Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-10-14

Sammanträde 2008-10-14

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 7/2008 från nämndens handikappråd (S)

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2008 (Adm)

7 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster. Svar på remiss (Adm)

8 Programsamråd för Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen. Svar på remiss (Tp)

9 Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion (2008:46). Svar på remiss (Tp)*

10 Avtal om nyttjande av tunnlar mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Anl+Expl)

11 Upphandlingsstrategier på trafikkontoret (Anl)

12 Sammanhållen julbelysning i Stockholm. Lägesredovisning (Anl)

13 Cykelbanor längs Sandviksvägen i Hässelby Villastad. Slutredovisning (Anl)

14 Cykelbanor längs Götgatan del 3. Slutredovisning (Anl)

15 Svar på begäran om utredning och yttrande från Riksdagens ombudsmän (JO) (T)*

16 Rensa bland skyltarna. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige samt svar på uppdrag från trafik- och renhållningsnämnden den 18 december 2007(T)

17 Förslag till ändrade parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter (T)*

18 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2009-01-01 (A)*

19 Mångdubbla stadens biogasproduktion - använd matavfallet som en resurs. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (A)*

20 Huvudmannaskap för sopsuganläggningar. Svar på gemensam skrivelse från aktörer i fastighetsbranschen (A+Expl)

21 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). Bordlagt den 20 maj 2008 nr 13 samt 17 juni 2008 nr 28, 19 augusti 2008 nr 21 och 16 september 2008 nr 20 (Tp)

22 Extern remiss för revidering av Lokala hälsoskydds-föreskrifterna i Stockholms stad. Svar på remiss (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (145 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Annika Ödebrink (s) utsågs att justera § 10 i stället för Jan Valeskog (s) på grund av jäv. Justering sker senast den 28 oktober 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Angående möjligt tillgängliggörande av Årsta Holmar för friluftsliv, från Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s).

 2. Angående stadens arbete för att möjliggöra etablerandet av bilpooler, från vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s).

 3. Om Kungsträdgårdsgatan, från Mats Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v) och Sebastian Viklund (v).

 4. Om Saltvägen, från Mats Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp).

 5. Om Lysviksvägen, från Mats Lindqvist (mp) och Hampus Rubaszkin (mp).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Datum för almanackan

En nämndkonferens kommer att hållas från lunch till lunch 5-6 februari 2009. Ett informationsblad med planerade datum för 2009 års sammanträden är delat till nämnden.

Svar på fråga om Farstanäsvägen

Tjänstemannen från trafikkontoret Ted Ell svarade på fråga om kvaliteten på Farstanäsvägen ställd av ledamoten Mats Lindqvist (mp) på sammanträdet den 16 september.

Information om trafiksäkerheten längs Stjernströms väg

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe informerade om trafiksäkerheten på Stjernströms väg med anledning av påstötning från medborgare till nämndsledamoten Inge-Britt Lundin (fp).

Svar på anmälda frågor till dagens sammanträde från Mats Lindkvist (mp)

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe svarade på frågor om gröntider vid övergångsställen och om cykelbanorna vid Götgatsbacken som anmälts av Mats Lindqvist (mp) inför dagens sammanträde.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att godkänna anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 oktober 2008, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 14 oktober 2008.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 september 2008.

§5 Anmälan av protokoll 7/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 7 den 26 augusti 2008.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2008

Dnr T2008-112-00755

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 oktober 2008.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson och tjänstemannen från trafikkontoret Lars Jolérus föredrog ärende. Frågor ställdes och besvarades.

§7 Införande av gemensam lösning för inloggning till stadens e-tjänster. Svar på remiss

Dnr T2008-050-03168

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Programsamråd för Lövholmen i stadsdelen Liljeholmen. Svar på remiss

Dnr T2008-512-02329

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att översända och åberopa kontorets utlåtande som svar på programremiss för Lövholmen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det är av största vikt att allmänhetens tillgång till strandområdena säkras och att dessa inte privatiseras eller utformas på ett sätt som inger en känsla av privat område. Dessa ska vara en allmän plats.

Det är nu viktigt att ett snar uppgörelse sker med Cementa som innebär att man kan flytta över verksamheten till södra Värtahamnen där annan industriliknande verksamhet idag ligger. Cementa kräver hamnläge och distributionerna därifrån måste gå med lastbil med betong till ofta centralt belägna bostadsprojekt och andra stora anläggningsarbeten, vilket gör att korta lastbilstransporter minskar miljöbelastningen. En flytt av Cementa måste dock ske på ekomiskt rimliga villkor.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

§9 Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion (2008:46). Svar på remiss

Dnr T2008-320-02069

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att nuvarande hastighetsbegränsning på sträckorna Nockeby torg/Abrahamsbergsvägen och Västerled/Kojgränd bibehålls.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 september 2008.

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe höll en kort information i anslutning till ärendet. Frågor ställdes och besvarades.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Motionen tillstyrks i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Att ändra skyltningen om 30 km/h som rekommenderad hastighet på sträcka på Västerled, mellan Abrhamsbergsvägen och Djupdalsvägen, till anvisad hastighet på 30 km/h, på hela denna sträcka

Som huvudprincip är det viktigt att huvudgatorna har en hastighetsbegränsning på 50 km/h och att i förekommande fall hastighetsdämpande åtgärder vidtas som gör att hastigheten inte blir högre än detta. Tyvärr har den borgerliga majoriteten minskat anslagen för att kunna åstadkomma säkra huvudgator vilket inneburit ökat antal olyckor på många platser.

I detta fall som motionärerna tar upp är situationen speciell. Här finns en småhusbebyggelse med relativt lite trafik, ingen busstrafik och en hel del avsnitt med 30 km/h på huvudgatorna i området. Till exempel har Djupdalsvägen på en lite sträcka på ca 100 m, från korsningen till Västerled och norrut, 50 km/ h för att därefter övergå till 30 km/h. Det medför att trafiken här accelererar på denna korta sträcka för att därefter snabbt bromsa in. Detta gagnar inte trafiksäkerheten och denna första del av sträckan på Djupdalsvägen bör således också vara 30 km/h.

Även på Västerled, mellan Abrahamsbergsvägen och Djupdalsvägen är det idag 50 km/h med undantag från en kortare sträcka mitt i mellan dessa gator på Västerled som också har 30 km/h. Det är dock endast en rekommenderad hastighet på 30 km/h som bilisterna kan avstå ifrån att följa om man vill. Det är särskilt allvarligt eftersom det rör sig väldigt många barn på denna sträcka. Som en följd av detta bör 30 km/h vara anvisad hastighet, inte rekommenderad, på hela sträckan på Västerled mellan Abrahamsbergsvägen och Djupdalsvägen.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt följande:

Gaturummet är stadens blodomlopp och en förutsättning för en levande, tillgänglig och dynamisk stad. I väntan på nya infrastruktursatsningar, som tidigare majoritet motsagt sig, kommer innerstaden alltjämt vara en plats där trafik som inte alls är på väg dit måste samsas med stadens invånare och dess vardagsliv. Att jämka olika intressen och blanda trafikslag är en del av livet i storstaden, och det innebär att alla måste ta mer hänsyn till varandra, att lära av varandra och att respektera varandra.

Motionärena hävdar att trafiksäkerhetsarbetet har upphört i Stockholm. Det är inte sant.Trafiksäkerhetsskapande åtgärder på såväl huvudgator som andra ställen där behoven finns är i fortfarande hög grad aktuella och arbeten pågår för att få dessa till stånd. Dock inte under benämningen ”Säker Huvudgata” vilket innehöll många direktiv som nuvarande majoritet ansett olämpliga. Västerled är under arbete och åtgärder som planeras följer de huvudriktlinjer som dragits upp.

Trafiksäkerhetsarbetet ska inriktas på att förena ökad säkerhet med en förbättrad framkomlighet. På stadens huvudgator ska trafiksäkerhetsarbetet koncentreras kring övergångsställen och särskilt utsatta platser medan hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska hinder ska koncentreras till skolor och andra platser, där medborgarna upplever hastighetsbegränsningarna som relevanta. I övrigt ska fysiska hinder ersättas med nya tekniska hjälpmedel, övergångsställen ska målas och upplysas, belysningen ska förbättras och särskilt utsatta platser ska få trafikljus. Trafiksäkerhetsarbetet ska ta sin utgångspunkt i den verkliga trafiksituationen och analyser och prioriteringar av särskilt utsatta konfliktpunkter mellan olika trafikslag ska inleda arbetet och ligga till grund för konkreta åtgärder.

§10 Avtal om nyttjande av tunnlar mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Dnr T2007-620-04006

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner Avtal om nyttjande av tunnlar samt Avtal AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad respektive med AB Fortum Distribution om nyttjande av stadens tunnlar.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Avtal om nyttjande av tunnlar, senast 2008-12-31.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt följande:

Vi finner det märkligt hur Stockholms stad fortsätter med att på skattebetalarnas bekostnad sluta avtal där staden har alla skyldigheter och Fortum Värme har alla rättigheter.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

På grund av jäv deltog inte vice ordföranden Jan Valeskog (s) i handläggningen av detta ärende.

§11 Upphandlingsstrategier på trafikkontoret

Dnr T2008-006-03337

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar godta kontorets redovisning samt ger kontoret i uppdrag att fortsätta översynen av upphandlingsstrategierna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Redovisningen godtas.

 2. Kontoret får i uppdrag att utreda och redovisa effekterna av drift i egenregi.

 3. Därutöver anförs följande:

Kontorets redovisning visar att detta med att lägga ut verksamheter inom Trafikkontorets fögderi på entreprenad, nu kommit till vägs ände.

Det finns ingen anledning att leja bort sådant som man själv kan göra bättre och billigare! Den oligarkiska situation som råder inom gatu och parkskötselområdet har hittills inte bidragit till bättre och billigare gatu och parkskötsel och det är bra att Trafikkontoret nu har uppmärksammat detta.

De olika åtgärder som Trafikkontoret föreslår för att komma tillrätta med den rådande situationen är emellertid mycket tveksamma. Åtgärderna innebär ju samtliga i mer eller mindre grad olika former av manipulation av den fria marknaden inom området.

Men poängen med en fri marknad, har vi ju fått lära oss, är ju just att den ska vara fri. Tanken att gynna fler mindre företag att våga erbjuda sina tjänster till staden är i sig god, men fler upphandlade företagare kräver från stadens sida mer administration, något som ju strider emot den rådande politiska majoritetens intentioner.

Flera intressanta förslag finns i Trafikkontorets analys av konkurrensen i Trafikkontorets upphandlingar, bland annat från ISS-Landscaping, Liselotte Lööf och Svensk Markservice. Men tyvärr förefaller Trafikkontoret i sina slutsatser att bortse från dessa företag, utifrån vad det förefaller, att dessa företag är små. I stället verkar man prioritera att lyssna på de stora företagen, som i stort sett är desamma som de som upprätthåller dagens oligarkisituation.

Utifrån detta så kan det ifrågasättas huruvida Trafikkontoret kommer att komma någonstans i själva sakfrågan.

Det som emellertid framför allt saknas i Trafikkontorets redovisning är, utifrån varje använd skattekrona, hur drift i egenregi står sig gentemot upphandlad drift. Under den förra mandatperioden så bedrev man inom Skärholmens stadsdelsförvaltning parkdrift i egenregi. Man lyckades då, relativt andra motsvarande stadsdelsförvaltningar, med att minska sina kostnader med 30%. Samt fick dessutom en del goda synergieffekter, bland annat en driftsorganisation som betydligt snabbare än vid drift i entreprenad kunde svara på akuta situationer, dels kunde man utan administrativt krångel sätta in lämpliga socialbidragsberoende arbetslösa i parkskötselarbete. Dessa kunde då känna att de utförde ett ”riktigt” arbete.

Den politiska majoriteten har säkerligen ingenting att invända mot att Trafikkontoret tar fram sådana jämförelser mellan upphandlad och egen drift. Eljest så kunde det ju framstå som att den politiska majoriteten inte riktigt tror att deras idéer håller att testas i verkligheten.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) enligt följande:

Det är, som kontoret skriver, viktigt att ständigt förbättra och förnya sig i arbetet med att bli en bättre beställare. För att få en bra bild av hur företagen ser på trafikkontoret som beställare anser nämnden att det är viktigt att även få med företag som inte varit med i tidigare upphandlingar i den kommande leverantörsundersökningen.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§12 Sammanhållen julbelysning i Stockholm. Lägesredovisning

Dnr T2008-610-00609

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner trafikkontorets lägesrapport.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram en övergripande strategi och utbyggnadsplan för julbelysningen i city.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Cykelbanor längs Sandviksvägen i Hässelby Villastad. Slutredovisning

Dnr T2008-313-01545

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är helt oacceptabelt att kontoret reviderat genomförandebeslutet i den utsträckning som skett i detta fall. En sådan hantering sätter inte bara nämndens prioriteringar ur spel utan leder dessutom till att det blir omöjligt för trafikkontoret att ha en god budgethållning. Det är mycket väsentligt att större förändringar i projekt beslutas i nämnden enligt gällande regelverk. Nämnden instämmer i kontorets förslag att förespråka återhållsamhet med kontorsomprövanden samt att kontoret arbetar vidare med utbildningar så att planering, styrning och uppföljning blir bättre. En skärpt hantering är absolut nödvändigt för förtroendet för budgetarbetet. Skattebetalarnas pengar måste värnas och prioriteringar ska vara väl förankrade.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 september 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisning av projektet cykelbanor längs Sandviksvägen i Hässelby Villastad.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m) och Inge-Britt Lundin (fp).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är viktigt att kontoret uppmärksammar och analyserar de fördyringar och kostnadsökningar som förevarit i projektet. Det är vidare orimligt att så stora förändringar kan ske utan att nämnden behandlar frågan. Inte minst mot bakgrund av att kontoret enligt kommunfullmäktiges beslut ska bli en helt renodlad beställarorganisation utan egen produktion. Förmågan att få till stånd projekt enligt plan till låga och kontrollerade kostnader kommer då, förutom kvalitetskontrollen, vara den enda grund som finns kvar att utvärdera för kontoret.

§14 Cykelbanor längs Götgatan del 3. Slutredovisning

Dnr T2008-313-01565

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är helt oacceptabelt att kontoret reviderat genomförandebeslutet i den utsträckning som skett i detta fall. En sådan hantering sätter inte bara nämndens prioriteringar ur spel utan leder dessutom till att det blir omöjligt för trafikkontoret att ha en god budgethållning. Det är mycket väsentligt att större förändringar i projekt beslutas i nämnden enligt gällande regelverk. Nämnden instämmer i kontorets förslag att förespråka återhållsamhet med kontorsomprövanden samt att kontoret arbetar vidare med utbildningar så att planering, styrning och uppföljning blir bättre. En skärpt hantering är absolut nödvändigt för förtroendet för budgetarbetet. Skattebetalarnas pengar måste värnas och prioriteringar ska vara väl förankrade.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende byggnation av cykelbanor på Götgatan, del 3 etapp 2.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m) och Inge-Britt Lundin (fp).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Det är viktigt att kontoret uppmärksammar och analyserar de fördyringar och kostnadsökningar som förevarit i projektet. Det är vidare orimligt att så stora förändringar kan ske utan att nämnden behandlar frågan. Inte minst mot bakgrund av att kontoret enligt kommunfullmäktiges beslut ska bli en helt renodlad beställarorganisation utan egen produktion. Förmågan att få till stånd projekt enligt plan till låga och kontrollerade kostnader kommer då, förutom kvalitetskontrollen, vara den enda grund som finns kvar att utvärdera för kontoret.

§15 Svar på begäran om utredning och yttrande från Riksdagens ombudsmän (JO)

Dnr T2007-350-04682

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp):

 1. Som svar till JO överlämnas kontorets förslag i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden konstaterar att rättsläget inte kräver skriftlig kungörelse av kvittningsanspråk, men anser samtidigt att det för framtiden är viktigt att säkerställa att mottagaren faktiskt erhållit skrivelser i ärenden av denna typ. Inte minst mot bakgrund av att det handlar om en kvittning mellan ersättningsanspråk och skuld, är det viktigt att kommunikationen sker så att budskapet säkert är mottaget. Nämnden anser därmed att meddelanden om kvittning mellan ersättningsanspråk och skuld i fortsättningen ska skickas med rekommenderad försändelse.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 september 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m) och Inge-Britt Lundin (fp).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§16 Rensa bland skyltarna. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige samt svar på uppdrag från trafik- och renhållningsnämnden den 18 december 2007

Dnr T2007-430-04530

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av inventering som svar på uppdrag från kommunfullmäktige och trafik- och renhållningsnämnden 2007-12-18.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§17 Förslag till ändrade parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter

Förslag till ändrade parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter

Dnr T2008-340-03393

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa parkeringsavgifter i innerstaden enligt följande:

”Grön biljett”

Avgift dygnet runt. Längsta uppställningstid 1 timme.

Alla dagar 00 – 24:
40 kr/timme

Citytaxa – ”Röd biljett”

Avgift dygnet runt.

Vardagar utom dag före sön-

och helgdag kl 9-17:

25 kr/timme

Dag före sön- och helgdag:
kl 9-16: 25 kr/timme
Övrig tid: 15 kr/timme

Malmtaxa– ”Blå biljett”

Norrmalm med undantag av city; Södermalm, Östermalm, Gamla stan, Kungsholmen, Lilla Essingen samt Hjorthagen; Hammarby Sjöstad f o m 1 jan 2010

Avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17.

Dag före sön- och helgdag avgiftsfritt.

Vardagar utom dag före sön-

och helgdag kl 9-17:
15 kr/timme

2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa parkeringsavgifter i ytterstaden enligt följande:

Farsta, Rangstaplan

Avgiftsfritt två timmar.
Därefter avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag 9-17.

Övrig tid avgiftsfritt.

10 kr/timme

Hägersten-Liljeholmen, Västberga Industriområde

Avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17.

Övrig tid avgiftsfritt.

10 kr/timme

Bromma, Alviksplan

Avgift dygnet runt.

15 kr/timme

Kista, området Kista Science Tower

Avgift vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17.

Övrig tid avgiftsfritt.

15 kr/timme

Älvsjö, området Stockholmsmässan

Avgift alla dagar kl 08-02.

25 kr/timme

3. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för felparkeringsavgifter enligt följande:

Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon.

900 kr

Kraftigt störande uppställning av fordon

550 kr

Mindre trafikstörande uppställning av fordon.

475 kr

4. Avgifter och felparkeringsavgifter justeras då detta är tekniskt möjligt, dock tidigast 2009-01-01.

5. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att en årlig uppräkning av ovanstående avgifter ska ske i enlighet med förändringen i konsumentprisindex enligt den i kontorets utlåtande beskrivna modellen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2. Bibehålla en miljöbilsstimulans för boendeparkering motsvarande 300 kr per månad.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

1. Trafik och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa parkeringsavgifter i innerstaden enligt följande:

Grön biljett Avgift dygnet runt Alla dagar 00-24

Längsta uppställningstid 70 kr/timme

1 timme

Röd biljett Avgift dygnet runt Vardagar 9-17

60 kr/timme

Övrig tid 30 kr/timme

Blå biljett Avgift dygnet runt Vardagar 9-17

Norrmalm förutom City 30 kr/timme

Samt Södermalm, Östermalm Övrig tid 15 kr/timme

G:la stan, Kungsholmen, Lilla Essingen

Hjorthagen, Hammarby sjöstad,

Liljeholmen, Årstadal

2. Trafik och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa parkeringsavgifter i ytterstaden enligt följande:

Vantör Rangstaplan Avgift dygnet runt Vardagar 9-17 20 kr/timme

Hägersten Övrig tid 10 kr/timme

Västberga Avgift dygnet runt Vardagar 9-17 30 kr/timme

Industriområde Övrig tid 20 kr/timme

Bromma, Alviksplan

Kista området science tower,

Älvsjö, området stockholmsmässan

Gullmarsplan, Globenområdet

Övriga ytterstaden Avgift dygnet runt Vardagar 9-17 2 kr/timme

Övrig tid 1 kr/timme

3. Trafik och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa och införa boendeparkeringsavgiften enligt följande:

Innerstaden 900 kr/månad

Närförort 300 kr/månad

(Gullmarsplan, Globenområdet,

Bromma Alviksplan, Liljeholmen,

Gröndal,

Övriga ytterstaden 100 kr/månad

4. Trafik och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för felparkering enlig förvaltningens förslag.

5. Trafik och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att återinföra fri parkering för miljöbilar, dock högst tre år gamla, rullande definition.

6. Avgifter och felparkeringsavgifter justeras då detta är tekniskt möjligt.

7. Trafik och renhållningsnämnden föreslår fullmäktige att besluta att en årlig uppräkning av ovanstående avgifter ska ske i enlighet med förändringen i konsumentprisindex enligt den i tjänsteutlåtandet beskrivna modellen.

Det är av vikt att även parkeringsavgifterna används för att bidra till minskade klimatutsläpp och bättre stadsluft genom minskad biltrafik, samt att staden inte med skattebetalarnas pengar genom subventionering av parkeringsplatser konkurrerar med enskilda parkerings- och garageägare, utan att garage och parkeringskostnader ställs i tydligare relation till rådande markandsmässiga markpriser. Staden behöver uppvakta regeringen för att uppdatera lagstiftningen för parkeringsavgifter. Lagstiftningen för felparkeringsavgifter bör se ut enligt följande:

Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon 3200 kr

Kraftigt störande uppställning av fordon 2200 kr

Mindre trafikstörande uppställning av fordon 1200 kr

Detta motiveras av att utgifterna för felparkeringsavgifter bör ligga i paritet för tjuvåkande i kollektivtrafiken, för allmänfarlig vårdslöshet i densamma osv.

Dessutom behöver nyttoparkeringen ses över i ett sammanhang med parkeringsavgifter och boendeparkeringar. Undantaget för miljöbilar bör på sikt tas bort, men inte förrän det finns en etablerad och utbredd infrastruktur för miljöbilar (tankning, service) i Stockholms stad. Så är ännu inte fallet. Dock bör detta undantag endast gälla miljöbilar högst tre år gamla. Miljöbilar äldre än så bör inte omfattas av undantaget.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§18 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2009-01-01

Dnr T2008-700-03001

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2009-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1 till kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Trafik och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att ta fram en taxebilaga till detta beslut där det i högre grad skiljer sig i kostnader mellan de som väljer att källsortera och de som inte gör det, framför allt avseende matavfall.

 2. Därutöver anförs följande:

Det är bra att kontoret nu i högre grad än tidigare beaktat behovet av utökade incitament att källsortera. Den enskilde individ som genom eget val väljer att göra en samhällsinsats genom att lägga ned egen tid på att källsortera avfallsfraktioner och avlämna dessa på rätt ställe, ska premieras.

Vi gröna anser emellertid att incitamenten för den enskilde individen som vill göra rätt ska gå betydligt längre. Att källsortera och i vilken grad är ändå ett beslut som den enskilde fattar och kanske även verkställer hemma vid köksbordet. I synnerhet hushållens matavfall är en resurs, högt efterfrågad av det berörda näringslivet. Den rådande politiska majoritetens flathet och besynnerliga retorik i denna fråga har hittills varit anmärkningsvärd.

I tidigare behandlat ärende i Trafik och renhållningsnämnden så framhölls det att det energimässigt lönar sig att samla in och göra biogas av matavfall.Vilket motiverar att Trafikkontoret än mer utvecklar insamlingen av matavfall. Men det är bra att man infört lite glasnost även i denna fråga, varför det nu torde vara möjligt att komma någonstans med att samla ihop råvara för ökad biogasproduktion. Några frågor som saknas i ärendet är hur taxorna påverkar större fastighetsägare: Deras hyresgäster och bostadsrättsinnehavares boendekostnader påverkas ju om fastighetsägaren satsar på källsortering eller inte. Samt hur man, bland annat genom taxan kan skapa en tydligare styrning mot minskade avfallsmängder.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§19 Mångdubbla stadens biogasproduktion - använd matavfallet som en resurs. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2008-007-02988

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande och överlämnar det som svar på kommunstyrelsens remiss.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Motionen tillstyrks i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att det bör finnas olika målnivåer för storköksavfall och avfall från privathushåll. Vi önskar se en kraftig ökning av insamlingen och välkomnar en ökad användning av avfallskranar i Stockholm, eftersom den underlättar återvinningen från privata hushåll, inte minst i den täta stenstaden. Vi ser det dock inte som önskvärt att fatta beslut om ett slutdatum för LNG idag eftersom det kan hota möjligheten att etablera ett nät för distribution av biogas.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Trafik och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande och överlämnar det som svar på kommunstyrelsens remiss.

 2. Trafik och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med förslag på platser för anläggandet av en eller flera biogasanläggningar för organiskt avfall.

 3. Trafik och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att återkomma med en plan för hur mer matavfall från hushållen ska kunna insamlas.

 4. Därutöver anförs följande:

Det berörda näringslivet, främst representerat av Biogas öst, har tydligt deklarerat att man gärna vill få in allt tillgängligt matavfall för att kunna utöka produktionen av biogas, samt möjliggöra en regelbunden tillgång på biogas.

Det behov av fossilgas som kontoret framställer, för att kunna upprätthålla regelbunden tillgång på biogas till gasdrivna fordon, beror på den borgerliga majoritetens halstarrighet och hittillsvarande ovilja att möjliggöra en högre insamlingsgrad av matavfall.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

§20 Huvudmannaskap för sopsuganläggningar. Svar på gemensam skrivelse från aktörer i fastighetsbranschen

Dnr T2008-702-02200

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden besvarar byggherrarnas skrivelse med kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden ger trafikkontorets avfallsavdelning i upp­drag att, i samråd med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren, utreda konsekvenserna av ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för sopsuganläggningarna, samt belysa alternativa möjligheter för hanteringen av finansiering och drift.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§21 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2008-320-00610

Bordlagt 20 maj 2008 nr 13, 17 juni 2008 nr 28, 19 augusti 2008 nr 21 och 16 september 2008 nr 20

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp):

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Våren 2007 fick trafikkontoret i uppdrag att i likställa Stora Nygatan med Västerlånggatan genom att ta bort parkeringsplatserna samt förbjuda all motortrafik mellan 11-06. De föreslagna åtgärderna på Lilla Nygatan skulle ej genomföras.

I dagsläget är det fortfarande otydligt skyltat och angöringen till Lilla Nygatan har inte förbättrats. Dessutom efterlevs inte rådande trafikregler på bland annat Stora Nygatan. På grund av den aktuella situationen i Gamla stan anser nämnden att en omdaning bör genomföras.

Kontoret uppdras därför att återkomma till nämnden med förslag på åtgärder som skapar bättre angöring till Lilla Nygatan, tydligare skyltning samt lösningar på problemet med otillåten genomfartstrafik på Stora Nygatan. Det är dessutom viktigt att ett väl fungerande men strikt avgränsat dispenssystem finns att tillgå. Boende i Gamla stan med funktionsnedsättning ska kunna ta sig till och från bostaden och löpande underhåll samt akutärenden ska kunna genomföras av entreprenör utan onödigt krångel.

Ärendets handlingar

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 april 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i utlåtandet.

- Skrivelse från Gamla stans soc.dem.förening inkommen den 19 maj 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att ta bort flertalet av parkeringsplatserna på Lilla Nygatan och ordna ersättningsplatser för boendeparkerare i Vattugaraget.

 3. All motortrafik mellan 11-06 på Lilla Nygatan förbjuds.

 4. I övrigt anförs följande:

Det är rimligt att åstadkomma så enhetliga regler som möjligt för trafiken i Gamla stan. Mer enhetliga regler underlättar skyltning och innebär också att respekten för gällande bestämmelser ökar. Det är också viktigt att möjliggöra för näringsverksamhet som finns i Gamla stan att kunna fungera på ett effektivt sätt. Det gäller bland annat försörjningen av varor och utrustning som får ske mellan 06-11 och att hotell får bästa möjliga förutsättningar att transportera gäster till och från fastigheten under hela dygnet.

Vi föreslår därför att Lilla Nygatan i princip får samma regler som övriga delar av Gamla stan och att dessa parkeringsplatser därmed tas bort och att förbud mot biltrafik för denna sträcka mellan 11-06 införs. Angöring till hotellen på Lilla Nygatan får ske mellan 06 och 11, och i övrigt kan angöring ordnas vid parkeringsytorna på Munkbron, norr om kvarteret Aurora. Plats för boendeparkerare skall ordnas i Vattugaraget. En alternativ lösning som skulle kunna prövas efter utredning är att tillåta trafik på del av Lilla Nygatan vid hotell Victory, från Yxsmedsgränd till Munkbroleden.

Ovanstående lösningar kommer radikalt att underlätta skyltning i gågatuzonen och därmed respekten för dessa regler. Därutöver bör fysiska åtgärder övervägas som tydligare markerar området som gågata. Taxi skall underlättas att i områdets närhet få väl fungerande taxistationer.

Förvaltningens förslag att tillåta vänstersväng från Munkbroleden för trafik Norrifrån och att därmed att underlätta angöring till Vicotyry hotell stöder vi, samt att tillåta taxi endast för transport av rörelsehindrade i gågatuzonen.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m) och Inge-Britt Lundin (fp).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Gamla Stan är en mycket känslig stadsdel som vi ska trafikera så lite som möjligt om vi vill bevara den. Att reglerna nu ses över och tydliggörs är givetvis bra men det stora problemet kvarstår: Vill vi bevara Gamla Stan, både för sitt historiska värde men också som turistmål och attraktion, måste trafiken försvinna.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (v).

§22 Extern remiss för revidering av Lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr T2008-007-02305

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande och överlämnar det som svar på miljöförvaltningens remiss.

 2. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att utreda frågan om eldningsförbud av trädgårdsavfall och eventuella undantag inför nästa revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.