Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-06-21

Sammanträde 2005-06-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 2/2005 med trafiknämnden den
21 juni 2005 Läs mer..., kl 09.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret bl a presentation av referensalternativ för Slussen

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Sammanträdestider för trafiknämnden hösten 2005 m m

6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2005 (Tp)

7 Utveckling av riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator, exempel Enskedevägen (Tp)

8 Den europeiska trafikantveckan inklusive kampanjdagen ”I stan utan min bil”. Genomförandebeslut (Tp)

9 Korsningen Karlavägen-Sibyllegatan. Skrivelse av Helena Bonnier (m) (G)

11 Hastighet på Grycksbovägen. Skrivelser av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (G)

12 Pilotprojektet biogasbåtar. Genomförandebeslut (G)

13 Detaljplan för område vid Tantogatan (del av fastigheten Södersjukhuset 10 m m) inom stadsdelen Södermalm (G och 20.000)

14 ”Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete”. Skrivelse av Sten Nordin (m) (G)

15 Översyn av parkeringssituationen för turistbussar i Stockholm. Skrivelse av Jimmy Lindgren m fl (s) (G)

16 Ändrad högsta tillåtna längd för bussar (G)

17 Framkomlighetsproblem i samband med Stockholmsförsöket. Nämnduppdrag (G)

18 Intensifierad utbyggnad av cykelbanor i Stockholms innerstad. Nämnduppdrag (G)

19 Redovisning av parkeringsnormen och dess tillämpning. Nämnduppdrag (G)

20 Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2006-2008 (G)

21 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta. Remiss av programförslag (G och 20 000)

22 Ny gångbro över Södra Länken. Genomförandebeslut (G)

23 Busstrafik på Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta. Ändring av genomförandebeslut (G) *

24 Detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg i Larsboda och Farsta. Remiss (G och 20.000)

25 Renhållningsordning för Stockholms kommun med Föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010. Remiss (G)

26 Anmälan av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott, nr 5/2005 (G)

27 Upprustning av Södra Stadsparken i Rinkeby. Genomförandebeslut (G)

28 Detaljplan för del av Kristinehovsgatan i stadsdelen Södermalm. Remiss (G)

29 Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m fl (fp), nr 28:2005 (G)

30 "Gfk var god dröj". Information om trafikkontorets omarbetning av fd Gfk-forum (Tt)

31 Trafikövervakningen i Vasastan. Skrivelse av Anna Wersäll (m) (Pa)

32 Vilka gator blir dyrast? Skrivelse från Sten Nordin (m) (Pa)

33 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT3411/05 (G) Hemligt

34 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT5375/05 (G) Hemligt

35 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT3616/05 (G) Hemligt

36 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT7607/05 (G) Hemligt

37 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT7923/05 (G) Hemligt

38 Överklagande av beslut att införa förbud att parkera fordon på del av Neptunistigen JT3960/05 (G)

39 Hastighetsgräns på Centralbron (G)

40 Programsamråd för Annedal i stadsdelen Mariehäll. Inriktningsbeslut (G)

41 Detaljplan för del av Ulvsunda 1:1, Lindstigen, i Ulvsunda. Remiss (G)

42 Anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget 2005 för trafiknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna. Bordlagt 17 maj 2005 nr 3

43 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006 – 2008. Bordlagt 17 maj 2005 nr 13

44 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss. Bordlagt i GFN 26 april nr 39 och i TN 17 maj 2005 nr 19

45 Översyn av rutiner för handläggning av överklagningsärenden i trafikutskottet. Bordlagt 17 maj 2005 nr 20

46 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut. Bordlagt i GFN 5 april nr 52, och senast i TN 17 maj 2005 nr 22

47 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A, och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget. Bordlagt i GFN 5 april nr 58 och senast i TN 17 maj 2005 nr 23

48 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag. Bordlagt i GFN 5 april nr 59 och senast i TN 17 maj 2005 nr 24

Mötesinformation

 

Justerat:

30 juni 2005

 

Mirja Särkiniemi                                                              Sten Nordin

 

 

Närvarande:

Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp)

Kåre Gustavsson (s)

Jimmy Lindgren (s)

Reine Meyer-Strömberg (s)

Margarita Pulido (s)

Ann-Marie Strömberg (v)

Regina Öholm (m)

 


Ersättare

Gulan Avci (fp), tjänstgörande

Hannah Ekeroos (kd), tjänstgörande

Tove Frimodt (s)

Anders Frostell (fp), §§ 1-12

Hampus Rubaszkin (mp)

 


Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF

 


Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Barbro Collin, Annika Feychting, Göran Gahm, Karin Hebel, Rune Karlsson, Eva Leijon, Christer Lundin, Anette Scheibe och Lars-Erik Stålkrantz samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund.

Vidare Bo Dahlström (s) och Bengt Akalla (m) från nämndens revisorer samt Jan-Erik Ek och Staffan Brunborg från revisionskontoret (§ 2) samt Linda Cronebäck från markkontoret, Jan Inghe-Hagström från stadsbyggnadskontoret och Anders Thalberg från White Arkitekter AB (§ 2).

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 5 juli 2005.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om revisionen och dess arbete

---------------------------------------------------

Bo Dahlström (s) och Bengt Akalla (m) från nämndens revisorer samt Staffan Brunborg från revisionskontoret informerade om revisionen av nämndens verksamhet bl a dess inriktning och genomförande.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Referensalternativ för Slussen

------------------------------------

Linda Cronebäck från markkontoret, Jan Inghe-Hagström från stadsbyggnadskontoret och Anders Thalberg från White Arkitekter AB informerade om Slussen bl a ett referensalternativ, planförutsättningar och det fortsatta arbetet.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

  • Uteserveringar av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v).
  • Bilpooler av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v).
  • Moderniserad parkeringsövervakning av vice ordföranden Sten Nordin (m).
  • Införande av boendeparkering i Hammarby Sjöstad av vice ordföranden Sten Nordin (m) och ersättaren Petter Lindfors (m).
  • Redovisning av spårvägsprojekt av ersättaren Per Ohlin (v) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).
  • Partikelhalter i gatuluften av ersättaren Per Ohlin (v) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).
  • Parkering för miljöbilar i Hammarby Sjöstad av ersättaren Hannah Ekeroos (kd).
  • Vägtransportledare av ledamoten Björn Nyström (kd).
  • Stockholms stads erfarenheter av ARTISTS av ledamoten Björn Nyström (kd).
  • Gullmarsplan av ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om trafiksituationen i Gamla Stan

------------------------------------------------

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) framställde frågor om trafiksituationen i Gamla Stan.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

Fråga om trafiksituationen för barn vid Solbergsvägen i Mariehäll

--------------------------------------------------------------------------------

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) framställde fråga om trafiksituationen för barn vid Solbergsvägen i Mariehäll.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om bullerskydd vid Nynäsvägen

-----------------------------------------------

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) framställde fråga om bullerskydd vid Nynäsvägen.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om kontrollen av parkeringsavstånd vid övergångsställen och vägkorsningar

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) frågade om kontrollen av parkeringsavstånd vid övergångsställen och vägkorsningar.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om arbetet med mobilitetscenter

----------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om kontorets arbete med mobilitetscenter.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Förvaltningschefens semester

-----------------------------------

Trafikdirektörn Per Aronson anmälde att han avsåg att ha semester veckorna 26-30

och att utse följande som vikarier under denna tid: Göran Gahm (v 26), Annette Scheibe (v 27-28), Göran Gahm (v 29) och Lars-Erik Stålkrantz (v 30).

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 14 juni 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 20 juni 2005.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta med sex (3 + 3) förtroendevalda i Nordisk Byggdag i Reykjavik den 18-20 september 2005.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2005-010-00435

Trafikkontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdestider för trafiknämnden hösten 2005 m m

Dnr T2005-010-00381

Trafikkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden antar i utlåtandet föreslagna sammanträdestider m m för nämnden under hösten 2005.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 5/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 19 maj 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§7 Utveckling av riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator, exempel Enskedevägen. Inriktningsbeslut

Dnr T2005-320-00388

Trafikkontoret hade den 30 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att utveckla riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator med Enskedevägen, Lingvägen och Herrhagsvägen som exempel.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga A.

§8 Den europeiska trafikantveckan inklusive kampanjdagen ”I stan utan min bil”. Genomförandebeslut

Dnr T2005-300-00305

Trafikkontoret hade den 24 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till genomförande av trafikantveckan och kampanjdagen ”I stan utan min bil” år 2005.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag att ärendet bordläggs.

Yrkande om bordläggning och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) att ärendet bordläggs. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda bordläggningsyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets förslag till genomförande av trafikantveckan och kampanjdagen ”I stan utan min bil”, att såväl aktiviteterna under mobilitetsveckan som informationsinsatsen i media gentemot allmänheten måste förstärkas jämfört med de redovisade planerna och med 2004 års nivå samt att därutöver anföra följande:

Stockholms stad har skrivit under 2004 års och kommer att underteckna 2005 års manifest för deltagande i mobilitetsveckan och den bilfria dagen. I kontraktet ingår ett åtagande att utvidga aktiviteterna varje år. De planer som redovisas i tjänsteutlåtandet uppfyller inte detta åtagande och aktiviteterna under mobilitetsveckan och den bilfria dagen måste därför förstärkas. Även informationsspridningen gentemot medborgarna måste förstärkas jämfört med förra årets kampanj.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§9 Korsningen Karlavägen-Sibyllegatan. Skrivelse av Helena Bonnier (m)

Dnr T2005-320-00502

Trafikkontoret hade den 12 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) att ärendet återremitteras. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten

Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§10 Ärende som utgått

Beslut

Trafiknämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§11 Hastighet på Grycksbovägen. Skrivelser av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-320-00141

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelserna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelserna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten

Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga D2.

§12 Pilotprojektet biogasbåtar. Genomförandebeslut

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§13 Detaljplan för område vid Tantogatan (del av fastigheten Södersjukhuset 10 m m) inom stadsdelen Södermalm. Underrättelse om utställning

Dnr T2005-512-00402

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden avseende detaljplan för område vid Tantogatan, Dp 2001- 00215-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorens förslag i utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden, att minska antalet parkeringsplatser knutna till lägenheterna för att anpassa antalet till det beslutade parkeringstalet på 0,55 per lägenhet. Kvarvarande platser bör hyras ut till allmänheten och ett lika stort antal platser till gatumark i området tas bort för att ge plats åt trädplantering samt att därutöver anföra följande:

Antalet parkeringsplatser knutna till lägenheterna måste minskas för att anpassa antalet till det av majoriteten beslutade parkeringstalet på 0.55 platser per lägenhet. Kvarvarande parkeringsplatser i projektet bör hyras ut till allmänheten och ett lika stort antal platser på gatumark i området tas bort för att ge plats åt t ex bredare trottoarer eller trädplantering.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt kontorens förslag.

§14 ”Gör det möjligt för taxi att utföra sitt arbete”. Skrivelse av Sten Nordin (m)

Dnr T2005-330-00501

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

2 Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att meddela undantag för taxi från förbudet att stanna och parkera fordon vid på- eller avstigning på platser som anges i utlåtandets bilaga 2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Översyn av parkeringssituationen för turistbussar i Stockholm. Skrivelse av Jimmy Lindgren m fl (s)

Dnr T2005-340-00482

Trafikkontoret hade den 3 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att anordna bussparkeringar i enlighet med förslag i utlåtandet samt i övrigt godkänna den lämnade redovisningen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga F.

§16 Ändrad högsta tillåtna längd för bussar

Dnr T2005-331-00500

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner förslag om ändring av största tillåtna busslängd från 12,0 meter till 13,99 meter under förutsättning att buss har en bakre styrbar axel i en boggi och i övrigt uppfyller EU-direktiven.

2. Trafiknämnden uppdrar åt kontoret att utfärda lokal trafikföreskrift i frågan.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Stockholmsförsöket. Skrivelse från Mirja Särkiniemi (s), Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr T2005-330-00137

Trafikkontoret hade den 14 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner trafikkontorets redovisning.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Intensifierad utbyggnad av cykelbanor i Stockholms innerstad. Nämnduppdrag

Dnr T2005-313-00308

Trafikkontoret hade den 2 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Nämnden godkänner kontorets redovisning och ger kontoret i uppdrag att samordna projektet Säker Huvudgata, cykelbanor och ev ny beläggning på Hornsgatan.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Redovisning av parkeringsnormen och dess tillämpning.

Dnr T2005-340-00143

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 23 maj 2005 avgivit en gemensam promemoria i rubricerade ärende, till vilken hänvisas.

Yrkanden

Bifall yrkades till förslag att godkänna kontorens redovisning.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, att bifalla yrkandet att godkänna kontorens redovisning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Parkinvesteringar i kommuncentrala parker 2006-2008

Dnr T2005-520-00523

Trafikkontoret hade den 10 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden åberopar utlåtandet i kontakt med markkontoret och stadsledningskontoret om prioritering av investeringar i kommuncentrala parker 2006-2008.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta. Remiss av programförslag

Dnr T2005-512-00149

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 27 maj 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom del av fastigheten Årsta 1:1 (Årstalänken) i Årsta, Dnr 2004-20997-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak överlämna och åberopa kontorens utlåtande som svar på programremissen, att kvartersgatan längs de nya husen bör utgå. I stället byggs tre angöringsgator in till husen från Sandfjärdsgatan, var och en med en vändplan i slutet samt att därutöver anföra följande:

Förslaget om att kvartersgatan bör utgå beror på att nämnden vill undvika att det blir tre parallella gator i området, nämligen Sandfjärdsgatan, den planerade spårvagnsallén i Årstastråket och gatan längs husen i det nu aktuella området. Nämndens förslag gör också att kontakten blir bättre ut mot Årstafältet från hela det kringliggande området om det inte byggs en ny genomgående gata.

Nämnden vill även påpeka att det i övrigt är viktigt att samordna planeringen av Årstastråket och Årstalänken. Det relativt nya beslutet att bebygga Årstalänken bör medföra en något mindre exploatering i Årstastråket, så att området som helhet behåller sin grönska och naturkänsla.

Husens utformning på Årstalänken bör anpassas för att i större utsträckning passa in med Årstas karaktär i övrigt, vilket är i överensstämmelse med stadens byggnadsordning. Husens karaktär bör följa formspråket i Årsta varför vi avstyrker huskonstruktioner med de föreslagna ”innergårdarna”. När det gäller den föreslagna skolan i området bör det undersökas om den verkligen behövs. Det finns närliggande skolor som har kapacitet att ta emot fler elever. Däremot är det viktigt med fler förskoleplatser i Årsta.

Nämnden vill särskilt påtala vikten av att de gröna förbindelsestråken samt gång- och cykelstråken prioriteras, att koloniområdet skall behållas intakt enligt nu gällande detaljplan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt kontorens förslag.

§22 Ny gångbro över Södra Länken. Genomförandebeslut

Dnr T2005-420-00421

Trafikkontoret hade den 24 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att en gångbro och gångvägar anordnas i enlighet med förslag i utlåtandet och uppdrar åt kontoret att genomföra projektet samt ansöka om nödvändiga myndighetstillstånd inom kostnadsramen 6,6 Mkr.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Busstrafik på Svärdlångsvägen i stadsdelen Årsta

Dnr T2005-330-00321

Trafikkontoret och markkontoret hade den 9 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Anna Hagenblad den 15 juni 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att Svärdlångsvägen skall byggas om och regleras enligt kontorens förslag för att kunna trafikeras av buss och beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del enligt kontorens förslag.

§24 Detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg i Larsboda och Farsta. Remiss

Dnr T2005-512-00032

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 7 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg i Larsboda och Farsta, S-Dp 2001-12096-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m m vid Ågesta Broväg i Larsboda och Farsta, S-Dp 2001-12096-54.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§25 Renhållningsordning för Stockholms kommun med Föreskrifter och Avfallsplan 2006-2010. Remiss

Dnr T2005-630-00008

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden besvarar renhållningsnämndens remiss med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande, att uttala vikten av att anläggningar för sophantering är tillgängliga för funktionshindrade samt att anföra följande:

Både fastighetsnära källsortering, återvinningsstationer och återvinningscentraler måste vara tillgängliga för människor med funktionshinder. Det räcker då inte med att ”inkasten” är tillgängliga utan det måste också vara möjligt för rullstolsanvändare att komma fram till behållarna och synskadade måste kunna skilja på olika behållare. Detta fungerar inte idag. Det är ofta trottoarkanter i vägen och bristfällig städning och renhållning omkring återvinningsstationerna utgör andra hinder.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Claes Fleming m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av henne framställda yrkandet.

§26 Anmälan av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott, nr 5/2005

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 26 april 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§27 Upprustning av Södra Stadsparken i Rinkeby. Genomförandebeslut

Dnr T2005-520-00499

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av parken enligt utlåtandet, under förutsättning att stadsdelsnämnden vid sitt möte den 22 juni fattar beslut om genomförande av upprustningen så att besluten är överenstämmiga mellan trafiknämnden och stadsdelsnämnden i Rinkeby.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Detaljplan för del av Kristinehovsgatan i stadsdelen Södermalm. Remiss

Dnr T2005-512-00157

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

1 Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för del av Kristinehovsgatan i Södermalm, S-Dp 2004-03017-54.

2 Beslutet justeras omgående.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del enligt kontorens förslag.

§29 Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m fl (fp), nr 28:2005

Dnr T2005-540-00044

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 6 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna och åberopa utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att godkänna och åberopa utlåtandet som svar på remissen av motionen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 "Gfk var god dröj". Information om trafikkontorets omarbetning av fd Gfk-forum

Dnr T2005-000-00497

Trafikkontoret hade den 6 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga L.

§31 Trafikövervakning i Vasastan. Skrivelse av Anna Wersäll (m)

Dnr T2005-350-00315

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlå­tandet som svar på skrivelsen angående utvärdering av entre­prenad, Trafikövervakning Vasastan, från Anna Wersäll (m).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga M2.

§32 Vilka gator blir dyrast? Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr T2005-340-00496

Trafikkontoret hade den 24 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Sten Nordin (m).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt bilaga N.

§33 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT3411/05

Dnr T2005-341-00346

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§34 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT5375/05

Dnr T2005-341-00348

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§35 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT3616/05

Dnr T2005-341-00349

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§36 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT7607/05

Dnr T2005-341-00350

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§37 Överklagande av beslut att inte utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrad JT7923/05

Dnr T2005-341-00351

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§38 Överklagande av beslut att införa förbud att parkera fordon på del av Neptunistigen JT3960/05

Dnr T2005-340-00364

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar utlåtandet till länsstyrelsen med begäran att överklagandet lämnas utan bifall.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.

§39 Hastighetsgräns på Centralbron

Dnr T2005-320-00495

Trafikkontoret hade den 3 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att permanenta den tillfälligt nedsatta hastigheten till 50 km/h på Centralbron.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets tjänsteutlåtande och att kontoret återkommer till nämnden när arbetena och reparationerna är klara för en eventuell förnyad diskussion om lämplig hastighet på Centralbron.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten

Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§40 Programsamråd samt markanvisningar för bostäder inom programområdet Annedal i stadsdelen Mariehäll. Inriktningsbeslut

Dnr T2005-512-00498

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoretet hade den 9 juni 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§41 Detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:1, Lindstigen, i Ulvsunda. Remiss

Dnr T2005-512-00123

Trafikkontoret och markkontoret hade den 31 maj 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar som svar på remissen utlåtandet till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§42 Anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget 2005 för trafiknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna

Dnr T2005-110-00048

Bordlagt 17 maj 2005 nr 3

Trafikkontoret hade den 25 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget för perioden 1 maj – 31 december 2005 m m.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§43 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006 – 2008

Dnr T2005-110-00344

Bordlagt 17 maj 2005 nr 13

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokoll från MBL-förhandling den 7 juni 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsplan 2005 för perioden maj – december 2005 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden godkänner föreslagna inriktningsmål och generella åtaganden.

3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005.

4. Nämnden godkänner underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas ibilaga Q2 .

Ledamoten Claes Fleming m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q4.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna verksamhetsplan 2005 för perioden maj – december 2005 och överlämna den till kommunstyrelsen, att i verksamhetsplanen för 2005 bör även inkluderas satsningar på projekt ”Säker och lekvänlig skolväg” och genomförande av stadens trafiksäkerhets-program, att godkänna föreslagna inriktningsmål och generella åtaganden, att godkänna föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005, att godkänna underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämna underlaget till kommunstyrelsen samt att därutöver anföra följande:

Trafiknämnden anser att arbetet med trafiksäkerhet har mycket hög prioritet. Stockholms stad har nyligen antagit ett trafiksäkerhetsprogram och kontoret måste anpassa sin verksamhet så att de ambitiösa målen i detta program kan uppnås. Särskilt för de oskyddade trafikanterna behöver trafiksäkerheten förbättras. I Stockholm pågår för närvarande ett projekt, ”Säker och lekvänlig skolväg”, som syftar till att öka trafiksäkerheten för barn på väg till och från skolan. Trafiksäkerhetsåtgärder i de områden där projektet pågår bör därför prioriteras.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m) och Regina Öholm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Claes Fleming (fp) och tjänstgörande ersättaren Gulan Avci (fp) enligt det av ledamoten Claes Fleming m fl (fp) framställda yrkandet.

Tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) enligt det av henne framställda yrkandet.

§44 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss

Dnr T2005-512-00020

Bordlagt i GFN 26 april nr 39 och i TN 17 maj 2005 nr 19

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en skrivelse från Anna Österberg den 14 juni 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planförslag för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken, S-Dp 2004-07261-54.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Propositionsordning

Ett av ordföranden Mirja Särkiniemi (s) framställt förslag till propositionsordning, grundat på beslutsmeningarna i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd), godkändes av nämnden.

1. Beslut avseende beslutsmening 1 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) d v s att avslå kontorets förslag till beslut.

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall till beslutsmening 1 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) respektive till yrkandet av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v), att avslå kontorets förslag till beslut.

Reservation

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) gemensamt framställda yrkandet.

2. Beslut avseende beslutsmening 2 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) d v s att tillstyrka bostadsbyggnation på platsen norr om Tvärbanans hållplats Alviks Strand inom fastigheten Alvik 1:1 under förutsättning att fastigheten kan angöras från Gustavslundsvägen.

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 2 i yrkandet vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd), att tillstyrka bostadsbyggnation på platsen norr om Tvärbanans hållplats Alviks Strand inom fastigheten Alvik 1:1 under förutsättning att fastigheten kan angöras från Gustavslundsvägen.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) för avslag på beslutsmening 2.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

3. Beslut avseende beslutsmening 3 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) d v s att avslå detaljplan för förskolan, de tre punkthusen söder om hållplatsen Alviks Strand samt de tre punkthusen mellan Lyckovägen och Runda Vägen.

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 3 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd), att avslå detaljplan för förskolan, de tre punkthusen söder om hållplatsen Alviks Strand samt de tre punkthusen mellan Lyckovägen och Runda Vägen.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

4. Beslut avseende beslutsmening 4 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) d v s att ge markkontoret i uppdrag att tillsammans med trafik-kontoret genomföra en grundlig parkerings-, trafik- och vägutredning i det aktuella området. Utredningen bör särskilt studera möjligheten av exploatering och bättre vägkapacitet i anslutning till Gustavslundsområdet.

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på bifall respektive avslag till beslutsmening 4 i yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd), att ge markkontoret i uppdrag att tillsammans med trafikkontoret genomföra en grundlig parkerings-, trafik- och vägutredning i det aktuella området. Utredningen bör särskilt studera möjligheten av exploatering och bättre vägkapacitet i anslutning till Gustavslundsområdet.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) för avslag på beslutsmening 4.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) anmälde att de inte deltog i beslutet i denna del.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) samt ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga R4.

§45 Översyn av rutiner för handläggning av överklagningsärenden i trafikutskottet. Hänskjutet från trafikutskottet och gatu- och fastighetsnämnden

Dnr T2005-010-00243

Bordlagt 17 maj 2005 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överklagningsärenden där beslut fattats på delegation inte längre skall behandlas i trafikutskottet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att överklagningsärenden där beslut fattats på delegation inte längre skall behandlas i trafikutskottet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut

Dnr T2005-313-00311

Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 52 och senast i TN 17 maj 2005 nr 22

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ett motriktat cykelfält och breddning av Runda Vägen.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut med tillägget och att trafikkontoret återkommer till nämnden med en utvärdering gjord efter att cykelstråket har varit i bruk i ett år.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Claes Fleming (fp) samt tjänstgörande ersättarna Gulan Avci (fp) och Hannah Ekeroos (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Claes Fleming m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§47 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A, och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget

Dnr T2005-511-00363

Bordlagt i GFN 5 april nr 58 och senast i TN 17 maj 2005 nr 23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ulf Grabb och Eva-Mia Westergren den 23 februari 2005, Michael Buczek den 23 februari 2005, Rickard Berthold den 4 mars 2005, Annika Lundgren den 11 mars 2005, Elinor Skogsfors den 11 mars 2005, Lena Skogholm den 12 mars 2005, signaturen Skip den 7 mars 2005, Johnas Liljegren den 4 mars 2005, Liselotte Isacsson den 3 mars 2005, Beatrice Sablone Fransson den 3 mars 2005 och Eva-Mia Westergren den 4 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Nätverkets skrivelse samt ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med genomförandebeslut.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del, på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd), att delvis bifalla förslaget till beslut, att uttala att möjligheten till strandpromenad och bad säkerställs även i framtiden samt att därutöver anföra:

Badberget är en välbesökt plats speciellt på sommaren. För att de boende i området ska kunna fortsätta att besöka platsen krävs att stadens mark i området inte bebyggs alls, eller eventuellt bebyggs i liten skala så att de boende i området får tillgång till strandpromenad och bad även i framtiden. När det gäller den privata marken på Badberget så finns det inget giltigt skäl som skulle kunna stoppa en sådan bebyggelse.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt bilaga U.

§48 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag

Dnr T2005-512-00365

Bordlagt i GFN 5 april nr 59 och senast i TN 17 maj 2005 nr 24

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olovslunds Trädgårdsstadsförening den 29 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund, Dp 2004-0262-54.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, att godkänna den del av detaljplanen som rör bebyggelse av de två hus som ligger norr om Gustav den III:s väg söder om kvarteret Lispundet, att avslå den del av detaljplanen som rör bebyggelse av de tre hus som är placerade på idrotts- och parkmark söder om Gustav den III:s väg i anslutning till befintlig bollplan vid Olovslundsskolan och att därutöver anföra följande:

Det är viktigt att exploateringsgraden läggs på en lägre nivå, vilket förvaltningen också skriver i remissvaret. Exploateringsgraden bör minskas genom att man inte bygger bostäder i anslutning till idrottsplatsen och villabebyggelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§49 Brandskydd och trafiksäkerhet i Söderledstunneln

Beslut

Trafiknämnden beslöt med anledning av renoveringen och upprustningen av Söderledstunneln, på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Claes Fleming m fl (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Hannah Ekeroos (kd), att göra följande uttalande om brandskyddet och trafiksäkerheten i tunneln:

Upprustningen och arbetena med att förbättra brandsäkerheten pågår för närvarande i Söderledstunneln. Under sommaren kommer bland annat brandsäkerheten att förbättras och åtgärdas. I det första skedet säkerställs Åsö gymnasium. I svaret från brandförvaltningen när frågan har varit upp på brand- och räddningsnämnden tar de upp ett resonemang om avstängning av Söderledstunneln för tung trafik. Skälet sägs vara stora brister i byggnadstekniken främst avseende tunnelmynningarna kopplat till brandsäkerhetsfrågorna.

En avstängning av Söderledstunneln för tung trafik skulle med all säkerhet leda till stora bekymmer vad gäller främst framkomlighet och trafikflödet i staden.

Med anledning av ovanstående önskar nämnden uttala att en eventuell stängning av Söderledstunneln för tung trafik måste föregås av en dialog mellan brandmyndigheten och trafikkontoret samt en konsekvensanalys av en avstängning utifrån en helhetssyn på trafikflöde, brand- och trafiksäkerhets- aspekter.

§50 Tillönskan om trevlig sommar

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) tackade anställda och förtroendevalda för arbetet i förvaltning och nämnd och tillönskade alla en trevlig sommar. Vice ordföranden Sten Nordin (m) och trafikdirektören Per Aronson instämde och tillönskade ordföranden detsamma.