Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-17

Sammanträde 2006-05-17

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Sammanträde onsdagen den 17 maj 2006
i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl Läs mer...18.00.

Frågestunden inleds med att diplom utdelas till de näringsidkare i stadsdelsområdet
som förtjänstfullt efterlevt reglerna för försäljning av tobak och folköl.

1 Val av protokollsjusterare

Förslag till justeringsdatum: 060523

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 20 april 2006

Allmänna ärenden

4 Tertialrapport 1 2006

Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 103-196/2006
Utsändes 060512, Omedelbar justering

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006-

Ökad trivsel i Högdalens centrum
Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-182/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Gatu- och parkskötsel- förlängning av avtal

Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 106-194/2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Inriktning för fortsatt skolplaneringsarbete

Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-186/2006

8 Hemtjänst för äldre

Yttrande över rapport från revisionskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 104-161/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa

Yttrande över rapport från revisionskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 104-144/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron

Yttrande över rapport från revisionskontoret
Handläggare: Caroline Henjered tel: 0704 290800
Dnr 104-162/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Den nationella psykiatrisamordnarens promemoria ”Öppen vård på särskilda villkor”

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 506-166/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Inrättande av kommunal utredare av fusk med socialbidrag

Svar på remiss från stadsledningskontoret
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 502-103/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Drogförebyggande insatser i Vantör

Svar på skrivelse från (fp), och (kd).
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 503-092/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Medborgarförslag

Redovisning av försök
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 016-314/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Arbetslöshet bland unga i Vantör

Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 503-190/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Stadsdelsdirektörens information

18 Inbjudan till kurser och konferenser

19 Anmälningsärenden

Dnr 002-008/06

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
Se pärm
C. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 11 MBL den 4 april
Dukas
D. Protokoll från förvaltningsgrupp och § 19 och 11 MBL den 11 april
Dukas

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll 2006-04-27

21 Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar

Handläggare: Birger Nicander tel: 508 20 030
Dnr 105-073/2006
Absolut sekretess, 6 kap 2 § SekrL
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-05-23

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lena Kling (fp)

Tjänstgörande ersättare
Linda Hillner (m)
Michael Hultman (fp)

Ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Lillemor Forslund (s)
Sunthorn Vongnongvar (s)
Rana Khosravi (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Annika Davidsson (m)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare
Åsa Berntsson, avdelningschef
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 107-128
Göran Sjödin, avdelningschef, §§ 107-113
Anders Lindström, avdelningschef, §§ 107-123
Ewa Wettermark, ekonomichef, §§ 107-110
Lena Skott, utredare, §§ 107-128
Patrik Ståhl, utredare, §§ 107-123
Monika Verne, kultursekreterare, §§ 107-124
Ingeli Schneider, registrator, §§ 107-128

Ej närvarande:
Lars Svärd (m)
Lillemor Tholander (fp)
Solveig Ott (s)
Patrik Slimane (mp), anmält förhinder
Patrik Wallnäs (m)
Per Johansson (fp), anmält förhinder
David Lindberg (kd)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 107-128.

§107 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§108 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter tillägg av följande tre ärenden:

- Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg för vuxna samt barn och ungdomar. Svar på remiss från kommunstyrelsen.

- Ny detaljplan för kvarteret Glasteglet i Bandhagen.

- Anmälan av balanslista.

§109 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 20 april 2006 justerats.

§110 Tertialrapport 1 2006 med förenklad delårsrapport

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 1 med 12,2 mnkr.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 2 med 0,2 mnkr.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för Kv Fallbrickan.

 4. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,6 mnkr avseende stimulansbidrag för Kv Kolmilan.

 5. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,4 mnkr avseende stimulansbidrag för Kv Snesen.

 6. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,0 mnkr avseende stimulansbidrag för Stålbogavägen 58.

 7. Vantörs stadsdelsnämnd begär att kommunstyrelsen godkänner en budgetjustering om 1,1 mnkr avseende kostnader för att utveckla alternativa boendeformer inom individ- och familjeomsorgen.

 8. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner genomförandet av uppdraget, från stadsdelsnämndens sammanträde den 21 december 2005, att redovisa resultatet av arbetet med den interna samverkansöverens- kommelsen samt av samverkan med beroendevården och psykiatrin.

 9. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mnkr avseende kapitalkostnader för markanläggningar (park).

 10. Vantörs stadsdelsnämnd gör ändringar i tertialrapport 1 2006 daterad den 11 maj 2006 enligt följande: Sid 16, med följdförändringar på sid 18, i tabell under nettoresultat totalt före resultatförändringar skall det förväntade resultatet av resultatfond vara -0,1 mkr och beräknad resultatfond till 2007 vara 0,2 mkr. Sid 17, tredje st, 1 meningens 1 bisats till att lyda ”samt beräknad överföring av resultatenheternas underskott om 2 mkr”.

 11. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i övrigt denna tertialrapport 1 med förenklad delårsrapport, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2006, och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

 12. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Samt anför därutöver:

Nämndens prognos för budgetutfall inom anslag 1 är efter åtgärder i balans vilket är tillfredställande. Anslag 2 (försörjningsstödet) visar dock på en prognosticerat underskott på 15,9 miljoner för 2006, vilket inte är tillfreds-ställande. Nämndens majoritet har också vid upprepade tillfällen krävt en översyn av fördelningssystemet. Nämnden vill dock påpeka att underskottet ej får medföra att invånarna i Vantör skall ges en striktare bedömning än stadens beslutade riktlinjer. Det är inte godtagbart med en restriktivare bedömning än nuvarande av bidrag för tandvård. Förslaget om en översyn av riktlinjerna för SL-kort avvisas.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 11 maj 2006 med diarienummer 103-196/2006.

Förslag till beslut

Monika Viklander, stadsdelsdirektör yrkar att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mkr avseende kapitalkostnader för markanläggningar.

Monika Viklander, stadsdelsdirektör yrkar vidare ändringar i tertialrapport 1 2006 enligt följande:

Sid 16, med följdförändringar på sid 18, i tabell under nettoresultat totalt före resultatförändringar skall det förväntade resultatet av resultatfond vara -0,1 mkr och beräknad resultatfond till 2007 vara 0,2 mkr.

Sid 17, tredje st, 1 meningens 1 bisats till att lyda ”samt beräknad överföring av resultatenheternas underskott om 2 mkr”.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar i huvudsak bifall till förvaltningens förslag med avslag på förslag om översyn av riktlinjerna för handläggning av SL-kort och tillägget att uppdra åt förvaltningen att till juninämnden återkomma med en redovisning av åtgärder för att uppnå punkt 24 i 24-punktsprogrammet samt som tillägg en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar vidare omedelbar justering.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar i huvudsak bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att nämnden beslutar analysera orsakerna till den uppkomna skolsituationen i Rågsvedsskolan och därefter satsa extra resurser för att komma till rätta med situationen.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) tilläggsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

De prognoser över den ekonomiska utvecklingen i Vantörs stadsdel som nämnden får som information varje månad har under en längre tid som regel visat på ökande underskott. Vi har vid upprepade tillfällen begärt att nämnden närmare ska följa den ekonomiska utvecklingen, vilket också fått stöd av stadens revisorer. Tyvärr är det en begäran som majoriteten valt att ignorera. Tertialrapport 1 för år 2006 visar på en ekonomi i balans för större delen av verksamheten, medan anslag två fortsatt visar på ett underskott. Att förvaltningen tror på en ekonomi i balans för helåret 2006 är positivt, men vi vill erinra om att samma förhoppning fanns för ett år sedan, då tertialrapport 1 för år 2005 redovisades. Slutresultatet för helåret 2005 blev trots det ett underskott. Vi menar att detta visar på svårigheterna att få bukt med underskotten i några av stadsdelens verksamheter. Svårigheter som beror på den politiska majoritetens oförmåga att prioritera kärnverksamheten och ett fördelningssystem över stadsdelarna som inte gör Vantör rättvisa bland annat när det gäller kostnaderna för socialbidrag och behovet av andra sociala insatser. Vi menar att detta är en fråga som Vantörs politiska ledning med kraft måste agera för, i syfte att få ett fördelningssystem som ständigt dras med underskott i en stadsdel med Vantörs sociala profil. Redan förra året konstaterade förvaltningen att Vantör nått vägs ände när det gäller möjligheterna till en mer restriktiv biståndsbedömning utan att bryta mot lagen. Det är därför med viss förvåning som vi konstaterar att förvaltningen i år föreslår att underskotten ska mötas med just mer av restriktiv biståndsbedömning. Detta är inte acceptabelt, i vart fall inte utan att nämnden får en närmare beskrivning av vad detta betyder i praktiken, i ljuset av det besked som förvaltningen gav under 2005. En väl fungerande arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik i vid mening är viktig för att säkerställa att de människor som drabbas av arbetslöshet snabbt återkommer i arbete och inte fastnar i ett långvarigt bidragsberoende. Ur ett mänskligt perspektiv är det utanförskap som många hamnar i när de står utanför arbetsmarknaden oförsvarligt. Det är både ett slöseri med samhällets resurser och bristande respekt för människors värde att inte ta till vara allas förmågor. Den negativa utveckling som vi sett de senaste åren när alltfler står utanför arbetsmarkanden och blir beroende av andra för sin försörjning är mycket olycklig. Särskilt olyckligt är den mycket negativa socialbidragsutvecklingen i Stockholm. Fler finns i utanförskap då både arbetslösheten och socialbidragsberoendet ökat under den senaste mandatperioden. Trots högkonjunkturen ligger socialbidragstagandet på en hög nivå. Vår stadsdel har den högsta nivån i stan vilket är mycket olyckligt, framför allt för de som är beroende av socialbidragen. Majoriteten ser ut att ha gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Den har istället låtit bidragstagandet skjuta i höjden under mandatperioden. För att vända utvecklingen krävs en politik där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i den så kallade Skärholmsmodellen ska användas även i vår stadsdel. För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2006 års totala budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta slår mycket hårt mot våra invånare som är i behov av vård och stöd. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Vi konstaterar också att förvaltningen gör bedömningen att Vantör kommer att kunna leva upp till barnomsorgsgarantin, något som stadsdelen haft stora svårigheter att göra under de senaste åren. Vi menar att det inte går att hävda att man lever upp till barnomsorgsgarantin när föräldrar hänvisas till att planera barnens inskolning i omsorgen till skolans terminsstarter. En sådan begränsning innebär att garantin i praktiken inte är tre månader, utan upp till sex månader. Det enda rimliga hade varit att den politiska majoriteten i god tid sett till att utöka antalet platser inom barnomsorgen i en utsträckning som gjort det möjligt att leva upp till garantin och samtidigt ytterligare minska barngruppstorlekarna i förskolan. Allt i enlighet med de förslag vi tidigare lagt i nämnden men inte fått gehör för. Vi konstaterar också att en förändring av beräkningen av tilläggsbeloppet för skolverksamheten fått stora negativa följder för Rågsvedsskolan. Det rimliga hade naturligtvis varit om denna förändring annonserats i rimlig tid för skolan att hinna anpassa sig till de nya nivåerna. Nu får skolan bära allt för stora ekonomiska konsekvenser under väldigt kort tid, vilket är orimligt.

§111 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Ökad trivsel i Högdalens centrum

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att tilldela 75 tkr för ökad trivsel i Högdalens centrum, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdelsförnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta målområde föreslår förvaltningen i detta ärende ett projekt kallat ”Ökad trivsel i Högdalens centrum”. Projektets mål är att öka trivseln och tryggheten i Högdalens centrum genom att installera pollare och blomsteroaser för att förhindra biltrafik på gågatorna. Projektet omfattar totalt sex pollare och åtta blomsteroaser. Kostnaderna för stadsdelsnämndens andel i projektet beräknas till totalt 75 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 25 april 2006 med diarienummer 015-182/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är ett starkt önskemål att Högdalens centrum blir mer attraktivt och vi ser gärna att det föreslagna, relativt blygsamma, anslaget tilldelas för detta ändamål. Avsikten måste vara att öka trivsel och trygghet. En del i detta är ett levande centrum med livaktig handel. Vi pekar därför på vikten av att de åtgärder som vidtas sker i nära samarbete med såväl företagarföreningen som med enskilda handlare i Högdalens centrum. Det vore exempelvis olyckligt om föreslagna pollare och blomsterarrangemang skulle omöjliggöra transporter till och från butiker och torghandel.

§112 Gatu- och parkskötsel, förlängning av avtal

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i uppdrag att med samma villkor som tidigare förlänga avtal avseende gatu- och parkskötsel med Stockholm Entreprenad till att gälla från den 1 oktober 2006 och som längst till och med den 30 september 2008.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd genomförde under hösten 2003 en upphandling av entreprenad avseende gatu- och parkskötsel. Upphandlingen resulterade i ett kontrakt med Stockholm Entreprenad daterat den 30 oktober 2003. Avtalstiden är den 1 november 2003 till och med den 30 september 2006. Förvaltningens föreslår att nämnden förlänger avtal avseende gatu- och parkskötsel med Stockholm Entreprenad till att gälla från den 1 oktober 2006 och som längst till och med den 30 september 2008.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 26 april 2006 med diarienummer 106-194/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v), Åsa Öckerman (mp) Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Vid nästa upphandling görs en översyn av miljökraven.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Åsa Öckerman (mp) Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Under vinter 2005/2006 var det ovanligt mycket snö i Stockholm och i Vantör. På sina ställen och vid vissa tillfällen fungerade snöröjningen riktigt bra men vid andra tillfällen var den näst intill obefintlig. Trafiksäkerheten var tidvis helt satt ur spel. I Hagsätra, runt centrum, där många barn vistas var snövallarna runt övergångsställena så högt upplogade att det var svårt att se om någon vuxen väntade och helt omöjligt att se ett ensamt barn. Med anledning av detta utgår vi ifrån att samtal om detta sker i samband med förlängningen av avtalen så att inte samma sak upprepas i vinter. Snöröjningen är viktig ur många aspekter, men framförallt är det viktigt att påpeka att sikten kring övergångsställen och andra promenadstråk inte får skymmas så att det innebär fara.

§113 Inriktning för fortsatt skolplaneringsarbete

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ”Inriktning för fortsatt skolplaneringsarbete.

Ärende

Förvaltningen bedömer att planeringen för skolkapaciteten bör ligga fast. Prognoserna om elevantalsutvecklingen föranleder inga ställningstaganden i nuläget för varken skoldimensionering eller skolorganisation. Förvaltningen föreslår ett ökat samarbete mellan skolorna, fortsatt arbete med ”röda tråden”, dvs. samarbetet förskola-skola samt en satsning på marknadsföring av skolorna.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 28 april 2006 med diarienummer 403-186/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar bordläggning.

§114 Hemtjänst för äldre

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 april 2006, som sitt svar till revisorsgrupp 3 och 4.

Ärende

Revisionskontoret har granskat hemtjänsten vid stadsdelsnämnderna i Hägersten, Norrmalm och i Skärholmen och drar slutsatserna att de funna bristerna är mer eller mindre generella för alla stadsdelsnämnder. Bland annat bedömer Revisionskontoret att stadsdelsnämnderna inte har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över hemtjänstverksamheten samt att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförda insatser. Förvaltningen utvecklar styrningen, uppföljningen och dokumentationen bland annat inom ett pågående projekt om en ny arbetsmodell mellan beställare och utförare. Förvaltningen föreslår att nämnden åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över rapporten.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 26 april 2006 med diarienummer 104-161/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till eget förslag till remissyrkandeslag och som tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att, mot bakgrund av revisorernas kritik och utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av insatserna inom hemtjänsten, föreslå nämnden olika åtgärder för att säkerställa att de äldres rättssäkerhet garanteras och att beslutade biståndsinsatser genomförs.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) förslag och tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag och tillägg.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till remissyttrande enligt följande:

Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll över hemtjänstverksamheten. Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/biståndsbedömare och hos utföraren. Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndhandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt. Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bl a kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom bl a hemtjänsten. Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades. Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 minuter. Påklädningen tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.Vi har framfört en rad olika förslag och åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden. En variant kan vara att de biståndsbedömare som finns inte är knutna till en viss stadsdel utan ambulerar omkring i staden. De äldres rättigheter måste stärkas och tydliggöras genom att en värdighetsgaranti fastställs. Den ska tydligt ange vad varje enskild har rätt till och kan förvänta sig. Ett system för kompensation ska också finnas. Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll. Revisorerna kritik är ytterst allvarlig eftersom en slutsats är att stadsdelsnämnderna inte kan säkerställa att ärendehanteringen sker på ett rättssäkert sätt. Stadsdelsnämnden har ett uppföljningsansvar gentemot sin förvaltning. Mot bakgrund av revisorernas kritik och utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer för uppföljning av insatserna inom hemtjänsten, bör förvaltningen ges i uppdrag att föreslå nämnden olika åtgärder för att säkerställa att de äldres rättssäkerhet garanteras och att beslutade biståndsinsatser genomförs. Stadsdelsförvaltningen har ett ansvar att följa upp att beslutade biståndsinsatser genomförs i enlighet med beställningen. Detta gäller förstås både förvaltningens egen hemtjänst och de privata hemtjänstutförarna. Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelse underlaget inte är det bästa så bidrar benchmarking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmaking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.

§115 Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 april 2006, som sitt svar till revisorsgrupp 3 och 4.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Arbetsmarknadsprojekt, medel och uppföljning”, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2006.

Ärende

Revisionskontoret har granskat insatserna för arbetslösa vid Vantörs stadsdelsnämnd. Revisionskontoret bedömer bland annat att styrningen och uppföljningen av arbetsmarknadsinsatserna är bristfällig. Vantörs stadsdelsförvaltning följer upp både ekonomi och verksamhet men förvaltningen anser att jämförbarheten i uppföljningen inom staden kan öka och att utvärderingen av insatsernas effekter kan förbättras. Förvaltningen föreslår att nämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande över granskningsrapporten.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 26 april 2006 med diarienummer 104-144/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Revisionsrapporten riktar tydlig kritik mot stadens arbetsmarknadsåtgärder. Även om många av de projekt som pågår innebär ett omfattande och engagerat arbete för arbetslösa, så brister staden när det gäller grundläggande faktorer som styrning och uppföljning av de insatser som görs. En betydande del av de pågående insatserna sker i projektform, och många är beroende av kompetens-fonden som upphör i och med utgången av 2006. En av de tydligaste utvärderingarna av stadens arbetsmarknadsinsatser är den statistik över socialbidragsutvecklingen som utrednings- och statistikkontoret regelbundet presenterar. Den senaste mandatperioden visar på en mycket dyster utveckling. Trots en rad omfattande arbetsmarknadsprojekt så ökar socialbidragsberoendet i staden, istället för att minska. Några stadsdelar utgör dock undantag. Bland dem som lyckas bäst med att bryta socialbidragsberoendet och hjälpa människor att gå från bidrag till arbete, återfinns Skälholmen och ett antal närliggande stadsdelar. Den gemensamma nämnaren är samarbetet med Skärholmens jobbcentrum och kravet att den som kan arbeta också ska arbeta. Ett införande av Skärholmsmodellen i hela Stockholm vore med all säkerhet det mest effektiva sättet att uppnå såväl styrning som uppföljning och framför allt resultat i stadens insatser för arbetslösa.

§116 Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron

Yttrande över rapport från revisionskontoret.

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2006 som yttrande över rapporten ”Stadsdels-nämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron” från revisions-kontoret.

Ärende

Revisionskontoret har granskat sjukfrånvaron vid tre stadsdelsnämnder. I granskningen har ingått att jämföra utvecklingen av sjukfrånvaron, samt att belysa hur nämnderna arbetar för att minska frånvaron. Stadsdelsförvaltningen instämmer i stort med de bedömningar som lämnats i Revisionskontorets rapport.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 28 april 2006 med diarienummer 104-162/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§117 Den nationelle psykiatrisamordnarens promemoria ”Öppen vård på särskilda villkor”

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 april 2006, som sitt svar till stadsledningskontoret.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat stadsdelsnämnden den nationella psykiatrisamordnarens promemoria ”Öppen vård med särskilda villkor”.

I promemorian föreslås att en ny vårdform ska införas för patienter som vårdas inom psykiatrisk tvångsvård: öppen vård med särskilda villkor. Beslut om sådan vård förutsätter en samordnad vårdplan från landsting och kommun. Om psykiatrisamordnarens förslag genomförs anser förvaltningen att det är viktigt att kostnadskonsekvenserna och samverkan mellan landsting och kommun följs upp.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 28 mars 2006 med diarienummer 004-037/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§118 Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg för vuxna samt barn och ungdomar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ” Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg för vuxna samt barn och ungdomar, svar på remiss från kommunstyrelsen.

Ärende

Kommunstyrelsen har remitterat Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar. Hösten 2005 gavs uppdraget att se över resursfördelningsmodellerna för individ- och familje-omsorg vuxna respektive barn och ungdomar. Förslaget innebär en ökning av resurser till Vantörs stadsdelsnämnd för vuxna med 0,3 mnkr och till barn och ungdom med 5,0 mnkr. Förvaltningen stödjer stadens ambition att försöka finna objektiva resursfördelningsmodeller. Förvaltningen har inga invändningar mot föreslagna variabler som utgångspunkt för resursfördelningen till vuxna och barn och ungdom.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 16 maj 2006 med diarienummer 502-172/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar bordläggning.

§119 Inrättande av kommunal utredare av fusk med socialbidrag

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd avstyrker motionens förslag och åberopar i övrigt förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 april 2006, som sitt svar på remissen ” Inrättande av kommunal utredare av fusk med socialbidrag” från stadslednings­kontoret.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat en motion om att staden bör inrätta kommunala utredare av fusk med socialbidrag. Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionens förslag. Den utredningen som föregår biståndsbeslutet omfattar huruvida den sökande är berättigad till bidraget, varvid förvaltningen genomför flera olika kontroller. Om det efter beslut om bistånd uppdagas att uppgifterna, som beslutet grundades på, varit felaktiga återkräver förvaltningen pengarna. Om den sökande verkar ha avsiktligt lämnat felaktiga uppgifter gör förvaltningen samtidigt en polisanmälan om bedrägeri. Förvaltningen anser att det är mer resurseffektivt att förstärka de redan befintliga instanserna än att tillskapa nya och avstyrker därför motionens förslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 april 2006 med diarienummer 502-103/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden förordar motionen.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

§120 Ny detaljplan för kvarteret Glasteglet i Bandhagen

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd bordlägger ärendet ”Ny detaljplan för kvarteret Glasteglet i Bandhagen”.

Ärende

Stadsdelsnämnden i Vantör har för yttrande tagit del av förslag till ny detaljplan för kvarteret Glasteglet i Bandhagen. Detaljplaneförslaget inbegriper en fasadlösning med prefabricerade betongelement. Förvaltningen anser dock att en omprövning med avseende på fasadlösningen är nödvändig för att bibehålla områdets estetiska kvaliteter. Förvaltningen föreslår nämnden att förorda detaljplanen förutsatt att byggnaden istället ges en tegelfasad med karaktär av den angränsande fastigheten Rörslitsen 4.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 15 maj 2006 med diarienummer 302-197/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar bordläggning.

§121 Drogförebyggande insatser i Vantör

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsförvaltning godkänner beredning av skrivelsen, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2006.

 2. Vantörs stadsdelsförvaltning ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag om hur det förebyggande arbetet kan stärkas och en anförandetext.

Samt anför därutöver:

Vantör är en stadsdel där den upplevda otryggheten, bland annat i förhållande till barns tillgång till alkohol och narkotika, är stor. Detta ställer också särskilda krav på stadsdelen när det gäller det förebyggande arbetet. Vi anser att det är en prioriterad uppgift att stärka det förebyggande arbetet. En förstärkning av denna funktion är därför nödvändig.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 februari i år lämnade folkpartiet och kristdemokraterna en skrivelse om förvaltningens drog- och brottspreventiva arbete. I skrivelsen befaras att ”extra resurser för samordningen” kommer att avvecklas. Under en period har det vid förvaltningen funnits både en ordinarie och en vikarierande preventionssamordnare. Men detta har inte inneburit en egentlig utökning av preventionsresurserna eftersom samordnarna även har haft andra uppgifter som inte ligger inom ramen för det drog- och brottspreventiva arbetet. Detta betyder att det inte kommer att ske någon nedprioritering av det preventiva arbetet när vikarien nu slutar och övergår i annan anställning. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen av skrivelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 24 april 2006 med diarienummer 503-092/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp), Henrik Ehrenberg (kd) Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar som tillägg att förvaltningen återkommer till nämnden med ett förslag om hur det förebyggande arbetet kan stärkas och en anförandetext.

§122 Medborgarförslag

Redovisning av försök

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av försöket med medborgarförslag, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 april 2006.

Ärende

Vid stadsdelsnämndens sammanträde i september år 2004 beslutade nämnden att medborgarförslag skulle införas på försök under perioden den 1 december 2004 till och med den 31 maj 2006. Under denna period har elva medborgarförslag kommit in. Inget av dessa förslag har behandlats av stadsdelsnämnden eftersom förslagen inte har gällt nämndens ansvarsområden. Förvaltningen föreslår att möjligheten att lämna medborgarförslag inte införs permanent förrän det finns gemensamma rutiner för medborgarförslag inom staden.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 24 april 2006 med diarienummer 016-314/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till två egna förslag.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) Henrik Ehrenberg (kd) Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Medborgarförslag är en möjlighet för medborgare att framföra sina åsikter på ett direkt sätt. Att denna möjlighet finns men inte utnyttjas kan så som framgår av tjänsteutlåtandet bero på olika saker. Det är dock angeläget att medborgarnas möjligheter att framföra sina förslag inte kringgärdas med byråkratiska hinder. Den redovisning görs visar på ett stort mått av regler för att förslaget ska mottas. Det är djupt olyckligt. Nämnden är angelägen om att på ett enkelt sätt få reda på medborgarnas synpunkter. Vi anser därför att alla former av förslag som görs ska komma till nämndens kännedom – gärna i en enkel sammanställning. Det betyder att formkraven inte får diktera vad som räknas som medborgarförlag eller ej. Ett bra exempel på en myndighet som tillvara tar alla former av synpunkter är Landstingets Patientnämnd. Dit kan patienter skriva eller ringa. Tjänstemännen tar emot anmälan och hjälper de patienter som så önskar att gå vidare med sina klagomål. Förslag och synpunkter från medborgarna på kommunal verksamhet borde kunna arrangeras på ett liknande enkelt och obyråkratiskt vis.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande i inledningen likalydande med egna förslag till beslut enligt följande:

Vi förslår att permanenta möjligheten till medborgarförslag från och med 31 maj 2006. Vi föreslår vidare att nämnden uppdrar åt förvaltningen att i större utsträckning anmäla inkomna medborgarförslag till stadsdelsnämnden samt i vissa fall även bereda medborgarförslagen även om de inte formellt faller innanför stadsdelsnämndens verksamhetsområde. Medborgarförslag är en positiv möjlighet för medborgare att komma till tals på ett mycket praktiskt och direkt sätt. Att denna möjlighet finns men inte utnyttjas kan så som framgår av tjänsteutlåtandet bero på olika saker. Vi tror inte att ett lågt antal inlämnade medborgarförslag innebär att övriga kanaler för påverkan av medborgarna upplevs som tydliga och tillräckliga. Vår uppfattning är att medborgare i stor utsträckning präglas av uppfattningen att det är svårt att komma till tals i förhållande till politiker och att det är svårt att åstadkomma förändringar ens om man aktiverar sig i ett politiskt parti. Rätt eller fel så är möjligheten till medborgarförslag ett sätt att komma runt detta dilemma. Vi tror att en förutsättning för att få människor intresserade av att lämna medborgarförslag är att tidigare inlämnade förslag fått effekt. När medier kan rapportera om enskilda medborgares framgångar innebär det också att instrumentet blir känt och lockar fler att försöka påverka med hjälp av medborgarförslag. Det är därför olyckligt att medborgarförslagen som kommit in till Vantör aldrig hamnat på stadsdelsnämndens bord. Den självpåtagna restriktionen att endast lyfta frågor som faller inom ramen för stadsdelens verksamhetsområde har resulterat i att samtliga förslag slussats runt nämnden. Så behöver det inte vara. I andra stadsdelar bereds till och med ärenden i vissa fall av stadsdelsförvaltningen, även om förslaget i sig inte går att hantera av den politiska nämnden. Däremot är det fullt möjligt för Vantörs stadsdelsnämnd att ha en åsikt om frågor som andra nämnder är satta att besluta om. Det faller också inom ramen för stadsdelsnämndernas demokratiska uppdrag. Nämnden bör därför få ta del av förslagen och vissa förslag bör dessutom beredas innan de via stadsdelsnämnden slussas vidare till berörda nämnder, styrelser och myndigheter.

§123 Arbetslöshet bland unga i Vantör

Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, enligt tjänsteutlåtande daterat den 26 april 2006.

Samt anför därutöver:

Arbetslöshet är för alla som drabbas ett gissel, men särskilt förödande är om unga människor överhuvudtaget inte kommer in på arbetsmarknaden eller hamnar i långa perioder av arbetslöshet. Därför har vi i Vantör beslutat att särskilda insatser ska sättas in för att garantera de ungdomar som lämnat den obligatoriska skolan antingen arbete eller fortsatt utbildning. Särskilda insatser har också genomförts för att söka upp alla de ungdomar som aldrig påbörjat eller avbrutit sina gymnasiestudier. Det arbetet ska fortsätta. Men vi kan också konstatera att det finns en liten grupp av långtidsarbetslösa ungdomar. Varje sådan ungdom är ett stort misslyckande. Vi vill därför att stadsdelsnämnden i sina planer inför målet att inga ungdomar (18-24 år) i Vantör ska behöva gå långtidsarbetslösa. Detta och andra mål för arbetsmarknaden kräver dock att Vantör även i fortsättningen tilldelas särskilda resurser utöver den ordinarie budgeten.

Ärende

I samband med att stadsdelsnämnden fattade beslut om verksamhetsplan 2006 uppdrog nämnden åt förvaltningen att under våren återkomma med en redogörelse för ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten har ökat bland unga i Vantör mellan åren 2001 och 2005; i oktober år 2005 var arbetslösheten 5,2 procent. Förvaltningen erbjuder de unga arbetslösa olika insatser vid Arbetsforum Sydost ungdom. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 26 april 2006 med diarienummer 503-190/2006.

Förslag till beslut

Per Sundgren (v), Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till Per Sundgren (v), Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) och Åsa Öckerman (mp) anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Revisionsrapporten riktar tydlig kritik mot stadens arbetsmarknadsåtgärder. Även om många av de projekt som pågår innebär ett omfattande och engagerat arbete för arbetslösa, så brister staden när det gäller grundläggande faktorer som styrning och uppföljning av de insatser som görs. En betydande del av de pågående insatserna sker i projektform, och många är beroende av kompetensfonden som upphör i och med utgången av 2006.En av de tydligaste utvärderingarna av stadens arbetsmarknadsinsatser är den statistik över socialbidragsutvecklingen som utrednings- och statistikkontoret regelbundet presenterar. Den senaste mandatperioden visar på en mycket dyster utveckling. Trots en rad omfattande arbetsmarknadsprojekt så ökar socialbidragsberoendet i staden, istället för att minska. Några stadsdelar utgör dock undantag. Bland dem som lyckas bäst med att bryta socialbidragsberoendet och hjälpa människor att gå från bidrag till arbete, återfinns Skälholmen och ett antal närliggande stadsdelar. Den gemensamma nämnaren är samarbetet med Skärholmens jobbcentrum och kravet att den som kan arbeta också ska arbeta. Ett införande av Skärholmsmodellen i hela Stockholm vore med all säkerhet det mest effektiva sättet att uppnå såväl styrning som uppföljning och framför allt resultat i stadens insatser för arbetslösa.

§124 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Globetree, childrens meeting place. 31 maj- 2 juni 2006.

- Nationaldagsfirandet i Vantör.

- Stadsdelsnämndens heldag med rektorerna den 1 juni är inställd.

§125 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Situationen på Rågsvedsskolan (kd). Diarienummer: 403-229 /2006.

- Frisk luft en rättighet ? (kd). Diarienummer: 504-230/2006.

§126 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 17 maj 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 17 maj 2006 med diarienummer 002-045/2006.

§127 Anmälan balanslista

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av balanslista daterad den 17 maj 2006.

Ärendets beredning

Se balanslista daterad den 17 maj 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av balanslistan.

§128 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 MBL den 4 maj 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen och § 19 och 11 MBL den 11 maj 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§129 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 27 april 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§130 Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen 6:2.