

Dnr 2002-334-1356

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som yttrande till kommunstyrelsen och tillstyrker att regeringen tillåter utbyggnad av Citybanan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Intelligent samåkning. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-300-1110

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att följa projektet Intelligent samåkning i Göteborg och om resultaten därifrån är positiva utreda förutsättningarna för ett samåkningsförsök i Stockholm.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Anmälan av rapporten Polisrapporterade trafikolyckor med personskada i Stockholm 2000-2002

Dnr 2003-300-3801

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna anmälan samt att därutöver anföra följande:

Trafiksäkerhetsarbetet är ett av nämndens absolut viktigaste ansvarsområden. Arbetet ska vara inriktat på att minska olyckorna och planera och utforma trafikmiljön på ett sätt som minskar olycksrisken och skapar både faktisk och upplevd trygghet. Det är av stor vikt att båda dessa aspekter beaktas om trafikmiljön inte ska uppmuntra till hets och aggressivitet. Nämnden har redan påbörjat en mängd arbetsinsatser i syfte att förbättra trafiksäkerheten och utveckla trafiksäkerhetsarbetet. Några exempel är

· projektet "Säker huvudgata",

· flera teknikutvecklingsprojekt,

· etablerandet av 30- zoner,

· arbetet med att äntligen låta kommunfullmäktige ta ställning till ett trafiksäkerhetsprogram.

I detta angelägna arbete krävs ett nära samarbete mellan gatu- och fastighetsnämnden, Vägverket, Polismyndigheten och huvudmannen för kollektivtrafiken. Givetvis krävs också en ständig dialog med stockholmarna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§49 Första steget mot verklig nollvision: Säker skolväg. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2002-361-2736

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med barns trafiksäkerhet enligt beskrivningen i utlåtandet.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§50 Ett steg bakåt för nollvisionen. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2003-912-1487

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att revidera utbytesplanen för belysningsstolpar och att i denna även inkludera kostnader för nödvändiga investeringar utöver stolparna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

När kontoret återkommer till nämnden ska man redovisa flera alternativa förslag till utbytestakt.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§51 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 8 och 9/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 25 september och 23 oktober 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§52 Säkrare övergångsställen. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Kerstin Rossipal (kd)

Dnr 2003-640-3596

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga R2.

§53 Markanvisningar för bostäder vid fastigheten Stöthyveln 3 i Gubbängen till Veidekke Bostad & Fastighets AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-1759

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsrättslägenheter vid fastigheten Stöthyveln 3 i Gubbängen till Veidekke Bostad & Fastighets AB på två år.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga S.

54

Markanvisning till Veidekke Bostads och Fastighets AB inom kv Futharken i Norra Ängby och uppförande av ny garageanläggning

Dnr 2003-411-3709

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 24 november 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till markanvisningsavtal med Veidekke (inriktningsbeslut).

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att begära ny detaljplan för projektet inkl ny byggrätt för utbyggnad av sim- och idrottshallen.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att uppföra en parkerings- och garageanläggning på i utlåtandet redovisade villkor (inriktningsbeslut).

4 Nämnden medger att kontoret kompenserar idrottsförvaltningen resp Sisab på i utlåtandet angivet sätt (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§55 Redovisning av situationen i Gamla Stan. Skrivelser från AB Stadsholmen och Ann-Marie Strömberg (v) - Lex Gamla Stan

Dnr 2002-700-2422 och 2003-000-2980

Bordlagt 25 november 2003 nr 5

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Drift- och underhållsplan för gatu- och fastighetskontorets väghållning

Dnr 2003-600-3327

Bordlagt 25 november 2003 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets drift- och underhållsplan i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samband med kommande budgetarbete beakta drift- och underhållsplanens intentioner.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§57 Cykelvägsanalys Södermalm. Redovisning av undersökning

Dnr 2002-322-3505

Bordlagt 25 november 2003 nr 11

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§58 Dubbelriktningar av Kungstensgatan, Döbelnsgatan och Tulegatan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 2001-370-2434

Bordlagt 25 november 2003 nr 13

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra återstående dubbelriktningar i enlighet med trafikplanen för Vasastan samt trädplantering längs Kungstensgatan. Reviderat genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§59 Minnesplats för Anna Lindh. Skrivelse från Annika Billström (s)

Dnr 2003-319-3226

Bordlagt 25 november 2003 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§60 Markanvisningar för bostäder inom kvarteren Sädesärlan på Östermalm till Einar Mattsson samt Kristinehov och Plankan på Södermalm till Folkhem respektive Svenska Bostäder

Dnr 2003-411-3714

Bordlagt 25 november 2003 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande, daterat den 25 november 2003, i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från föräldrar till barn i klass 1C och 3C vid Engelbrektsskolan av den 8 december 2003, Maria Borrfors av den 9 december 2003 - mamma till två barn i Engelbrektsskolan - samt Coskun Bölek och Tord W Nilsson - klass 2B:s representanter i Engelbrektsskolans föräldrarförening - av den 9 december 2003. I tjänsteutlåtandet, som sedermera kompletterats med tre nya bilagor, föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 35 lägenheter inom fastigheten Sädesärlan till Einar Mattson och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden anvisar mark för ca 30 lägenheter inom fastigheten Södermalm 2:8 till Folkhem och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 3. Nämnden anvisar mark för ca 60 lägenheter inom fastigheten Plankan till Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan och påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslutsordning

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först beslutsmening 1 i gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande och därefter beslutsmeningarna 2-4.

Beslut avseende beslutsmening 1

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enhälligt att avslå beslutsmening 1.

Beslut avseende beslutsmeningarna 2-4

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på framställda yrkanden i övrigt, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag i övrigt.

Reservation avseende beslutsmeningarna 2-4

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet avseende beslutsmeningarna 2-4.

§61 Detaljplan för kv Långskeppet i Norra Ängby (inriktningsbeslut)

Dnr 2003-512-500

Bordlagt 25 november 2003 nr 23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget och uppdrar åt kon­toret att planera den nya gatuanslutningen till kvarteret (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§62 Markanvisningar för del av fastigheten Örby 4:1 invid Sågverksgatan samt fastigheten Skogskarlen 2 i Stureby till AB Familjebostäder och JM AB. Inriktningsbeslut. Återremiss

Dnr 2001-411-1036

Delvis bordlagt 25 november 2003 nr 25

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ger AB Familjebostäder och JM AB en gemensam markanvisning tidsbegränsad i två år för bostäder inom del av fastigheten Örby 4:1 samt inom fastigheten Skogskarlen 2. Inriktningsbeslut.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med AB Familjebostäder och JM AB.

Nämnden upptog till behandling den bordlagda delen av ärendet, nämligen frågan om markanvisning i del av Örby 4:1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga återstående del av ärendet, d v s frågan om markanvisning i del av Örby 4:1.

§63 Startpromemoria för planläggning samt lägesredovisning av exploaterings-utredning för kv Motellet, Tältlägret, Muffen och Mälarhöjdens idrottsplats i stadsdelen Fruängen

Dnr 2000-411-2001

Bordlagt 25 november 2003 nr 26

Gatu- och fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen hade den 5 november 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesredovisningen samt anvisar mark till Lidl Sverige KB.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att byggnation i kvarteret Motellet inte får ske förrän de genomgångbostäder för flyktingar som nu inryms i motellet Gyllene Ratten ersatts med minst motsvarande antal bostäder på annan plats samt att därutöver anföra följande:

I kvarteret Motellet finns en av de anläggningar med genomgångsbostäder för flyktingar som staden förfogar över. I motellet bor barnfamiljer med sammanlagt hundratalet barn. Genomgångsbostäderna är nödvändiga för att staden skall kunna fullgöra sina åtaganden beträffande nyanlända flyktingfamiljer och kommer att behövas under överskådlig tid. Staden kan inte undvara dessa bostäder. Om motsvarande antal bostäder inte kan erbjudas på annan plats måste det område där genomgångsbostäderna ligger undantas från byggnation. Beträffande markanvisningen till Lidl Sverige AB förutsätter givetvis nämnden att Lidl Sverige AB följer god sed på svensk arbetsmarknad.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga U2.

§64 Markanvisning för bostäder inom kvarteren Reval, Stralsund och Neapel i stadsdelen Södra Värtahamnen till Svenska Bostäder och Position Stockholm

Dnr 2002-411-3361

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 16 och senast 25 november 2003 nr 46

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteren till Svenska Bostäder och Position Stockholm.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§65 Detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1 (restaurang Tegelhuset i Fatbursparken) på Södermalm

Dnr 2003-512-02827

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 18 och senast 25 november 2003 nr 47

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 oktober 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olle Jönsson av den 22 november 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, Alternativ A, samt i övrigt överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för del av fastigheten Södermalm 9:1, Alternativ A, samt i övrigt överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§66 Redovisning av utredningsuppdrag för cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan

Dnr 2002-360-3997

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 35 och senast 25 november 2003 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av utredningsuppdraget.

 2. Nämnden beslutar att cykeltrafiken mellan Alviksbron och Alviksplan ordnas med vägvisning.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden med ett inriktningsbeslut i enlighet med nedan-stående samt att därutöver anföra följande:

Förutsättningarna för en dubbelriktad cykelbana hela vägen från Alviksbron till Alviksplan bör redovisas utförligare innan nämnden slutgiltigt kan fatta slutgiltigt beslut. Trafiksäkerhetsmässiga konsekvenser, konsekvenserna för andra trafikslag, samt konsekvenserna av nödvändig breddning av vägen måste redovisas. Det bör göras i form av ett inriktningsbeslut som ska föreläggas nämnden snarast.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) för beslut idag enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§67 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51

Dnr 2000-785-2840

Bordlagt 21 oktober 2003 nr 50 och senast 25 november 2003 nr 53

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv av den 16 oktober 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avslår ansökan om köp av fastigheten Norra Djurgården 1:51 för användning till vagnmuseum och överlämnar utlåtandet till sökanden som svar på ansökan.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att på lämpligt sätt fortsätta förvalta fastigheten och träffa erforderliga avtal för dess användning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd), att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande

Den aktuella industrifastigheten är förfallen, men kulturmärkt och får inte rivas. Stiftelsen ”Bevara Vårt Kulturarv” har genom donation möjlighet att rusta upp byggnaden för att använda den som vagnmuseum och inrymma en förnämlig samling som stiftelsen disponerar över. Stiftelsens ansökan innebär en möjlighet att få en förfallen kulturbyggnad rustad och samtidigt ge allmänheten tillgång till de fina objekt stiftelsen förfogar över. Det går att rusta upp förfallna industribyggnader, det visar exemplet Svavelsyrefabriken i Vinterviken som nu är ett förnämligt ”Skulpturens Hus”.

En förutsättning för att få överta en kulturmärkt byggnad är att upprustningen kan ske på ett kompetent sätt med hänsyn till kulturvärdet och att projektet har ekonomisk bärkraft.

Kontoret får i uppdrag att vidare utreda möjligheterna att inrymma ett vagnmuseum i den aktuella byggnaden och även att undersöka om det finns andra alternativ att erbjuda stiftelsen.

§68 Ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstensvägen i Sundby. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-620-3084

Bordlagt 30 september 2003 nr 27 och senast 25 november 2003 nr 55

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Lars-Inge Berg av den 20 november 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om ny anslutningsväg mellan kv Korsräven och Gamla Bromstenvägen i Sundby enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret begära att arbete för ny detaljplan påbörjas.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Det framgår av utlåtandet att frågan är noggrant utredd och att det inte finns några enkla lösningar. Kontoret bör dock undersöka förutsättningarna för omlokalisering av de aktuella verksamheterna på Korsräven 1 och 2 i samarbete med företagen och se om det går att göra på ett för staden fördelaktigare sätt än vad som redovisats i tjänsteutlåtandets kalkyler. Vidare bör en noggrannare redovisning av varför vägsträckningen ser ut som den gör presenteras. Det kanske inte är nödvändigt att dra vägen diagonalt över grönområdet på det sätt som presenteras i tjänsteutlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

§69 Redovisning av parallella uppdrag för Skärholmens stadsdelsnämndsområde

Dnr 2003-511-2242 och 1999-320-1048

Bordlagt 25 november 2003 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 november 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de tre parallella arkitektuppdragen.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att fortsätta analysarbetet kring förslagen samt återkomma till nämnden med förslag om vidare hantering.

 3. Nämnden godkänner inriktningsbeslut om förändrad trafikstruktur så att Skärholmsvägen kvarligger och kan omdanas till stadsgata samt godkänner redovisningen som svar på uppdrag utdelat av nämnden vid återremissen 2002-04-16 rörande Skärholmsvägens trafik- och exploateringsutredning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Som grund för omdaningen skall även fortsättningsvis ytterstadssatsningens intentioner för ny bostadsbebyggelse och Skärholmsvägens ändrade sträckning ligga. Den tunga trafik som idag går på Skärholmsvägen ska bort därifrån. Särskilt skall också iakttas hur Eksätravägens befintliga läge och funktion kan harmoniera med Skärholmsvägens omdaning.

Bostadsprojekteringen för området har inriktningen att minst 3000 nya bostäder tillskapas i området. Skärholmsvägen befrias från både genomfarts- och tung trafik.

Betr. de tre parallella arkitektuppdragen innehåller samtliga delar som innebär ingrepp i natur- och strandmark. Gatu- och fastighetsnämnden kan därför inte idag ställa sig bakom något av förslagen i sin helhet utan kommer att i ett senare skede ta ställning till byggnationens omfattning, placering och utformning.

Kontoret bör skyndsamt återkomma till nämnden med ett ärende som innehåller ställningstaganden till de tre parallella uppdragen, detta för att utvecklingsarbetet inte får avstanna. Ärendet bör också innehålla förslag till reservatsbildningar i Sätraskogen för att säkerställa att värdefulla naturvärden inte hotas. För att få med ett genomförandeperspektiv redan i planeringsskedet bör också förslag till markanvisningar finnas med i ärendet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§70 Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden Roger Mogert (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg tackade förtroendevalda i nämnden för samarbetet under det gångna året och tillönskade på kontorets vägnar förtroendevalda i nämnden en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.