Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-04-03

Sammanträde 2007-04-03

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret (S)

5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport (S)

6 Delegationsordning för trafik- och renhållningsnämnden samt beslut om vidaredelegation m m (S)

7 Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Remiss (S) *

8 Underlag till budget för 2008 och inriktning för åren 2009 och 2010 (Adm) *

9 Lägesrapport av projekt Stockholm Ren och Vacker under perioden 2007-2009 (K + Stm + Tt)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007 (Tp)

11 Detaljplaner för bostäder och resecentrum i Älvsjö C. Remisser (Tp)

13 Tillgänglighetsprojektets medel. Svar på skrivelse från HSO Stockholms stad, DHR:s stockholmsavdelning och SRF Stockholms stad (Tp)

14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Folkparksvägen i Solberga. Genomförandebeslut (Tp)

15 Upphandling av drift och förvaltning av webbtjänsten trafiken.nu (Tp) *

16 Anmälan av svar på förvaltningsremiss om vägavgift i form av trängselskatt (Tp)

17 Tillsvidaretillstånd för uteserveringar och möjligheter för uteserveringar året om. Lägesrapport (T)

18 Parkeringsutredningens betänkande Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering (SOU 2006:109) Remiss (T) *

20 Upphandling av renhållning och vinterväghållning avseende Skärholmens stadsdelsområde (Stm) *

21 Inriktningsärende för omarbetning av Stockholms kommuns renhållningsordning (A)

22 Övergång från säck till kärl vid hämtning av avfall från villafastigheter. Återremiss (A) *

23 Trafiksäkerheten på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd Bordlagt 6 mars 2007 nr 6 (Tp)

24 Ökad framkomlighet. Planering och förslag till åtgärder. Inriktningsbeslut. Bordlagt 6 mars 2007 nr 12 (Tp + tidigare G)

25 Översyn om städningen i Stockholms stadsdelar. Skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s). Bordlagt 6 mars 2007 nr 13 (tidigare G)

26 Trafikreglering i Gamla Stan. Bordlagt 6 mars 2007 nr 15 (tidigare G)

27 Trafikmiljön på Bällstavägen vid handelsträdgården i Bromma. Genomförandebeslut. Bordlagt 6 mars 2007 nr 18 (tidigare G)

28 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 6 mars 2007 nr 23 (tidigare G)

Mötesinformation

Justerat:23 april 2007
Mikael Söderlund Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Anders Broberg (kd) §§ 1-21
Jan Valeskog (s)
Jimmy Lindgren (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)

Ersättare
Lars Bengtson (m) tjänstgörande
Bo Arkelsten (m) tjänstgörande
Anna Lund (m) tjänstgörande §§ 22-28
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Manhag (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Adnan Bozkurt (s) tjänstgörande
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Ted Ell, Lars Jolérus, Eva Leijon, Mats Fager, Ulla Ritzén, Christina Durling, Peter Gran och Marita Söderqvist samt borgarrådssekreterarna från roteln Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 17 april 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Frågor

-------

Fråga rörande besättning av tjänster i kontorets nya organisation och fråga rörande utskick av nämndhandlingar ställdes och besvarades.

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Skrivelse om att anlägga cykelbanor på sidogator från ordföranden Mikael Söderlund (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd).

 2. Skrivelse angående Sibeliusgången i Akalla från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s).

 3. Skrivelse angående utveckling av sms-tjänster från vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s).

 4. Skrivelse om kompletterande redovisning av cykeltrafikens betydelse i Stockholmstrafiken från ledamoten Jan Valeskog(s)

 5. Skrivelse om en ny inriktning på stadens politik, om att som lösning på partikelproblemen spola stadens gator från ledamoten Jan Valeskog (s).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Information om Samverkansövning 2007

-------------------------------------------------

Tjänstemannen Eva Leijon berättade om Samverkansövning 2007 (SAMÖ 2007) som är en övning i Krisberedskapsmyndighetens (KBM) regi. Flera aktörer är inblandade, där i bland Stockholms stad centralt och trafikkontoret.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Information om dagvattenlösningar rörande kv Mattisborgen

---------------------------------------------------------------------

Tjänstemannen Lars Jolérus svarade på fråga som ställdes på nämndens sammanträde den 15 mars av ledamoten Mats Lindqvist (mp) om dagvattenlösningar rörande detaljplan för kv Mattisborgen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Information om betongklumpar vid korsningen Ringvägen/Götgatan

------------------------------------------------------------------------------------

Tjänstemannen Lars Jolérus svarade på fråga från ledamoten Mats Lindqvist (mp) om betongklumpar vid korsningen Ringvägen/Götgatan. Det finns ett behov av information till dem som bor och arbetar i området. Kontoret kommer att se över skyltningen på platsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen

Anmälan av Ekonomisk uppföljning månad 3/2007

-------------------------------------------------------------

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

Anmälan av förvaltningschefens semester

--------------------------------------------------

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna förvaltningschefen Magdalena Bossons semester och utsedda vikarier.

Deltagande i konferens i branschorganisationen Avfalls Sveriges regi

------------------------------------------------------------------------------------

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att förvaltningschefen Magdalena Bosson och tjänstemannen Marita Söderqvist deltar i konferensen för nämndens räkning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 27 mars 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 3 april 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2006-010-03183

Trafikkontoret hade den 13 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§5 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr T2007-120-00768

Trafikkontoret hade den 26 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner den i bilaga till utlåtandet lämnade redovisningen över oavslutade uppdrag från nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Delegationsordning för trafik- och renhållningsnämnden samt beslut om vidaredelegation m m

Dnr T2007-010-00767

Trafikkontoret hade den 7 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar delegera förtecknade ärenden till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera till tjänsteman inom kommunen.

 2. Nämnden beslutar utse Ulla Ritzén, chef för administrativa avdelningen till arkivansvarig och som på delegation får i uppdrag att fastställa arkivorganisation.

 3. Nämnden beslutar utse Ann-Marie Nyberg, biträdande IT-chef till personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Översvämningshot. Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Remiss

Dnr T2007-000-00601

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 23 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen och åberopar det som svar på remissen.

Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Underlag till budget för 2008 och inriktning för åren 2009 och 2010

Dnr T2006-110-03197

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2008 och inriktningen för 2009 och 2010.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2008 och inriktningen för 2009 och 2010.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga A2.

§9 Lägesrapport av projekt Stockholm Ren och Vacker under perioden 2007-2009

Dnr T2007-440-00726

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

 2. Nämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 22 februari 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§11 Detaljplaner för bostäder och resecentrum i Älvsjö C. Remisser

Dnr T2007-512-00304

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nya detaljplaner för bostäder, resecentrum mm i Älvsjö C.

 2. Nämnden fattar inriktningsbeslut om ombyggnaden av Älvsjövägen mellan järnvägen och Götalandsvägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet dvs:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Älvsjö C är i behov utav ny exploatering samt en upprustning dito, vilket förslaget från stadsbyggnadskontoret i hög grad svarar upp mot. Nämnden vill dock understryka vikten av parkeringsplatser, sophantering samt angöringen mot Götalandsvägen.

Nämnden vill att P-talet ska höjas till minst 1,0 i enlighet med budget 2007. Renhållningsverksamheten ska i första hand präglas av medborgarnas behov och önskemål, i andra hand av styrning mot insamlings- och avfallsmål och i tredje hand av krav på förbättrad arbetsmiljö för renhållningsentreprenörerna. Det är därför inte relevant att justera planen efter synpunkter utifrån arbetsmiljöverkets perspektiv.

Därutöver anförs att garageutfarterna mot Götalandsvägen mycket väl ska anläggas. I och med en bebyggelse som vänder sig ut mot vägen får trafikanterna en upplevelse av att Götalandsvägen är en gata i ett bebyggt område och inte en genomfartsled, vilket i sig medför mer observant bilkörande och därmed en säkrare gata.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§12 Förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad

Dnr T2006-007-03136

Protokollsutdrag

Trafikkontoret och miljöförvaltningen hade den 2 mars 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden - enligt följande:

 1. Trafik- och renhållnings­nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad enligt bilaga 1 till kontorens utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att den nya miljöbilsdefinitionen skall tillämpas för nya tillstånd avseende avgiftsbefrielse för boende- och nyttoparkering till och med den 1 maj 2008.

 3. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram övergångsbestämmelser för boende- och nyttoparkering avseende miljöfordon.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållnings­nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny miljöbilsdefinition för Stockholms stad enligt bilaga 1 till kontorens utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att den nya miljöbilsdefinitionen skall tillämpas för nya tillstånd avseende avgiftsbefrielse för boende- och nyttoparkering till och med den 1 maj 2008.

 3. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram övergångsbestämmelser för boende- och nyttoparkering avseende miljöfordon.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga C3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga C2.

§13 Tillgänglighetsprojektets medel. Svar på skrivelse från HSO Stockholms stad, DHR:s stockholmsavdelning och SRF Stockholms stad

Dnr T2007-110-00318

Trafikkontoret hade den 15 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utlåtandet som svar på skrivelse från HSO Stockholms stad, DHR:s stockholmsavdelning och SRF Stockholms stad.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på Folkparksvägen i Solberga. Genomförandebeslut

Dnr T2006-313-03211

Trafikkontoret hade den 15 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Folkparksvägen ska genomföras under åren 2007-2009 omfattande investeringsuppgifter om 21 Mnkr.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Upphandling av drift och förvaltning av webbtjänsten trafiken.nu

Dnr T2007-006-00797

Trafikkontoret hade den 8 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en upphandling och ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Anmälan av svar på förvaltningsremiss om vägavgift i form av trängselskatt

Dnr T2007-312-00798

Trafikkontoret hade den 15 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga D1.

Ett särskilt uttalande avgavs av ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga D2.

§17 Tillsvidaretillstånd för uteserveringar och möjligheter för uteserveringar året om. Lägesrapport

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt på förslag av trafikkontoret, att låta ärendet utgå.

§18 Parkeringsutredningens betänkande Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering (SOU 2006:109). Remiss

Dnr T2007-340-00329

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Dag- och nattservice på innerstadens gator. Återremiss

Dnr T2006-340-01389

Trafikkontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att ändra parkeringsreglerna för dag- och nattservice enligt kontorets förslag.

Tjänstemannen Ted Ell presenterade ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§20 Upphandling av renhållning och vinterväghållning avseende Skärholmens stadsdelsområde

Dnr T2007-006-00680

Trafikkontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt efter proposition på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag.

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga E.

§21 Inriktningsärende för omarbetning av Stockholms kommuns renhållningsordning

Dnr T2007-400-00727

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att omarbeta Stockholms kommuns renhållningsordning med giltighetstid fr o m januari 2008.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Övergång från säck till kärl vid hämtning av avfall från villafastigheter. Återremiss

Dnr T2007-340-00159

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att behållare för insamling av hushållsavfall från en- och tvåfamiljsfastigheter övergår från säck till kärl i enlighet med vad som redovisas i utlåtandet.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Tjänstemannen Marita Söderqvist föredrog ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt efter proposition på framställda yrkanden enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden är väl medveten om de negativa arbetsmiljöaspekter som en blandning av kärl och säck medför för hämtningspersonalen. I och med en övergång från säck till kärl ökar fastighetsinnehavarens roll i hanteringen av avfallet och nämnden anser att det finns risk för försämringar för personer med rörelse- eller funktionshinder. Vid övergången från säck till kärl är det av högsta vikt att trafikkontoret anlägger en mycket liberal hållning till ansökningar om dispenser i fråga om avstånd och krav på framrullning av kärlen.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§23 Trafiksäkerheten på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr T2005-320-00388

Bordlagt 6 mars 2007 nr 6

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 5 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd den 15 februari 2007, Gunnar Sandell den 16 februari 2007, Leif Sundberg den 23 februari och 8 mars 2007, Länsstyrelsen i Stockholms län den 28 februari 2007 och Länsrätten i Stockholms län den 16 mars 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen överlämna och åberopa utlåtandet.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Särskilt uttalande

Ett särskilt uttalande avgavs av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt bilaga G3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga G2.

§24 Ökad framkomlighet. Planering och förslag till åtgärder. Inriktningsbeslut

Dnr T2006-300-02863

Bordlagt 6 mars 2007 nr 12

Trafikkontoret hade den 21 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta framkomlighetsarbetet i enlighet med utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att i samband med reparationerna av nordsydaxeln genomföra åtgärder för bättre framkomlighet längs stråket Liljeholmsbron-Västerbron-S:t Eriksgatan.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att tillsammans med Vägverket genomföra en förnyad flaskhalsstudie och inom samarbetet för regional framkomlighet utreda vägombyggnader och trafikregleringsåtgärder för att förbättra framkomligheten.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med förslag till avvägningsprinciper.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Framkomlighetsproblemen i Stockholms stad finns både i det stora perspektivet (som vid renovering av Nordsyd-axeln) och i det lilla med ologiskt avstängda och enkelriktade gator. Ett eskalerande problem som inte diskuterats hittills i kontorets förslag är efterföljandet av krav på utförande av arbeten på och vid stadens gator och trottoarer. I teknisk handbok regleras hur avstängningarna ska utföras och i tillstånd beslutas tidsperioder. Kontoret har dessutom möjlighet att genom ekonomiska incitament ställa krav på att återställningsarbetena genomförs. Avslutas arbetena under senhösten har byggaren rätt att vänta med återställandet tills efter tjällossningen. Tyvärr händer det alltför ofta att de provisoriska återställandena (t ex enkla bitumenbeläggningar istället för gatsten) finns kvar flera säsonger.

Bra utförda trafikavstängningar och snabba återställanden är inte bara en fråga om framkomlighet utan även om att hålla en snygg stad och om att uppnå tillgänglighetsmålen och inte skapa onödiga hinder för funktionshindrade.

Trafikkontoret ges därför i uppdrag dels att se över och tydliggöra föreskrifterna för trafikanordningar i teknisk handbok, dels att skärpa upp kraven och kontrollen på återställningsarbetena och dels att undersöka möjligheterna att köpa en extern tjänst för att kontrollera de godkända TA-planernas efterföljande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§25 Översyn om städningen i Stockholms stadsdelar. Skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s)

Dnr T2007-440-00256

Bordlagt 6 mars 2007 nr 13

Trafikkontoret hade den 19 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redogörelsen som svar på skrivelse från ledamoten Jan Valeskog (s).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Trafikreglering i Gamla Stan

Dnr T2005-320-01719

Bordlagt 6 mars 2007 nr 15

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 13 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även en protestskrivelse från Tre Hotell i Gamla Stan AB den 30 mars 2007 med 59 namnunderskrifter. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden beslutar att förändra nuvarande gågatuzon enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Att i del godkänna trafikkontorets förslag till beslut.

 2. Därutöver anförs följande:

Gamla Stan är en unik stadsdel, en medeltida stad mitt i centrala Stockholm med mycket högt kulturhistoriskt värde. Samtidigt måste det finnas förutsättningar för stadsdelen att leva och utvecklas. Förutsättningar för boende, hotell, restauranger och butiker måste vara goda. Liksom andra medeltida städer som svenska Visby eller italienska Siena måste förutsättningar finnas för angöring och vardag i en i övrigt bilfri stadsdel. Under flera år har flera åtgärder vidtagits i eller i anslutning till Gamla Stan som påverkat möjligheterna till angöring och tillfällig parkering. Skeppsbron håller på att omvandlas från parkeringsplats till attraktivt promenadstråk. I gaturummet längs Skeppsbron går det numera inte att stanna till överhuvudtaget för att lämna eller hämta. Vid Mynttorget har skapats ett sammanhängande promenadstråk mellan Riksbron och Västerlånggatan. Slottsbacken har utvecklats till ett spännande stadsrum och erbjuder numera endast några få parkeringsplatser. Munkbron saknar sedan länge några större möjligheter till angöring.

Frågan om Nygatornas funktion, som inte tillhör den gamla medeltida gatustrukturen utan den modernare från 1600 och 1700-talen, måste ses i ett större sammanhang. Andra jämförbara medeltida städer kombinerar bilfria gaturum med ett väl anpassat område för parkering och angöring. Om båda Nygatorna också förlorar möjligheterna

till angöring och parkering förlorar Gamla Stan helt möjligheten till angöring för de boende.

Kontoret uppdras att i stort likställa Stora Nygatan med Västerlånggatan genom att ta bort parkeringsplatserna samt förbjuda all motortrafik mellan 11-06.

De föreslagna åtgärderna på Lilla Nygatan genomförs ej. Verksamheterna vid Lilla Nygatan har större behov av angöring med bil, t ex hotell och kontor. Samtidigt är det av stor vikt att framkomligheten för räddningsfordon m m kan hållas tillfredsställande. Detta kan ske med hjälp av ökad övervakning för efterföljande av parkeringsregler.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande avgavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enlighet med vad som redovisas i bilaga I3.

§27 Trafikmiljön på Bällstavägen vid handelsträdgården i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr T2007-320-00485

Bordlagt 6 mars 2007 nr 18

Trafikkontoret hade den 7 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnaden av Bällstavägen vid handelsträdgården enligt kontorets förslag, inom en investeringsram av 6 miljoner kronor.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Ombyggnad av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen. Inriktningsbeslut

Dnr T2007-420-00427

Bordlagt 6 mars 2007 nr 23

Trafikkontoret hade den 16 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att detaljprojektera ombyggnaden av Strömkajen/Södra Blasieholmshamnen.

 2. Nämnden godkänner utgifter för projektering m m inom en ram om 1 500 000 kronor fram till genomförandebeslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade bifall till förslag om återremiss som redovisas i bilaga J.

Propositionsordning

Först ställde ordförande propositionen om återremiss och propositionen om att avgöra ärendet i dag mot varandra.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bifalla yrkandet om återremiss av ärendet till kontoret. Nämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordförande Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) framställda yrkandet d v s:

 1. Ärendet återremitteras till kontoret.

 2. Därutöver anförs följande:

När renoveringen av Norrbro samt Söderledstunneln inleds kommer trafiken att öka markant på Strömbron och i anslutning till den. Kontoret uppdras att se över ärendet och återkomma med ett reviderat förslag för ombyggnaden av Strömkajen/Södra Blasieholmen där man tar hänsyn till den trafiksituation som kommer att råda i området inom en snar framtid.

För att liknanden situationer inte ska uppkomma uppdras Kontoret att se över alla kommande trafikstörande projekt och samordna dessa med övriga aktörer, såsom SL, Vägverket, Stockholms hamnar, exploateringskontoret, Stockholm vatten och Fortum, så att trafikstörningarna blir så minimala som möjligt.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist med hänvisning till kontorets förslag.