Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-03-17

Sammanträde 2005-03-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Frågestunden inleds med att Peter Lindström, projektledare på Stockholm vatten informerar Läs mer...under rubriken ”Muddring Fagersjö”

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 17 februari och 1 mars 2005

Allmänna ärenden

4 Budgetunderlag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Dnr 102-086/2005
Omedelbar justering
Utsändes senare

Handläggare: Katarina Lincoln, 508 20 054

5 Nominering till kvalitetsutmärkelser 2005

Dnr 000-085/2005
Omedelbar justering
Utsändes senare

Handläggare: Ariane Andersson, 508 20 065

8 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005-

Utveckling av Hagsätra fritidsgårds café för ungdomar 16-19 år
Dnr 015-076/2005


Handläggare: Anna Hörnsten, 508 20 061

9 Förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material vid Bogstavägen/ gamla Huddingevägen i Örby

Dnr:308-247/2004

Handläggare: Ewa Lönnkvist, 508 23 088
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ny detaljplan för kvarteret Spontväggen m.m. på Skebokvarnsvägen i Högdalen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Dnr 302-030/2005

Handläggare: Patrik Ståhl, 508 20 068
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ny detaljplan för kvarteret Tanklocket vid Rågsvedsvägen-Huddingevägen. Etablering av livsmedelsbutik (Lidl)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Dnr 302-051/2005

Handläggare: Patrik Ståhl, 508 20 068
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansvarsfördelning inom staden för uppföljning av avtal om återvinningsstationer.

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 310-039/2005
Utsändes senare

Handläggare: Patrik Ståhl, 508 20 068
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Skrivelse om samarbete och samtal för bättre konfliktlösning

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 004-009/2005

Handläggare: Monica Verne, 508 20 201
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Stadsdelsdirektörens information

16 Inbjudan till kurser och konferenser

17 Anmälan av månadsrapport Dukas

18 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Se pärm

C. Protokoll från förvaltningsgruppen 2005-03-10.
Dukas

D. Protokoll från § 11 MBL 2005-03-10.
Dukas

Dnr 002-008/05

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

19 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2005-02-24

20 Ansökan om tillstånd att servera sprit, vin och öl på restaurang Hildas kolgrill i Örby

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 309-274/2004

Handläggare: Marianne Ahrnfelt, 508 20 364

21 Ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Yttrande till Stockholms tingsrätt
Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Omedelbar justering

Handläggare: Maria Andersson, 508 20 135

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

Sekretess enligt 7 kap 4 § sekretesslagen
Mötesinformation

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande


Närvarande:

Ledamöter

 

Magnus Dannqvist (s) ordförande

 

Lars-Göran Carlsson (s)

 

Raymond Staedel (s)

 

Per Sundgren (v)

 

Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande

 

Marie Ljungberg Schött (m)

 

Niklas Kristoffersson (m)

ej § 61

Lena Kling (fp)

 

Lillemor Tholander (fp)

 

Tjänstgörande ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Lillemor Forsslund (s)
Patrik Slimane (mp)
Linda Hillner (m)

Ersättare
Sunthorn Vongnongvar (s)
Susanne Sjöblom (m)
Michael Hultman (fp)
Per Johansson (fp)
David Lindberg (kd)

I tjänsten

 

Monika Viklander, stadsdelsdirektör

 

Birger Nicander, nämndsekreterare

 

Ewa Wettermark, ekonomichef

§§ 56-74

Anders Lindström, avdelningschef

§§ 56-74

Göran Sjödin, avdelningschefchef

§§ 56-74

Margaretha Selin, avdelningschef

§§ 56-74

Patrik Ståhl, utredare

§§ 56-68

Ingeli Schneider, registrator

§§ 56-74

Mariann Ahrnfeldt, sektionschef

 

Ariane Andersson, utredare

§§ 56-74

Monica Verne, utredare

§§ 56-69

Ej närvarande:
Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v), anmält förhinder
Sonja Mogert (s), anmält förhinder
Solveig Ott (s), anmält förhinder
Åsa Öckerman (mp), anmält förhinder
Cecilia Andersson (s), anmält förhinder
Lars Svärd (m)
Rana Khosravi (s)
Patrik Wallnäs (m)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 56-74

§56 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordförande Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§57 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter följande förändringar:

- ”Ansökan från skärgårdsstiftelsen i Stockholms län inför skärgårdsdagar på Björnö 2005” läggs till och beslutsunderlag dukas.

- ”Genomförandeärende gällande nybyggnad av en 5- avdelnings förskola, Kvarntorpsgränd” läggs till och beslutsunderlag dukas.

- Två protokoll från samverkan och MBL § 11, barn och ungdom, daterat den 10 mars dukas.

- Protokoll från samverkan daterat den 10 mars dukas.

- Protokoll från MBL § 19, daterat den 10 mars dukas.

- Protokoll från samverkan och MBL § 11, daterat den 17 mars dukas.

- Månadsrapport daterad den 17 mars dukas.

§58 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 17 februari 2005 justerats.

§59 Underlag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner underlag för planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2005-03-04, under förutsättning att samverkan genomförs med samtliga fackliga organisationer
  och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om en översyn av fördelningsnycklarna för individ- och familjeomsorgen.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att staden nogsamt följer konsekvenserna av de nya fördelningsnycklarna för ekonomiskt bistånd.

 4. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om att möjligheten att söka stimulansbidrag bör prövas även i samband med lokaleffektiviseringar inom grundskolan.

Samt anför därutöver:

Nämnden inställning, framförd vid flera tillfällen, är att förvaltningens planering ska utgå från att verksamheterna inte överskrider budgeterade ramar. Detta innebär att en betydande omfördelning måste ske budgetåret 2006. Vi inser att en sådan omfördelning innebär problem och vill därför starkt understryka vikten av att en översyn sker av fördelningsnycklarna för individ- och familjeomsorgen. Att 25 procent av kostnaderna för barn- och ungdomsvård måste tas från annan verksamhet visar på ett systemfel i fördelningen. En central översyn av fördelningsnycklarna måste skyndsamt göras om inte Vantör ska hamna i en helt ohållbar situation.

Ärende

Nämnden ska lämna ett underlag till planering till kommunstyrelsen inför den centrala budgetberedningen. I underlaget ska bl a en övergripande redovisning göras av utveck­lingstendenser, strukturella frågor och större avvikelser jämfört med planen för 2006-2008. Utifrån utfallet för år 2004 och den beslutade planen för år 2006 bedömer för­valtningen att det kan bli nödvändigt med fortsatta omfördelningar inom stadsdels­nämndens ram under perioden. Det gäller omfördelning från verksamheter för barn och ungdom till socialpsykiatrin, individ- och familjeomsorgen och eventuellt också till äldre­omsorgen. Förvaltningen bedömer också att det inom anslag 2, ekonomiskt bi­stånd, kommer att bli ytterst svårt att kunna uppnå en budget i balans.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 4 mars 2005 med diarienummer 102-086/2005.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör kompletterar förslag till beslut med att stadsdelsnämnden godkänner underlag till planering för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 under förutsättning att samverkan genomförs med samtliga fackliga organisationer.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar att nämnden ställer sig bakom moderaternas budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008 och att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) yrkar att nämnden ställer sig bakom kristdemokraternas budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008 och att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar att nämnden ställer sig bakom folkpartiets budgetförslag för Stockholms stad som underlag för budget år 2006 och inriktning för år 2007 och 2008 och att förvaltningens förslag i övrigt lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från nämnden.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg av egen anförandetext.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilda uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Underlaget för budget 2006-2008 baserar sig på komunfullmäktiges budget för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007. Moderaterna har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Vantörs verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärnverksamheterna skola, förskola och omsorg om äldre och funktionshindrade framför mer byråkrati. Vi ger också större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet. Som underlag för arbetet med budget 2006-2008 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i moderaternas förslag gällande 2005 års budget. Några punkter i förvaltningens förslag förtjänar dock att belysas.

Den planering som nu föreslås med anledning av vänstermajoritetens budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 ger en dyster bild av utvecklingen i Vantör. Vi vill särskilt markera att förvaltningen bedömer att anslag 2, för ekonomiskt bistånd, inte kommer att räcka. Den Stockholmsfientliga politik som förts i landet har lett till att fler människor står utan arbete och därför måste få sin försörjning genom bland annat socialbidrag. Det gemensamma målet måste vara att i största möjliga utsträckning hjälpa människor att komma tillbaka i arbete. Föreslagen samverkan med näringslivet kan vara ett bra sätt förutsatt att samarbetet inte bara sker på administrativ nivå utan verkligen leder till att kontakter upparbetas, att arbetstillfällen och praktikplatser skapas och att kunskaper från och om näringslivet inhämtas och beaktas. Vi vill återigen poängtera att det är beklagligt att Vantör inte har valt att ta till sig de goda erfarenheter som finns från Skärholmsmodellen och implementera dem i vårt arbete för att hjälpa människor tillbaka till arbete. Det är dags att ta bort anslaget för stadsdelsförnyelse och istället förstärka befintliga budgetar med dessa medel. I stället för att många miljoner kronor rinner iväg till otaliga projekt med olika syften och olika kvalitéer skulle resurserna kunna användas till att genomföra en långsiktig och hållbar planering som kan ge medborgarna i Vantör ett bättre liv. På sikt skulle detta kunna leda till att kostnaderna för stadsdelen kraftigt kan minska. Långsiktiga satsningar på trygg barnomsorg, en bättre skola, värdig äldre- och handikappomsorg, mer rehabiliteringsinsatser och insatser för att minska sjukfrånvaron bland den egna personalen samt satsningar enligt ovan på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i syfte att få människor åter i arbete skulle kunna göras om resurserna i stadsdelsförnyelsen tilläts att användas till kärnverksamheterna istället för till diverse kortsiktiga projekt.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Underlaget för budget 2006-2008 baserar sig på komunfullmäktiges budget för 2005 med inriktning för åren 2006 och 2007. Folkpartiet har inte samma prioriteringar för Stockholms stads och stadsdelen Vantörs verksamhet. Vårt budgetförslag i kommunfullmäktige prioriterar de kommunala kärn- verksamheterna skola, förskola och omsorg om äldre och funktionshindrade framför mer byråkrati. Vi ger också större förutsättningar för den enskilda människans valfrihet. Som underlag för arbetet med budget 2006-2008 hänvisar vi därför till de utgångspunkter som finns i folkpartiets förslag gällande 2005 års budget.

§60 Nominering till kvalitetsutmärkelser 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd nominerar tre enheter till Kvalitets-utmärkelsen år 2005. De tre enheterna är Mårtensgården och Vantörs rehabiliteringsenhet, Äldre- och handikappomsorgen samt Rågens förskolor, Barn och ungdom.

Ärende

Stockholms Stad håller årligen tävlingen Kvalitetsutmärkelsen som stadens nämnder och bolagsstyrelser kan nominera bidrag till. Vantörs stadsdelsförvaltning föreslår att nämnden nominerar tre enheter till tävlingen: Mårtensgården och Vantörs rehabiliteringsenhet, båda inom äldre- och handikappomsorgen, samt Rågens förskolor inom barn och ungdom. Enheterna bedriver ett väl utvecklat kvalitetsarbete i dialog med brukarna och medarbetarna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 8 mars 2005 med diarienummer 000-085/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§61 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Upprustning av förskolegårdar 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 2,1 mnkr till projektet ”Upprustning av förskolegårdar 2005”, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Ett av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta område passar projektet ”Upprustning av förskolegårdar 2005” väl in. Upprustningen föreslås omfatta de sju förskolegårdar, som inte ingick i upprustningsprojektet år 2004. Projektet har utvecklats i samarbete med brukarna av gårdarna och omfattar åtgärder för totalt 2,1 mnkr. Projektet syftar till att skapa en tryggare, mer utvecklande och kreativ utomhusmiljö för barnen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 15 februari 2005 med diarienummer 015-070/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Niklas Kristoffersson (m) anmäler jäv.

Särskilda uttalande

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Behandling av offentligt finansierad verksamhet ska av nämnden behandlas lika. Kommunala och privata förskolor måste få konkurrera och utvecklas på lika villkor. En blandning av privata och kommunala förskolor leder till ökad kvalitet och valfrihet i barnomsorgen i vår stadsdel. Att enbart satsa medel ur Stadsdelsförnyelsen på kommunala förskolegårdar är inte att verka för att alla verksamheter behandlas lika.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv.

Det är angeläget att förskolegårdar i området upprustas men en upprustning av förskolegårdar borde ingå i den ordinarie budgeten. Medel för denna typ av upprustning bör kontinuerligt avsättas inom ordinariebudget eller i en särskild investeringsbudget. När resurser tilldelas genom stadsdelsförnyelsen sker det mer planlöst och det görs exempelvis ingen inventering av behovet av liknande förnyelse hos de privat drivna förskolorna i området. Det är av ytterst stor vikt att kommunalt och privat drivna verksamheter ges möjlighet att verka på samma villkor. Så blir inte fallet om kommunalt driven verksamhet tilldelas särskilda resurser genom ex stadsdelsförnyelsen.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är en självklarhet att stadsdelens förskolegårdar ska ha en hög standard och ständigt vara föremål för översyn och upprustning. Det är därför på sitt sätt tragiskt att vi ska behöva använda särskilda projektpengar till något som borde ingå i ordinarie budget och verksamhet. Vi har sett denna tendens många år tillbaka i stadsdelen. Det som är självklara standardhöjningar och löpande underhåll i varje normal kommunal verksamhet, blir i Vantör särskilda projekt. Ett faktum som visar hur majoriteten betraktar stadens förorter. Man kan också utifrån detta fråga sig varför det bara är kommunala förskolor som är föremål för upprustning. Våra enskilt drivna verksamheter ingår inte i planen, utan förväntas göra samma sak med de medel som tilldelas genom förskolepengen. Det är en uppenbar snedvridning i förutsättningarna mellan kommunal och enskilt driven verksamhet.

§62 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Upprustning idrottsplats Bäckahagens skola

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 0,5 mnkr som medfinansiering inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, för upprustning av lilla idrottsplatsen vid Bäckahagens skola enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet, föreningsliv och kultur samt trivsel och trygghet. Bäckahagens skola har en idrottsprofil inriktad mot fotboll. Idrottsverksamheten är en viktig del av skolan. För att kunna konkurrera med skolor i andra delar av staden med liknande profiler måste verksamheten vara attraktiv och trovärdig. Stockholms idrottsförbund har beslutat att bidra med 0,5 mnkr under förutsättning att Vantörs stadsdelsförvaltning bidrar med samma summa för att bygga en sk Kulananläggning på den lilla idrottsplanen bakom skolan. Samtidigt förbinder sig Stockholms idrottsförvaltning att rusta upp den stora idrottsplatsen vid skolan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 februari 2005 med diarienummer 304-094/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilda uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv.

Det är angeläget att skolorna och dess idrottsplatser upprustas men en upprustning av denna art borde ingå i den ordinarie budgeten. Medel för denna typ av upprustning bör kontinuerligt avsättas inom ordinariebudget eller i en särskild investeringsbudget. När resurser tilldelas genom stadsdelsförnyelsen sker det mer planlöst och det görs exempelvis ingen inventering av behovet av liknande förnyelse hos de privat driven verksamhet i området. Inte heller har någon inventering av behovet hos andra kommunala skolor gjorts. Det är av ytterst stor vikt att kommunalt och privat drivna verksamheter ges möjlighet att verka på samma villkor. Så blir inte fallet om en verksamhet tilldelas särskilda resurser genom ex stadsdelsförnyelsen utan att en öppen prioritering men inventering och behovsbedömning som grund gjorts.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är en självklarhet att stadsdelens skolor ska ha en hög standard och ständigt vara föremål för översyn och upprustning. Det är därför på sitt sätt tragiskt att vi ska behöva använda särskilda projektpengar till något som borde ingå i ordinarie budget och verksamhet. Vi har sett denna tendens många år tillbaka i stadsdelen. Det som är självklara standardhöjningar och löpande underhåll i varje normal kommunal verksamhet, blir i Vantör särskilda projekt. Ett faktum som visar hur majoriteten betraktar stadens förorter.

§63 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2005- Utveckling av Hagsätra fritidsgårds café för ungdomar 16- 19 år

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 156 tkr till projektet ”Utveckling av Hagsätra fritidsgårds café för ungdomar 16-19 år” enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003 till och med 2006. Ett par av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet samt föreningsliv och kultur. Inom dessa områden passar projektet ”Utveckling av Hagsätra fritidsgårds café för ungdomar 16-19 år” väl in. Projektmålet är att, tillsammans med ungdomarna på Hagsätra fritidsgård, skapa ett café som tilltalar ungdomar i åldern 16-19 år. Caféet ska bl a innehålla kulturverksamhet i form av utställningar, musikkvällar, föreläsningar och temakvällar. Utöver detta ska ungdomarna erbjudas möjlighet till eget skapande och bl a få information om olika studiealternativ. De förväntade effektmålen är att ytterligare ca 60 ungdomar mellan 16-19 år söker sig till Hagsätra fritidsgård, att ungdomarna får ta ansvar för caféets innehåll och utbud, samt att fler ungdomar stannar en längre tid på fritidsgården. Projektet har utvecklats i samarbete med ungdomarna på Hagsätra fritidsgård och omfattar åtgärder för totalt 156 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 22 februari 2005 med diarienummer 015-076/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), yrkar avslag till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilda uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Hela Stockholms stad och inte minst Vantörs stadsdelsnämnd dras med stora ekonomiska svårigheter. Orsaken till detta är den politik som vänstermajoriteten för. Den har gett upphov till stora underskott bland annat i Vantör och medfört beslut om besparingar inom nästan alla områden, vallöften om minskade barngrupper i barnomsorgen har inte infriats, skolan ges inte samma möjligheter som tidigare, särskilt allvarligt är detta då det drabbar barn i behov av särskilt stöd och när skolskjutsar till särskoleelever dras in, också inom äldreomsorgen sker stora oacceptabla besparingar. De medel som finns att söka till projekt i olika former genom stadsdelsförnyelsen borde istället i första hand ha använts till den prioriterade kärnverksamheten. Vår uppfattning är att det varit bättre att fördela resurserna i ordinarie budget, då hade varje stadsdelsnämnd kunna se till helheten i servicen och gjort korrekta prioriteringar av vad som behöver göras i stadsdelen. När nu stadsdelsförnyelsemedlen fördelas så som de gör anser vi att de bara bör användas till projekt som är oundgängligen nödvändiga. Varje ansökan måste prövas i nämnden men bedömningen bör vara restriktiv. Att en fritidsgård har ett café i sin verksamhet är i allra högsta grad en del i en ordinarie verksamhet och ska därför, i den mån det behöver medföra några kostnader, inte bekostas av projektmedel. När resurser tilldelas genom stadsdelsförnyelsen sker det mer planlöst och det görs exempelvis ingen inventering av behovet av liknande insatser hos de privat driven verksamhet i området.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är en självklarhet att stadsdelens fritidsgårdar ska ha en hög standard och ständigt vara föremål för översyn och upprustning. Det är därför på sitt sätt tragiskt att vi ska behöva använda särskilda projektpengar till något som borde ingå i ordinarie budget och verksamhet. Vi har sett denna tendens många år tillbaka i stadsdelen. Det som är självklara standardhöjningar och löpande underhåll i varje normal kommunal verksamhet, blir i Vantör särskilda projekt. Ett faktum som visar hur majoriteten betraktar stadens förorter. Att höja fritidsgårdarnas möjligheter att vara en positiv samlingsplats för ungdomar, har dock pengar ur Stadsdelsförnyelsen en plats. Det hade dock varit bättre att använda pengarna till aktiviteter som annars inte ryms inom ordinarie budget, i form av exempelvis kultur, musik, föreläsningar, så som det anges i ansökan, och istället betraktat kostnaderna för inventarierna som en naturlig del av upprustningen av gården inom ordinarie budget.

§64 Förlängning av tillfälligt bygglov gällande återvinningsplats för källsorterat material vid Bogstavägen/ Gamla Huddingevägen i Örby

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beviljar bygglov att gälla till den 30 november 2005 med villkor och föreskrifter med stöd i kap 8 §§ 2.2 och 14 plan- och bygglagen (PBL) enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 februari 2005.

Samt anför därutöver:

För att systemet med återvinningsstationer i våra bostadsområden skall vinna acceptans bland de boende måste de vara väl skötta av entreprenören. Dock är frågan om överfulla och nedskräpade återvinningsstationer ett återkommande problem i våra områden. Vanskötta anläggningar skämmer inte bara stadsbilden utan drar även till sig råttor och andra skadedjur. Nämnden inser att stationerna måste etableras på vissa avstånd från bostadshusen vilket ger ett större ansvar för skötseln av desamma. Vi kan konstatera att den anläggning som är placerad på aktuell adress inte skötts på så sätt som den borde, varför entreprenören får ett bygglov på drygt sex månader för att förbättra tömning, städning etc med möjlighet till förlängning om väsentlig förbättring uppnåtts. Med god kommunikation med de boende i området kan de kringboende bli en resurs och hjälp för att återvinningsstationen sköts och ser tilltalande ut. Man undviker också att de som trots allt bor närmast känner sig nonchalerade. Det skall därför även åvila entreprenören att tillse att de kringboende får god och fullständig information om vem som tömmer, med telefonnummer och kontaktperson till den som är ansvarig, när det är planerat att tömmas etc samt övrig väsentlig information. Vid nämndens nästkommande beslut om eventuellt bygglov för aktuell återvinningsstation skall redovisas tömningsfrekvens avseende både schemalagd sådan men även extrainsatser.

Ärende

Gällande bygglov för återvinningsplatsen har gått ut. Ansökan avser förlängning av tidigare beviljat lov.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 10 februari 2005 med diarienummer 308-247/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar med ändring av förvaltningens förslag att bygglov beviljas att gälla till den 30 november 2005 och som tillägg en anförandetext.

Lena Kling, m fl (fp) och Henrik Ehrenberg m fl (kd) yrkar återremiss för att komplettera beslutsunderlaget med ett åtgärdsprogram för städning och tömning, samt som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar återremiss och som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar omröstning.

De som stöder förslaget från Magnus Dannqvist (s) om att avgöra ärendet idag röstar nej. De som stöder förslaget att återremittera ärendet röstar ja.

Omröstningen utfaller med 7 nej och 6 ja.

”Nej” röstade Magnus Dannqvist (s), Lars-Göran Carlsson (s), Raymond Staedel (s), Per Sundgren (v), Per-Åke Pettersson (s), Lillemor Forsslund (s) och Patrik Slimane (mp).

”Ja” röstade Henrik Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött (m), Niklas Kristoffersson (m), Lena Kling (fp), Lillemor Tholander (fp) och Linda Hillner (m).

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) finner att nämnden går till beslut.

Lena Kling, m fl (fp) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) deltar härefter ej i beslut.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget återremissyrkande.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Vi är tveksamma till att tillstyrka bygglovet. Den aktuella återvinningscentralen är ofta överfylld och många närboende är irriterade och finner stationen ytterst besvärande. Vi moderater varnade redan vid införandet om att stationerna skulle bli ett skräpigt inslag i vår miljö. Källsorteringen är visserligen bra men det försvarar inte att uppsamlingsplatserna är överfulla, ser skräpiga ut och drar till sig oönskade besökare i form av råttor och andra djur. Samtidigt har många boende kommit att uppskatta dessa återvinningsplatser. De ger en möjlighet att på ett enkelt sätt göra sig av med visst avfall. Särskilt viktigt har detta blivit då staden inte förlängt avtalet om hämtning av papper vid våra bostäderna. En förutsättning för att stationen ska kunna vara kvar är att föreskrifterna efterlevs. Det får aldrig accepteras att området är skräpigt. Det måste kontrolleras noga att föreskriften att ”Tömning av behållarna skall ske så ofta att överfyllnad inte uppstår.” verkligen efterlevs, samt att skräp som samlats runt omkring också tas bort. En plan för hur denna kontroll ska ske måste upprättas. En översyn om behållarnas volymer är tillräckliga måste också göras. Särskilt nu sedan tidningsinsamlingen upphört och behållarna ofta är överfulla. För att försäkra våra invånare i Örby att återvinningsstationen kommer att skötas korrekt måste entreprenaden, innan avtalet förlängs, inkomma med en konkret och tidsatt åtgärdsplan för hur städning och tömning ska fungera.

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Skötseln av återvinningsstationen mellan Gamla Huddingevägen och Bogstavägen i Örby har inte fungerat tillfredställande. Många boende i Örby har under lång tid klagat på bristande städning och tömning av stationen. Om en återvinningsstation ska finnas placerad i vår stadsdel måste städningen fungera, för överfulla sopstationer förfular området och drar till sig både råttor och möss.

För att försäkra våra invånare i Örby att återvinningsstationen kommer att skötas korrekt måste entreprenaden, innan avtalet förlängs, inkomma med en konkret och tidsatt åtgärdsplan för hur städning och tömning ska fungera.

§65 Ny detaljplan för kvarteret Spontväggen m.m. på Skebokvarnsvägen i Högdalen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till ny detaljplan för kvarteret Spontvägen i Högdalen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av stadsbyggnadskontorets förslag till ny detaljplan för kvarteret Spontväggen i Högdalen m.m. Planen innebär att två lamellhus för sammanlagt 46 lägenheter uppförs. Genom att prova ny byggteknik skall lägre hyresnivåer uppnås än vad som är vanligt i samband med nybyggnationer. Stadsdelsförvaltningen finner detta initiativ lovvärt. Förtätningen leder till viss insynsproblematik och skuggning av angränsande bostäder. Dessa effekter blir påtagliga för ett antal hushåll men är samtidigt svårfrånkomliga i tätorter. Stadsdelsförvaltningen föreslår att förslaget till ny detaljplan tillstyrks.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 21 februari 2005 med diarienummer 302-030/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) yrkar i huvudsak bifall till förvaltningens förslag och som tillägg förändringar i detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilda uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med tillägget förändringar i detaljplanen enligt följande:

Vårt område behöver i första hand fler bostadsrätter, radhus och villor. Hyresrätter har vi redan gott om i Vantör. Olika upplåtelseformer leder till att Vantör blir mer attraktivt och att invånarna har chans att göra bostadskarriär. Det är också viktigt att locka privata byggföretag till att bygga bostäder i Vantör. Men då måste privata och kommunala fastighetsbolag behandlas lika.

Lena Kling, m fl (fp) anmäler härutöver särskilt uttalande enligt följande:

Vårt område behöver i första hand fler bostadsrätter, radhus och villor. Hyresrätter har vi redan gott om i Vantör. Olika upplåtelseformer leder till att Vantör blir mer attraktivt och att invånarna har chans att göra bostadskarriär. Det är också viktigt att locka privata byggföretag till att bygga bostäder i Vantör. Men då måste privata och kommunala fastighetsbolag behandlas lika.

§66 Ny detaljplan för kvarteret Tanklocket vid Rågsvedsvägen/ Huddingevägen. Etablering av livsmedelsbutik (Lidl)

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden tillstyrker förslag till ny detaljplan för kv. Tanklocket i enlighet med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av stadsbyggnadskontorets förslag till ny detaljplan för kv. Tanklocket i Rågsved. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en livsmedelsbutik (Lidl). Etableringen ökar antalet livsmedelsbutiker vilket är positivt ur tillgänglighetsperspektiv. Förhoppningsvis leder etableringen även till att livsmedelspriserna sänks samtidigt som att antalet befintliga försäljningsställen bibehålls. Stadsdelsförvaltningen föreslår att förslaget till ny detaljplan tillstyrks.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 21 februari 2005 med diarienummer 302-051/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Per Sundgren (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Patrik Slimane (mp) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Patrik Slimane (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Att kunna handla livsmedel till låga priser är något som de flesta efterfrågar, inte minst invånare i vårt område. Detta är redan idag mycket lätt att göra i de tre butikerna i Hagsätra centrum, de håller samma priser som de stora butikerna i Kungens Kurva etc. Vi känner till ett flertal personer som tar tunnelbanan till Hagsätra från andra stadsdelar för att det är billigare. Rågsved centrum har inte samma servicenivå på livsmedel , så för dem skulle ev. den föreslagna butiken kunna ge en förbättring, men det kan också innebära att Rågsveds centrum ytteligare utarmas. Något som vi i Stadsdelsnämnden är tämligen eniga om att inte vilja se. En mycket viktig faktor för vårt ställningstagande är det faktum att vi ser Hagsätra centrum som ett i stort sett idealiskt centrum när det gäller tillgänglighet: Det är lika lätt att komma dit med tunnelbana, buss 143 och bilar har gratis parkeringsplats. Samtliga sätt innebär att man kommer 10 – 25 meter från affärernas entreer. Dessutom har de rullatorgående och rullstolsburna konsumenterna, som det finns ett flertal av i närområdet, inga problem att själva kunna komma in i affärerna. Det är lustigt att man i underlaget inte någonstans nämner hur det är tänkt att de trafikanter som går eller åker cykel ska angöra butiken. Någon entré finns heller inte utritad på plankartan eller illustrationen. Därför är detta svårbedömt. Endast på två ställen nämns överhuvudtaget den stora andel av befolkningen som föredrar, eller inte har något annat val än att handla till fots eller per cykel. ”Butiken kan även nås med buss 744 via Rågsvedvägen” men inte hur dess passagerare på ett trafiksäkert sätt ska ta sig från hållplatserna till butiken. Via parkeringsytan? På det andra stället tas den (enligt tjänsteutlåtandet viktiga) gång- och cykelvägen upp under rubriken Rekreation och friluftsliv. Visst finns det folk som promenerar här,bl a är det många barnvagnsföräldrar som utnyttjar den vilobänk som finns vid den fina vitsippsbacken, men den allra största delen är de som förflyttar sig till arbete, skola, fritidssysselsättningar. Här saknas en trafiksäkerhetsanalys som hade gjort förslaget lättare att bedöma. Dessutom är det tråkigt att välja en plats där man ser sig tvungna att fälla en solitär bredkronig ek. Stora träd är inte bara vackra, de fungerar även som filter och luftrenare för människan.

§67 Ansvarsfördelning inom staden för uppföljning av avtal om återvinningsstationer

Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar som yttrande över miljö- och konsumentrotelns remiss stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av renhållningsförvaltningens förslag till ansvarsfördelning inom staden för uppföljning av avtal om återvinningsstationer. Förslaget har remitterats från stadsledningskontorets miljö- och konsumentrotel. Att utveckla rutiner för uppföljning av avtalet liksom att fördjupa dialogen mellan berörda parter är positivt. Stadsdelsnämnden saknar dock resurser att dagligen tillse miljöstationerna. Hanteringen av återvinningsstationerna är av övergripande betydelse för staden. Därför anser stadsdelsnämnden att stadsledningskontoret likväl kan företräda staden som avtalspart.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 4 mars 2005 med diarienummer 310-039/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilda uttalande

Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Källsorteringen är bra, men det försvarar inte att uppsamlingsplatserna är överfulla, ser skräpiga ut och drar till sig oönskade besökare i form av råttor och andra djur. Samtidigt har många boende kommit att uppskatta dessa återvinningsplatser. De ger en möjlighet att på ett enkelt sätt göra sig av med visst avfall. Särskilt viktigt har detta blivit då staden inte förlängt avtalet om hämtning av papper vid våra bostäderna. En förutsättning för att stationen ska kunna vara kvar är att föreskrifterna efterlevs. Det får aldrig accepteras att området är skräpigt. Det måste kontrolleras noga att föreskriften att ”Tömning av behållarna skall ske så ofta att överfyllnad inte uppstår.” verkligen efterlevs, samt att skräp som samlats runt omkring också tas bort. En plan för hur denna kontroll ska ske måste upprättas. Det är här lämpligt att ge uppdraget om tillsynsansvar till en särskilt förordnad entreprenör. En översyn om behållarnas volymer är tillräckliga måste också göras. Särskilt nu sedan tidningsinsamlingen upphört och behållarna ofta är överfulla. För att försäkra våra invånare att återvinningsstationen kommer att skötas korrekt måste entreprenaden, innan avtalet förlängs, inkomma med en konkret och tidsatt åtgärdsplan för hur städning och tömning ska fungera.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) anmäler härutöver särskilt uttalande enligt följande:

Vi moderater varnade redan vid införandet om att stationerna skulle bli ett skräpigt inslag i vår miljö.

§68 Skrivelse om samarbete och samtal för bättre konfliktlösning

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2005 som svar på remissen.

Ärende

I skrivelsen föreslår man att Stockholm stad ska ta initiativ till att ett tvärreligiöst råd bildas och sammankalla företrädare för olika religioner för att diskutera samarbetsformer för stockholmarnas bästa. Bakgrunden är att man uppfattar att det finns tendenser till ökade motsättningar som tar sig uttryck i olika våldshandlingar. Förvaltningen ställer sig positiv till att staden utvecklar samverkan med olika religiösa företrädare. Förvaltningen uppfattar dock inte, varken utifrån sin verksamhet eller utifrån situationen i stadsdelen, att det finns behov av att inrätta ett särskilt tvärreligiöst råd.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 17 mars 2005 med diarienummer 004-009/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§69 Skärgårdsdagar på Björnö sommaren 2005

Ansökan från skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beviljar Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 45 tkr kronor för förvaltningens deltagande i Skärgårdsdagar på Björnö sommaren 2005 enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 mars 2005.

Ärende

Skärgårdsstiftelsen har i samverkan med några stadsdelsförvaltningar genomfört Skärgårdsdagar på Björnö under ett par sommarveckor de senaste fyra åren. Man söker nu bidrag för att genomföra detta även år 2005. Målgruppen är ungdomar och deras familjer i områden med hög invandrartäthet. Syftet är att ge en introduktion till skärgård och svensk natur. Förvaltningen har tidigare deltagit i Skärgårdsdagarna och har mycket goda erfarenheter av dessa. Förvaltningen föreslår därför att medel beviljas Skärgårdsstiftelsen. Projektbidraget finansieras genom anslaget för föreningsbidrag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 11 mars 2005 med diarienummer 009-475/2004.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi yrkar avslag då ärendet dukats till dagen sammanträde.

Bilagor
69.pdf (13 kb)

§70 Genomförandeärende gällande nybyggnad av en 5- avdelnings förskola, Kvarntorpsgränd 13

Komplettering med anledning av nya principer för beräkning av startkostnader vid utbyggnad av förskolelokaler.

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med ytterligare 0,2 mnkr för startkostnader i samband med nybyggnad av Kvarntorpsgränd 13, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 7 mars 2005.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd beslutade den 1 mars 2005 att beställa en nybyggnad av en 5-avdelnings förskola, Kvarntorpsgränd 13, till ett belopp uppgående till maximalt 33 mnkr, under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände nybyggnaden. Stadsdelsnämnden beslutade också att ansöka hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för särproduktions- kostnader med 1, 5 mnkr samt startbidrag om 0,5 mnkr. Från och med år 2005 gäller nya principer för beräkningar av bidrag till startkostnader, för utbyggnad av förskolelokaler, vilket innebär att stadsdelsförvaltningen kan ansöka om ytterligare 0,2 mnkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 17 mars 2005 med diarienummer 402-044/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vi hänvisar till av oss tidigare anmält särskilt uttalande i ärendet.

§71 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Handläggning av färdtjänstintyg (fp) och (kd). Bilaga § 71A.

- Arbetstidsförkortning (s), (v) och (mp). Bilaga § 71 B.

- Fritidsgårdarnas framtid (m), (fp) och (kd). Bilaga § 71C.

§72 Inbjudan till kurser och konferenser

Ärendet

Inga inbjudningar till kurser och konferenser förligger.

§73 Anmälan av månadsrapport

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för februari 2005.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 15 mars 2005 med diarienummer 002-008/2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

Särskilt uttalande

Henrik Ehrenberg m fl (kd), Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Den ekonomiska uppföljningen har efter otaliga påpekanden från oppositionen kommit upp som en stående punkt på dagordningen. Det är naturligtvis välkommet. Av rapporten till sammanträdet i mars framgår det att Vantörs stadsdelsnämnd redan i början av året har ett prognostiserat underskott. Det är naturligtvis oroande. Vi menar att nämnden måste ta den ekonomiska uppföljningen på mycket större allvar än vad som i dag är fallet. Det är uppenbart att den ekonomiska utvecklingen kräver nämndens uppmärksamhet och medvetenhet vid fler tillfällen än vid behandlingen av tertialrapporterna. Detta har också påpekats vid upprepade tillfällen av revisorerna.

§74 Anmälningsärenden

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 25 januari 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen den 10 mars 2005.

Protokoll från § 11 MBL den 10 mars 2005.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 11 MBL den 17 mars 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§75 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 15 och 24 februari 2005.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§76 Ansökan om tillstånd att servera sprit, vin och öl på restaurang Hildas kolgrill i Örby

Remiss från kommunstyrelsen

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd tillstyrker i förvaltningens tjänste-utlåtande daterat den 22 februari 2005 att man under ett år på försök får tillstånd att servera sprit, vin och öl på restaurang Hildas Kolgrill till kl.01.00. Därefter omprövas tillståndet.

Ärendet

Hilda Ablahad ansöker om tillstånd att servera sprit, vin och öl på Hildas Kolgrill. Restaurangen ligger i Örby centrum och kommer att öppnas inom kort i nyrenoverade lokaler. Ägaren kommer att satsa på ett varierat matutbud och planerar att ha öppet till cirka kl 21 på kvällarna. Om alkoholtillstånd beviljas kommer ägaren att hålla öppet längre, i första hand på fredagar och lördagar, dock längst till kl. 01.00. Eftersom ägaren saknar erfarenhet av att arbeta på restaurang med alkoholtillstånd föreslår förvaltningen att tillstånd att servera sprit, vin och öl beviljas på försök under ett år.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 22 februari 2005 med diarienummer 309-274/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§77 Ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Yttrande till Stockholms tingsrätt

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§79 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.

§81 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 7 kap 4 §.