Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-10-30

Sammanträde 2013-10-30

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Transportstyrelsens fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR M M

8 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

(Tp Explk Sbk Mf Fsk)
Dnr T2013-330-04619


*
OJ

9 Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city. Motion 2013:51) från Tomas Rudin (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

10 Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall samt remiss av Länsstyrelsens i Västra Götalands län redovisning av regeringsuppdrag "Gränsöverskridande avfallstransporter". Svar på remiss från kommunstyrelsen (A)

11 Fastighetsnämndens förslag till upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp Slk Mf)

13 Förbjud dubbdäck på fler gator för stockholmarnas hälsa, svar på skrivelse från Daniel Helldén m fl (MP) (Tp Stm)

14 Årsavtal för elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden. Upphandling (Anl)

15 Årsavtal för markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden och innerstaden. Upphandling (Anl)

16 Årsavtal för planerade markarbeten i innerstaden. Upphandling (Stm)

17 Årsavtal för vägmarkeringar. Upphandling (Stm)

18 Behandling av fyllnadsmaterial från stadens återvinningscentraler. Upphandling (A)

19 Försök med digitala reklamvitriner. Lägesrapport (T)

20 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Lägesrapport (Anl)

21 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2014-01-01 (A)

22 Fyllnadsval till trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderråd (Stab)

23 Snäppramar på elskåp. Utvärdering av försök och förslag till beslut (T)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret Dnr T2013-010-00074

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Transportstyrelsens fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city. Motion (2013:51) från Tomas Rudin (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall samt remiss av Länsstyrelsens i Västra Götalands län redovisning av regeringsuppdrag "Gränsöverskridande avfallstransporter".

§11 Fastighetsnämndens förslag till upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Förbjud dubbdäck på fler gator för stockholmarnas hälsa, svar på skrivelse från Daniel Helldén m fl (MP) Dnr T2013-320-05007

§14 Årsavtal för elarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden. Upphandling

§15 Årsavtal för markarbeten för offentlig belysning inom ytterstaden och innerstaden. Upphandling

§16 Årsavtal för planerade markarbeten i innerstaden. Upphandling

§17 Årsavtal för vägmarkeringar. Upphandling

§18 Behandling av fyllnadsmaterial från stadens återvinningscentraler. Upphandling

§19 Försök med digitala reklamvitriner. Lägesrapport

§20 Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Lägesrapport

§21 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2014-01-01

§22 Fyllnadsval till trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkerings AB:s gemensamma råd för funktionshinderfrågor Dnr T2013-005-01189