Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2009-09-15

Sammanträde 2009-09-15

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Program för utveckling i söderort. Svar på remiss (S) *

6 Anmälan av protokoll 5, 6 och 7/2009 från nämndens handikappråd (S)

7 Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för år 2009 (Adm) *

9 Redovisning av trafikkontorets fordonsanvändning samt nya riktlinjer för resor och transporter (Adm)

10 Grön IT - strategi för Stockholm stad. Svar på remiss (Adm) *

11 Adaptiva signaler - ett miljömiljardsprojekt. Slutredovisning (Tp)

12 Detaljplan för kv Magneten m m i Ulvsunda industriområde. Svar på remiss (Tp) *

13 Åtgärder för att åter öka andelen nya miljöbilar i Stockholm. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Tp) *

14 Strategi för elbilar och laddhybrider. Svar på remiss (Tp)

15 SL:s förslag på trafikförändringar 2010. Anmälan av svar på remiss (Tp)

16 Trafiksituationen på Stortorpsvägen. Svar på skrivelser från Jan Valeskog (s) och Mats E P Lindqvist (mp), Hampus Rubaszkin (mp), Kajsa Stenfelt (v), Sebastian Viklund (v) (Tp)

17 Inga fler säsonger med hälsofarliga partiklar från dubbdäcken (Tp)

18 Parkleken Stråket - genomförandebeslut (Tp) *

19 Upphandling av entreprenad för drift, underhåll och tillsyn av rörliga broar (Anl)

20 Upphandling av årsavtal för drift, underhåll och tillsyn av hissar och rulltrappor (Anl)

21 Stockholms Medeltidsmuséum. Motion (2009:14). Svar på remiss (Anl) *

22 Boverkets förslag till handbok med allmänna råd 2010. "Flygbuller i planeringen". Anmälan av svar på remiss (Anl)

23 Permanentande av energicentrum. Remissvar om utredning (Anl)

24 Svar till länsrätten i Stockholms län avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 12 maj 2009 gällande ärendet "Slussen - ställningstagande inför fortsatt arbete" (Anl) *

25 Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av fordonsmålvakter. Anmälan av svar på remiss (T)

26 Upprustning av Strömparterren. Genomförandebeslut (Stm)

27 Återupprättande av Storstockholms koloniträdgårdar. (Motion 2009:19). Svar på remiss (Stm) *

28 Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program. Anmälan av svar på remiss (Stm)

29 Nytt avfallsinsamlingssystem i Gamla Stan. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll. Justering sker den 28 september.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Önskemål om redogörelse av kontorets hantering av klagomål, från Jan Valeskog (S), Mats E P Lindqvist (MP), Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (V).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Svar på fråga om riktlinjer för gångtrafikanter vid ombyggnationer

Tjänstemannen från trafikkontoret Staffan Forsell svarar på fråga ställd av ledamoten Anders Broberg (M) på sammanträdet den 18 augusti. Frågan är ställd med anledning av pågående ombyggnation i Sabbatsberg och svårigheter för gångtrafikanter att ta sig fram där.

Rapport från studieresan om sopsugsanläggningar till Barcelona och London 8 – 10 september

Ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) ger en kort rapport från resan.

Fråga om parkeringssituationen på Nybrogatan

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) ställer fråga avseende svar från trafikkontoret till Östermalms stadsdelsförvaltning om parkeringssituationen på Nybrogatan.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson besvarar frågan.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 september 2009, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 15 september 2009.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009.

§5 Program för utveckling i söderort. Svar på remiss

Dnr T2009-511-01581

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Förvaltningens yttrande godkänns.

 2. Uttala att spårväg syd bör prioriteras i förhandlingarna med staten om infrastruktursatsningar i Stockholm.

 3. Därutöver anförs följande:

Spårväg syd är mycket viktigt för att stärka kollektivtrafiken på söderort. Det finns nu inte med i den nationella planen eller länsplanen för byggnation till 2020. Det är mycket beklagligt. Vi anser att ansträngning måste göras från stadens sida gentemot staten så att anslagen i den nationella planen ökar så att bland annat denna mycket strategiska spårsatsning kan genomföras.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§6 Anmälan av protokoll 5, 6 och 7/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendets handlingar

- Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 5 den 28 maj 2009.

- Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 7 den 13 augusti 2009.

§7 Tertialrapport 2 2009 med delårsrapport

Dnr T2009-111-00818

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden ser positivt på att kommunfullmäktiges mål sannolikt kommer att uppfyllas under året. I likhet med kontoret anser nämnden att det är viktigt att tillhandahålla framkomlighet, underhåll och service för att Stockholm ska fungera för boende, näringsliv och besökare.

Nämnden anser i stort att kontorets prioriteringar är väl avvägda utifrån ovanstående uppdrag men anser dock att bullerskyddet längs Nynäsvägen måste få en tydligare prioritering. Det är angeläget att den hårt trafikerade Nynäsvägen får en bättre miljö genom att bullerskydd sätts upp. Nämnden anser därför att kontoret ska arbeta fram ett genomförandebeslut som är mer ekonomiskt försvarbart och ej innefattar andra åtgärder än dem som är bullerreducerande.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 september 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr för kostnader och 0,2 mnkr för intäkter för övertagande av tillfälliga torghandelsplatser från fastighetskontoret.

 3. Nämnden godkänner omslutningsförändringen på driftverksamheten om 22,4 mnkr på trafik- och gatuverksamheten samt 7,6 mnkr på renhållnings- verksamheten.

 4. Nämnden godkänner omslutningsförändringen i investeringsplanen om 18,2 mnkr för renhållningsverksamheten.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Bullerskydd på Nynäsvägen ska genomföras i enlighet med tidigare beslut.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§8 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2009-130-01291

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvalt- ningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 1703 870:55 kronor till handlingarna (bilaga 1 till utlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 235 859:00 kronor till handlingarna (bilaga 2 till utlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§9 Redovisning av trafikkontorets fordonsanvändning samt nya riktlinjer för resor och transporter

Dnr T2009-000-02547

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Egen bil i tjänsten ska ha samma miljödefinition som de bilar staden upphandlar eller köper in.

 3. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är mycket anmärkningsvärt att kontoret ingått leasingsavtal under den gångna mandatperioden där ett antal fordon överskrider miljödefinitionen på ett orimligt sätt. Det är inte bara oförsvarbart ur ett miljöperspektiv utan även ur ett ekonomiskt perspektiv. Volkswagen Transporter 3.2 har t.ex. 235 hk och förbrukar 12.71 liter bensin/100km eller 310 CO2g/km. Därutöver anser nämnden att egen bil i tjänsten ska ha samma miljödefinition som de bilar staden upphandlar eller köper in.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 augusti 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen av trafikkontorets fordonsanvändning.

 2. Nämnden godkänner trafikkontorets riktlinjer för resor och transporter.

 3. Nämnden fattar beslut om undantag för utrycknings- och specialfordon i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till kontorets förslag.

§10 Grön IT – strategi för Stockholm stad. Svar på remiss

Dnr T2009-050-02380

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Med hänvisning till nedanstående synpunkter tillstyrks förslaget till Grön IT- strategi.

Den samlade oppositionen välkomnar initiativet till att på strategiskt vis använda IT-lösningar för att minska stadens miljöpåverkan samt att göra själva IT-användningen mer miljöeffektiv. Stockholm behöver mer av analys och förståelse för IT som infrastruktur.

Bland annat behöver man i betydligt högre grad än i dag implementera de kunskaper om IT och strålningsfria glasfiberledningar, som finns inom STOKAB. De osakliga motsättningar som tycks ha funnits mellan STOKAB och SLKs IT-avdelning har enligt vår uppfattning varit mycket kontraproduktiva, men är förhoppningsvis lösta nu.

Det nyligen ingångna avtalet för stadens gemensamma IT-service (GSIT) lämnar, framför allt ur miljösynpunkt, en hel del att önska i fråga om miljökrav. Det är en absolut nödvändighet att betydligt tyngre miljökrav ställs när nästa IT-serviceavtal förhandlas fram. Staden bör här agera som ett gott föredöme och använda sin tyngd för att påverka teknik och miljöutvecklingen. Fram till dess får staden nöja sig med att använda möjligheterna i det ingångna avtalet för att följa upp och sin minska sin miljöbelastning inom andra verksamheter.

Flera av de indikatorer som föreslås i strategin är dessutom i praktiken omöjliga att följa upp och behöver utvecklas eller ersättas. Ambitionen i sig att utveckla detta är emellertid vällovlig och kan komma att bli någonting mycket bra. I förlängningen kan även IT användas för att utveckla demokratin. Till exempel för att på ett enkelt och lättillgängligt sätt lägga ut Trafikkontorets olika projekt, för kännedom och synpunkter från medborgarna, något som i dag brister men som det finns en stor efterfrågan på. En förutsättning för detta är att så brett och snart som möjligt ge alla stockholmare möjlighet till och kunskap för att kunna använda ordentliga bredbandsuppkopplingar.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§11 Adaptiva signaler – ett miljömiljardsprojekt. Slutredovisning

Dnr T2009-430-02536

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som slutredovisning av miljömiljardprojektet Adaptiva signaler.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Detta är ett ytterligare lyckat projekt som redovisas med medel från miljömiljarden. Ett stort antal projekt har nu redovisats med pengar från miljömiljarden som har varit lyckade. Dessa satsningar från majoriteten under förra mandatperioden med S, V och MP, visar att höga miljöambitioner där också ekonomiska medel avsätts, ger resultat. Det är en stor skillnad från dagens miljöstyre i Stockholm där det mest pratas.

§12 Detaljplan för kv Magneten m m i Ulvsunda industriområde. Svar på remiss

Dnr T2009-512-01725

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden instämmer i kontorets bedömning att Johannesfredsvägen inte bör stängas av för biltrafik. Nämnden anser att det skulle påverka tillgängligheten till närliggande bostäder och arbetsplatser på ett alltför negativt sätt.

Avstängningen av Ekbacksvägen är inte lika kontroversiell men även den lösningen ifrågasätts av nämnden. Nämnden medger att avstängningen av Ekbacksvägen är nödvändig för projektets skull men anser å andra sidan att spårvagnsdepåns lokalisering till Magneten 6 inte är optimal. Om andra fastigheter kan ses som fullgoda och lämpligare alternativ för depåverksamheten måste hänsyn tas till detta i detaljplanen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Förorda en placering av spårvagnshallen i industriområdet, norr om Norrbyvägen.

 3. Därutöver anförs följande:

Avtalets placering av spårvagnshallen är inte bra. Konflikterna med befintliga verksamheter och omkringboende blir alltför stora. De kringboende har redan en bullerutsatt situation och den blir värre med en spårvagnshall så nära inpå. Grönområdet väster om Ekbacksvägen utgör en bullerdämpning, ett rekreationsområde och lekområde för barn. Uppvuxen och ”vild” grönmark har betydligt större kvalitéer för lek än den parkmark som föreslås anläggas vid vattnet.

Istället ska den nya spårvagnshallen placeras i industriområdet, norr om Norrbyvägen. Delar av de stora lagerlokaler som redan finns där kan återanvändas för det nya ändamålet.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§13 Åtgärder för att åter öka andelen nya miljöbilar i Stockholm. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-007-01410

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Skrivelsen tillstyrks i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Den nuvarande politiken har medfört att både antalet och andelen miljöbilar i Stockholm minskar påtagligt. Orsaken är till stor del den borgerliga regeringens och den borgerliga kommunledningens beslut i Stockholm att kraftigt försämra villkoren för att köra miljöbilar i Stockholm. Det är mycket trist att konstatera.

Skrivelsen ger flera förslag, som också oppositionen motionerat om i riksdagen och i förslag till Stockholms kommunfullmäktige, nämligen att återinföra subventioner som bidrar till ökad miljöbilsanvändning men också att se över reglerna kring definitionen av miljöbilsbegreppet. Kommunledningen i Stockholm bör med uppvaktningar och på annat sätt försöka påverka regeringen i dessa frågor. Istället sitter man still och gör i praktiken ingenting i dessa frågor. Det beklagar vi starkt.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§14 Strategi för elbilar och laddhybrider. Svar på remiss

Dnr T2009-000-02328

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar besvara remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) ledamoten Anders Broberg (KD) och vice ordföranden Jan Valeskog (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Förslaget till strategi godkänns.

 2. Den el som erbjuds Stockholms bilister ska vara miljömärkt Bra Miljöval.

 3. Därutöver anförs följande:

Att driva fordon med el är oftast en energieffektivare lösning än de andra slags fordonsmotorer som finns på markanden i dag. Men den miljöpåverkan som uppstår beror helt på hur den el som används i fordonet är producerad. Fossilbränsleproducerad energi inkluderande kärnkraftsel har en totalt sett mycket högre miljöbelastning än vad förnyelsebar energi har.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§15 SL:s förslag på trafikförändringar 2010. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-330-02301

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak.

 2. I övrigt anförs följande:

Vi vill framhålla att det är mycket viktigt att en utredning måste göras av konsekvenserna av en reducering av trafiken på tunnelbanans Fruängsgren, till förmån för en utbudsökning av Norsborgsgrenen. Detta måste ske innan beslut tas om trafikändringar.

I övrigt vill vi framhålla följande förändringar på Östermalm som vi önskar få utredda:

På Lappkärrsberget bor många studenter som är relativt unga. Det är angeläget att buss 40 kan ha tätare turer på kvällstid och helger samt senare natturer på helger. På T-bane station Universitetet efterfrågas en display när tågen går samt en display för buss 40 och 540 i tunnelbanehallen.

För att Stora Skuggan ska kunna utvecklas till ett populärt utflyktsmål måste det till tätare bussturer till området. Fler och fler av universitetets institutioner flyttar ut till Frescati. Tätare förbindelser behövs till universitetet.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§16 Trafiksituationen på Stortorpsvägen. Svar på skrivelser från Jan Valeskog (S) och Mats E P Lindqvist (MP), Hampus Rubaszkin (MP), Kajsa Stenfelt (V), Sebastian Wiklund (V)

Dnr T2009-320-01155

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2009. Skrivelser från boende i området. I utlåtandet har kontoret föreslagit följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelserna.

§17 Inga fler säsonger med hälsofarliga partiklar från dubbdäcken.

Dnr T2009-007-01292

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen från kommunstyrelsen översända och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafik och renhållningsnämnden beslutar att bifalla skrivelsens förslag.

Trafikkontorets sammanställning ger ingen egentlig analys av om och hur de i skrivelsen föreslagna åtgärderna skulle kunna ha effekt. Om det är någonstans inom stadens verksamheter som den analytiska kompetensen behöver finnas, så är det inom trafikkontoret. I stället så väljer kontoret att passivt avvakta vad regeringen tänker hitta på. Eftersom de av Stockholms stad föreslagna miljözonerna är tänkta att utarbetas helt av regeringen, så kan denna process i värsta fall ta många år i anspråk. Utfasningen av dubbdäck i Stockholm måste gå betydligt snabbare! En vinter till med höga partikelhalter från dubbdäck är inte acceptabelt. Igångsättande av informationskampanjer redan nu kan minska användningen än snabbare än vad som sker i dag, från 70% till 60%. Stockholms stad bör dessutom visa gott föredöme och uppmana andra myndigheter och aktörer verksamma i Stockholm att upphöra med dubbdäck. Några har redan gjort det men många återstår.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§18 Parkleken Stråket – genomförandebeslut

Dnr T2009-520-02791

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att fatta genomförandebeslut i enlighet med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§19 Upphandling av entreprenad för drift, underhåll och tillsyn av rörliga broar

Dnr T2009-006-02054

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till förvaltningschef att besluta om tilldelning av entreprenadavtal.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska skötas i egen regi.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i särskilt uttalande från (V).

§20 Upphandling av årsavtal för drift, underhåll och tillsyn av hissar och rulltrappor

Dnr T2009-006-02054

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till förvaltningschef att besluta om tilldelning av entreprenadavtal.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vänsterpartiet är generellt emot all upphandling av verksamheter som vi anser ska skötas i egen regi.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (V) instämmer i särskilt uttalande från (V).

§21 Stockholms Medeltidsmuséum. Motion (2009:14). Svar på remiss

Dnr T2009-000-01582

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remiss av motion angående Stockholms Medeltidsmuséum.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§22 Boverkets förslag till handbok med allmänna råd 2010. ”Flygbuller i planeringen”. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-02136

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Dessa bullervärden visar tydligt vilka omfattande bullerstörningar många människor runt Bromma kommer att få stå ut med. Det är trist och helt onödigt mot bakgrund av att realistiska lokaliseringsalternativ finns för flygverksamheten på Bromma som innebär att Arlanda som nav för flyget i Sverige skulle stärkas, samtidigt som miljöbelastningen för flyget totalt sett skulle minska.

§23 Permanentande av energicentrum. Remissvar om utredning

Dnr T2009-000-02327

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet.

 2. Nämnden förordar alternativ 1, Nollalternativet, som innebär att nuvarande verksamhet bibehålls.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) och ledamoten Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Som svar på remiss om att göra energicentrum till en permanent verksamhet överlämnas trafikkontorets tjänsteutlåtande.

 2. Trafik och renhållningsnämnden förordar alternativ 3, Ett fullskaligt alternativ, som innebär att nuvarande verksamhet vidareutvecklas.

Det är bra att den borgerliga majoriteten har insett betydelsen av energibesparingar och därvid återinfört en samlad särskild energikompetens inom stadens organisation. Energibesparingar har en stor klimatpositiv inverkan och är dessutom generellt den del av miljöarbete där de största och snabbaste ekonomiska besparingarna kan göras. Med andra ord, snabbt göras lönsamt! Den del av tjänsteutlåtandet som behandlar Trafikkontorets egen kompetens inom energibesparingsområdet avstår vi ifrån att kommentera närmare men konstaterar att det nog vore bra om den upphandlade kompetensen inom energiområdet även fanns permanent inom Trafikkontoret. Vilket i synnerhet även gäller för Serviceförvaltningen, som kommer att behöva mycket kunskapsstöd, när man där framgent ska upphandla energi.

Däremot så finner vi det värt att påtala, att de energibesparingsprojekt som den borgerliga majoriteten tidigare högljutt gjort sig till talesman för, speciellt avseende jämförelser med vad den förra politiska majoriteten åstadkom inom detta område, nu verkar ha tappat luften! Vilket tydligt framgår av uttalanden från de borgerliga företrädarna i Miljö och hälsoskyddsnämnden. Möjligen bör vi se det som positivt att de borgerliga företrädare som i alla fall tror på värdet av någon rudimentär form av energieffektivisering inte blir övertrumfade av de borgerliga mörkerkrafter inom staden, som inte ser något värde i energieffektivisering över huvud taget!

Inom Stockholms stad finns massor att göra inom energibesparingsområdet!

Både avseende rådgivning, upphandlingsstöd, livscykelanalyser och stöd till framtagande av spjutspetsteknik. Skol och storköken, bara som ett av många exempel, skulle med hjälp av effektiv energieffektivisering och modern utrustning kunna spara över 70 % på sin elförbrukning från ett verksamhetsår till nästa. Skolköken (tillagningskök) står för c:a 60% av respektive skolas energiförbrukning. Här skulle man mycket snabbt kunna göra stora besparingar på klimatutsläpp och elräkningar.

Att den borgerliga majoriteten, med hänvisning till budgetskäl ett enstaka budgetår väljer att satsa så lite man kan på energibesparingsinsatserna betyder att man kommande verksamhetsår hellre spenderar pengar på onödig energiförbrukning. Detta samtidigt som man finner det motiverat att skära ner på antalet anställda i staden!

Detta är mycket, mycket dålig hushållning med skattebetalarnas pengar!

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§24 Svar till länsrätten i Stockholms län avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 12 maj 2009 gällande ärendet ”Slussen – ställningstagande inför fortsatt arbete”

Dnr T2009-400-01119

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner bifogat yttrande till kontorets utlåtande som svar till länsrätten i ärendet avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen av nämndens beslut den 12 maj 2009 gällande ärendet ”Slussen - Ställningstagande inför fortsatt arbete”.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 september 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Framtagandet och ombyggnaden av Slussen är den i särklass viktigaste omdaningen av Stockholm sedan rivningarna av de gamla Klarakvarteren. Detta väcker många känslor och förväntningar hos praktiskt taget alla stockholmare. Som av naturliga skäl kan vara sinsemellan mycket olika. De beslut vi som politiker hanterar och fattar i denna fråga kommer vi att få svara för långt efter vår död. Det är på grund av detta det skulle varit så viktigt, att alla aspekter och möjligheter blivit belysta. Det lagda överklagandet lär tyvärr inte vara sista ordet i Slussenfrågan.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (MP) instämmer i särskilt uttalande från (MP).

§25 Förslag till åtgärder för minskning av restförda fordonsrelaterade skulder och för att motverka användningen av fordonsmålvakter. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-02072

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 juli 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§26 Upprustning av Strömparterren. Genomförandebeslut

§27 Återupprättande av Storstockholms koloniträdgårdar. (Motion 2009:19). Svar på remiss

Dnr T2009-514-01736

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik– och renhållningsnämnden godkänner och överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§28 Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2005-000-00941

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 27 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställer sig bakom kontorets förslag.

§29 Nytt avfallsinsamlingssystem i Gamla Stan. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2009-702-02071

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande och överlämnar det som svar på remissen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och ledamoten Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Förvaltningens utlåtande godkänns.

 2. Därutöver anförs följande:

När utredningarna är klar får nämnden ta ställning till på vilket sätt ett system med sopsugar kan utvecklas. Vi anser att det är viktigt att i största möjliga mån prioritera området Gamla stan för ett sådant system då problemen med nedskräpningen i området är särskilt problematiskt och dessutom att området har ett mycket stort värde ur turist- och nöjessynpunkt. Detta kan göra det motiverat att staden satsar extra resurser för att få ett system med sopsugar att fungera just här.

Omröstning

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), ledamoten Mats Lindqvist (MP) och ledamoten Kajsa Stenfelt (V) med hänvisning till sitt förslag.