Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-10-19

Sammanträde 2023-10-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2023

Investeringsärenden

7 Kajrenovering vid Sundsta gård söder om Hammarbyslussen. Genomförandebeslut

Övriga beslutsärenden

8 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 2024

9 Höjd boendeparkeringsavgift i taxeområde 2 och 3 och sänkta avgifter för nyttoparkering

10 Stadsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion om att rusta upp Liljeholmstorget av Anette Hellström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om ekodukt över västra stambanan i Älvsjö av Ashna Ibrahim (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion om cykelvett och kurser i stadscykling av Gabriel Kroon och Linnéa Vinge (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Uteservering utanför Hötorgshallen. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

16 Plan framåt i samband med kostnadsökningar. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Sara Svanström (L) och Markus Berensson m.fl. (C)

Tilläggsärenden

17 Gång- och vistelseåtgärder på Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan. Inriktningsbeslut

18 Omgestaltning av Tegelbacken. Genomförandebeslut Handlingar i ärendet är belagda med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

19 Tätskiktsbyte på konstruktioner under mark vid Tegelbacken och Rödbotorget. Genomförandebeslut

20 Återrapportering av budgetuppdrag Lekgator. Inriktningsbeslut

21 Nya kategorier och avgifter i taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Reklamobjekt utan koppling till nyttigheter

22 Ramavtal för plantering 2024. Upphandling

23 Motion om att mobilisera långtidsarbetslösa för enkel snöröjning av Gabriel Kroon (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Framkomlighet Norra Södermalm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige och trafiknämnden

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2023

§7 Kajrenovering vid Sundsta gård söder om Hammarbyslussen. Genomförandebeslut

§9 Höjd boendeparkeringsavgift i taxeområde 2 och 3 och sänkta avgifter för nyttoparkering

§10 Stadsövergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion om att rusta upp Liljeholmstorget av Anette Hellström (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion om ekodukt över västra stambanan i Älvsjö av Ashna Ibrahim (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Motion om cykelvett och kurser i stadscykling av Gabriel Kroon och Linnéa Vinge (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Uteservering utanför Hötorgshallen. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

§16 Plan framåt i samband med kostnadsökningar. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M), Sara Svanström (L) och Markus Berensson m.fl. (C)

§17 Gång- och vistelseåtgärder på Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan. Inriktningsbeslut

§18 Omgestaltning av Tegelbacken. Genomförandebeslut

§19 Tätskiktsbyte på konstruktioner under mark vid Tegelbacken och Rödbotorget. Genomförandebeslut

§20 Återrapportering av budgetuppdrag Lekgator. Inriktningsbeslut

§21 Nya kategorier och avgifter i taxa för upplåtelse av offentlig plats med polistillstånd. Reklamobjekt utan koppling till nyttigheter

§22 Ramavtal för plantering 2024. Upphandling

§23 Motion om att mobilisera långtidsarbetslösa för enkel snöröjning av Gabriel Kroon (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Framkomlighet Norra Södermalm. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige och trafiknämnden