Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-11-23

Sammanträde 2010-11-23

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2010 (Adm)

7 Sammanträdestider 2011 för trafik- och renhållningsnämnden (S)

8 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2009. Lägesrapport (Tp)

9 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Svar på remiss (Tp + Mf) *

10 Genomförandeavtal med trafikverket om färjetrafik med tunga eller långa lastfordon (dispenstrafik) mellan Slagsta och Tyska botten (Tp) *

11 Trafiksituationen på Stjernströms väg i Hägersten. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S) (Tp)

12 Anläggande av ny idrottshall vid Stora Mossen. Svar på remiss (Tp) *

13 Förstudie Spårväg syd. Samråd. Synpunkter till SL (Tp) *

14 Ansökan om statlig medfinansiering. Genomförandebeslut (Tp) *

15 Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering. Departementspromemoria. Anmälan av svar på remiss (Anl)

16 Förlängning av avtal med entreprenörerna för parkeringsövervakning i område Nord och i område Syd (T)

17 Medborgardialog om Medborgarplatsens och Björns trädgårds framtida utveckling. Redovisning av genomfört uppdrag (Stm + Södermalms stdf)

18 Svarthämtning av hushållsavfall. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP) (A)

20 Revidering av föreskrifterna i renhållningsordningen för Stockholms kommun. Förslag till ändringar (A) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (181 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 29 november 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Ta fram en samlad parkeringsplan för Stockholms stad från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP). Dnr: T2010-340-04366

2. Trafiksituationen i Solberga från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (V). Dnr: T2010-320-04365

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Ändrat klockslag för nämndens sammanträde den 14 december
Ulla Hamilton (M) informerar om att nämndens sammanträde den 14 december kommer att hållas kl 8.30 i Bråvallasalen.

Svar på fråga om belysningen vid Bellevue

Lars Jolérus svarar på fråga ställd av vice ordföranden Jan Valeskog (S) på sammanträdet den 26 oktober om vad som hänt med belysningen på uppställningsplatsen vid Bellevue. Det har varit mörkt under en lägre tid. Problemet beror på söndergrävd kabel vilket nu åtgärdas.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Fråga om hur Stockholms stad samarbetar med grannkommunerna för att bekämpa trädsjukdomar

Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP) lämnar in en skriftlig fråga om hur Stockholms stad samarbetar med grannkommunerna för att bekämpa trädsjukdomar.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 15 november 2010 och den 23 november 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 9/2010 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkering AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 21 oktober 2010 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2010

Dnr T2010-112-00288

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Sammanträdestider 2011 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2010-010-04022

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2011 enligt följande;

18 januari

17 februari

17 mars

14 april

19 maj

16 juni

25 augusti

29 september

20 oktober

24 november

15 december

2 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer datum för möte med trafik- och renhållningsnämndens och Stockholm stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråd till den 20 oktober 2011 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2009. Lägesrapport

Dnr T2010-300-03790

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Inge-Britt Lundin (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Rapporten godkänns i huvudsak.

2 uppdra till kontoret får i uppdrag att i de kommande rapporterna också redovisa de samhällsekonomiska kostnaderna för olyckorna

3 därutöver anförs följande:

Det är allvarligt att det fortfarande i Stockholm finns mycket stora mörkertal för de flera trafikgrupper, främst gångtrafikanter och cyklister. Det är rimligt att vi åtminstone åstadkommer samma tillförlitlighet i statistiken som man har i Göteborg och Malmö. Därutöver bör vi fortlöpande i den statistik som presenteras, i enligt med de principerna för beräkning av samhällsekonomiska kostnader, också redovisa vad olyckorna kostar samhället inom respektive trafikslag. Därigenom kan en ökad förståelse nås för nödvändiga investeringar på trafiksäkerhetsområdet.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) enligt följande:

Det är viktigt att befintlig olycksstatistik i så stor utsträckning som möjligt överrensstämmer med verkligheten. Det är en komplicerad uppgift men ytterst viktig. Den mest trovärdiga statistiken är den som rapporteras in av sjukhusen. Polisens rapportering innehåller ofta brister i klassning av skadade. Studier visar till exempel att Stockholmspolisen rapporterar fyra gånger fler och Göteborgspolisen dubbelt så många som sjukhusen har klassat som svårt skadade. Dessa studier visar således dels att polisens bedömning skiljer sig från den som sjukhusen gör när det gäller skadornas grad och dels att polisen i Stockholm och Göteborg gör olika bedömningar. I Stockholm har också skillnader i bedömning mellan olika polisdistrikt och över tid observerats.

Ett annat skäl till brister i den polisrapporterade statistiken är att det finns ett stort mörkertal gällande olyckor som inte kommer till Polisens kännedom, särskilt hos oskyddade trafikanter. Vid t ex cykelolyckor tillkallas ofta enbart ambulans och inte Polis.

Nämnden anser att det är viktigt att få till stånd en heltäckande sjukhusrapportering av trafikolyckor från samtliga sjukhus i Stockholmsregionen. Något som idag saknas. Nämnden är medveten om att Trafikkontoret arbetar med detta men anser samtidigt att frågan är av sådan betydande vikt att en intensifierad kontakt ska tas med berörda sjukhus.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är positivt att antalet döda och skadade i stockholmstrafiken minskar, men som kontoret dock påpekar, är risken att trafikolyckstalen ökar, om inget görs för att motverka detta. Allt i rapporten pekar mot att vi i Stockholm ska satsa på ökat antal cykel- och kollektivtrafikanter, och minska bilåkandet.

Trots att cykelåkandet ökat glädjande mycket de senaste åren, har inte antalet cykelolyckor ökat – endast bilåkandet bidrar till att olycksstatistiken riskerar att öka. Allt talar för att vi skall vidta åtgärder för att underlätta för cykel- och kollektivtrafiken ytterligare i staden, så att vi så småningom når målet – en bilfri innerstad.

§9 Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Svar på remiss

Dnr T2010-007-03710

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorens gemensamma tjänsteutlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 1 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin (FP), vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Mats Lindqvist (MP) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Förvaltningarnas förslag till beslut godkänns i huvudsak.

2 Därutöver anförs:

Som kontoren påpekar, har nuvarande åtgärdsprogram för förbättrad luftkvalitet inte haft tillräcklig effekt, och bör därför skärpas. En förhöjd kontroll av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan är förstås nödvändig, men för att nå önskad effekt bör dubbdäcksförbud införas i hela Stockholms innerstad.

Detta är dock heller inte tillräckligt, då kvävedioxidhalterna ständigt överskrids på flera platser i Stockholm, till följd av bl.a. ökade antal dieselfordon.

Det är viktigt att vi som politiker tar vårt ansvar, och främjar en hälsosam miljö för stadens invånare. Detta gör vi bl.a. genom att öka informationen till stockholmarna om vilka problemen är, och varför, samt att i stället för att öka antalet parkeringsplatser i staden - öka satsningar på cykel- och kollektivtrafik.

Vill vi ha en stad där vi och våra barn kan leva och andas, får vi också vara beredda på att ändra våra vanor, och inte bara ha bilen som norm.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Förvaltningarnas tjänsteutlåtande ger en bra illustration till det borgerliga styrets nonchalans mot både Stockholmarnas hälsa och tvingande EU-regler om miljökvalitetsnormer. Det är en nonchalans som har bidragit till att EU-kommissionen för över ett år sedan gett regeringen en formell underrättelse om att Sverige inte uppfyllt sina skyldigheter att genomföra luftdirektivet.

Det gällande åtgärdsprogrammet trädde i kraft 2004 och gäller normer som skulle uppfyllas redan 2005. De uppfylls fortfarande inte. Stockholms stad har under åren ofta agerat så att åtgärdsprogrammet åsidosatts och försvårat möjligheterna att radikalt förbättra luftkvaliteten vad gäller PM10 och kvävedioxid och delvis marknära ozon. Endast inom två områden har staden på senare år agerat mer kraftfullt för bättre luft och det är genom beslutet att använda trängselskatter samt kring minskad dubbdäcksanvändning för att få ner PM10-halterna. Det finns starka skäl att skyndsamt utreda åtgärder som kan förbättra luftkvaliteten inom ramen för nya åtgärdsprogram.

Flera beslut som skulle bidra till att uppfylla åtgärdsprogrammet fattades först 2009 fem år efter att programmet trädde i kraft. Åtgärder för att genom parkeringspolitiken minska bilismen har ignorerats och istället har parkeringspolitiken haft som syfte att underlätta ökad bilism. Beslut för att genomföra åtgärdsprogrammets (kväveoxider) punkt 6 – att begränsa genomfartstrafiken med tunga fordon på Hornsgatan – har fortfarande inte fattats. Staden avvaktar analyser av mätningar som gjordes sista kvartalet 2009. Nu, 10 månader senare, är analysen fortfarande inte klar. Det verkar som om staden fortsätter med sin förhalningstaktik. Staden måste ta sitt ansvar för åtgärderna inom programmen om man ska ha framgång att få andra aktörer att ta på sig relevanta bitar.

Det är angeläget att nya åtgärdsprogram klart anger inte bara vem som ansvarar för att åtgärder genomförs, utan även ansvar för uppföljning och tillsyn. Det ska inte vara möjligt för olika instanser att frånsäga sig tillsynsansvaret som en het potatis, som har skett de senaste åren.

§10 Genomförandeavtal med trafikverket om färjetrafik med tunga eller långa lastfordon (dispenstrafik) mellan Slagsta och Tyska botten

Dnr 2010-330-03762

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslaget till genomförandeavtal.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jan Valeskog m.fl. (S) enligt följande:

Detta ärende tydliggör det behov som finns av att Förbifart Stockholm färdigställs. Att en storstad som Stockholm inte kan hantera riktigt tunga lastbilstransporter med mindre än att man måsta transportera dem på vägfärjor eller köra omvägar på över 30 mil är inte något som motsvarar rollen som ”Capital of Scandinavia”. Detta visar att vi är i akut behov av att kunna avlasta dagens mycket sårbara Essingeled också för godstransporter.

§11 Trafiksituationen på Stjernströms väg i Hägersten. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S)

Dnr T2010-320-03551

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Anläggande av ny idrottshall vid Stora Mossen. Svar på remiss

Dnr T2010-530-03145

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 19 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Förstudie Spårväg syd. Samråd. Synpunkter till SL

Dnr 2010-330-03940

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på samrådsförslaget.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

SL borde uppmärksammas på att resandetalen enligt tidigare undersökningar kommer bli förhållandevis höga på denna spårväg och att den därför borde prioriteras högre än vad som nu sker. Exempelvis kommer Spårväg Syd redan vid färdigställandet uppnå resandetal på omkring 60000 resande per dag. Resandetal som exempelvis Spårväg City endast kan uppnå om 20-25 år, dessutom under förutsättning att Norra Djurgårdsstaden går att bygga i den omfattning som planerats.

Detta visar att SLs nuvarande ledning uppenbarligen har stora kompetensproblem när det gäller förmågan att kunnat prioritera mellan spårprojekten i Stockholm

§14 Ansökan om statlig medfinansiering. Genomförandebeslut

Dnr T2010-310-03859

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att söka statlig medfinansiering för 2011 enligt kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering. Departementspromemoria. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-000-02393

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Om trafik- och renhållningsnämnden hade tillfrågats, hade vi besvarat remissen Bortom fagert tal med följande:

Vänsterpartiet och miljöpartiet välkomnar att det i diskrimineringslagen införs ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi delar helt uppfattningen om behovet av perspektivskifte till ett mer universellt utformat Sverige och har sedan länge ställt oss bakom begreppet och visionen ”Design för alla”.

Otillgänglighet ska klassas som diskriminering. Vi behöver gå längre än i departementspromemorian ”Bortom fagert tal” - Om bristande tillgänglighet som diskriminering (DS 2010:20).

Alla människor, oavsett funktionsnedsättning, ska ha lika möjlighet till full delaktighet. All offentlig verksamhet ska vara tillgänglig för alla. Detta innebär att dyslektiker, synskadade och människor med ett intellektuellt funktionshinder ska kunna ta del av offentlig information.

De oklarheter som finns när det gäller vad som avses med skäliga åtgärder i förhållande till exempelvis bygglagstiftningen måste redas ut. Om normerna i Plan- och bygglagen (PBL) visar sig vara lägre i förhållande till den ambition som avses i den nya lagstiftningen, bör PBL skärpas. Lagstiftningen ska ställa krav på tillgänglighet, inklusive rätt att kräva ombyggnad och rätt för handikapporganisationer att överklaga plan- och byggärenden.

Frågan är också om sanktioner i form av diskrimineringsersättning är tillräckligt effektivt för att motverka överträdelser av lagstiftningen. Kommuner och landsting som inte uppfyller satta mål för tillgänglighet ska riskera kännbara sanktioner. Ytterligare sanktioner bör övervägas.

Avslutningsvis anser vi att om samhället ska kunna göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning måste högre krav ställas på kommunerna samtidigt som de får mer resurser.

§16 Förlängning av avtal med entreprenörerna för parkeringsövervakning i område Nord och i område Syd

Dnr T2010-350-04144

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att förlänga avtalen rörande parkeringsövervakning i område Nord och område Syd med ett år.

2 Trafik- och renhållningsnämndens uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut om förlängning av avtalen avseende den andra optionen till förlängning om ett år.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är anmärkningsvärt att förvaltningen anser att andelen rätt parkerade bilar på under 65% är tillfredsställande när kravet på den valda entreprenören var minst 80%. När kommunen svarade för denna uppgift låg andelen rätt parkerade bilar närmare 10 % högre mot idag.

Som vi tidigare anfört anser vi det oacceptabelt att stadens politiska ledning nu försöker ändra definitionen så att bilar som inte betalat avgift, men står på en parkeringsplats, ändå skall räknas som rätt parkerad! Ett sådant synsätt innebär att man nu ställer lägre krav på entreprenören fast denne får en mycket stor ersättning av staden för att sköta parkeringsövervakningen.

§17 Medborgardialog om Medborgarplatsens och Björns trädgårds framtida utveckling. Redovisning av genomfört uppdrag

Dnr T2010-400-04142

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen.

2 Redovisningen skickas för kännedom till stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt kulturnämnden.

Ärendets handling

Trafikkontorets och Södermalms stadsdelsförvaltnings gemensamma tjänsteutlåtande från den 9 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Svarthämtning av hushållsavfall. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mats Lindqvist (MP)

Dnr T2010-700-00463

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 november 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Mottagningsanläggning för trädgårdsavfall i Högdalen. Inriktningsärende

Dnr T2010-702-03914

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för mottagningsanläggning för trädgårdsavfall i Högdalen samt ta fram underlag för genomförandebeslut i enlighet med kontorets inriktningsärende.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun. Förslag till revidering

Dnr T2010-701-00675

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslaget till reviderade föreskrifter.

2 Förslaget till reviderade föreskrifter för Stockholms kommun överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 8 oktober 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.