Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-12-13

Sammanträde 2005-12-13

Datum
Klockan
10:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 7/2005 med trafiknämnden den
13 december Läs mer...2005, kl 10.00 i Stora Kollegiesalen, Stadshuset

OBS! Tid och lokal
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Uppföljning av omorganisationen av gatu- och fastighetskontoret till tre förvaltningar P

6 Verksamhetsplan 2006 (E) * P

7 Ekonomisk uppföljning månad 11/2005 (utdelas) (E)

8 Nedskrivning av fordringar 2005-12-31 (E)

9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9/2005 (Tp)

10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2005 (Tp)

11 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet (Tp)

12 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles) (Tp)

13 Anmälan av stadsledningskontorets förslag till åtgärder för att sänka halten av partiklar (PM10) i Stockholmstrafiken (Tp)

14 Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar (G)

15 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 (G, E och Mk m fl)

16 Klarastrandsleden. Inriktningsbeslut (G)

17 Förargelsens bom. Skrivelse av ledamoten Helena Bonnier (m) samt öppning av Artillerigatan över Karlavägen. Önskemål från SL (G)

18 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Remiss (G)

19 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd (G)

20 Reparation av Norrbro över Helgeandsholmen. Inriktningsbeslut (G)

21 Vidaredelegation av beslutanderätt för gemensamma upphandlingar (G och Mk)

22 Ytterligare framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i samband med Stockholmsförsöket (G)

23 Stockholmsställningen. Återrapportering av försöksverksamhet (Tt))

24 Skadedjursbekämpning. Information och åtgärdsförslag (Tt)

25 Modernisera parkeringsövervakningen. Skrivelse av vice ordföranden Sten Nordin (m) (Pa)

26 Frikommun för fler bostäder. Motion av vice ordföranden Sten Nordin (m), nr 2005:45. Bordlagt 29 november 2005 nr 10. (Tp, Mk, Sbk och Mf)

27 Tung trafik genom Spånga centrum mot Lunda industriområde samt tung trafik och hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Avestagatan. Skrivelse från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Bordlagt 29 november 2005 nr 14 (G)

28 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport. Bordlagt 29 november 2005 nr 19 (G och Mk m fl)

29 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad. Bordlagt 29 november 2005 nr 25 (G)

30 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift. Bordlagt 29 november 2005 nr 29 (G)

31 Bostadsbyggandet i våra storstäder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 2005:50. Bordlagt 25 oktober 2005 nr 9 och 29 november 2005 nr 32 (Tp)

32 Belysning på stadens kyrkogårdar. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg och ersättaren Per Ohlin (båda v). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 24 och 29 november 2005 nr 36 (G)

33 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 25 oktober 2005 nr 31 och 29 november 2005 nr 38 (Pa)

Mötesinformation

Justerat:22 december 2005

Mirja Särkiniemi Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter
Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Per Bolund (mp)
Helena Bonnier (m)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s), §§ 2-34
Björn Nyström (kd)
Madeleine Sjöstedt (fp)
Ann-Marie Strömberg (v)
Regina Öholm (m)

Ersättare
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), tjänstgörande § 1
Tove Frimodt (s), §§ 2-34
Anders Frostell (fp), tjänstgörande
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m)
Bo Holmberg (s)
Petter Lindfors (m)
Kathléen Nilsson (m)
Per Ohlin (v)
Göran Wrene (s), tjänstgörande

Tjänstemän
Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Barbro Collin, Göran Gahm, Ingrid Gyllfors, Eva Leijon, Christer Lundin och Anette Scheibe samt borgarrådssekreteraren från roteln Mikael Silkesjöö (§§ 1 – 12).

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 december 2005 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. Framtiden för Norrmalmstorg av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Per Bolund (mp) och ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 2. Åtgärder för att minska PM10 i stadsluften av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och ersättaren Per Ohlin (v).

 3. Utred transponderslöseriet av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp).

 4. Garantera säkerheten på våra broar av ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp).

 5. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade av ledamoten Björn Nyström (kd) och ersättaren Hannah Ekeroos (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om Klarastrandsleden

------------------------------------------

Anläggningsingenjören Ingrid Gyllfors och avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret informerade om planerna på utbyggnad och renovering av Klarastrandsleden och ett av stadsledningskontoret initierat alternativ med tunnelförbindelse i området.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) kommenterade stadsledningskontorets initiativ om tunnelförbindelse och redovisade kommentaren i anteckning till protokollet enligt bilaga A.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Fråga om trafikförhållandena i Blekholmstunneln

-----------------------------------------------------------

Avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Björn Nyström (kd) om trafikförhållandena i Blekholmstunneln.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 7 december 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 12 december 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2005-010-00435

Trafikkontoret hade den 28 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§5 Uppföljning av omorganisationen av gatu- och fastighetskontoret till tre kontor

Dnr T2005-020-01795

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner anmälan av uppföljning av gatu- och fastighetskontorets omorganisation.

 2. Nämnden anmäler ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Verksamhetsplan 2006

Dnr T2005-110-01613

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 21 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från NTF i Stockholms län av den 12 december 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsplan 2006.

 2. Nämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten.

 3. Nämnden fattar genomförandebeslut för tillgänglighetsprojektet med 100 mnkr.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B4.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna verksamhetsplan för 2006, att komplettera verksamhetsplanen med uppdraget att undersöka om tidigareläggning av grenen Alvik – Kista är möjlig med tanke på den utveckling av bostäder och arbetsplatser som området kring Kista för närvarande står inför, att komplettera verksamhetsplanen med en redovisning av utbyggnad av Klarastrandsleden enligt arbetsgruppens uppdrag, sammansatt av stadsbyggnadskontoret, markkontoret, trafikkontoret, att se över möjligheterna att överdäcka Klarastrandsleden och exploatera området Västra City, att förstärka belysningsinsatserna genom att omfördela 6.5 mnkr till projekt nattljusvision i trafiknämndens budget för investeringar i syfte att öka tryggheten, säkerheten genom att göra stadsmiljön mer tilltalande och inbjudande. Nämnden önskar också att trafikkontoret återkommer till nämnden med förslag på möjliga omfördelningar i budgeten, att förstärka arbetet med att anlägga och rusta upp cykelparkeringar, i enlighet med cykelplan för ytterstaden, t ex vid Älvsjö station och att utöka åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs skolvägar i de stadsdelar som deltar i projektet ”säker och lekvänlig skolväg”.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m) och Regina Öholm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§7 Ekonomisk uppföljning månad 11/2005

En av trafikkontoret avgiven den 8 december 2005 promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2005 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§8 Nedskrivning av fordringar 2005-12-31

Dnr T2005-130-01867

Trafikkontoret hade den 7 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschef beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 4.551.846:38 kronor till handlingar.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 9/2005

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådet den 27 oktober 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 7/2005

Anmälan gjordes av protokoll från trafiknämndens kollektivtrafikutskott för den 20 oktober 2005.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§11 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet

Dnr T2005-300-01706

Trafikkontoret hade den 18 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till införandestrategi för ISA i Stockholm.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att godkänna kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till införandestrategi för ISA i Stockholm.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§12 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles)

Dnr T2005-300-00294

Trafikkontoret hade den 6 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter överläggning – varunder ledamoten Björn Nyström (kd) önskade få tidigare ställd fråga av honom i ärendet besvarad - att bordlägga ärendet.

§13 Anmälan av stadsledningskontorets förslag till åtgärder för att sänka halten av partiklar (PM10) i Stockholmstrafiken

Dnr T2005-007-01802

Trafikkontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets anmälan av stadsledningskontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets förslag till beslut och att tillföra en redovisning av stadens befintliga och ge förslag på vidare åtgärder inom parkeringspolitikens område som leder till lägre halter av PM 10 enligt följande:

Redan idag pågår arbete med stadens parkeringspolitik för att minska partikelhalterna. Avgiftsfri boende- och nyttoparkering för miljöbilar har införts vilket ger ekonomiska incitament till stadens medborgare att skaffa miljöbil. Utbyggnad av infartsparkeringar underlättar och möjliggör omstigning från bil till kollektivtrafik. Anpassning av parkeringsnormen vid bostadsbyggnation genom att hålla den lägre nivån i kollektivtrafiknära lägen. Samt att öka antalet bilpoolsparkeringsplatser i innerstan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt bilaga D2.

§14 Markupplåtelsepolicy för djurcirkusar

Dnr T2005-540-00284

Trafikkontoret hade den 24 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets förslag till markupplåtelsepolicy för djurcirkusar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att ändra punkt 2 i rutinerna till följande:

Om det finns anmärkningar i den bifogade inspektionsrapporten som tyder på systematiska missförhållanden ur djurskyddssynpunkt och som inte har åtgärdats från tidigare inspektioner så skall staden genom dess trafikkontor eller berörd stadsdelsförvaltning i sitt remissvar till polisen avstyrka ansökan om polistillstånd, och att i övrigt godkänna kontorets förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga E2.

§15 Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015

Dnr T2005-007-01868

Trafikkontoret m fl hade den 28 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015.

 2. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen godkänner föreslagen strategi, organisation och samordning av vattenarbetet i Stockholms stad, för vidare fastställelse av kommunfullmäktige.

 3. Nämnden uppdrar till miljö- och hälsoskyddsnämnden att överlämna antagen Strategi för Stockholms vattenarbete 2005-2015 till stadens facknämnder, styrelsen för Stockholm Vatten AB, styrelsen för Stockholms Hamn AB, stadsdelsnämnderna i Stockholm, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge, miljönämnden i Solna, styrelsen för Solna Vatten AB, miljö- och myndighetsnämnden i Sundbyberg, områdesnämnderna i Nacka, miljö- och byggnadsnämnden i Tyresö, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Järfälla, Länsstyrelsen i Stockholms län, Vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Klarastrandsleden. Inriktningsbeslut för renovering

Dnr T2005-410-01649

Trafikkontoret hade den 10 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner att Klarastrandsleden renoveras, alternativ 2.

 2. Nämnden uppdrar till kontoret att slutföra projekteringen för alternativ 2, renovering, samt ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut inom en investeringsram om 9 mnkr.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, på förslag av trafikkontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§17 Förargelsens bom. Skrivelse av ledamoten Helena Bonnier (m) samt öppning av Artillerigatan över Karlavägen. Önskemål från SL

Dnr 2005-320-01522

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att ersätta nuvarande bom på Sibyllegatan/Karlavägen med en driftsäker och påkörningstålig bom.

 2. Nämnden beslutar att avstyrka SL:s önskemål om att öppna Artillerigatan söderut över Karlavägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att ersätta nuvarande bom på Sibyllegatan/Karlavägen med en driftsäker och påkörningstålig bom.

 2. Nämnden beslutar att avstyrka SL:s önskemål om att öppna Artillerigatan söderut över Karlavägen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§18 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Remiss

Dnr T2005-340-01572

Trafikkontoret hade den 22 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna samt överlämna utlåtandet som svar på remissen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Krav på minskad trafik på Högbergsgatan. Skrivelse från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00387

Trafikkontoret hade den 21 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Peter Kvint av den 6 december 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att genomfartsförbudet på Magnus Ladulåsgatan tas bort.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på hemställan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Reparation av Norrbro över Helgeandsholmen. Inriktningsbeslut

Dnr T2005-420-01705

Trafikkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att projektera för grundförstärkning och reparation av Norrbro över Helgeandsholmen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 15 mnkr fram till genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att projektera för grundförstärkning och reparation av Norrbro över Helgeandsholmen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 15 mnkr fram till genomförandebeslut.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Vidaredelegation av beslutanderätt för gemensamma upphandlingar

T2005-010-01790

Trafikkontoret hade den 25 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden ger trafikdirektören rätt att vidaredelegera sin rätt (enligt 6 kap 37 § KL) att besluta om upphandling även till anställd i kommunen utanför trafikkontoret. Rätten avser upphandling, avrop eller annan anskaffning av varor och tjänster, i varje enskilt fall intill ett belopp av 5 mnkr samt ramavtal med ett beräknat värde intill ett belopp om 5 mnkr.

 2. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning av gemensamt upphandlingsförfarande för IT-produkter och tjänster och uppdrar åt trafikdirektören att teckna tilldelningsbeslut och ramavtal. Trafikdirektören ges rätt att vidaredelegera rätten att fatta tilldelningsbeslut och att teckna ramavtal till annan anställd inom kommunen (även utanför trafikkontoret).

 3. Trafiknämnden justerar omedelbart beslutet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Ytterligare framkomlighetsåtgärder för busstrafiken i samband med Stockholmsförsöket

Dnr T2005-331-01784

Trafikkontoret hade den 23 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden fattar inriktningsbeslut med delegation till trafikdirektören för genomförande av framkomlighetsförbättrande åtgärder vid Trafikplats Gubbängen.

 2. Nämnden fattar genomförandebeslut för busskörfält på Valhallavägen västerut från Jungfrugatan till Tekniska Högskolan.

 3. Nämnden fattar beslut om delegation till trafikdirektören för genomförande av busskörfält på Valhallavägen österut om trafiksituationen så medger efter starten för trängselskatten.

 4. Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa överenskommelse med Miljöavgiftskansliet avseende finansiering av de tillkommande framkomlighetsåtgärderna.

 5. Nämnden godkänner kontorets redovisning av övriga tillkommande bussframkomlighetsåtgärder i samband med Stockholmsförsöket.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att genomförandet av busskörfält på Valhallavägen är en prioriterade åtgärd och så fort trafiksituationen medger ska busskörfält på Valhallavägen österut inrättas, att trafikkontoret återkommer till nämnden vid första sammanträdet i januari med en redovisning av trafiksituationen på Valhallavägen under Stockholmsförsöket och att trafikkontoret regelbundet vid varje nämnd ger en redovisning av det aktuella läget med anledning av Stockholmsförsöket utifrån trafiknämndens ansvarsområde.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§23 Stockholmsställningen. Återrapportering av försöksverksamhet

Dnr T2005-500-01846

Trafikkontoret hade den 2 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna ”Stockholmsställningen” som ny grundmodell för byggnadsställningar i Stockholms innerstad.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Skadedjursbekämpning. Information och åtgärdsförslag

Dnr T2005-510-01847

Trafikkontoret hade den 5 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner förslagen i utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§25 Modernisera parkeringsövervakningen. Skrivelse av vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2005-340-00607

Trafikkontoret hade den 7 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från vice ordföranden Sten Nordin (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från vice ordföranden Sten Nordin (m).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§26 Frikommun för fler bostäder. Motion av vice ordföranden Sten Nordin (m), nr 2005:45

Dnr T2005-511-00483

Bordlagt 29 november 2005 nr 10

Protokollsutdrag

Trafikkontoret m fl hade den 7 november 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till förvaltningarnas förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förvaltningarnas förslag d v s

Trafiknämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med förvaltningarnas gemensamma tjänsteutlåtande.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§27 Tung trafik genom Spånga Centrum mot Lunda industriområde samt tung trafik och hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan Sörgårdsvägen och Avestagatan. Skrivelse från Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-01711

Bordlagt 29 november 2005 nr 14

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 26 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner ansökan om att tunga lastbilar överstigande 3,5 ton ska trafikera Bromstensvägen till Spånga Centrum.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag på genomfartsförbud för tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Sörgårdsvägen mellan Spånga Torg och Bergslagsvägen.

 3. Nämnden avslår ansökningarna om förbud för trafik med tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Kälvestavägen.

 4. Nämnden godkänner kontorets redovisning angående fortsatt utredning av hastighetsöverträdelserna och eventuella fartdämpande åtgärder på aktuell sträcka av Kälvestavägen.

 5. Nämndens beslut översänds till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för kännedom.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden godkänner ansökan om att tunga lastbilar överstigande 3,5 ton ska trafikera Bromstensvägen till Spånga Centrum.

 2. Nämnden godkänner kontorets förslag på genomfartsförbud för tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Sörgårdsvägen mellan Spånga Torg och Bergslagsvägen.

 3. Nämnden avslår ansökningarna om förbud för trafik med tunga lastbilar överstigande 3,5 ton på Kälvestavägen.

 4. Nämnden godkänner kontorets redovisning angående fortsatt utredning av hastighetsöverträdelserna och eventuella fartdämpande åtgärder på aktuell sträcka av Kälvestavägen.

 5. Nämndens beslut översänds till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd för kännedom.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§28 Samverkan kring utveckling av avfallshanteringens infrastruktur. Lägesrapport

Dnr T2005-630-01715

Bordlagt 29 november 2005 nr 19

Trafikkontoret m fl hade den 19 oktober 2005 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden ger förvaltningarna i uppdrag att arbeta vidare i enlighet med vad som redovisas.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Madeleine Sjöstedt (fp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt bilaga L1.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m) och Regina Öholm (m) enligt bilaga L2.

§29 Ändring av parkeringsregler i Stockholms ytterstad

Dnr T2005-340-01717

Bordlagt 29 november 2005 nr 25

Trafikkontoret hade den 28 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att trafikkontoret återkommer till nämnden med en redovisning av hur gatu- och vinterväghållningen fungerar i ytterstaden samt att anföra följande:

Nämnden tycker att det är ett klokt förslag att tidigarelägga vinterns parkeringsregler från den 1 december till den 1 november. Efter att vintersäsongen är slut den 15 maj skulle nämnden vilja ha en allmän redovisning av hur förändringen har fungerat och hur gaturenhållningen och vinterväghållningen fungerar i ytterstaden i stort. Den bör innehålla personalens arbetsmiljö, respekten för parkeringsreglerna och en rapport om kvalitet och effektivitet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift

Bordlagt 29 november 2005 nr 29

Dnr T2005-320-01719

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra gågatuzonen enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§31 Bostadsbyggandet i våra storstäder. Motion av Jan Björklund m fl (fp), nr 2005:50

Dnr T2005-511-00566

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 9 och 29 november 2005 nr 32

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna trafikkontorets förslag till beslut, att trafikkontoret utifrån sina ansvarsområden aktivt arbetar för att åtgärda stadens problem med buller med hänsyn till miljö, exploatering och stadsplanering samt att i övrigt anföra följande:

Stockholm som storstad erbjuder vad många anser god livskvalité med storstadspuls, nära till naturen, stort utbud av kultur, varierat utbud av olika typer av bostäder, arbetstillfällen och möjligheter till fritidssysselsättning. Det medför också negativa aspekter såsom buller, utsläpp och partiklar vilket både på kort och lång sikt kan medföra hälsoproblem. Buller är den miljöstörning som berör flest antal människor i Sverige. Omkring två miljoner svenskar bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riksdagens riktvärden. Sömnstörning är en av de första effekterna av buller, som i sin tur kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd. Den enskilde har små möjligheter att bedöma bullerstörningens effekt. Hälsoeffekterna av störningen kommer oftast senare.

Stockholm är idag en expansiv storstad. Vi vill förtäta Stockholm och bygga staden inåt på redan exploaterad mark, i goda kollektivtrafiklägen. Det anser vi är mest gynnsamt för en långsiktigt hållbar utveckling och mest gynnsamt för att minska trafiken på våra gator.

De flesta platser som är aktuella för bostadsbyggnation ligger mer eller mindre utsatta för buller. Det kan komma både från trafik men också från tunnelbana eller annan spårbunden trafik samt från olika typer av verksamheter. Det är viktigt att vi också fortsättningsvis kan fortsätta utveckla Stockholm på ett långsiktigt hållbart sätt och därför är inriktningen att kunna bygga på redan exploaterad mark.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§32 Belysning på stadens kyrkogårdar. Skrivelse från ledamoten Ann-Marie Strömberg och ersättaren Per Ohlin (båda v)

Dnr T2005-610-00212

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 24 och 29 november 2005 nr 36

Trafikkontoret hade den 4 oktober 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Björn Nyström (kd) samt tjänstgörande ersättaren Anders Frostell (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Utbildning av vägtransportledare. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-200-00610

Bordlagt 25 oktober 2005 nr 31 och 29 november 2005 nr 38

Trafikkontoret hade den 6 september 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från ledamoten Björn Nyström (kd).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Tillönskan om God Jul och Gott Nytt År

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) och vice ordföranden Sten Nordin (m) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för samarbetet under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Trafikdirektören Per Aronson tackade förtroendevalda i nämnden för samarbetet under det gångna året och tillönskade på kontorets vägnar förtroendevalda i nämnden en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.