Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Sammanträdestider 2012 för trafik- och renhållningsnämnden (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2011 (Adm)

8 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015. Svar på remiss (K + Expl + Sbk)

Dnr T2011-330-03837

*
Omedelbar justering

9 Stockholms stads deltagande i Mobility Week 2011. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

10 Cykelåtgärder längs Nynäsvägens lokalkörbanor. Genomförandebeslut (Tp)

11 Trafiksituationen på Skarpnäcksfältet. Svar på skrivelser från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (Tp)

12 Folkparksvägen, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Genomförandebeslut (Tp)

13 Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut (Tp)

14 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010. Lägesrapport (Tp)

15 Sänkta hastighetsgränser för att minska trafikolyckorna. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m.fl. (MP) (Tp)

16 Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra Länken. Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd (Tp + Expl)

17 Utformning av miljözon för dubbdäck. Svar på uppdrag i skrivelse från Ulla Hamilton (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) den 25 augusti 2011.

Samt svar på skrivelse om utökat dubbdäcksförbud från Emilia Hagberg m fl (MP) (Tp)
Dnr T2011-300-03647 och T2011-300-03615

18 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden (Anl)

Dnr T2011-610-04462

*
Omedelbar justering

19 Brandsäkerhet i samband med renoveringen av Söderledstunneln. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Anl)

20 Anpassa nya Slussen efter minskade trafikmängder. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (Anl + Expl)

21 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter (T)

Dnr T2011-340-04677

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Evenemangsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss (T)

Dnr T2011-000-03848

*
Omedelbar justering

23 Grön asfalt i Stockholm Stad. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m.fl. (MP) (Stm)

24 Utveckla en Stockholmsmodell för trädvärdering (Stm)

25 Upphandling av blomsterprogram för stadsdelarna i Söderort. Genomförandebeslut (Stm)

26 Kvarvarande snömassor. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Stm)

27 Stuprör och svallis - fastighetsägarnas ansvar, stadens huvudbry. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist (KD) (Stm)

28 Upphandling avseende termisk behandling av hushållsavfall med energiutvinning (A)

29 Förslaget Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017. Anmälan av svar på remiss (A)

30 Återvinningscentral i innerstaden. Lägesrapport (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndag den 5 december 2011.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Angående den uppmärksamhet som Tv-eken väckt, från Emilia Hagberg m.fl. (MP)
Dnr: T2011-520-05416

2. Expertpanel beträffande Tv-eken, från Malte Sigemalm (S)
Dnr: T2011-520-05417

3. Cykelbanorna längs Hägerstensvägen, från Annika Ödebrink m.fl. (S)
Dnr: T2011-313-05413

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Påminnelse om webbaserade avfallsutbildning

Marita Söderqvist påminner om att de som vill göra avfallsutbildningen måste påbörja den före den 1 december. Därefter har man 3 månader på sig att genomföra den. Annars måste vi köpa nya licenser. Informationen är även mejlad till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Svar på nämndens frågor om Tv-eken

Förvaltningschefen Per Anders Hedqvist och Ted Ell svarar på nämndens frågor rörande Tv-eken.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaren.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 14 november 2011 och den 24 november 2011 anmäls.

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2011-010-00209

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 2 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 9/2011 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde den 10 oktober 2011 anmäls.

§6 Sammanträdestider 2012 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2011-010-04711

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Emilia Hagberg (MP):

1 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer datum för sammanträdestider 2012 enligt följande;

2 februari

15 mars

19 april

24 maj

14 juni

23 augusti

27 september

18 oktober

22 november

10 december

2 Trafik- och renhållningsnämnden fastställer datum för möte med trafik- och renhållningsnämndens och Stockholm Parkering ABs gemensamma råd för funktionshinderfrågor till den 18 oktober 2012 i anslutning till nämndens ordinarie sammanträde.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 8 november 2011. I kontorets tjänsteutlåtande föreslås att nämndens sammanträde i december 2012 hålls den 13 december.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton (M) och vice ordföranden Emilia Hagberg (MP)

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 10/2011

Dnr T2011-112-00479

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015. Svar på remiss

Dnr T2011-330-03837

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar remissen av förslaget till kommunikationsprogram med kontorens gemensamma tjänste­utlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den 2 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att som svar på remissen anföra:

Kommunikationsprogrammet innehåller en del krav på likriktning av innehållet i kommunikationen som vi finner oacceptabla.

Det är en oroväckande utveckling i staden att ledningen i allt högre grad detaljstyr verksamheterna i de olika förvaltningarna och bolagen.

Detta kompletteras nu med centrala direktiv för inte bara hur alla ska kommunicera utan vad som ska förmedlas.

Exempelvis anges som mål för kommunikationen att “attityden till visionen om ett Stockholm i världsklass och den växande staden är positiv”. Som ett nytt nyckeltal anges ”andel medarbetare som har en positiv attityd till visionen”

Dessutom åläggs att budskapet ”Stockholm- the Capital of Scandinavia” ska finnas med i all stadens övergripande kommunikation.

Det är skrämmande med riktlinjer som ska bestämma hur verksamheter ska tillämpa programmet och hur de ska agera för att nå de långsiktiga målen.

Vi avstyrker att staden antar detta kommunikationsprogram, då vi anser att det kan medföra allvarliga ingrepp i yttrandefriheten.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mark Klamberg (FP) enligt följande:

Det är positivt att kommunikationsprogrammet trycker på vikten av en tydlig och samordnad kommunikation. Att de hårda nämnderna samverkar och samarbetar inom kommunikationsområdet är av stor vikt. Förslaget är därför särskilt välkommet för de tekniska nämnderna. Men det är däremot problematiskt att kommunikationsprogrammet inte innehåller undantag för andra verksamheter inom staden som idag har ett starkt eget varumärke. Det är bra att stadens bolag ska ha fortsatt möjlighet till att profilera sig genom egna varumärken, men detta måste även gälla för andra verksamheter som ligger utanför koncernen och har ett behov av detta.

Bland dessa kan bl a nämnas Kulturhuset, Liljevalchs konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, som sedan lång tid har inarbetade varumärken. Att gömma dessa varumärken i stadens koncept innebär stora risker för verksamheterna och det är uppseendeväckande att ingen konsekvensanalys av detta har gjorts av stadsledningskontoret.

Att St: Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart torde det vara att fortsätta använda inarbetade varumärken vid sidan om, som fallet är idag. Slutsatsen är att Stockholms stad bör använda sig av den strategi som brukar kallas dotter-modermärke.

De inarbetade och unika varumärkena har ett värde i kommunikationen med besökare, samarbetspartners och sponsorer. Om staden ska nå evenemang i världsklass krävs det att varje evenemang särskiljs och att de attraherar turister och andra i konkurrens med andra stora städer. Då går det inte att kommunicera genom ett enda varumärke. Det föreligger också en stor risk att arbetet med att finna externa finansiärer genom olika typer av sponsring försvåras om kommunikationsprogrammet i sin nuvarande form antas. Eftersom institutionerna har helt olika inriktningar kan de inte likställas. Ett företag som vill associera sig med t.ex. Liljevalchs har en strategi som innebär något annat än att t.ex. associera sig med Kulturhuset.

Att avskaffa möjligheterna till särprofilering skulle innebära ett hårt slag mot de verksamheter som idag har upparbetat ett starkt eget varumärke. Det gynnar ingen.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

En gemensam samlande kommunikationsplan för staden är bra och planen är tydlig samt välarbetad. Stadens övergripande mål om ett ”Stockholm i världsklass” behöver dock inte genomsyra allt staden företar sig samt ständigt lyftas fram. Stockholmare har olika syn på sin stad och en viss lyhördhet samt respekt för detta kan ibland behövas. Vidare kan staden gott tona ned begrepp som ”The Capital of Scandinavia”. Överlag bör stadens kommunikation, namn samt slagord i första hand vara på svenska.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

En stad ett varumärke och en avsändare, ska stärka bilden av Stockholm och förtroendet för stadens varumärke, men i kommunikationsplanen föreslås tre varumärken och lika många avsändare. Visserligen är ett av dem, ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” aviserat till en målgrupp utanför Stockholm, men det står likväl att det är ett budskap som ska finna med i all övergripande kommunikation. Det finns en risk att det blir otydligt för medborgarna och att det blir svårt att förstå skillnaden eller likheterna om man så vill, på de tre olika budskapen/loggorna: Ett Stockholm i världsklass, The Capital of Scandinavia och slutligen den inarbetade S:t Erik som de flesta stockholmare känner igen.

§9 Stockholms stads deltagande i Mobility Week 2011. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2011-300-02749

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets avrapportering som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att avslå kontorets förslag till beslut

att ge kontoret i uppdrag att fullt ut genomföra Mobility Week 2012, i enlighet med Criteria 3

att därutöver anföra följande

De aktiviteter som staden genomfört i samband med Mobility Week 2011 är inte tillfredsställande. Det är i huvudsak aktiviteter som ändå skulle genomförts, och det är tveksamt om det ens lever upp till Mobility Weeks Criteria 1.

Det duger inte om vi menar allvar med att Stockholm ska bli cykel- och promenadstaden, där vi jobbar för en miljö- och resurseffektiv tillgänglighet och mobilitet. För 2012 måste kontoret nu planera för ett fullödigt deltagande i enlighet med Criteria 3, och också anordna ett "In town without my car"-event.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Cykelåtgärder längs Nynäsvägens lokalkörbanor. Genomförandebeslut

Dnr T2007-321-01202

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar beslut om genomförande av cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Nynäsvägen omfattande en investering om 42 mnkr i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak bifalla kontorets förslag

Att därutöver anföra:

Det är mycket välkommet med en cykelförbindelse längst med Nynäsvägen. Det utgör idag en felande länk. Däremot är det en felsatsning att inte göra en modern, bred och effektiv cykelförbindelse när ombyggnationen ändå görs. Cykelbanorna är mycket smala vilket gör omkörning väldigt svårt. Det är tydligt i underlaget att cykelstråkets fokus är på pendlingscyklister, dvs de som cyklar snabbt till jobbet. Det är en mycket viktig grupp som behöver bra cykelbanor för att fler skall välja det sättet att resa. Men det finns en stor grupp människor som cyklar på annat sätt, eller som bör ges möjlighet att cykla säkert i större utsträckning. Det är t ex barn i området, äldre, föräldrar med cykelkärra, människor som cyklar med matkassar osv. Att ha så smala cykelbanor hindrar både pendlingscyklisterna och andra typer cyklister. Det finns inte beskrivet i ärendet varför inte bilkörfälten kan göras smalare eller ytterligare parkeringsplatser kan tas bort. Det ger en tydlig signal om hur prioriteringen mellan trafikanter ser ut.

En modern cykelbana innebär att den är nivåskild från både biltrafiken och de gående, och borde vara en självklarhet. Det ger både ökad trafiksäkerhet och minskade konfliktpunkter mellan olika trafikanter.

Det är dessutom i underlaget väldigt otydligt både hur bredden på cykelbanan skall vara på olika sträckor samt hur det skall lösas i olika korsningar. Den typskiss som finns är inte särskilt tydlig och borde kompletteras med t ex en bild uppifrån på hela sträckan.

Det är inte heller tydligt beskrivet hur lösningen för cyklister vid Glasmålarvägen skall vara och varför det inte kan inrymmas en cykelbana där. Skall det fortsätta vara en felande länk för cyklister i en stad som siktar på att bli i en cykelstad i världsklass?

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

- Att avslå förslaget om dubbelriktade cykelbanor längsmed Nynäsvägens lokalkörbanor.

Vi socialdemokrater är positiva till åtgärder för att förbättra cykellänkar i Söderort. Vi vill särskilt lyfta säkerhetsfaktorerna då antalet cykeltrafikanter ökar, hastigheterna blir allt högre och därmed har – tyvärr – cykelolyckorna ökat markant. De negativa konsekvenserna måste brytas.

I det föreliggande förslaget föreslås dubbelriktade cykelbanor längs Nynäsvägen av tidsbesparande skäl för cyklisterna. Då standarden på de föreslagna dubbelriktade cykelbanorna inte är optimal utan utformade med minimimått ser vi farhågor med att genomföra dubbelriktning. Det är helt enkelt för trångt!

Vi föreslår i stället att trafikkontoret vidtar åtgärder som tillexempel tydliggörande av skyltning så att norrgående cykeltrafik leds över tunnelbanebron över Nynäsvägen (via Skogskyrkogårdens T-banestation) och ut på Nynäsvägens östliga lokalkörbana.

Vi tycker att säkerheten måste prioriteras före några minuters vinning av eventuell tidsvinst. Att redan nu bygga in snäv, dubbelriktad cykeltrafik med vetskap om en stark utökad trafik i ett expanderande område vore olyckligt. Vi vill ha bra utformade cykelbanor som klarar framtidens behov.

Utöver de dubbelriktade cykelbanorna ser vi farhågor med att 300 parkeringsplatser går förlorade. Antalet parkerade bilar har den senaste tiden ökat markant i Enskede villaområde med omnejd. Ett område som redan idag består av många barnfamiljer, flera skolor och tyvärr alltför trånga gator/vägar. Antalet parkeringsplatser är redan idag långt ifrån tillfredsställande i området.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Det är glädjande och viktigt att cykelinfrastrukturen utvecklas och förstärks i samband med ärendets cykelåtgärder längs Nynäsvägens lokalkörbanor. Det är samtidigt viktigt att notera att dessa åtgärder tillsammans med årets övriga beslutade cykelåtgärder uppgår till en ansenlig summa, nära nog 90 miljoner kronor. Detta illustrerar det vi hela tiden har sagt – att satsningar på cykelinfrastruktur sker oavsett om det finns öronmärkta pengar i investeringsbudgeten eller ej.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§11 Trafiksituationen på Skarpnäcksfältet. Svar på skrivelser från Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr T2010-320-03187, T2010-320-01569,T2010-320-03657

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna och överlämna kontorets tjänsteutlåtande till Skarpnäcks stadsdelsnämnd som svar på skrivelserna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets svar

samt att därutöver anföra

Ett problem som måste beaktas är att gatubredden borde ändras. Oavsett nu gällande detaljplan som anger gatubredd. För när snön kommer och vallarna växer, står de parkerade bilarna inte i p-fickorna längs gatan utan mitt ute i körbanan. Busstrafiken har flera gånger måst ställas in här av detta skäl. Och då är det svårt att garantera framkomligheten.

Busshållplats Horisontvägen innebär linjebyten för många passagerare, säkerheten måste garanteras för passagerare som passerar över gatan (Flygledargatan). Gatan bör byggas om i detta avsnitt till parallell bussgata samt gata för övrig trafik och med säkrare övergångsställen. Positivt att kontoret ser över en särskild i Alléns avsnitt vid T-baneentrén och förhoppningsvis även biten fram till Pilotgatan som är mycket trång.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Alliansen i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i en skrivelse uppmärksammat den problematiska trafiksituationen på Skarpnäcksfältet. I sitt svar på skrivelsen föreslår trafikkontoret ett antal åtgärder som relativt snabbt skulle kunna genomföras för att åstadkomma en bättre trafikmiljö för såväl fotgängare som cyklister och bilister. Trafikkontoret konstaterar att nyttjandegraden i de parkeringsgarage som finns på Skarpnäcksfältet är låg. Kontoret föreslår att parkeringsövervakning bör intensifieras.

I det här sammanhanget kan det konstateras att stadens parkeringsarbete är en viktig del av framkomligheten. Just nu pågår ett arbete med en framkomlighetsstrategi för Stockholms stad. Som en del av denna strategi pågår ett arbete med en parkeringsstrategi för att främja parkeringens och angöringens roll som stöd för framkomligheten snarare än hinder. Det arbetet bör innefatta analyser av åtgärder för att öka nyttjandegraden av befintliga parkeringsgarage. Exempel på sådana åtgärder kan vara justerade parkeringsavgifter, förbättrad skyltning, trygghetsskapande åtgärder och informationsinsatser till boende och trafikanter.

Trafiksituationen i Skarpnäck illustrerar en problematik som finns på flera platser i staden och därför är det positivt att trafikkontoret arbetar med frågan.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Ärenden innehåller en bra översyn och bra förslag. En sådan här översyn kan med fördel genomföras för fler områden i staden.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är bra att kontoret utreder den problematiska trafiksituationen på Skarpnäcksfältet, och vi ser fram emot ett detaljerat förslag under 2012.

Det är dock viktigt att redan under kommande vintersäsong se till så att snöröjningen fungerar tillfredsställande, då det tidigare varit stora framkomlighetsproblem, främst för handikappade i området.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§12 Folkparksvägen, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder. Genomförandebeslut

Dnr T2011-320-01063

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder längs Folkparksvägen ska genomföras enligt redovisat förslag omfattande en investering om 34,1 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Ett nödvändigt och efterlängtat cykelstråk kommer nu äntligen till stånd efter att ha lagts på is och försenats av den moderatledda majoriteten under nästan fem år. Folkparksvägen går genom Solberga och fungerar idag dåligt för cyklister på större delen av sträckan.

Det är viktigt att cykelbanorna görs tillräckligt breda så att också omkörning är möjlig. En modern cykelbana innebär att den är nivåskild från både biltrafiken och de gående, och detta borde vara en självklarhet. Det ger både ökad trafiksäkerhet och minskade konfliktpunkter mellan olika trafikanter. Det bör också planeras in cykelparkeringar längs med sträckan.

För att bevara naturmarken som finns längs med större delar av Folkparksvägen bör utrymmet som tas i anspråk för de utökade cykelbanorna tas ifrån vägbanan. Den är på de flesta ställen tillräckligt bred, vilket inte minst tydliggörs genom att den används som uppställningsplats för bilar. Planeringen bör utgå utifrån ordningen gång, cykel, kollektivtrafik och därefter bil för att skapa en hållbar stad. I samband med att cykelbanorna byggs bör man också se över om det finns andra förändringar som kan göras för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö. En barnkonsekvensanalys är en viktig del i ett sådant arbete. Större delen av Folkparksvägen har idag en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Det bör i samband med ombyggnationen utökas till att gälla hela sträckan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Det är glädjande och viktigt att cykelinfrastrukturen utvecklas och förstärks i samband med ärendets cykel och trafiksäkerhetsåtgärder längs Folkparksvägen. Det är samtidigt viktigt att notera att dessa åtgärder tillsammans med årets övriga beslutade cykelåtgärder uppgår till en ansenlig summa, nära nog 90 miljoner kronor. Detta illustrerar det vi hela tiden har sagt – att satsningar på cykelinfrastruktur sker oavsett om det finns öronmärkta pengar i investeringsbudgeten eller ej.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§13 Frescati, ny planskildhet med Roslagsbanan. Utredningsbeslut

Dnr T2011-410-04004

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge trafikkontoret i uppdrag att i samarbete med SL utreda förutsättningarna för en planskild korsning.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner en utredningsbudget á 500 000 kr.

3 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner avsiktsförklaringen mellan staden och SL.

4 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.

5 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att beställa en planläggning av området av stadsbyggnadskontoret.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

att ta uppdra åt kontoret att ta fram förslag som innebär mindre ingrepp i den känsliga miljön


Tyvärr är inget av de redovisade förslagen bra. De innebär alltför stora ingrepp i den känsliga miljö som Nationalstadsparken utgör. Vi vill se en nättare trafiklösning och skulle välkomna ett alternativ som endast dimensioneras för persontrafik, men även möjliggör transporter med buss. En lösning bör ses över där lastbilar som ska till Plantagen eller Bergianska skulle kunna lossa sina varor, för att sedan transportera dem vidare med mindre fordon, eventuellt i en tunnel under vägen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010. Lägesrapport

Dnr T2011-300-04633

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten om trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§15 Sänkta hastighetsgränser för att minska trafikolyckorna. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m.fl. (MP)

Dnr T2011-320-03618

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att besvara skrivelsen med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Tjänsteutlåtandet saknar en genomgång av effekter av sänkta hastighetsgränser. Vi vill i detta sammanhang framhålla att Europaparlamentet nyligen godkände en resolution som innehöll förslag till en hastighetsgräns på 30 km/timme i bostadsområden i hela EU.

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

De rapporter som idag presenteras beträffande trafiksäkerheten i Stockholm visar på att antalet olyckor ökar. Framförallt är det oskyddade trafikanter som råkar illa ut. I samband med att trafiksäkerhetsprogrammet tas fram är det önskvärt med en redovisning till nämnden hur trafiksäkerheten har utvecklats i de sk 30 zonerna i innerstaden.

§16 Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra Länken. Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr T2011-313-03777

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att tillsammans med exploateringskontoret behandla frågan om en planskild förbindelse över Norra Länken i samband med detaljplanearbeten i kommande exploateringar.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den

26 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå förvaltningens förslag

att redan i dagsläget besluta att och ta ett ställningstagande för gång och cykelbana längs tunnelbanebron över Norra länken som en del av i ett kommande detaljplanearbete.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§17 Utformning av miljözon för dubbdäck. Svar på uppdrag i skrivelse från Ulla Hamilton (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) den 25 augusti 2011. Samt svar på skrivelse om utökat dubbdäcksförbud från Emilia Hagberg m fl (MP)

Dnr T2011-300-03647 och T2011-300-03615

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta följa upp utvecklingen av PM10-halterna och resultatet av dubbdäcksförbudet.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att inför vintersäsongen 2012/2013 återkomma med förslag till dubbdäcksförbud på ytterligare någon eller några innerstadsgator.

3 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utreda införandet av områdesförbud.

4 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta kommunicera däckvalets betydelse.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att uppdra åt kontoret att ta fram en strategi för att införa dubbdäcksförbud vintersäsongen 2012-2013 inom hela den zon som omfattas av trängselskatt

Att uppdra åt kontoret att utreda och föreslå andra åtgärder, t.ex. trafikbegränsningar, i syfte att klara miljökvalitetsnormerna

Att uppdra åt kontoret att i informationsinsatser riktade till däckverkstäder och konsumenter tydligt kommunicera att ett omfattande dubbdäcksförbud kommer att införas i Stockholms stad

Att därutöver anföra följande

Den föreslagna tidsplanen med förbud i mindre område tidigast 2014/2015 och förbud i större område ”senare” är inte alls tillräcklig. Sedan i somras är det möjligt att införa förbud mot dubbdäcksanvändning i ett geografiskt område och Stockholms stad måste använda den möjligheten. Partiklar (PM10) ger upphov till hälsoproblem och dödsfall. Barn, äldre och människor med hjärt- och kärlproblem drabbas hårdast. Länsstyrelsen har riktat skarp kritik mot att staden gör för lite för att förbättra den dåliga luften.

3) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att avslå kontorets förslag till beslut

2. Att snarast införa dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad

3. Att därutöver anföra:

Dubbdäcksanvändningen är den enskilt största källan till PM10 partiklar i stockholmsluften, och halterna är fortfarande för höga, trots förbudet på Hornsgatan.

Därför krävs snarast kraftiga åtgärder för att minska dubbdäcksanvändningen i hela staden.

Självklart ger det ett tydligare budskap till medborgarna att sluta använda dubbdäck över huvud taget, om förbudet gäller hela Stockholms innerstad, i stället för att införa dubbdäcksförbud lite kors och tvärs

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden

Dnr T2011-610-04462

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt trafikkontoret att genomföra upphandling av elarbeten för offentlig belysning inom innerstaden.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 11 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Vi välkomnar att Trafikkontoret i upphandlingen av elarbeten för offentlig belysning kommer att ställa krav på att endast miljöanpassade arbetsmaskiner och fordon får användas. Det kommer att minska luftföroreningar och buller. Vi vill dock påminna kontoret om en annan miljöaspekt, nämligen kemikalieinnehåll i upphandlat materiel, såsom exempelvis kablar, lampor och armaturer. I Stockholms miljöprogram står specificerat vilka kemikaliegrupper stadens verksamheter absolut bör undvika. Ett mycket viktigt verktyg för att undvika dessa farliga kemikalier är att specificera vilka ämnen/kemikalier som ej är tillåtna i de varor och det material som omfattas av upphandlingen.

Trafikkontoret bör främst fokusera på ämnen som är klassificerade som cancerframkallande, allergiframkallande, giftiga, reproduktionsskadande och miljöfarliga. Exempel på kemikalier som har någon eller några av dessa egenskaper och som skulle kunna förekomma i exempelvis kablar är: ftalater (mjukgörare i plast), bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen.

§19 Brandsäkerhet i samband med renoveringen av Söderledstunneln. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S)

Dnr T2011-320-03621

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar trafikkontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011. Tjänsteutlåtandet kompletteras med skrivelsen från Malte Sigemalm (S).

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Anpassa nya Slussen efter minskade trafikmängder. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Dnr T2011-400-03148

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande från den

28 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden beslutar att som svar på remissen anföra följande:

Vår utgångspunkt är att biltrafiken i innerstaden måste minskas generellt till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Därför anser vi att det är nödvändigt att trafiklösningarna revideras och anpassas till en minskad trafikvolym och för att klara miljökvalitetsnormer för luft. Naturligtvis borde utredningsuppdraget om Slussen ha omfattat en undersökning om biltrafikens start- och målpunkter samt analyser av hur stora delar av trafiken kan överföras till andra resslag.

Förslaget till nya Slussen har dimensionerats utifrån dagens biltrafik på 30000 bilar per dygn med i genomsnitt 1,3 resande per bil. Det är anmärkningsvärt att det helt saknas uppgifter om start- och målpunkter för biltrafiken över Slussen, sådana data brukar ligga till grund för trafikprognoser. Trafiken i innerstaden och runt Slussen i synnerhet utgörs av lokal trafik över korta distanser och det är orimligt att utgå från att en del av denna trafik inte kan föras över till gång-, cykel- eller kollektivtrafik. Den otillräckliga utredningstiden har gjort att frågor om luftkvalitet, kulturmiljö och buller överhuvudtaget inte kunnat hanteras.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis godkänna kontorets förslag till yttrande

2 Utöver detta anföra:

Det framgår av det gemensamma yttrandet från Trafik samt Exploateringskontoret att den planerade konstruktionen av Slussen inte medför några möjligheter att minska brons omfång utan att skapa trafikkaos.

Det förslag på nya Slussen som nu diskuteras är ett förslag som konstruerats med bilen som enda utgångspunkt och utifrån tanken om en åttafilig bilväg in i kulturarvet i Gamla stan. Därför är det inte möjligt att göra om bron utan att ta ett rejält omtag i frågan om Slussen.

För oss socialdemokrater är svaret givet. Staden ska inte år 2011 planera för en åttafilig bilväg in i Gamla stan. Det är omodernt och det är oansvarigt.

Därför säger vi nej till det nuvarande förslaget på nya Slussen.

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att som svar på remissen anföra följande:

Förslaget till nya Slussen har dimensionerats utifrån dagens biltrafik på 30000 bilar per dygn. Vår utgångspunkt är att biltrafiken i innerstaden måste minskas generellt till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det är oansvarigt att försöka stressa igenom ett förslag för att det dragit ut på tiden. Stockholmarna kommer att få leva med konsekvenserna av detta långt efter att den nuvarande majoriteten försvunnit. Därför anser vi att det är nödvändigt att trafiklösningarna utreds ordentligt och anpassas till en minskad trafikvolym och för att klara miljökvalitetsnormer för luft.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§21 Höjning av parkeringsavgifter och förslag till felparkeringsavgifter

Dnr T2011-340-04677

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjningen av boendeparkeringsavgifter med 100 kr/månad till 800 kr/månad för periodbetalning samt med 10 kr/dygn till 60 kr/dygn i enlighet med finansborgarrådets förslag till budget 2012 för Stockholms stad.

2. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjningen av parkeringsavgifter i innerstaden enligt följande:

”Grön biljett”

Alla dagar 00 – 24: 41 kr/timme

Citytaxa – ”Röd biljett”

Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17 samt dag före sön- och helgdag kl 9-16: 26 kr/timme, övrig tid: 15 kr/timme

Malmtaxa

Malmarna – ”Blå biljett”

Norrmalm med undantag av city, Södermalm, Östermalm, Gamla stan, Kungsholmen, Hammarby sjöstad, Lilla Essingen samt Hjorthagen.

Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17: 15 kr/timme

3. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa höjningen av parkeringsavgifter i ytterstaden enligt följande:

Farsta, Rangstaplan

Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17 samt dag före sön- och helgdag kl 9-16: 10 kr/timme (första två timmarna fri parkering)

Västberga Industriområde

Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17: 10 kr/timme

Bromma, Alviksplan

Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-20, dag före sön- och helgdag samt sön- och helgdag

kl 9-18: 15 kr/timme

Kista, området Kista Science Tower

Vardagar utom dag före sön- och helgdag kl 9-17: 15 kr/timme.

Älvsjö, området Stockholmsmässan

Alla dagar 8-02: 26 kr/timme.

4. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa felparkeringsavgifter i enlighet med dels finansborgarrådets förslag till budget 2012, dels trafik- och renhållningsnämndens förslag enligt följande:

Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon

1000 kr

Kraftigt störande uppställning av fordon; parkeringsförbud/-hindrande av servicedag och natt m.fl. förseelser

650 kr

Mindre trafikstörande uppställning av fordon; avgiftsbelagd p-plats

550 kr

5. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att de föreslagna avgifterna börjar gälla från den 1 januari 2012.

6. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden beslutar att parkeringstaxan i innerstaden höjs med 50 procent.

Nämnden beslutar att boendeparkeringsavgiften höjs till 1200 kr per månad och till 80 kr per dygn

Nämnden beslutar att en låg parkeringsavgift införs i stora delar av ytterstaden

Nämnden beslutar att felparkeringsavgifterna höjs till 750 kr för kraftigt störande uppställning m.m. och till 650 kr för trafikstörande uppställning

Nämnden beslutar att staden ska uppvakta regeringen om en höjning av de i förordningen om felparkeringsavgift fastställda beloppen

Därutöver anförs följande:

Parkeringsavgifterna ska uppmuntra till att befintliga parkeringshus och garage används i första hand. En styrande parkeringsstrategi ska utarbetas gemensam för bil och cykel med målet att öka andelen resande med cykel och kollektivtrafik.

Syftet med parkeringspolitiken är att stadens gator ska kunna användas mer effektivt och att ytor ska frigöras för att istället användas av gående och cyklister, för grön miljö och uteserveringar. Det är en del i att skapa attraktiva stadsmiljöer och främja hållbar stadsutveckling. Genom färre parkeringsplatser på gatan kan kollektivtrafik, gående och cyklister att komma fram snabbt och säkert. Det underlättar även för varutransporter, städning av gator och snöröjning.

När parkeringsavgifterna höjs är det nödvändigt att också höja avgifterna för felparkering. Därför ska staden uppvakta regeringen om en höjning av beloppen i förordningen om felparkeringsavgift. Dessa har inte höjts sedan 2004. Avgiften för att tjuvåkning på SL är 1200 kr och det är inte rimligt att felparkeringsavgiften för trafikfarligt hindrande parkering är lägre.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden avslår kontorets förslag, samt anför därutöver:

Socialdemokraterna hänvisar till vårt förslag till budget som behandlats i kommunfullmäktige den 17 november 2011

4) Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2. Att därutöver anföra:

Det är bra att boendeparkeringsavgiften ligger i nivå med ett månadskort på SL,

men då bör också felparkeringsavgiften ligga i nivå med avgift för avsaknad av giltig SL-biljett, nämligen 1.200:-

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§22 Evenemangsstrategi för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr T2011-000-03848

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Nämnden beslutar att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att vidare anföra följande:

Evenemangsstrategin samt kontorets svar är överlag bra men behöver kompletteras något. Kontoret lyfter fram en önskan att fler evenemang behöver förläggas till ytterstaden. Detta är av stor vikt och nämnden delar här helt kontorets synpunkt. Vad beträffar kärnvärden för staden som lyfts fram kan även Stockholms öppenhet och tolerans nämnas. Stockholm har genom åren starkt profilerat sig genom sin välkomnande syn till både nya och gamla medborgare. Årligen återkommande evenemang som Pride kan nämnas i sammanhanget.

Mer evenemang riktade mot barn samt mer lokala och politiska evenemang behövs. Staden ska verka för barns bästa samt att stimulera till politisk medvetenhet. Det ska vara enkelt att ges tillstånd för torgmöten samt demonstrationer. Evenemangen kan även med fördel i större utsträckning förläggas till vinterhalvåret.

Vidare behöver evenemangen få ett större hållbarhetstänk. Strategier för hur evenemangen ska kunna bli miljöcertifierade måste arbetas in. Evenemangsstrategin framhåller vikten av att Stockholm får bättre och fler flygförbindelser. Det är inte ett hållbart tänk. Staden bör istället verka för bättre tågförbindelser för långväga resenärer att ta sig till evenemang.

Slutligen behöver hårdare skallkrav ställas på att evenemang i väl trafikerade områden, och där avspärrningar skett, snabbare monteras ned efter avslutad verksamhet. Som dåligt exempel här kan nämnas Volvo Ocean Race på Skeppsbron för några år sedan där tälten och avspärrningarna stod kvar flera veckor efter att evenemanget var avslutat.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är mycket glädjande att trafikkontoret i sitt remissvar understryker vikten av att involvera stockholmarna vid stora evenemang, att hela staden bör nyttjas och att det finns en ambition från trafikkontorets sida att förändra synen på att evenemang alltid gör sig bäst i innerstaden.

§23 Grön asfalt i Stockholm Stad. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m.fl. (MP)

Dnr T2011-400-03617

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§24 Utveckla en Stockholmsmodell för trädvärdering

Dnr T2011-520-01054

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att ta fram en stadsövergripande handlingsplan avseende olovlig trädfällning för fastställande
i kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 1 november 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det är synnerligen positivt att kontoret föreslår att en så kallad bruksvärdesmodell bör användas samt att denna även ska kunna kompletteras med faktorer som läge och dyl. För att fastställa pris på ersättningskrav.

Problemet med att endast ett fåtal träd idag skyddas i detaljplaner är stort. Idag fälls ett stort antal träd inom stadens villaområden utan att staden kan agera. I modellen behöver strategier tas fram för hur skydd av träd ska kunna arbetas in i detaljplanerna när dessa ändras eller nya tillkommer. Ett närmare samarbete med stadsbyggnadskontoret behöver således komma till i det fortsatta arbetet med modellen. En total inventering av stadens detaljplaner för detta ändamål är dock såklart inte möjligt. Det är heller inte rimligt att privata villaägare regelbundet skall nekas att såga ned träd. Men fällningar bör alltid föregås av en tillståndsprövning där staden ska vid behov kunna säga nej.

Det är idag även förhållandevis lätt och resurseffektivt att följa upp olovliga fällningar via satellitbilder och kartor på internet, som exempelvis Google Earth. Via dessa och sidor som t.ex. hitta.se kan även kontroller i efterhand ska av trädens storlek och dyl.

Vid arbeten och exploateringar i anslutning till särskilt skyddsvärda träd behöver en större medvetenhet samt respekt komma till för trädens känsliga rotsystem. Det får inte bli så att förutsättningarna för ett träd att överleva på sikt slås ut.

§25 Upphandling av blomsterprogram för Stockholms söderort. Genomförandebeslut

T2011-520-04736

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det är viktigt att de blommor och växter som ska pryda stadens gator och torg, inte har genererat en större miljöbelastning än nödvändigt, som exempelvis användningen av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och långa lastbilstransporter gör. Därför bör dessa miljökrav ställas i upphandlingen. Vid val av blommor och växter bör man försöka att bidra till en biologisk mångfald samt i huvudsak välja sorter som normalt återfinns i den svenska floran.

§26 Kvarvarande snömassor. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S)

Dnr T2011-440-03619

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§27 Stuprör och svallis - fastighetsägarnas ansvar, stadens huvudbry. Svar på skrivelse från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist (KD)

Dnr T2011-440-00740

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§28 Upphandling avseende termisk behandling av hushållsavfall med energiutvinning

Dnr T2011-703-04723

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra upphandling och teckna avtal med valda entreprenörer för termisk behandling av hushållsavfall med energiutvinning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§29 Förslaget Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2011-700-03958

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§30 Återvinningscentral i innerstaden. Lägesrapport

Dnr T2011-702-04740

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 25 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Den nuvarande återvinningscentralen i Vanadisberget utgör en viktig del avfallsarbetet i Stockholms stad. Återvinningscentralen är den enda i Stockholms innerstad och besöks årligen av 70000 kundfordon per år av 900000 på stadens samtliga anläggningar. Därför är det djupt bekymmersamt att den aktuella situationen uppstått och att den riskerar stänga en tillgänglig och funktionell återvinningsanläggning för Stockholms innerstad.

Det är viktigt att aktörer som inte lever upp till de krav som staden ställer på sina leverantörer och entreprenörer inte ska tilldelas stadens uppdrag och upphandlingar. Däremot är det också viktigt att det framgår från vilken tidpunkt och hur lång tid en sådan ”svartlistning” ska gälla. Därför är det angeläget att staden tar fram en policy som hanterar just denna fråga.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).