Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-03-15

Sammanträde 2012-03-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av mötesanteckningar från nämndens möte med det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB (S)

7 Utveckling av samarbete mellan Stockholm stad och Handelskammaren/Kungsträdgården Park & Evenemang AB på Kungsträdgården. Inriktningsbeslut (S)

Dnr T2011-520-00308

*
Omedelbar justering

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02 (Adm)

9 Godkännande av enheternas verksamhetsplaner 2012 vid avdelningen för trafikplanering (Adm)

10 Stärkt företagande i Östra Söderort - Vision Skarpnäcksfältet. Motion (2011:54). Svar på remiss (Tp)

Dnr T2011-000-03878

*
Omedelbar justering

11 Tillgänglighetsarbeten 2012. Genomförandebeslut (Tp)

12 Gatuåtgärder 2012. Genomförandebeslut (Tp)

14 Fördjupat program för Södra Värtahamnen i stadsdelen Ladugårdsgärde, Dp 2009-19210-53. Svar på remiss (Tp)

Dnr T2012-512-00373

*
Omedelbar justering

15 Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan-Fleminggatan. Inriktningsbeslut (Tp)

16 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2012 (Tp)

17 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut (Tp)

Dnr 2012-310-00804

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Extra underhållsinsatser 2011. Slutredovisning (Anl)

19 Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57). Svar på remiss (Anl)

Dnr T2012-670-00074

*
Omedelbar justering

20 Förslag om ändring av den lokala trafikföreskriften för 2-axliga bussar (T)

Dnr T2012-360-00230

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:276). Anmälan av svar på remiss (T)

22 Nytt avtal om utökade öppettider för Stockholm City Bikes under säsongen 2012 och ekonomisk ersättning till Clear Channel Sverige AB (T)

Dnr T2012-313-00624

*
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 27 mars 2012.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Angående åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider, från Emilia Hagberg m.fl. (MP). Dnr T2012-007-01331

2. Angående parkeringssituationen i Fagersjö, från Malte Sigemalm m.fl. (S).
Dnr T2012-340-01330

3. Angående ”Tyck till om trafiken”, från Tobias Johansson (V).
Dnr T2012-320-01329 (Älvsjövägen trafiksituationen för boende)

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Ny avdelningschef vid trafikkontoret

Nämndens ordförande Ulla Hamilton (M) välkomnar Mattias Lundberg, nytillträdd avdelningschef för avdelningen för trafikplanering.

Information om Oxenstiernsgatans utformning

Fredrik Alfredsson presenterar de förslag på framtida utformning av Oxenstiernsgatan som trafikkontoret har skickat ut på kontorsremiss.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Studieresa till Norge den 22 mars 2012

Nämnden behandlar frågan om ett studiebesök till Norge den 22 mars 2012 med temana avgifter för dubbdäck, snöröjning och graffiti.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bevilja deltagande på studieresa till Norge den 22 mars med 1 + 1 deltagare.

Frågor från nämnden

Vice ordföranden Emilia Hagberg (MP) frågar om det aktuella läget för återvinningscentralen i Vanadisberget.

Per Anders Hedkvist svarar att trafikkontoret ännu inte getts tillträde till berget.

Mark Klamberg (FP) frågar om mobila miljöstationer tar emot alla typer av grovsopor.

Marita Söderqvist svarar att trafikkontoret har två typer av mobila miljöstationer, en för insamling av farligt avfall och en för insamling av grovsopor. Ingen av dessa tar emot exempelvis uttjänta kylskåp.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaren.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 5 mars 2012 och den 15 mars 2012 anmäls.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll 11/2011 och protokoll 1/2012 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls. Rådets sammanträde hölls den 5 december 2011 respektive den 24 januari 2012.

§6 Anmälan av mötesanteckningar från nämndens möte med det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB

Mötesanteckningar från nämndens möte den 15 december 2011 med det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor vid trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkering AB anmäls.

§7 Utveckling av samarbete mellan Stockholm stad och Handelskammaren/Kungsträdgården Park & Evenemang AB på Kungsträdgården. Inriktningsbeslut

Dnr T2011-520-00308

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta vidare med ett fördjupat program för Kungsträdgården.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förlängningen av avtalet med handelskammaren i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:

Kungsträdgården är en central och viktig plats i Stockholm. Därför är det bra att staden får möjlighet att tillsammans med Stockholms handelskammare ta ett nytt grepp kring vilken roll parken ska ha i den centrala staden. I arbetet med Kungsträdgårdens utveckling är det viktigt att säkerställa balansen mellan dess roll som attraktiv grönskande stadspark och dess funktion som uppskattad evenemangs- och mötesplats.

Ersättaryttrande

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 02

Dnr T2012-112-00091

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 7 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Godkännande av enheternas verksamhetsplaner 2012 vid avdelningen för trafikplanering

Dnr T2011-110-04763

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner verksamhetsplanerna för enheterna på trafikplaneringsavdelningen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

  1. delvis godkänna kontorets förslag till beslut
  2. i övrigt hänvisa till Vänsterpartiets förslag till verksamhetsplan och budget för 2012
  3. därutöver anföra

Om man verkligen vill att Stockholm skall bli en miljövänlig stad i världsklass, måste man ställa målen betydligt högre än i den nu presenterade verksamhetsplanen.

Många av målen är otydligt formulerade och till intet förpliktigande, t.ex. ”arbetet med att främja ett hållbart resande ska fortsätta”.

Hur då?

Vi efterlyser konkreta förslag på förbättringar, exempelvis vad gäller luftkvalitet och partikelhalter i staden, inte bara ”ska bli bättre”, ”ska påbörjas” osv.

I (V)årt förslag till verksamhetsplan finns konkreta förslag på hur Stockholm kan minska partikelhalter och förbättra luftkvalitet.

Det anser vi inte att man gör genom att lägga miljontals kronor på ett motorvägsbygge, utan t.ex. genom att verka för att kunna införa trängselavgifter på Essingeleden, dubbdäcksförbud i hela Stockholms innerstad, samt förbättra förutsättningarna för cykel, gång- och kollektivtrafik.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Emilia Hagberg m.fl. (MP), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Stärkt företagande i Östra Söderort – Vision Skarpnäcksfältet. Motion (2011:54). Svar på remiss

Dnr T2011-000-03878

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på motionen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 9 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att bifalla motionen samt att därutöver anföra:

Vi Socialdemokratertycker att det är viktigt att det skall finnas möjligheter både att bo och arbeta i Stockholms södra förorter.

Därför är det viktigt att det sker en en utveckling av dom arbetsplatsområden som finns till exempel Skarpnäcks företagsområde. Det är också nödvändigt att infrastrukturen följer med i denna utveckling, både den in mot centrala city men framför allt den tvärgående. Detta gäller både när det gäller cykelbanor men också den spårbundna trafiken.

Vi vill i detta sammanhang betona att om planerna för Spårväg Syd fullföljs kan denna spårvägslinje bli en viktig del av infrastrukturen för hela södra sida av Stockholm. En spårväg från Flemingsberg till Skarpnäck skulle ha en mycket stor resande potential.

3) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar att som svar på remissen

bifalla motionen och framföra följande:

Som kontoret så riktigt påpekar finns det fler arbetsplatser i stadens norra regionhalva än i den södra, vilket bidrar till många onödiga resor.

Därför är det viktigt att möjliggöra för företagare i Östra Söderort att expandera

och därigenom öka antalet arbetsplatser i denna region.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Emilia Hagberg m.fl. (MP), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Tillgänglighetsarbeten 2012. Genomförandebeslut

Dnr T2012-005-00460

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra investeringsåtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning för 40 mnkr enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 1 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Fram till 2010 ansvarade Trafikkontoret för stadens tillgänglighetsprojekt. Eftersom det inte längre finns ett samlat projekt för tillgänglighet i staden och det saknas en sammanfattning av om de olika förvaltningarnas satsningar så kan vi inte bedöma om de föreslagna åtgärderna innebär en ambitionssänkning. Det behövs istället höjda ambitioner för tillgänglighetsarbetet.

Särskilt uttalande lämnas av Tobias Johansson (V) enligt följande:

Rådet för funktionshinderfrågor har i sitt yttrande föreslagit flera viktiga åtgärder som bör fogas till kontorets genomförandebeslut.

§12 Gatuåtgärder 2012. Genomförandebeslut

Dnr T2012-300-00529

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av gatuåtgärder för 10 mnkr enligt kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 8 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Cykelplan för Stockholm. Beslut om remiss

Dnr T2010-313-01743

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreliggande förslag till Cykelplan 2012 för att skickas på remiss.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att i huvudsak godkänna remissen samt att därutöver anföra:

Stockholms befolkning växer och en utbyggnad av cykelnätet är ur många aspekter ett bra sätt att få bättre framkomlighet i staden. Cyklismen är en del av Stockholms infrastruktur. Det är viktigt att när man planerar för utbyggnad av cykelbanor att säkerheten sätts i första rummet.

Finansieringen av cykelplanen är i dagsläget inte helt säkerställd. Majoriteten pratar om en cykelmiljard men i stadens budget går inte att urskilja var dessa medel finns eller tas från.

Vi anser att fotgängarnas situation i relation till cyklisterna är för dåligt belyst rent allmänt. I relationen cyklist/bilist är cyklisten den ojämförligt mest utsatta parten men vad gäller relationen cyklist/fotgängare är fotgängaren lika oskyddad som cyklisten. En cyklist hörs inte på samma sätt som en bil och syns i regel inte heller lika bra. Däremot kan cyklister komma upp i 50 km/tim i nedförsbackar och en kollision får allvarliga följder. Vad gäller biltrafiken finns signalreglerade övergångsställen för fotgängare som känner sig osäkra. Man måste också ha i åtanke att äldre fotgängare ska kunna röra sig i staden och även personer med funktionsnedsättning. Turister som inte känner till vår stad måste också skyddas. Närmaste exempel är väl Hantverkargatan utanför stadshuset där en dubbelriktad cykelbana, plan med ofta höga farter hos cyklisterna, måste passeras på väg från bussen in i stadshuset.

Vi saknar också resonemang om att snabbcyklare och promenadcyklare kanske kräver olika lösningar och i vilken utsträckning det är möjligt alternativt önskvärt att cyklister använder gatutrymmet.

Vad gäller indikatorer på säkerhet (sid 14) vill vi lägga till ”Antalet allvarligt skadade eller förolyckade fotgängare”.Lagändring för att främja cykling

Det är tveksamt om lagändring om att få cykla mot enkelriktat och göra högersväng vid rödljus är övertänkt och trafiksäkerhetsmässigt gångbart. Oavsett om denna regel finns i andra utländska städer eller inte. Särskilt problematiskt blir det för fotgängare att t ex hålla ordning på att bilar kommer från bara ett håll men cyklister även från ett annat.

Utveckling av lånecykelsystemet

Utvecklingen av detta system bör vara kommunövergripande. Ytterstadens tillgång till lånecyklar speciellt vid t-banors slutstationer, bör ha prioritet i det fortsatta arbetet.

3) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Att delvis godkänna kontorets förslag

2. Snarast genomföra de beslutade förslagen i Cykelplanen samt framföra

följande:

Det nu liggande förslaget till Cykelplan för Stockholm innehåller en mängd lysande åtgärder för att förbättra situationen för cyklisterna i staden.

Dock står ingenstans att finna om detta skall ske om tre år, fem år, eller kanske år 2030.

Cykelplanen för Stockholm har redan låtit vänta på sig alldeles för länge och bör snarast genomföras. Pengar till detta finns väl i den borgerliga budgeten, omnämnd ”Cykelmiljarden”.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Emilia Hagberg m.fl. (MP), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Vi har väntat länge på den nu presenterade cykelplanen som åtskilliga gånger blivit försenad. Förseningarna har lett till att nödvändiga åtgärder har skjutits upp och planeringen av utbyggd cykelinfrastruktur ytterligare släpat efter.

Förslaget till cykelplan tar upp många viktiga aspekter men avgörande för att den ska kunna förverkligas är att det skjuts till tillräckligt med resurser och att cykeln prioriteras i trafikrummet, vilket kommer vara nödvändigt.

Vi ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter med har redan nu några kommentarer.

· Målet om antalet cyklister är för lågt satt. Där behövs en ambitionshöjning.

· I planen syns inga eller få cykelsatsningar i Järvaområdet. Det är inte tydligt ifall det beror på att bedömningen är att det inte finns behov där, eller om det helt enkelt är försummat. Ska man cykla från de stadsdelarna till city passerar man ju över andra kommuner. Då måste det finnas ett bra samarbete för att man även från Järva ska kunna ha enkla pendlingsstråk.

· Det är viktigt att det finns tydliga och mätbara etappmål som gör att inte insatserna skjuts framåt.

· Ett stort problem för cyklister är att det står parkerade bilar i cykelfälten. Det skapar en stor säkerhetsrisk när cyklister skall vingla ut blad bilarna. Många avstår troligtvis från att cykla p.g.a. detta. Polisen och staden borde kunna hitta bättre samarbetsformer för att motverka problemet. Idag är risken för påföljd för att stå i cykelfält lika med noll.

§14 Fördjupat program för Södra Värtahamnen i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2009-19210-53. Svar på remiss

Dnr T2012-512-00373

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Parkeringstalet på 0,6 platser per lägenhet är mycket högt, särskilt för ett miljöprofilområde. Med ett parkeringstal på 0,6 förväntar man sig att bilinnehavet i stadsdelen skall vara högre än vad det är i innerstaden idag. Det är inte rimligt. Vi anser att parkeringsnormen ska ligga inom intervallet 0,1-0,3. Södra Värtahamnen ligger i en miljöstadsdel där det är särskilt angeläget att antalet parkeringsplatser för bil hålls lågt. Däremot är antalet cykelparkeringar vid arbetsplatser (10-15 parkeringsplatser/1000 kvadratmeter kontor) i området för lågt.


Särskilt uttalande lämnas av Tobias Johansson (V) enligt följande:

Vi tillstyrker de synpunkter som lämnats av förvaltningen men vill därutöver betona vikten av att järnvägen till hamnen finns kvar så länge det finns behov av transporter till området som med fördel kan transporteras på järnväg och att man därefter utreder möjligheten att använda spåren för kollektivtrafik.

§15 Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Inriktningsbeslut

Dnr T2012-310-00528

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan och ger kontoret i uppdrag att arbeta vidare med detaljutformning av åtgärder till en uppskattad kostnad av 11,0 Mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2012 samt skrivelse från medborgare, inkommen den 13 mars 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Tobias Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

3) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att i huvudsak godkänna kontorets inriktningsbeslut samt att därutöver anföra:

S:t Eriksgatan söderut ska få ett separat trafikljus för vänstersvängande. Vi vill då också att trafikljusen på Fleminggatan förses men konturpil för högersvängande då dessa tre passager kan ske samtidigt.

Beslutsgång i delen om bordläggning

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer förslaget att bordlägga ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Tobias Johansson (V).

Reservation

Vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om bordläggning.

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Trafiksäkerhetsprogrammets åtgärdsplan 2012

Dnr T2012-300-00547

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till åtgärdsplan för Trafiksäkerhetsprogrammet 2012.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Tobias Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar att bifalla förslaget samt att därutöver anföra:

Vi önskar mer fokus på de situationer där gående korsar cykelbanor.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Emilia Hagberg m.fl. (MP), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Tobias Johansson (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) enligt följande:

Det behövs ett stort antal åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Sänkning av hastigheterna är en sådan åtgärd som ger stor effekt. Miljöpartiet lade 2011 en skrivelse om att sänka hastigheten på ett stort antal gator för ökad säkerhet.

§17 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut

Dnr T2012-310-00804

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket omfattande en investering om 7,5 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Extra underhållsåtgärder 2011. Slutredovisning

Dnr T2012-400-00468

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets slutredovisning av genomförda extra underhållsinsatser 2011 om sammanlagt 128,7 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 8 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Göran Oljeqvist enligt följande:

I budget 2011 avsattes 125 miljoner kronor till extra underhållsåtgärder. Denna slutredovisning tydliggör det omfattande reinvesteringsbehov som finns i stadens infrastrukturkapital men även att det är angeläget att punktvisa insatser ersätts med långsiktiga årliga upprustningsåtgärder.

§19 Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57). Svar på remiss

Dnr T2012-670-00074

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 Förslag om ändring av den lokala trafikföreskriften för 2-axliga bussar

Dnr T2012-360-00230

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner ändring av den lokala trafikföreskriften för 2-axliga bussar från nuvarande 12 meter till 12,99 meter.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att utfärda en lokal trafikföreskrift i frågan.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 januari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§21 Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276). Anmälan av svar på remiss

Dnr T2012-300-00033

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§22 Nytt avtal om utökade öppettider för Stockholm City Bikes under säsongen 2012 och ekonomisk ersättning till Clear Channel Sverige AB

Dnr T2012-313-00624

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande och uppdrar åt trafikkontoret att skriva ett nytt avtal om att ersätta Clear Channel Sverige AB med 1,5 mkr exklusive mervärdesskatt för utökade öppettider för Stockholm City Bikes från kl.06.00 till kl.22.00 samtliga dagar under säsongen 2012.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 februari 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.