Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-10-27

Sammanträde 2022-10-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2022

Beslutsärenden

7 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

8 Trafikolyckor 2021. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen

9 Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige. Svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Ramavtal tekniska konsulter skyfallsprojektering. Upphandling

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09 2022

§7 Rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning

§8 Trafikolyckor 2021. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen

§9 Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Ramavtal tekniska konsulter skyfallsprojektering. Upphandling