Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 02/2018 (Adm)

Dnr T2018-0027 P INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDE-BESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Kommunikationssystem i ledningstunnlar city. Inriktningsbeslut (Infra)

Dnr: T2017-00804

Sekretess enligt 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 31 januari 2018
Stockholms stads trafikkontor

8 Reinvesteringsprogram för gatuytor med tillhörande anordningar 2019-2023. Inriktningsbeslut (Stm)

9 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 178 och 179. Genomförandebeslut (Tp)

10 Trafikantförbättrande åtgärder 2018. Genomförandebeslut (Tp)

11 Trafiksäkerhetsåtgärder vid obevakade övergångsställen med dubbla körfält 2018-2020. Genomförandebeslut (Tp)

12 Gångstråk Fagersjö-Farsta. Genomförandebeslut (Stm)

13 Ny gång- och cykelbana i samband med Växthusvägens förlängning mellan Järfälla och Stockholm. Slutredovisning (Infra)

14 Tillgänglighetsåtgärder 2017. Slutredovisning (Infra)

15 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2017. Slutredovisning (Tp)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

16 Strategi för en äldrevänlig stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

17 Redovisning av genomförda reinvesteringsåtgärder. Svar på uppdrag från trafiknämnden (Stm)

18 Fysiska säkerhetshinder på till exempel Drottninggatan. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M), Patrik Silverudd (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Stm)

19 Bygg ut den eldrivna pendelbåtstrafiken. Motion (2017:61) från Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Johan Fälldin (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

20 Underlätta stadens tillståndsprocesser. Motion (2017:60) från Jonas Naddebo m.fl. (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

21 Bötfällning för nedskräpning med cigarettfimpar. Motion (2017:59) från Lars Svärd (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

22 Parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpnings-avgift. Motion (2017:65) från Jonas Naddebo m.fl. (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Ti)

23 Digital utomhusreklam på stadens mark. Utvärdering (Ti)

24 Åtgärdsplan Teknikskifte inom vägtrafiken till 2020. Redovisning av uppdrag (Tp)

25 Flyttning av fordon. Upphandling (Ti)

26 Avtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll i söderort och västerort 2019. Två upphandlingar (Stm)