Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
11:00
Plats
Villa Brevik, Lidingö

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Val av ledamöter till trafik- och renhållningsnämndens och Stockholm Parkerings AB gemensamma handikappråd (S+SPAB)

7 Verksamhetsplan 2011 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

8 Rekommendation att anta förslag till samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom Geodata och GIS. Anmälan av svar på remiss (Adm)

9 Albanoområdet. Svar på remiss om programsamråd (Tp) *

10 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015. Svar på remiss (Anl)

11 Förslag till ny reglering av Mälaren. Svar på samråd (Anl)

12 Förlängning av avtal med JCDecaux Sverige AB (T)

13 Snö - något att planera för. Motion (2010:18). Svar på remiss (Stm + Expl + Sbk)

14 Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26). Svar på remiss (Stm)

15 Motion (2010:37) om byggande av gästhamn vid Norrmälarstrand. Motion (2010:37). Svar på remiss (Stm)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (137 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 25 januari 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden anmäls enligt följande:

1. Trafiksäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation, från Malte Sigemalm (S).
Dnr T2011-320-00252

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Skiftesmiddag
Ordföranden Ulla Hamilton (M) påminner om den skiftesmiddag som hålls för nya och gamla nämnden den 24 januari.

Svar på fråga om hissar upp till Furusundsgatan

Lars Jolérus svarar på fråga, ställd av Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP), vid sammanträdet den 12 december 2010 om vad som kan göras för att förmå SL att laga hissarna upp till Furusundsgatan från Gärdets tunnelbanestation. Hissarna kommer att åtgärdas inom ramen för en upphandling som SL nu genomför.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 10 januari 2011 och den 17 januari 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(V)i ställer oss bakom SKTF:s yrkande, dnr T2011-200-00042, angående lönesättningen. Inte minst ur effektivitetssynpunkt är det viktigare att i budgeten ge utrymme för pris- och lönekompensation så att man kan behålla kompetent personal inom förvaltningarna än att prioritera sänkta skatter.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 11/2010 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 8 december 2010 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§6 Val av ledamöter till trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma handikappråd

Dnr T2010-005-00343

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden väljer följande ledamöter till sitt handikappråd:

Elisabeth Bergvall Handikapporganisationernas samarbetsorgan (HSO)

Anders Carlsson HSO

Gunnar Slätt HSO

Barbro Staf HSO

Ulrika Voghera HSO

Ken Gammelgård Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet -
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
(DHR)

Dagny Mörk Synskadades Riksförbund (SRF)

Ärendets handling

Trafikkontorets och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma tjänsteutlåtande från den 15 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Verksamhetsplan 2011 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2010-110-03869

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanen för 2011.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna mål för verksamheten.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen om
18,4 mnkr på driftbudgeten och 20,0 mnkr för investeringarna för renhållningsverksamheten.

4 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen om
143,5 mnkr på driftbudgeten och 18,3 mnkr för investeringarna för trafik- och gatuverksamheten.

5 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 14,7 mnkr för minskade intäkter, med anledning av ändrad taxa, samt finansiering med 11 mnkr från tidigare års avsättning.

6 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 29,1 mnkr för ökade utgifter på investeringsbudgeten med anledning av framflyttandet av byggandet av Sätra återvinningscentral.

7 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med -69,0 mnkr för minskade utgifter på investeringsbudgeten med anledning av att utförande av bullerplank Nynäsvägen utförs under två år.

8 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer tidpunkter för månadsuppföljning under 2011 till 17 mars, 14 april, 16 juni, 25 augusti, 20 oktober, 24 november och 15 december, samt för tertialrapporter till den 19 maj och 29 september.

9 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

1 Att i huvudsak godkänna verksamhetsplan 2011.

2 Därutöver anförs följande:

Stockholms infrastruktur behöver byggas ut En utveckling är en nödvändig för regionens utveckling. I takt med att staden växer måste också transportsystemet utvecklas. Stockholm behöver inte minst ny kollektivtrafik. Tunnelbanan bör byggas ut och spårvägslösningar bör prövas på sträckningar med hög belastning. Trafiknyttan ska utgöra planeringsgrund för kollektivtrafiken och objekt med hög kapacitet prioriteras. Förbifart Stockholm ska drivas vidare och utformas så att investeringen kan understödja kollektivtrafiken maximalt.

Idag är ambitionsnivån för låg beträffande kollektivtrafik i förbifart Stockholm. Investeringen i infrastrukturen är stor och då bör man noggrant pröva spårtrafiken som ett seriöst alternativ. Med spårtrafiklösning kan nuvarande tunnelbanelinje syd med väster kopplas samman.

Två områden som är viktiga att utveckla är metoder för trafikstyrning och trafiksäkerhetsarbete.

Arbetet med ”Säker huvudgata” ska återupptas och beredas utrymme. I ett sådant arbete är det oerhört viktigt att de boende ges möjlighet att vara delaktiga i processen när det gäller förändringar och åtgärder. De boendes medverkan bidrar till att öka tryggheten och minska olyckstillbud.

Utbyggnaden av cykelbanenätet ska intensifieras och investeringstakten bör ökas till 100 miljoner kronor per år.

Underhållet av cykelbanorna ska ges högre prioritet. En viktig säkerhetsaspekt för cyklingen i Stockholm är att förbättra sopning och snöröjning av cykelbanor. Med fler och säkrare cykelbanor ökar attraktiviteten att cykla i Stockholm, vilket bidrar till en bättre miljö och en hälsosammare befolkning.

När ny cykelinfrastruktur byggs på ett genomtänkt och strukturerat sätt förbättrar det även framkomligheten för övrig trafik i Stockholm. En stor ambitionsökning krävs avseende cykelbaneutbyggnaden. Enligt de planer som kommunfullmäktige antagit krävs en investeringsnivå om 100 miljoner kronor. Under den gångna mandatperioden har staden uppnått ca en fjärdedel av det. För att nå fortsatt framgång i Stockholms cykelplanering och för att underlätta för pendlingscyklister och arbetsresor måste arbetet även drivas över kommungränserna. Trafik- och renhållningsnämnden bör därför söka samarbete med Trafikverket, landstinget och berörda grannkommuner i denna fråga.

Nämnden ska också verka för en ren och vacker miljö i det offentliga rummet. Det måste ske, både genom stadens egna insatser, men också genom attitydpåverkan och samverkan med det omgivande samhället. Nämnden bör förstärka sitt arbete för ett rent och snyggt Stockholm. Trafik- och renhållningsnämnden bör söka samarbete med andra aktörer såsom tobaksbolagen och restauratörer för att minska nedskräpningen med fimpar, matförpackningar och muggar.

Trafik- och renhållningsnämnden ska i samverkan med SL arbeta för att skapa en tydlig strategi för utbyggnad av ny infrastruktur, men också för att bibehålla kvaliteten i befintlig kollektivtrafik när staden förtätas. En strategi som omfattar tunnelbana, spårvägar, stombusstrafik, och möjlig framtida Bus Rapid Transit-system (BRT) är angelägen.

Kollektivtrafik på vatten är en viktig del för att underlätta för människors vardag och bidrar till ett levande och miljövänligt Stockholm. Trafik- och renhållningsnämnden ska, utifrån sitt ansvarsområde, verka för att användandet av Stockholms vattenvägar ökar. I detta arbete är nya Slussen en naturlig knytpunkt för framtidens båtpendling.

För att skapa attraktiva boende- och stadsmiljöer ska åtgärder för att förbättra luftkvaliteten och minska det trafikbullret vidtas. Ett modernt bullerprogram ska tas fram som prövar ny teknik och ny utformning av bullerskydd som även kan tillföra staden estetiska värden.

Nämnden ska tillsammans med andra aktörer utveckla fungerande kostnadseffektiva lösningar och integrera avfallshanteringen i både nybyggnation och befintlig bebyggelse. Ett sådant system kan vara satsning på avfallskvarnar.

Återvinningscentralerna ska utvecklas och ett regionalt samarbete kring dessa ska utvecklas. Vidare ska nämnden arbeta för en långsiktigt uthållig avfallshantering och minskade avfallsmängder. Dagens ambitionsnivå för insamling av matavfall från hushåll bör ersättas med en mer ambitiös politik. Ett arbete skall påbörjas så att även matavfall från enskilda hushåll kan insamlas på det sätt som är mest ekonomiskt och miljömässigt försvarbart. En särskild ansträngning ska göras för att pröva möjligheten att använda sopsugsteknik i avfallshanteringen.

Det arbete som påbörjats med Stockholms miljöbilsprojekt är ett lovärt projekt för att ställa om bilparken.

Vi vill se en utökning av antalet laddstationer för elbilar, och vid nyproduktion av bl a stadens egna fastigheter bör det vara självklart att planera in dessa redan i projekterings läget.

Beträffande upphandlingar när det gäller anbud från mindre företag på renhållnings-verksamheten är det viktigt att dessa uppfyller gällande krav på arbetsmarknaden beträffade avtal etc. Speciellt viktigt är det om det är mindre företag som får upphandlingen men som i sin tur lägger ut jobbet på en underentreprenör.

3) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Nämnden avslår kontorets förslag till verksamhetsplan för 2011

2 Nämnden fastställer en verksamhetsplan utarbetad efter Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

3 Därutöver anförs följande:

Trafik- och gatuverksamhet

Stockholm ska präglas av effektiva och klimatsmarta kommunikationer med minsta möjliga miljöbelastning. Eftersom utrymmet är begränsat ska staden prioritera transportsätt som tar lite plats såsom kollektivtrafik, gång och cykling. Biltrafiken och dess negativa konsekvenser ska minska. Kraftfulla åtgärder ska vidtas för att nå målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2030.

Viktiga målsättningar är att:

· Minska biltrafiken, dess koldioxidutsläpp och effekter på luftkvalitet, buller och markanspråk

· Öka framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafik

· Öka trafiksäkerheten

· Öka tillgängligheten

Kollektivtrafik istället för motorvägar

Stockholm behöver mer kollektivtrafik – inte fler vägar som leder till mer biltrafik och ökade utsläpp av växthusgaser. Spårinvesteringar i den nationella planen och länsplanen för transportinfrastruktur ska finansieras och igångsättas. Omprioritering ska ske från väg- till kollektivtrafiksatsningar. Förbifart Stockholm ska stoppas och kollektivtrafiken prioriteras när det gäller finansiering av nya projekt. Trängselskatt ska införas på Essingeleden och på fler ställen där vägnätet behöver minskad trafik.

Gång- och cykelvänlig stad

Stockholm ska bli en bättre cykelstad. En stor satsning på utbyggda cykelbanor i ett sammanhängande nät ska göras. Allt fler väljer att cykla och det leder till ökad trängsel på cykelbanorna och krav på ett utökat och cykelvägnät. Det ska vara enkelt att cykelpendla, även över kommungränserna. Insatserna ska inriktas mot ökad framkomlighet för gång- och cykeltrafik, att bygga bort cykelträngseln och öka säkerheten. Cykelbanor med mycket trafik behöver breddas. Det avsätts 100 mnkr per år i investeringsbudgeten för utbyggnad av infrastruktur för cykel. En stor cykelparkering vid Stockholms central och cykelparkeringar vid alla T-banestationer ska byggas. Sopning och snöröjning av cykelbanor ska förbättras. Lånecyklar ska finnas på fler ställen än idag och staden ska som arbetsgivare stimulera ökad cykling.

Miljöpartiet anser att den bildominerade stadskärnan ska förnyas och förändras. En del gator ska bli gågator. Mellan Medborgarplatsen och Norrtull ska Nordens längsta gågata anläggas. Andra gator behåller trafiken, men i begränsad skala och hastighet. Flera trottoarer ska breddas, vilket ger möjlighet till uteserveringar och andra mötesplatser. Ett fotgängarråd som synar staden ur de gåendes perspektiv ska inrättas. Staden måste vara tillgänglig även för dem som har olika funktionsnedsättningar. Arbetet med ökad tillgänglighet ska intensifieras.

Arbetet med trafiksäkerhet och de årliga handlingsplanerna som följer av stadens trafiksäkerhetsprogram ska vara prioriterat. Säkerhetsarbetet ska tydligt påverka planeringen.

En satsning på säkra skolvägar på 100 mnkr ska genomföras under mandatperioden. Den fysiska miljön runt skolor ska förbättras med breddade trottoarer, gångstråk och cykelvägar. Fler övergångsställen och ytterligare hastighetsbegränsningar ska införas. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras vid alla lågstadieskolor och bilfria zoner ska införas närmast skolor, där det är möjligt.

Underhåll och plantering av träd och grön miljö

Trädunderhållet i staden är eftersatt och därför behövs plantering av nya träd och underhåll av befintliga. En satsning ska genomföras på underhåll av gatuträd och skötsel av grön miljö i gaturummet för att underhålla och utveckla grönskan i staden. Det avsätts 50 mnkr för trädplantering i investeringsbudgeten och 14 mnkr för underhåll av gatuträd i budgeten för drift och underhåll. All skötsel av stadens parker ska vara miljöanpassad och hållbar. Medborgarinitiativ till odling i stadens parker ska välkomnas. Vi vill gärna se mer nyttoväxter, t.ex. bärbuskar, i offentliga miljöer.

Åtgärder för bättre luftkvalitet

Staden lever fortfarande inte upp till de lagstadgade miljökvalitetsnormerna till skydd för hälsan när det gäller partiklar och kväveoxider. Vi välkomnar Transportstyrelsens förslag om möjlighet för kommuner att införa miljözoner även för lätta fordon och vi förutsätter att regeringen fattar ett sådant beslut. Hela staden ska vara dubbdäcksfri vintersäsongen 2011-2012. Vi vill även använda oss av miljözoner avseende kväveoxidutsläpp för lätta fordon, enligt Transportstyrelsens förslag. Trafik- och renhållningskontoret ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsmiljörådet utarbeta en trafikmiljöplan för hur Stockholm ska uppnå riksdagens miljökvalitetsmål om luftkvalitet.

Parkeringspolitik

Parkeringar tar upp mycket stora ytor i staden. Staden behöver effektivisera parkeringarna för att förbättra gatumiljön och framkomligheten för kollektivtrafik, nyttotrafik, fordon för funktionsnedsatta samt cyklister och gående.

Parkeringssystemet ska ses över och reformeras för att styra mot bilsnål samhällsplanering. En viktig princip är att parkeringsavgifterna uppmuntrar till att befintliga parkeringshus och garage används i första hand. I ett första steg ska en omfördelning av parkeringsavgifterna ske så att avgifterna i innerstaden fördelas över hela dygnet. Dessutom ska parkeringsavgifterna ses över i hela staden för att stimulera till ökat kollektivtrafikresande, minska efterfrågan på parkeringsmark och förbättra trafiksituationen. Boendeparkeringsavgifterna ska höjas med 200 kr per månad.

Miljöpartiet anser att parkeringsavgifterna ska vara marknadsanpassade och styra mot minskad biltrafik. En parkeringsstrategi ska utarbetas. Avgifterna för parkering ska höjas i innerstaden och införas i närförort och ytterstaden.

Renhållningsverksamhet

EU:s avfallshierarki ska styra arbetet. Första steget i avfallshierarkin är att minimera uppkomsten av avfall. För att öka återanvändning ska nya sätt att främja återbruk prövas. Utvecklingen ska gå mot mer källsortering och återvinning av material. Viktiga målsättningar är att:

· Bidra till att genererat avfall per stockholmare minskar

· Öka mängden avfall som nyttiggörs

· Öka insamlingen av organiskt avfall för ökad biogasproduktion

Avfallstaxan som styrmedel för mer källsortering

Avfallstaxan ska utformas så att den än tydligare styr mot minskade avfallsmängder och ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning. Det krävs en kraftig differentiering med lägre avgifter för dem som har små avfallsmängder och högre för dem som inte källsorterar. Det ger incitament för både hushåll och företag att sortera ut matavfall och förpackningar.

Utökad matavfallsinsamling för framställning av biogas

Arbetet med insamling och behandling av matavfall ska intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till 70% år 2014. Stockholms matavfall är en värdefull resurs som ska användas för att öka produktionen av biogas. Biogas tillhör idag de minst miljöpåverkande fordonsbränslena och det råder stor efterfrågan på fordonsgas i Stockholm. Idag samlas enbart en bråkdel av matavfallet in. Staden ligger långt efter det nationella målet om att 35% av matavfallet ska omhändertas år 2010.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Kontorets förslag till beslut avslås.

2 Därutöver anförs följande:

Trafik- och renhållningsverksamheten i staden skall i möjligaste mån ske i egen regi, och det är viktigt att personal trivs och känner trygghet på sin arbetsplats. Vi tror inte att detta uppfylls genom att lägga ut verksamheterna på entreprenad, och göra kvarvarande personal till beställare, utan genom att måna om att behålla den kompetens som finns.

Trafik- och gatuverksamhet

För att få ett långsiktigt hållbart Stockholm måste det satsas offensivt på miljömässigt moderna lösningar som är långsiktigt hållbara. Stockholm stad ska klara miljökvalitetsnormerna . Som led i detta måste kommunen främja övergång från bil till kollektiva färdmedel, cykel eller gångtrafik och aktivt arbeta med att öka andelen kollektiva arbetsresor och cykling till sammanlagt 90 % .

Trafiksäkerhet

För att trafiken ska vara tillgänglig för alla medborgare krävs säkra farleder med breddade trottoarer, trygga gångstråk och bra cykelvägar. Vi måste ta vårt ansvar för att motverka trafikolyckor och uppnå nollvisionen. Skolområden ska ses över i syfte att eliminera farliga trafiksituationer, skolvägar ska vara säkra och det kräver ett utökat barnperspektiv i planeringen av trafiken.

Vi ska successivt skapa en bilfri innerstad. I första led genom att införa bilfria söndagar i city, samt att hela innerstaden och alla bostadsområden blir 30-zoner, dessutom ska vi utöka 30-zonerna i hela kommunen.

Trafiksäkerhet skapas inte genom att öka antalet parkeringsplatser i innerstaden, utan genom bl.a. genom sänkta hastigheter. Vi ska dock arbeta för att utjämna parkeringsavgifterna för garageplatser, för att i största möjliga mån få ner bilarna under jord. Parkeringstalet vid nybyggnation bör inte vara fast, utan skall kunna regleras exempelvis i förhållande till kollektivtrafiknära läge.

En av Stockholms stora miljöutmaningar är luftkvaliteten. Dagligen överskrids miljökvalitetsnormerna, vilket är något som alla som vistas och besöker vår huvudstad påverkas av men som i synnerhet drabbar alla stockholmare. Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningar och buller i staden och ska därför i första hand lösas genom förebyggande arbete och långsiktiga åtgärdanden av problemen. Det handlar om att minska bilberoendet till förmån för kollektivtrafik, cykel och gång.

Cykelsatsningar

För att cykeln ska vara ett hälsosamt och smart alternativ för stockholmarna, krävs det reell politisk vilja som tar sig uttryck i faktisk planering och genom att det avsätts medel i budgeten för detta. En seriös cykelsatsning är en satsning på ekonomi, miljö och hälsa. Befintliga Cykelplaner för innerstaden och ytterstaden ska snarast genomföras och utvärderas årligen genom cykelbokslut.

Cykeln ska systematiskt integreras i planeringen av trafiksystemen. Cykelvägnätet i Stockholm ska bindas samman både i inner- och ytterstaden. I samtal med SL ska det tas fram en strategi för att möjliggöra trafikanter att ta med cyklar i kollektivtrafiken. Såväl på tunnelbana, pendeltåg och buss, som i tvärbana.

För att främja ökat cyklande krävs seriöst vinterunderhåll av cykelbanor, även i ytterstaden, detta ska genomföras med stöd i årliga underhållsplaner.

För att cyklister inte ska utsättas för faror av såväl rusande bilar som människor krävs att cykeltrafiken blir fysiskt skild från både gångtrafik och biltrafik. Det ska inte uppstå konflikter kring farleder, cyklister ska inte konkurrera med bilister och gångtrafikanter om utrymme. Bilar som parkerar på cykelbanor och busskörfält ska effektivt bötfällas.

Det måste finnas gott om säkra, skyddade cykelparkeringar. Vid varje kollektivtrafikknutpunkt och pendeltågsstation skall det finnas cykelparkering med tak och anordning för att låsa fast sin cykel.

Systemet med lånecyklar ska utökas med ytterligare cykelstationer i innerstad, närförort och förort. Lånecyklar ska bli en självklar del av stockholmarnas miljö.

Trafikmiljö

För att komma till rätta med bullerproblematiken behövs flera olika åtgärder. Dubbdäcksförbud, höjda och differentierade trängselavgifter, med avgift även på Essingeleden, överdäckade trafikleder, sänkta hastigheter och ekodukter är några. Överdäckade trafikleder ger stockholmarna fler utrymmen att vistas på och cyklister och fotgängare fler färdytor.

Vi anser att staden ska genomföra dubbdäcksförbud i områden med förhöjda partikelhalter och successivt utvidga förbudet till att gälla hela innerstaden.

Tillgänglighet

Kollektivtrafik och gatumiljö ska vara tillgänglig för funktionsnedsatta. Arbetet med tillgänglighetsprojektet måste intensifieras. Det handlar inte bara om att skapa en funktionsintegrerad stad där det som behövs i människors vardag finns i närområdet. Det handlar också att de platser som finns är tillgängliga och det kräver bättre snöröjning och barmarksunderhåll.

Renhållningsverksamhet

Andelen sopor per invånare måste minska, detta kräver ökade satsningar på avfallshantering.

Stadens arbete med att utveckla en egen biogasproduktion måste starkt utökas. Om detta görs i egen regi effektiviseras verksamheten och stadens energikostnader sänks. Staden ska starta ett nytt kommunalt bolag för behandling av matavfall. Bolaget ska producera biogas men även en restprodukt som kan användas som gödning i jordbruket.

Den andel matavfall som nyttiggörs till biogasproduktion och gödningsmedel ska öka, därför måste arbetet med att integrera avfallshanteringen vid nybyggnation och i det befintliga bostadsbeståndet intensifieras. Staden bidrar med kostnaden för installation av avfallskvarn hos dem som visar intresse och där det är tekniskt möjligt.

Exempel från andra kommuner visar att hushåll, restauranger och storkök kan separera matavfall på ett godtagbart sätt och därigenom kan stadens avfallshantering på ett långsiktigt hållbart sätt bidra till lägre energikostnader och en renare stad.

Renhållningstaxan stimulerar till minskade avfallsmängder, ökad källsortering och minskad miljöbelastning. Detta kan utvecklas vidare.

Starkare krav skall ställas på fastighetsägarna att tillhandahålla fastighetsnära insamling, och det skall definitivt vara ett krav vid nybyggnation. Vid utrymmesbrist skall miljöstuga kunna ställas upp på gatumark.

Tillsynspersonal ska se över och åtgärda brister i stadsmiljön, till exempel klotter och nedskräpning

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Enskede är en stadsdel med många positiva värden, men samtidigt har boende fått utstå en mycket bullrig utemiljö vid Nynäsvägen. Bullerskydd längs Nynäsvägen har varit en fråga som dragits i långbänk under ett antal mandatperioder. I årets budget för Stockholms stad avsätts medel för bullerskydd i trafik- och renhållningsnämndens investeringsbudget.

Vi inser att det kan ta tid med upphandling mm och att det finns risk för att det inte är praktiskt möjligt att under det kommande året helt upphandla och projektera bullerplanket, därför måste det säkerställas att det finns pengar även 2012, om det skulle behövas. Men Enskedeborna har väntat länge och vi vill därför understryka vikten av att trafikkontoret under detta år arbetar för ett skyndsamt genomförande av projektet.

§8 Rekommendation att anta förslag till samverkansavtal mellan kommuner i Stockholms län inom Geodata och GIS. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2010-050-04073

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Albanoområdet. Svar på remiss om programsamråd

Dnr T2010-512-04506

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på programsamrådet för Albanoområdet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Kontorets förslag bifalls delvis.

2 Därutöver anförs följande:

Vi är till stora delar positiva till förslaget till program för Albanoområdet under förutsättning att spårtrafik, gång och cykel integreras i området redan från början och hänsyn tas till naturvärden och spridningssamband.

Förslaget innebär bl a att Värtabanan överdäckas samt att gång- och cykeltrafiken förbättras och knyter samman denna del av staden, vilket är mycket välkommet. Det är positivt att Albanoområdet kommer att utvecklas till ett människovänligt område där människor vill vistas samt röra sig genom på ett säkert och tryggt sätt. Detta kommer också medföra att Albanoområdet kommer att utgöra en viktig koppling mellan de olika lärosätena i området.

Programförslaget innehåller mycket goda möjligheter till spårbunden kollektivtrafik. Detta bör det planeras för i samband med att campusområdet byggs. Såsom Miljöförvaltningen påpekar, kan spår som går genom området kompletteras med nya stationer och en öst-västlig spårbunden tvärförbindelse är fullt möjlig. Spårtrafiklösningarna ska inte skjutas på framtiden, utan tas med i planeringen från början. Vid inflyttning ska lånecykelsystem finnas i området och det ska planeras för ett kretsloppsanpassat avfallssystem.

Förslaget innehåller bl a att Roslagsvägen omgestaltas. Såsom Miljöförvaltningen påpekar i sitt remissvar, bör omgestaltningen av Roslagsvägen innehålla en minskning av kapaciteten då trafiken framöver i stor grad kommer att överföras till Norra länken. När Norra länken öppnas kommer rimligtvis trafiken på Roslagsvägen reduceras och det finns då ingen anledning att behålla den motorvägskaraktär som den utgörs av idag. En kapacitetsminskning skulle leda till lägre ljudnivåer, bättre luftkvalitet, bättre anpassning till Nationalstadsparkens kulturlandskap och ekologiska spridningsfunktioner, för rekreationsvärden samt ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.

Hur bebyggelsen kommer att påverka de naturvärden och spridningssamband som idag finns i norra området bör studeras närmare och planen bör anpassas så att spridningsvägarna inte påverkas negativt, t ex med korridorer mellan husen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015. Svar på remiss

Dnr T2010-005-04181

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

3 Ordföranden Ulla Hamilton m. fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Som svar på remissen överlämnas kontorets utlåtande till kommunstyrelsen, därutöver anförs följande:

Förslaget till program är väl bearbetat och med goda intentioner.

Men efter misslyckandet med ambitionen att göra Stockholm till världens mest tillgängliga huvudstad 2010, så behöver staden vidta konkretare åtgärder för att återskapa trovärdigheten för stadens förmåga att implementera och förverkliga sådana här program.

Programmet behöver kompletteras med delmål för tillgänglighetsarbetet.

Ett mycket viktigt delområde inom arbetet med en tillgängligare stad är, att bereda funktionshindrade, som vill och kan arbeta, möjligheter att på lika villkor som alla andra erhålla och utöva ett arbete.

En åtgärd skulle kunna vara att Stockholms stad, på alla sina egna arbetsplatser, t.ex. för var tjugonde anställd, räknat på antalet anställda som arbetar på samma geografiskt belägna arbetsställe (t.ex. förvaltningsbyggnader, skolor, äldreboenden m.fl.), ska skapa en arbetsplats för en funktionshindrad.

Respektive förvaltning eller bolag kan själv avgöra, efter behov och tillgång, vilken form av anpassad arbetsplats som man vill skapa. För respektive synskadade, rullstolsburna, osv.

På detta sätt visar Stockholms stad att man tar frågan på allvar. Stockholms stad kan dessutom utmana andra större arbetsgivare i Stockholm att åstadkomma samma möjligheter även för funktionshindrade till ett meningsfullt arbetsliv.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Förslag till ny reglering av Mälaren. Svar på samråd

Dnr T2010-510-03904

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på samrådet, avseende förslag till ny reglering av Mälaren, överlämna och åberopa trafikkontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det är angeläget att omdaningen av Slussen och den ökade avtappningskapaciteten kommer till stånd för att minska översvämningsriskerna och hotet mot Mälaren som dricksvattentäkt. Riskerna för översvämning runt Mälaren är stora och i framtiden kan både höga och låga vattennivåer bli mer vanligt förekommande i Mälaren. Vi förutsätter att majoriteten i Stockholms stadshus för diskussioner med regeringen om finansieringen av den föreslagna regleringen av Mälaren.

Ökade vattenströmmar kan göra det svårare för båttrafiken vid Slussen. Det måste byggas så att en väl fungerande kollektivtrafik på vatten inte omöjliggörs.

Detaljplanen och den övergripande utformningen av Slussen kommer vi att ta ställning till framöver. Så stor hänsyn som möjligt ska tas till kulturhistoriska och ekologiska värden.

§12 Förlängning av avtal med JCDecaux Sverige AB

Dnr T2010-540-04537

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

§13 Snö – något att planera för. Motion (2010:18). Svar på remiss

Dnr T2010-000-04015

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Kommunstyrelsens remiss av motion (2010:18) av Ylva Wahlström (MP) besvaras med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 13 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Motionen tillstyrks i huvudsak.

2 Trafikkontoret får i uppdrag att i samverkan med Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, fortsätta arbetet med att långsiktigt säkra platser för snöupplag på land i enlighet med tidigare redovisning.

3 Trafikkontoret får i uppdrag att utvärdera alternativa metoder för bortforsling av snö, exempelvis via pråm och tåg.

4 Därutöver anförs följande:

Trots att det inte finns något som tyder på att Naturvårdsverkets dispenser ska förlängas i all evighet så finns fortfarande inget alternativ till sjödumpning. Det är inte långsiktigt hållbart.

Prognoser för framtida klimat anger att klimatförändringarna skapar ett mer instabilt väder. Det är alltså möjligt att vi kommer få se fler vintrar med extremt mycket nederbörd i form av snö eller regn, men motsatsen kan också inträffa.

Behovet av kommunaltekniska ytor måste säkras i både befintlig och planerad bebyggelse. Som kontoret tidigare anfört bör dessa ytor kunna ha flexibla användningsområden. De ytor som avsätts för att kunna ha snöupplag på vintern, kan användas för lokalt omhändertagande av dagvatten på sommarhalvåret. Under förutsättning att ytan bereds på ett sådant sätt att underlaget inte kommer till skada, kan samma ytor också användas för spontanidrott, odling, eller andra fritidsändamål. De vintrar som inte blir snörika kan skridskobana anläggas.

Alternativen till långväga bortforsling med bil har inte utretts tillräckligt. Med hjälp av transportband går det att lasta såväl tåg som pråm. Det går att ta in mycket stora pråmar till Värtan och Stadsgården. Snön kan dumpas längre ut i havet, vid gång i farled eller transporteras till annat landupplag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden. Motion (2010:26). Svar på remiss

Dnr T2010-000-04016

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik– och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår följande:

1 Motionen tillstyrks med hänvisning till Trafikkontorets första stycke i tjänsteutlåtandet under rubriken ”Trafikkontorets synpunkter och förslag”.

3) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Motionen tillstyrks.

2 Därutöver anförs följande:

Bättre skyltning av områden från sjösidan är positivt för Stockholm som båt- och turiststad. Utformningen bör naturligtvis göras med hänsyn till omgivningen och tillgängligheten.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

§15 Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand. Motion (2010:37). Svar på remiss

Dnr T2010-330-04471

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik - och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 december 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Nämnden tillstyrker motionen enligt nedan:

Motionären föreslår att man undersöker möjligheterna att etablera en gästhamn för fritidsbåtar nära Stadshuset utmed Norrmälarstrand, vilket ur många synpunkter kan vara en etablering som fyller ett stort behov av ytterligare gästhamn.

Vi menar att frågan är viktig och ska tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla Stockholms kajer i syfte att tillskapa ytterligare gästhamn. Denna fråga bör vara en av många centrala frågor som ska föras mellan Stockholms Hamnar AB och trafikkontoret inom ramen för det gemensamma avtalet.

3) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Motionen tillstyrks i huvudsak.

2 Därutöver anförs följande:

Vi instämmer i förslaget att utreda möjligheten att etablera en gästhamn vid Norr Mälarstrand. Det skulle vara positivt för Stockholm med en sådan centralt belägen gästhamn med begränsad omfattning, om den anpassas väl till omgivningen och inte förämrar den allmänna tillgängligheten till kajerna.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig med hänvisning till sitt förslag.