Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågors presidiemöte

7 Anmälan av nedskrivning av fordringar (Adm)

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN

8 Tertialrapport 2 2012 för trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

Dnr T2012-111-01977

*
P
Omedelbar justering

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

9 Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Genomförandebeslut (Tp)

10 Införande av Parkeringsregler i ytterstaden (PYTT). Genomförandebeslut (Stm)

11 Mottagningsanläggning trädgårdsavfall i Högdalen. Reviderat genomförandebeslut (A)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR M M

12 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss (S)

Dnr T2012-000-03048

Omedelbar justering

13 Miljödepartementets promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar. Anmälan av svar på remiss (T)

14 Naturvårdsverkets promemoria med förslag till genomförande av ett kommissionsbeslut i fråga om ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvalitet. Anmälan av svar på remiss (Tp)

15 Överklagande av trafik- och renhållningsnämndens beslut den 24 maj 2012 gällande gestaltning av Oxenstiernsgatan.

Förslag på yttrande till Förvaltningsrätten (S)
Dnr T2012-410-00949

16 Överklagande av trafik- och renhållningsnämndens beslut den 24 maj 2012 gällande utredningar av eken på Oxenstiernsgatan. Förslag på yttrande till Förvaltningsrätten (S)

17 Konstutsmycka rondellerna på Ågesta Broväg. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP) och Hampus Rubaszkin (MP) (Tp)

18 Cykelbanor på Årstavägen i Årsta. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

19 Trafiksituationen på Stjernströms väg i Hägersten. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink (S) (Tp)

20 JO-anmälan avseende annonsering för evenemanget Art of the Streets. Förslag på yttrande till JO (Stm)

Dnr T2012-000-03372

*
Omedelbar justering

21 Projektera och bygg för god avfallshantering. Anmälan av reviderad handbok (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Daniel Helldén (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll. Oskar Levin utses att justera § 20.

Justering sker måndagen den 8 oktober 2012.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Risk för böter vid eventuell fällande dom i EU-domstolen om luftkvalitet, från Daniel Helldén m.fl. (MP). Dnr T2012-007-05183

2 Åskådliggör luftkvaliteten i Stockholmsluften, från Kajsa Stenfelt (V) och Tobias Johansson (V). Dnr T2012-007-05184.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Deltagande i ILS utbildning

Stadsledningskontoret bjuder in stadens förtroendevalda till en utbildning i ILS. Nämnden behöver fatta beslut om att bevilja deltagande.


Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bevilja deltagande i ILS utbildningen för nämndens förtroendevalda.

Information om framkomlighetsåtgärder

Per Ander Hedkvist informerar om framkomlighetsåtgärder kopplade till nämndens utökade budgetmedel.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

Fråga om ommålningar i rondellen vid Gullmarsplan

Kajsa Stenfelt (V) ställer fråga om varför man numera enbart får svänga höger när man ligger i höger körfält i rondellen vid Nynäsvägen mot Enskedevägen.

Fråga om övergångsställe i Skarpnäck

Christoffer Kuckowski ställer fråga om övergångsställen på Horisontvägen i Skarpnäck. Det är problem vid nya övergångsställen eftersom parkerade bilar gör att busstrafiken inte kommer fram.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma till Kajsa Stenfelt (V) och Christoffer Kuckowski (M) med svar på frågorna.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 17 september 2012 och den 27 september 2012 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2012-010-00081

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 augusti 2012.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Delegationsbeslutet för Hastighetsplan är intressant och mycket viktigt. Miljöpartiet välkomnar förslaget och vill att kontoret tar ett helhetsgrepp som omfattar hastigheternas betydelsen av hela gatusystemet och samtliga trafikslag. Vi vill även att lämpliga hastigheter studeras utifrån perspektivet av partiklar och att en sänkning av hastigheter från 70 km/h på huvudgator minskar utsläppen av partiklar till luft. Här är en dialog med Trafikverket av stor betydelse.

Miljöpartiet vill även ges möjligheter att inkomma med synpunkter under arbetets gång.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr T2012-005-01290

Inget protokoll finns att anmäla.

§6 Anmälan av minnesanteckningar från rådet för funktionshinderfrågors presidiemöte

Minnesanteckningar från presidiemöte 4 juni 2012 med trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms Stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor anmäls.

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2012-130-01703

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 2206 566:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

2 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 193777:00 kronor till handlingarna (Bilaga 2 till tjänsteutlåtandet) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Tertialrapport 2 2012 för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2012-111-01977

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner en minskad omslutningsförändring för trafik- och gatuverksamheten med 21,0 mnkr på driftbudgeten och med
2,3 mnkr på investeringsbudgeten.

3 Trafik- och renhållningsnämnden begär budgetjustering med 32,0 mnkr hos kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag i tertialrapport 1 2012.

4 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet har i stort inga synpunkter på Tertialrapporten, men noterar att framkomlighetsmål för cykeltrafiken saknas. För bil- och busstrafiken finns framkomlighetsmål, detta saknas för cykeltrafiken. För att cykeltrafiken ska få de resandeandelar som framkomlighetsstrategin anger, så krävs det att cykelvägnätet är i gott skick. Delårsrapporterna bör därför redovisa vilka åtgärder som görs för att undanröja hinder, utföra väghållningsåtgärder, genomföra underhåll i form av markeringsmålning osv.

Miljöpartiet ställer sig även undrande till två väsentliga delar i rapportens upplägg.

1. För flertalet av KF:s indikatorer saknas periodens utfall och därmed förlorar rapporten delar av sin innebörd att redovisa utfallet för perioden.

2. Rapporten använder ”Uppfylls helt” och ”Uppfylls delvis” för att redovisa kontorets arbete. Vi kan inte se att detta tydligt visar resultatet av kontorets arbete. ”Uppfylls helt” förefaller snarare indikera på ett uppnått slutmål än på den riktning som det ofta rör sig om för enskilda indikatorer.

§9 Förnyelse av gågatudelen på Nybrogatan. Genomförandebeslut

Dnr T2012-410-03088

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att förnyelseåtgärderna längs Nybrogatans gågatustråk ska genomföras enligt redovisat förslag omfattande
en investering om 28 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Miljöpartiet är positivt till att höja kvalitén på stadens begränsade ytor som är avsedd för människor. En gågata är ett mycket positivt inslag i stadsbilden och en förnyelse av Nybrogatan välkomnas.

Det förefaller idag att vara en konflikt mellan godsleveranser, fotgängare och cyklister. Har staden sett över möjligheterna för särskilda tider för varutransporter, liknande bestämmelserna på Hornsgatan? Föreslagen åtgärd med att varutransporter och cyklister ska samsas i gatans mitt riskerar att ständigt tvinga ut cyklisterna till de delar av gatan som är avsedd för gående. Lösningen verkar inte vara optimal.

Gatubeläggningen ger inte ett stadsmässigt intryck utan påminner mer om en galleria.

Utlåtandet nämner ett helhetsgrepp kring bland annat belysning och vi förmodar att kontoret avser att installera LED-belysning i samband med förnyelsearbetet av gatan.

§10 Införande av Parkeringsregler i ytterstaden (PYTT). Genomförandebeslut

Dnr T2012-340-04313

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner genomförande av parkeringsreglering i Stockholms ytterstad enligt kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att kostnader, 13 mnkr, för genomförande av parkeringsreglering i Stockholms ytterstad ryms inom trafikkontorets investeringsbudget för 2012.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att förvaltningen återkommer med rapportutfall senast till sommaren 2013.

Det går inte att behandla ytterstaden som en homogen enhet. En noggrannare analys behövs och då också med hänsyn tagen till hur många p-platser och p-möjligheter som eventuellt försvinner och hur vi löser detta. Härvid ges också ett utmärkt tillfälle att kartlägga möjliga nya parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafiken. En sammanställning av parkeringsgarage bör också redovisas.

Införande av nya parkeringsregler i ytterstaden är befogat för att bättre kunna sköta snöröjning och renhållning.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C), vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§11 Mottagningsanläggning trädgårdsavfall i Högdalen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr T2012-702-03914

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner revidering av genomförandebeslut inklusive tillägg om en etapp 2.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att initiera tillståndsprocess som medför möjlighet att flytta hantering av inerta massor från ÅVC Vantör till ÅVC Trädgård.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Svar på remiss

Dnr T2012-000-03048

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§13 Miljödepartementets promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2012-330-03954

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 28 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Det är av stor vikt att nämnden ges möjlighet att yttra sig i remisserna. Även om vi förstår problematiken med korta remisstider sker det alltför ofta att remissyttranden endast anmäls i efterhand. Kontoret kan komma till rätta med problemet dels genom bättre framförhållning och dels genom att skicka in protokollen i efterhand till den som ställt remissen. Något som ofta godtas av remisställaren och även regelbundet sker i andra facknämnder.

§14 Naturvårdsverkets promemoria med förslag till genomförande av ett kommissionsbeslut i fråga om ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvalitet. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2012-000-03953

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 4 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Stockholms stad genomför genom SLB-analys idag mätningarna av luftkvalitén, det arbetet fungerar bra. Naturvårdsverket bör kunna överta mätningsansvaret om en kommun inte sköter det tillräckligt bra och om det inte har gått att få förbättringar på annat sätt.

För Stockholms stad är det genomförandet av de åtgärder som bidrar till att staden uppfyller kraven på luftkvalité som är väsentliga, det arbetet går betydligt långsammare. Staden har idag möjligheten att snabbt vidta åtgärder som omedelbart förbättrar luftkvalitén, tex dubbdäcksförbud. Vissa åtgärder som förvaltningen anser är mer effektiva än de styrmedel som staden disponerar över finner regeringen vara juridiskt komplicerade att genomföra. Det är på åtgärdssidan som Naturvårdsverket, riksdagen och regeringen bör vara betydligt tydligare med att ställa krav på att kommuner snarast ska uppfylla direktivet om luftkvalité.

Det är av stor vikt att nämnden ges möjlighet att yttra sig i remisserna. Även om vi förstår problematiken med korta remisstider sker det alltför ofta att remissyttranden endast anmäls i efterhand. Kontoret kan komma till rätta med problemet dels genom bättre framförhållning och dels genom att skicka in protokollen i efterhand till den som ställt remissen. Något som ofta godtas av remisställaren och även regelbundet sker i andra facknämnder.

§15 Överklagande av trafik- och renhållningsnämndens beslut den 24 maj 2012 gällande gestaltning av Oxenstiernsgatan.

Förslag på yttrande till Förvaltningsrätten
Dnr T2012-410-00949

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att avge till tjänsteutlåtandet bilagda förslag till yttranden som yttranden i mål nummer 12506-12 samt i mål 12330- 12.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 29 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Deltar inte i beslutet

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) deltar inte i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Överklagande av trafik- och renhållningsnämndens beslut den 24 maj 2012 gällande utredningar av eken på Oxenstiernsgatan. Förslag på yttrande till Förvaltningsrätten

Dnr T2012-520-02105

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att avge till tjänsteutlåtandet bilagda förslag till yttranden som yttranden i mål nummer 12917-12 samt i mål 12330- 12.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Deltar inte i beslutet

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) deltar inte i beslutet.

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:

Vi hänvisar till vårt särskilda uttalande i trafik och renhållningsnämnden Dnr T2012-520-02105.

§17 Konstutsmycka rondellerna på Ågesta Broväg. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP) och Hampus Rubaszkin (MP)

Dnr T2009-440-04054

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Mats Lindqvist (MP) och Hampus Rubaszkin (MP).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§18 Cykelbanor på Årstavägen i Årsta. Svar på skrivelse från Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2012-313-02864

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Kajsa Stenfelt (V).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis godkänna kontorets förslag till beslut

2. I cykelplanen lägga in sammanhängande cykelbanor på hela Årstavägen

3. Därutöver anföra:

Kontoret har rätt i att kopplingen mellan Svärdlångsvägen och Årstabron är otydlig, och det är bra att man ser över dessa brister. Även korsningen Åmänningevägen/Årstavägen är farlig och otydlig.

Årstavägen är utpekat som ett huvudstråk i cykelplanen, med ambitionen att cykling ska ske på cykelbana eller cykelfält.

Därför vill vi se sammanhängande cykelbanor längs hela vägen, det räcker inte med att anlägga cykelbana endast på delar av Årstavägen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och Malte Sigemalm m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Trafiksituationen på Stjernströms väg i Hägersten. Svar på skrivelse från Annika Ödebrink

Dnr T2012-320-02114

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Annika Ödebrink (S).

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§20 JO-anmälan avseende annonsering för evenemanget Art of the Streets. Förslag på yttrande till JO

Dnr T2012-000-03372

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på begäran om yttrande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Bo Arkelsten m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1. Delvis godkänna kontorets förslag till beslut.

2. Därutöver anföra följande

Detär en skam för Stockholm att staden aktivt utövar censur mot konstverk.

En av grunderna inom kommunpolitiken är att beslut av principiell beskaffenhet ska fattas av politiker och inte av tjänstemän. Ska staden ägna sig åt censur mot konstverk bör därför beslutet fattas av folkvalda politiker.

Vi anser att det är de politiker som antagit den fundamentalistiska policyn mot graffiti som även ska stå till svars för de beslut som fattas med stöd av samma policy, inte tjänstemännen på trafikkontoret.

Den nuvarande majoriteten skickar nu ut motstridiga budskap, eftersom det i programmet Kultur i Ögonhöjd, som antagits av kommunfullmäktige, sägs att man vill uppmuntra unga människors eget konstutövande, exemplifierat med t.ex. graffitimålning.

Majoriteten har uppenbarligen inte kommunicerat till stadens tjänstemän vilka av dessa två motsatta budskap som gäller.

Beslutsgång

Vice ordföranden Daniel Helldén (MP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Bo Arkelsten m.fl. (M), Jesper Svensson (FP), Jonas Naddebo (C) och vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP).

Reservation

Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:

Utifrån nuvarande policy stämmer nog beslutet. Miljöpartiet vill dock se en förändrad policy som innebär att situationer likt denna inte uppstår.

Jäv

Ordföranden Ulla Hamilton (M) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.

§21 Projektera och bygg för god avfallshantering. Anmälan av reviderad handbok

Dnr T2012-700-04163

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V)

enligt följande:

(S) och (V) ser naturligtvis positivt på att de som planerar, bygger och förvaltar system för insamling av hushålls- och producentansvarsavfall ges vägledning inom området. Vi ser också positivt på att många aktörer inom staden och externa aktörer bidragit till handbokens framtagande. Det är också bra att arbetsmiljöfrågorna får stort utrymme i handboken eftersom det förhoppningsvis kan bidra till att hämtning och hantering av avfall sker under goda arbetsmiljöförhållanden och på ett säkert sätt. Likaså att tillgänglighet för funktionshindrade finns med.

Vi tycker dock att det är lite märkligt att en ny handbok tas fram innan den nya avfallsplanen antagits av kommunfullmäktige. I det liggande remissförslaget till avfallsplan för Stockholm stad, finns en rad mål och visioner. Råden och rekommendationerna i handboken borde därför delvis ha utformats för att främja dessa mål och visioner.

Speciellt inom området avfallsminimering och återbruk borde det i handboken ha funnits fler rekommendationer om hur detta kan underlättas. Detta eftersom ett av förslaget i planen har som delmål att avfall ska förebyggas och en större andel produkter ska återanvändas. En viktig åtgärd för att detta delmål ska kunna nås är att exempelvis avfallsutrymmen kan utformas så att återanvändbara saker som medborgarna hellre vill skänka till grannar eller välgörenhet kan sorteras ut.

Om inte utrymmen för t.ex. återbruk planeras in vid nybyggnation är det ofta svårt att i efterhand kunna korrigera detta. Trots detta finns inga råd eller rekommendationer i handboken för hur återbruk ska kunna underlättas.

I liggande förslag till avfallsplan fastslås också att köksavfallskvarnar anslutna till avloppsnätet ger generellt sett ett sämre energiutbyte och ska därför ses som ett komplement till övriga insamlingsmetoder för matavfall. Någon information om detta ges inte i handboken. Vi ser det som märkligt att detta inte tydliggörs i handboken.

Utifrån de syndpunkter som vi lämnat ovan ser vi det som nödvändigt att handboken åter omarbetas när den nya avfallsplanen antagits av kommunfullmäktige.

§22 Upphandling av serviceentreprenad parkeringsautomater

Dnr T2012-350-04573

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra direktupphandling av service och mynthantering för parkeringsautomater.

2 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att, till följd av direktupphandlingen, teckna nödvändiga avtal om maximalt ett år samt besluta om att utnyttja/inte utnyttja option om förlängning av avtalsperioden för dessa avtal upp till en sammanlagd tid av sex månader.

3 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlag enligt lag om offentlig upphandling, i enlighet med direktiven i tjänsteutlåtandet, och genomföra upphandling av service och mynthantering för parkeringsautomater.

4 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikdirektören att fastställa förfrågningsunderlag, som avses under punkten 3 ovan, och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut samt att teckna avtal.

5 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikdirektören att fatta beslut om att utnyttja/inte utnyttja option om förlängning av avtalsperioden för dessa avtal, som avses under punkten 4 ovan, upp till en sammanlagd tid om tre år.

6 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 26 september 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

(S) och (V) anser fortfarande att kontorens kärnverksamheter skall drivas i egen regi.