Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2006-04-18

Sammanträde 2006-04-18

Datum
Klockan
10.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 4/2006 med trafiknämnden den
18 april 200 Läs mer...6, kl 10.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
OBS tiden!

Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (G)

5 Folkhälsoprogram för Stockholms stad. Remiss (S) *

6 Kommunikationspolicy för Stockholms stad. Remiss (S) *

7 Fyllnadsval av ny ledamot i trafiknämndens handikappråd (Tp)

8 Bly i transpondrar. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) (Tp)

9 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. Remiss (Tp) *

10 Gör Katarinavägen tryggare genom bättre belysning. Skrivelse från vice ordförande Sten Nordin (G)

11 Cykelåtgärder på Långholmsgatan på Södermalm. Genomförandebeslut (G)

12 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd (G)

13 Upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken, Södermalm. Genomförandebeslut (G)

14 Gågata på Södermannagatan mellan Bondegatan och Skånegatan på Södermalm. Återremiss (G)

15 Ekonomisk uppföljning månad 3/2006 (E)

16 Bio- eller naturgasdrivna lastbilar håller inte måttet. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 21 mars 2006 nr 8 (Tp)

17 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss. Bordlagt 21 mars 2006 nr 10 (Tp)

18 Bygglovsansökan för Citybanan, arbetstunnel Drottninggatan på Norrmalm. Remiss. Bordlagt 21 mars 2006 nr 15 (G + Mk)

19 Sockra för trafikanterna. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 21 mars 2006 nr 17 (G)

20 Detaljplan för del av kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdgärdet. Remiss. Bordlagt 21 mars 2006 nr 24 (G + Mk)

21 Rädda miljöbilssatsningen. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd).

Hur kommer det sig att trafikkontorets bilflotta endast består av 15 % miljöbilar. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd). Bordlagt 21 februari 2006 nr 9 och 21 mars 2006 nr 27 (Tp)

22 Upprustning av Gustav Adolfs Torg. Inriktningsbeslut. Bordlagt 21 februari 2006 nr 19 och 21 mars 2006 nr 30 (G)

23 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd). Bordlagt 24 januari 2006 nr 11 och senast 21 mars 2006 nr 32 (Tp)

24 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles)

Bordlagt 13 december 2005 nr 12 och senast 21 mars 2006 nr 33 (Tp)

25 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift. Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och senast 21 mars 2006 nr 35 (G)

Mötesinformation

Justerat:

25 april 2006

Mirja Särkiniemi Sten Nordin

Närvarande:

Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande
Sten Nordin (m), vice ordförande
Helena Bonnier (m)
Claes Fleming (fp)
Ulf Fridebäck (fp)
Kåre Gustavsson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Reine Meyer-Strömberg (s)
Björn Nyström (kd)
Ann-Marie Strömberg (v), §§ 2-25
Regina Öholm (m)

 

Ersättare

Gulan Avci (fp)
Hannah Ekeroos (kd)
Eva-Louise Erlandsson Slorach (s), tjänstgörande § 1
Anders Frostell (fp)
Spiridon Gogos (s)
Berthold Gustavsson (m)
Kathléen Nilsson (m)
Hampus Rubaszkin (mp), tjänstgörande
Göran Wrene (s), tjänstgörande


Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF


Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Louise Bill, Göran Gahm, Karin Hebel, Eva Leijon, Christer Lundin, Anette Scheibe samt borgarrådssekreteraren från roteln Claes Thunblad.

 

§1 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 2 maj 2006 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Information om stockholmsförsöket

-------------------------------------------

Avdelningschefen Anette Scheibe vid trafikkontoret informerade om stockholmsförsöket.

Beslut

Trafiknämnden tackade för informationen.

Fråga om väg 73:s utbyggnad

------------------------------------

Marknadschefen Christer Lundin vid trafikkontoret besvarade tidigare ställd fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) om väg 73:s utbyggnad.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Besök av Göteborgs stads trafiknämnd och trafikkontor
--------------------------------------------------------------------

Det anmäldes att Göteborgs stads trafiknämnd och trafikkontor besöker trafiknämnden och trafikkontoret den 17 maj 2006 och att ett preliminärt program för besöket upprättats.

Beslut

Trafiknämnden beslöt efter överläggning att - utöver tjänstemän vid trafikkontoret -söka delta med en förtroendevald för varje parti.

Fråga om reparation av hål i gatorna efter vintern

-----------------------------------------------------------

Trafikdirektören Per Aronson och avdelningschefen Göran Gahm vid trafikkontoret besvarade fråga av ledamoten Björn Nyström (kd) om reparation av hål i gatorna efter vintern.

Beslut

Trafiknämnden tackade för svaret.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

 1. Spårvagn längs 4ans linje av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp).

 2. Antal gropar innanför tullarna av vice ordföranden Sten Nordin (m).

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden

vilka förtecknats i promemoria av den 11 april 2006 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 april 2006.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels medge att alla förtroendevalda som så önskar att delta i stadsmuseinämndens anmälda seminarium den 8 maj 2006 om att Bygga nytt i Stockholm.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-00110

Trafikkontoret hade den 30 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Folkhälsoprogram för Stockholms stad. Remiss

Dnr T2005-000-01401

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 29 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att godkänna tjänsteutlåtandet som svar på remissen samt att därutöver framföra:

Inom ramen för trafikkontorets personalpolitik bör en medveten strategi för att förbättra arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa inrymmas. De satsningar som pågår när det gäller rökavvänjning samt medarbetarnas delaktighet och inflytande stärker verksamheten, ökar trivseln och formar en attraktivare arbetsplats. I kontorets hälsofrämjande arbete kan dock ytterligare insatser genomföras, som kommer alla medarbetare till del. Insatser som motiverar till motion och rörelse, god kost och mental träning ökar trivsel och välbefinnande hos medarbetarna och är en god investering för trafikkontorets framtida resultat.

Trafikkontoret är en arbetsplats där medarbetare vid enskilda avdelningar dagligen utsätts för hot, våld och trakasserier. I arbetsmiljöarbetet bör säkerhet och trygghet för dessa personalgrupper särskilt prioriteras.

En kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet ska ske, dels för att kontrollera hur resultatet förhåller sig gentemot uppsatta mål och dels för att snabbt kunna sätta in de åtgärder som krävs för att trafikkontoret ska bli stadens bästa arbetsplats.

Stockholms trafiksystem har också stor påverkan på människors hälsa. Trafikkontoret måste därför ha en central roll i genomförandet av folkhälsoprogrammet. Förutom de problem som nämns i tjänsteutlåtandet bör även följande finnas med i folkhälsoprogrammet:

Trafikens utsläpp leder enligt ett flertal studier till lika många eller fler dödade och svårt skadade som trafikolyckor. Dessutom bidrar utsläppen av hälsofarliga ämnen starkt till svåra sjukdomar som allergier, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Gränsvärdena för partiklar och kväveoxider överskrids regelmässigt på många gator i Stockholm vilket inte är acceptabelt ur hälsosynpunkt. Detta borde tydligare ha nämnts i kontorets tjänsteutlåtande.

Trafiksystemet i Stockholm leder till bullerproblem för ett stort antal av stadens medborgare. Ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige utsätts vid sin bostad för bullernivåer som överstiger de nivåer som anges som "hygieniska gränsvärden" av Världshälsoorganisationen WHO (SOU 1997:35). Detta leder till allvarliga effekter som nedsatt hörsel, tinnitus, sömnstörningar, minskad koncentrationsförmåga, högt blodtryck och effekter på hjärt- och kärlsystemet.

Trafikolyckor är en stor orsak till ohälsa i Stockholm. Vägtrafikskador är den främsta dödsorsaken bland barn och ungdomar (SOU 2003:127). Mätt som förlorade levnadsår eller som år med nedsatt hälsa orsakar trafikskadorna långt värre konsekvenser än någon av våra allvarligaste sjukdomar. Det är därför ur folkhälsosynpunkt oerhört viktigt att trafiksäkerheten ökar.

Forskning visar att daglig rörelse och fysisk aktivitet är centralt för att minska ohälsan, bland annat i form av övervikt och fetma. Här har trafikkontoret en central roll eftersom ökad användning av transportslag som leder till fysisk rörelse därför kan ge mycket goda effekter på folkhälsan. Kontoret ska därför genomföra och medverka i aktiviteter som ökar gående, cykling och kollektivtrafik. Särskilt alternativ till skjutsning av barn till skolan bör uppmuntras eftersom skjutsning hindrar barnen att rutinmässigt bibehålla sin fysiska kondition och begränsar barnens möjligheter att röra sig själva.

Tillgång till grönområden har visat sig ha stor betydelse för människors fysiska och psykiska hälsa. Vid anläggning och reinvestering i infrastruktur måste hänsyn tas till befolkningens möjligheter till rörelse och rekreation. Trafikleder och järnvägsspår skapar ofta svåra barriäreffekter som begränsar vuxnas, men framför allt barns, möjligheter att röra sig fritt och att ta sig till rekreationsområden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Kommunikationspolicy för Stockholms stad. Remiss

Dnr T2006-000-00491

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 7 april 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att godkänna utlåtandet som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att godkänna utlåtandet som svar på remissen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

§7 Fyllnadsval av ny ledamot i trafiknämndens handikappråd

Dnr T2006-010-00446

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner dels avsägning dels ny tillsättning av ledamot i nämndens handikappråd enligt nominering av Kommun-HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad).

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Varför finns det i transpondrarna? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-007-00296

Trafikkontoret hade den 16 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att i huvudsak godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen samt att i övrigt framföra:

För att minska miljöpåverkan har produktionen av transpondrar ändrats så att den lilla mängd bly som förut användes nu är borttagen. De transpondrar som nu och framöver levereras till kunder under Stockholmsförsöket innehåller därför inget bly.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga C2.

§9 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer. Remiss

Dnr T2005-007-01802

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§10 Gör Katarinavägen tryggare genom bättre belysning. Skrivelse från vice ordföranden Sten Nordin (m)

Dnr T2006-610-00337

Trafikkontoret hade den 20 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen om belysningen på Katarinavägen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga E.

§11 Cykelåtgärder på Långholmsgatan, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2005-410-01351

Trafikkontoret hade den 30 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar om genomförande av cykelåtgärder på Långholmsgatan enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§12 Ny huvudled vid Herrängsvägen i Älvsjö. Önskemål från Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr T2006-320-00334

Trafikkontoret hade den 28 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen från Älvsjö stadsdelsnämnd.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken, Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr T2006-410-00569

Trafikkontoret hade den 30 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av gatumiljön på Götgatsbacken enligt kontorets förslag.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Gågata på Södermannagatan mellan Bondegatan och Skånegatan på Södermalm. Återremiss

Dnr T2006-320-00258

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att gågata införs på Södermannagatan mellan Bondegatan och Skånegatan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden beslutar att gågata införs på Södermannagatan mellan Bondegatan och Skånegatan.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§15 Ekonomisk uppföljning månad 3/2006

Dnr T2006-112-00352

En av trafikkontoret den 11 april 2006 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för mars 2006 anmäldes.

Beslut

Trafiknämnden godkände anmälan.

§16 Bio- eller naturgasdrivna lastbilar håller inte måttet. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-007-00148

Bordlagt 21 mars 2006 nr 8

Trafikkontoret hade den 20 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s:

Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§17 Stockholms miljöprogram 2007-2010. Remiss

Dnr T2006-007-00215

Bordlagt 21 mars 2006 nr 10

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden beslutar att som svar på remissen från stadsledningskontoret överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H4.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att huvudsak överlämna och åberopa tjänsteutlåtandet som svar på remissen,

att förorda att målen för utsläpp från trafiken, för andelen kollektivtrafikanter, gående och cyklister och för trafikbuller bör skärpas och kvantifieras, att förorda att ett mål om att bilpoolsanvändningen i staden ska öka bör skrivas in samt att i övrigt anföra:

Trafiknämnden och trafikkontoret hanterar många av de verktyg som behöver användas för att Stockholms trafiksystem ska bli hållbart och miljömålen nås. Exempel på åtgärder som behöver vidtas är gynnande av bilpooler, ökad användning av miljöfordon och effektiva fordon i kontorets arbete, ökad satsning på mobilitetsåtgärder för miljö- och hälsovänligare transportmönster samt åtgärder för ökad cykling. Det är väl känt att övergång från bil till cykel och kollektivtrafik ökar den fysiska aktiviteten och minskar utsläppen och därför ger positiva miljö- och hälsoeffekter. Kontorets arbete måste därför inriktas på åtgärder som gynnar dessa resmönster.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m) och Regina Öholm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

Ledamoten Björn Nyström (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Bygglovsansökan för Citybanan, arbetstunnel Drottninggatan på Norrmalm. Remiss

Dnr T2005-510-00915

Bordlagt 21 mars 2006 nr 15

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 13 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet hade även för kännedom utsänts tjänsteutlåtande från markkontoret av den 4 april 2006. I kontorens gemensamma tjänsteutlåtande föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

 1. Trafiknämnden tillstyrker bygglovet för arbetstunnel Drottninggatan.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att anvisa Banverket transportväg till och från arbetstunnel Drottninggatan samt föreskriva erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder utefter transportvägen.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återemissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att tillstyrka bygglovet för arbetstunnel Drottninggatan, att ge trafikkontoret i uppdrag att anvisa Banverket transportväg till och från arbetstunnel Drottninggatan samt föreskriva erforderliga trafiksäkerhetsåtgärder utefter transportvägen samt att i övrigt framföra:

Citybanan är ett nationellt projekt som kommer att ge positiva effekter för järnvägstrafiken i stora delar av landet. En mer effektiv järnvägstrafik bidrar till att främja regional utveckling och hållbar tillväxt i Mälardalen. Citybanan med de nya stationerna skapar också starka utvecklingsmöjligheter för den lokaltågstrafik i Stockholms län som landstinget ansvarar för i egenskap av trafikhuvudman. Nya stationer i Stockholms city stärker kommunens utvecklingsmöjligheter och förbättrar trafiksituationen i innerstaden.

För att kunna genomföra projektet måste en 6 km lång tunnel under staden anläggas, vilket är en komplicerad och grannlaga uppgift. Att det innan och under byggnationstiden kommer att förekomma störningar under byggtiden är ofrånkomligt. Därför har det varit viktigt med dialog och samråd med alla berörda parter, inte minst de boende i området.

Stadsdelsnämnden har arbetat med att lokalt förankra projektet. Dialogen med medborgarna har varit givande och samrådsmöten med berörda boende har hittills under hösten 2005 och våren 2006 hållits.

Banverket och trafikkontoret har utrett de olika förslagen på alternativa vägar för in- och utfart till och från arbetstunneln. Förslaget med Drottninggatan har konstaterats vara det minst dåliga alternativet. När ett första förslag presenterades konstaterades att Drottninggatan var det mest rimliga alternativet. Trots det gjordes en ytterligare granskning där slutresultatet var detsamma, dvs att Drottninggatan var mest lämpligt.

I marknämnden återremitterades ärendet för att ge kontoret möjlighet att i samverkan med Banverket redovisa flera olika alternativ för byggtrafik till och från Citybanans arbetstunnel. Det handlar inte minst om att redovisa förutsättningarna för att låta byggtrafiken från arbetstunneln gå via Drottninggatan/Tegnérgatan ut på Sveavägen. Inför trafiknämnden har denna redovisning sänts ut till samtliga ledamöter, en redovisning som också den landar i förslaget med arbetstunnel Drottninggatan.

För att ta särskilt ansvar för de barn som bor och rör sig i området har trafikkontoret förslag på säkerhetsåtgärder i form av avsmalningar i anslutning till övergångsställen, upphöjda övergångsställen samt gupp. På vissa avsnitt behöver kantstensparkeringen delvis tas bort för att förbättra sikten. Samtliga åtgärder är planerade att bli kvar efter slutfört arbete.

Banverket ska aktivt arbeta med regelbunden information gentemot förskolor, skolor, boende i form av möten, informationsblad och informationstavlor. Erfarenheterna av informationsarbetet vid bygget av Södra Länken har tagits tillvara och kommer att utvecklas ytterligare inför detta projekt.

De lastbilschaufförer som ska använda gatunätet kommer informeras särskilt om vikten av att hålla hastigheter, visa hänsyn och i övrigt bidra till att minska byggtrafikens olägenheter i så stor utsträckning som möjligt.

Särskilt uttalande

Tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt bilaga I3.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§19 Sockra för trafikanterna. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2006-440-00149

Bordlagt 21 mars 2006 nr 17

Trafikkontoret hade den 28 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga J.

§20 Detaljplan för del av kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdgärdet. Remiss

Dnr T2006-512-00259

Bordlagt 21 mars 2006 nr 24

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och markkontoret hade den 2 mars 2006 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafiknämnden - enligt följande:

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2002-11652-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Trafiknämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Kampementsbacken m m i stadsdelen Ladugårdsgärdet, S-Dp 2002-11652-54.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§21 Rädda miljöbilssatsningen i Stockholm. Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd) och Mats Rosén (kd).

Hur kommer det sig att trafikkontorets bilflotta endast består av 15 % miljöbilar. Skrivelse från ersättaren Hannah Ekeroos (kd)

Dnr T2004-007-00553 och T2005-007-01808

Bordlagt 21 februari 2006 nr 9 och 21 mars 2006 nr 27

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 februari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på de båda skrivelserna överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att kontoret får i uppdrag att i samverkan med fastighets- och saluhallskontoret undersöka om fastighets- och saluhallsnämndens bilpoolstjänst kan utvecklas till en s.k. öppen bilpool där bilarna görs tillgängliga för allmänheten under de tider kontoret inte har användning för bilarna samt att därutöver anföra följande:

Trafiknämnden anser att det är självklart att trafikkontoret ska vara en föregångare när det gäller användandet av miljöbilar i verksamheten. En så kallad öppen bilpool med miljöbilar skulle öka andelen miljöbilar och ge bättre förutsättningar för allmänheten att ansluta sig till en bilpool. Även andra förvaltningar och bolag ska kunna ansluta sig. Ett sådant förfarande kan snabbt öka andelen miljöbilar i kontorets verksamhet och samtidigt spara ekonomiska resurser då man bara behöver betala för den tid man använder bilarna. Samtidigt stödjer detta en utveckling mot fler bilpooler i Stockholm.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga L2.

§22 Upprustning av Gustav Adolfs Torg. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-530-00243

Bordlagt 21 februari 2006 nr 19 och 21 mars 2006 nr 30

Trafikkontoret hade den 2 januari 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att projektera för upprustning av Gustav Adolfs Torg.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 2 mnkr fram till genomförandebeslut.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återemissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att ge kontoret i uppdrag att projektera för upprustning av Gustav Adolfs Torg, att godkänna utgifter för projektering m m inom en ram om 2 mnkr fram till genomförandebeslut, att ge kontoret i uppdrag att undersöka om vägytan över torget går att krympa till en fil i varje riktning om trafikminskningen till följd av miljöavgifterna kvarstår. Samtidigt bör undersökas om norrgående cykeltrafik kan ges en cykelbana längs den östliga vägen över torget, att ge kontoret i uppdrag att undersöka om filen för vänstersväng i torgets norra del kan tas bort så att mittendelen av torget med ryttarstatyn knyts ihop med den norra trottoaren,

att ge kontoret i uppdrag att undersöka hur Brunkebergstorg bättre kan förbindas med Gustav Adolfs Torg i stadsbilden samt att i övrigt framföra:

Gustav Adolfs Torg är en plats som idag domineras av trafik och döda ytor, men som har stora möjligheter att bli en samlingsplats och en plats för umgänge. Det inriktningsförslag som nu presenteras innehåller många goda idéer som kan göra torget betydligt mer attraktivt än dagens situation. I det vidare arbetet bör kontoret dock se över möjligheterna att krympa vägytan över torget till en fil i varje riktning om den minskade trafiken som följt av miljöavgifterna består. För cyklister som färdas norrut över Norrbro och ska fortsätta norrut över torget är den föreslagna lösningen inte tillfredställande. Det bör därför undersökas om norrgående cykeltrafik kan läggas i en separat cykelbana längs vägen öster om statyn. För att skapa en mer sammanhållen torgyta bör det undersökas om filen för vänstersväng i torgets norra del kan tas bort. För att skapa ett attraktivt gångstråk från Sergels Torg bör man också undersöka hur Brunkebergstorg kan ges bättre och tydligare förbindelse med Gustav Adolfs Torg.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§23 Vilken politik kommer att gälla för stadsjeepar? Skrivelse från ledamoten Björn Nyström (kd)

Dnr T2005-330-00294

Bordlagt 24 januari 2006 nr 11 och senast 21 mars 2006 nr 32

Trafikkontoret hade den 23 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att godkänna trafikkontorets förslag till beslut, att trafikkontoret tillsammans med miljöförvaltningen och styrgruppen för miljöbilar samverkar i arbetet med att nå en enhetlig och nationell miljöbilsdefinition samt att i övrigt anföra:

Det är oerhört angeläget att få fram en enhetlig och nationell miljöbilsdefinition. Som det nu ser ut har kommuner och myndigheter olika definitioner. Största problemet med detta är att det skapar en otydlighet kring miljöbilar och villkoren för innehavare av dessa. Det har bidragit till att signalerna från beslutsfattare och myndigheter om deras önskan att uppmuntra och initiera fördelaktiga villkor för miljöbilsinnehavare, inte varit tydliga och enhetliga.

Det råder ingen tvekan om att stadens medborgare är intresserade av miljöbilar och efterfrågan är stor och ökar hela tiden.

Från stadens sida har vi tydligt visat och uppmuntrat till en ökning av miljöbilsanvändandet. Nämnas kan stadens beslut att befria miljöbilar från avgifter vid boende- och nyttoparkering, infartsparkering samt befrielse från trängselskatt. Styrgruppen för miljöbilar i Stockholm, har också tillsammans med Göteborg och Malmös miljöbilsprojekt länge efterlyst en nationell definition.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§24 Definition av stadsjeepar, ”SUV” (Sport utility vehicles)

Dnr T2005-300-00294

Bordlagt 13 december 2005 nr 12 och senast 21 mars 2006 nr 33

Trafikkontoret hade den 6 december 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Trafiknämnden godkänner utlåtandet.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga O2.

§25 Gamla Stan. Utvärdering av gågatuföreskrift

Dnr T2005-320-01719

Bordlagt 29 november 2005 nr 29 och senast 21 mars 2006 nr 35

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 8 november 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Föräldrarnas Trafikgrupp i Gamla Stan inkommen den 23 januari 2006 och från Nätverket för Gamla Stans Framtid med 379 namnunderskrifter den 20 januari 2006. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafiknämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra gågatuzonen enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) yrkade därutöver bifall till tilläggsförslag som redovisas i bilaga P3.

Beslut avseende huvudförslagen

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på de båda framställda huvudförslagen, enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag, att förslaget om borttagande av parkeringsplatser på gågatorna Stora- och Lilla Nygatan samt på Gråmunkegränd villkoras med ett förslag på ersättningsplatser i nära anslutning till stadsdelen, att fler lastzoner och korttidsparkeringar tillskapas i nära anslutning till stadsdelen, att kontoret får återkomma med en översyn av skyltningen i stadsdelen så att den blir tydligare, att kontoret får återkomma med en översyn av övergångsställen och andra gatumarkeringar inom gågatuzonen samt föreslå åtgärder så att bestämmelser och regler för gågatuzonen efterlevs, att nuvarande dispenssystem för taxi bibehålls samt att i övrigt anföra följande:

Arbetet med att förbättra trafikmiljön i Gamla Stan måste ses i både ett långt och ett kort perspektiv. Vissa av förändringarna kan göras ganska omgående medan andra kräver mer utredning och dialog. Gamla Stan är inte bara en fråga för de boende och näringslivet i området utan en angelägenhet för hela Stockholm och dess turistnäring. Mycket lovvärt arbete har lagts ner av förenings- och näringslivet i stadsdelen och dialogen och samverkan mellan dessa och politiken både centralt och lokalt är viktigt i det fortsatta arbetet.

Bristen på parkeringsplatser är ett stort problem för såväl boende som näringslivsaktörer i stadsdelen. Vid ett borttagande av, enligt förslaget, 60 parkeringsplatser förutsätts därför att trafikkontoret tillskapar lika många ersättningsplatser i nära anslutning till stadsdelen. Därutöver bör fler lastzoner och korttidsparkeringar tillskapas i nära anslutning till stadsdelen.

Förslaget om att inrätta en enda zon med gågatubestämmelse gör det enklare för alla trafikanter som rör sig i stadsdelen och ökar efterlevnaden av gällande bestämmelser. Trafikkontoret får dock återkomma till nämnden med en redovisning av åtgärder om förbättrad, mer tydlig skyltning och eventuellt förändrade gatumarkeringar som ytterligare gynnar efterlevnaden av gällande bestämmelser samt säkrar trafikmiljön i Gamla Stan.

Reservation avseende huvudförslagen

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Ulf Fridebäck (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Beslut avseende tilläggsförslaget

Trafiknämnden beslöt därefter och efter propositioner på bifall respektive avslag till var och en av de fem punkterna i tilläggsförslaget att avslå punkterna 1-4 i tilläggsförslaget och bifalla punkten 5 i tilläggsförslaget och sålunda uppdra åt kontoret att införa följande förändring i Gamla Stan:

· Övervakningen av körförbudet, hastigheten och parkeringsförbudet förbättras.

Reservation avseende punkterna 1-4 i tilläggsförslaget

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) enligt det av dem gemensamt framställda tilläggsförslagets punkterna 1-4.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättarna Hampus Rubaszkin (mp) och Göran Wrene (s) enligt bilaga P4.