Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-05-18

Sammanträde 2017-05-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

7 Promemorian Ändrad beräkning av bilförmån. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Trafikverkets samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Huvudsta-Duvbo. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Kompletterande samråd gällande tunnelbanan till Arenastaden. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

10 Samråd för utbyggnad av tunnelbanan till Nacka och Söderort. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

11 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18). Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

12 Vision för City. Redovisning av arbete med program samt trafik- och gatumiljöplan. Reviderat utredningsbeslut och beslut om remiss (Tp + Sbk + Explk)

13 Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan. Reviderat inriktningsbeslut (Anl)

14 Cykel- och gångåtgärder mellan Gustav Adolfs torg och Nybroplan. Genomförandebeslut (Tp)

15 Tertialrapport 1 2017 för trafiknämnden (Adm+ Stab)

Dnr: T2017-00471

P
OJ
*
Bilagor
15 Bilaga 1 Budgetavräkning Trafiknämnden april 2017.pdf (68 kb) 15 Bilaga 2 Investeringar T1 2017.pdf (606 kb) 15 Bilaga 3 Beslutsläge stora projekt T1 2017.pdf (492 kb) 15 Bilaga 4 Planerade cykelfrämjande åtgärder T1 2017.pdf (934 kb) 15 Bilaga 5 Sammanställning Slutredovisningar T1 2017.pdf (10 kb) 15 Bilaga 5.1 Slutredovisning 8001672 Ljus Natt Karlbergstunneln ljus gestaltning.pdf (1 700 kb) 15 Bilaga 5.10 Slutredovisning 8002915 Fontän Örby slott ny elmatning.pdf (660 kb) 15 Bilaga 5.11 Slutredovisning 8002940 Reinv Sveav.rulltrappa B13 1 B13 2 o A4 1 byte av steg.pdf (655 kb) 15 Bilaga 5.12 Slutredovisnings PM 2016 Skyltning.pdf (644 kb) 15 Bilaga 5.2 Slutredovisning 8001830 Installation av mätare i belysningscentraler Innerstaden.pdf (721 kb) 15 Bilaga 5.3 Slutredovisning 8002394 Offentl toalett Sveavägen ny platta o va-inst.pdf (663 kb) 15 Bilaga 5.4 Slutredovisning 8002453 Reinv Vulcanusg utbyte av hiss nytt rostskydd.pdf (732 kb) 15 Bilaga 5.5 Slutredovisning 8002457 Reinv Gullmarsplan renovering av fogar.pdf (684 kb) 15 Bilaga 5.6 Slutredovisning 8002571Trafiksignaler 2016.pdf (868 kb) 15 Bilaga 5.7 Slutredovisning 8002572 2016 Vägmarkering.pdf (674 kb) 15 Bilaga 5.8 Slutredovisning 8002574 2016 Vägvisningsskyltning.pdf (636 kb) 15 Bilaga 5.9 Slutredovisning 8002740 Reinv Bro över Hanstavägen 174651.pdf (723 kb) 15 Bilaga 6 Trafikkontorets medverkan i arbetet med lokala utvecklingsprogram (LUP).pdf (557 kb) 15 Bilaga 7 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder.pdf (513 kb) 15 Bilaga 8 Ansökan om investeringsmedel för klimatåtgärder.pdf (546 kb)

16 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering (Adm)

17 Revisionskontorets årsrapport 2016 för trafiknämnden. Yttrande över revisionsrapport (Adm)

18 Införande av ett reserverat körfält för buss och tung trafik på Hornsgatan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige (Tp)

19 Möjliga platser för ekodukter i staden. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (Stm + Mf)

20 Program för miljöövervakning av biologiskt mångfald och relaterade ekosystemtjänster. Svar på remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden (Stm)

21 Hur ska staden bli bättre på att undvika kaosparkering vid byggen. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd m.fl. (L) och Karin Ernlund (C) (Ti)

22 Ökad mängd klotter i Stockholms stad. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) och Mikael Valier (KD) (Stm)

23 Folkparksvägen, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Slutredovisning (Anl)

24 Rensning av dagvattenbrunnar. Upphandling av årsavtal (Stm)

25 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i hela staden. Inriktningsbeslut (Tp)

26 Hastighetsplaner. Trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten med del av Liljeholmen och Spånga-Tensta etapp 1. Genomförandebeslut (Tp)