Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Sammanträde torsdagen den 24 augusti 2006 i direkt anslutning till den öppna frågestunden Läs mer...kl 18.00.

Den öppna frågestunden inleds med att Lars Hallberg, söderorts polismästardistrikt redogör för planerad verksamhet vid det poliskontor som under hösten 2006 öppnar i Rågsved.

1 Val av protokollsjusterare Noteringar:

Förslag till justeringsdatum: 060831

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 15 juni 2006

Allmänna ärenden

4 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd år 2006

Handläggare: Gunweig Högberg tel: 508 20 505
Dnr 002-301/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Upprustning av stugan i parken Dalbotten

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-275/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Projektering av program för Högdalstopparna

Handläggare: Anna Hörnsten tel: 508 20 061
Dnr 015-300/2006
Utsänds senare

7 Äldreboendeplan 2006 för östra söderort - Stadsdlsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör

Handläggare: Irene Lidman tel: 508 20 501
Dnr 504-252/2006
Bordlagd 060615
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan folkhälsoanslaget: Rågsveds Hälsoträdgårdar

Ansökan till Stockholms läns landsting
Handläggare: Birgitta Eskils tel: 508 20 506
Dnr 506-224/2006

9 Ansökan om statliga utvecklingsmedel

Handläggare: Åsa Malmgren tel: 508 20 310
Dnr 502-260/ 2006
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillägg i delegationsförteckning för barn- och ungdom

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 403-263/2006

11 Översyn av stadens administration, slutrapport

Handläggare: Anders Lindström tel: 508 20 060
Dnr 012-189/2006
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Bygglovsansökan för tre punkthus på Kvistbrogatan i Rågsved

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 308-244/2006

13 Ny ansökan om hotellbygge på Älvsjöbadet

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-204/2006

14 Fritidsklubbar i Vantör

Redovisning av riktlinjer
Handläggare: Lena Skott tel: 508 20 032
Dnr 305-171/2005

15 Anmälan av månadsrapport

16 Stadsdelsdirektörens information

18 Inbjudan till kurser och konferenser

19 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
B. Tjänstemannabeslut enligt delegation.
C. Protokoll från förvaltningsgrupp den 17 augusti
D. Protokoll från § 19 MBL den 17 augusti
E. Protokoll från Vantörs pensionärsråd den 13 juni.
F. Protokoll från Vantörs handikappråd den 28 juni.
Dnr 002-008/06
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet
Se pärm
Dukas
Dukas

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

20 Anmälan av sociala delegationens protokoll2006-06-07, 2006-06-29, 2006-07-13, 2006-08-03.

21 Risk- ledningsanalys för Vantörs stadsdelsnämnd

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 004-223/2006
SekrL 5:8
Mötesinformation

Datum för justering: 2006-08-31

Birger Nicander
nämndsekreterare

Magnus Dannqvist (s)
justerande

Henrik Ehrenberg (kd)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Magnus Dannqvist (s), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m)
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Ersättare
Solveig Ott (s)
Per-Åke Pettersson (s)
Lillemor Forslund (s)
Rana Khosravi (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Linda Hillner (m)
Annika Davidsson (m)
Patrik Slimane (mp)
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)
Per Johansson (fp)
David Lindberg (kd), §§ 166-177 och 179-187

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör
Birger Nicander, nämndsekreterare, §§ 166-184
Åsa Berntsson, avdelningschef, §§ 166-184
Margaretha Selin, avdelningschef, §§ 166-184
Anders Lindström, avdelningschef
Ewa Wettermark, ekonomichef, §§ 166-184
Marianne Ahrnfelt, sektionschef, §§ 166-184
Lena Skott, utredare, §§ 166-184
Carin Dänsel, utredare, §§ 166-184
Monika Lind, utredare, §§ 166-184
Ingeli Schneider, registrator

Ej närvarande:
Sunthorn Vongnongvar (s)

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 166-184.

§166 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§167 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen tillägg enligt följande:

- Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken.

§168 Anmälan av justerat protokoll

Anmäler att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 15 juni 2006 justerats.

Stadsdelsnämnden rättar beslutssatsen i § 153 till att lyda enligt följande:

Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen ” Utvärdering av 30-zoner och förslag till åtgärder” överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 maj till trafikkontoret, samt anför därutöver:

Nämnden är alltjämt positiv till införandet av 30-zoner i Vantör. Arbetet med efterlevnaden av hastigheten måste förbättras och utökas på vissa sträckor. Upprepad skyltning eller annan information om att man befinner sig i en 30-zon måste förbättras. Vissa sträckor där hastigheten inte fullt ut hålls av trafikanterna bör kompletteras med fysiska hinder för att vidmakthålla hastighetsgränserna, detta i synnerhet på vägar som är skolvägar för stadsdelens elever såsom t ex Årdalavägen. Nämnden vill i detta sammanhang även upprepa önskemålet om att utöka 30-zonen till att gälla i helaVantör.

§169 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens handikappråd år 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att utse Sylvia Stemme till ledamot i nämndens handikappråd, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2006.

Ärende

Stadsdelsnämndens handikappråd är ett rådgivande organ i frågor som rör handikappaspekter. Rådet ska bestå av sju ledamöter som ska utses för perioden fram till och med år 2006. I fjor beslutade nämnden om fem ledamöter till handikapprådet. Kommun- HSO Stockholm, handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad, har nu lämnat en fyllnadsnominering. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar i enlighet med Kommun- HSO:s förslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 3 augusti 2006 med diarienummer 002-301/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§170 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Upprustning av stugan i parken Dalbotten

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att under förutsättning att den ”Ideella föreningen Dalbotten” blir hyresgäst, tilldela 261 tkr för upprustningen av stugan i parken Dalbotten, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringsutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Ett av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsprogram för Stadsdels-förnyelsen är trivsel och trygghet. Inom detta målområde föreslår förvaltningen ett projekt kallat ”Upprustning av stugan i parken Dalbotten”. Projektets mål är att, i samarbete med fastighetskontoret, genomföra en upprustning av den gamla parkleksstugan i Dalbotten i Högdalens centrum. Den nybildade ”Ideella föreningen Dalbotten” är intresserade av att bli hyresgäst, och planerar att driva caféverksamhet och arrangera fritidsaktiviteter i stugan och parken. Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 261 tkr.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 3 augusti 2006 med diarienummer 015-275/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§171 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006- Projektering av program för Högdalstopparna

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att under förutsättning att kompetent konsultstöd kan engageras tilldela 1,2 mnkr inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, för projektering av program för Högdalstopparna enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2006.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att bjuda in miljöförvaltningen till att delta i projektering av program för Högdalstopparna enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2006.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd har tilldelats ett planeringutrymme om 36,4 mnkr för projekt inom Stadsdelsförnyelsen under åren 2003-2006. Några av de områden som Vantörs stadsdelsnämnd har prioriterat i sitt handlingsutrymme för Stadsdelsförnyelsen är demokrati och delaktighet, föreningsliv och kultur samt trygghet och trivsel. Kommunfullmäktige beslutade den 12 juni godkänna förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna och ge berörda nämnder i uppdrag att genomföra inriktningsprogrammet inom ramen för sina ordinarie ansvarsområden. Förvaltningen ser det som angeläget att en projektering av programmet görs redan i höst och föreslår att nämnden beslutar att tilldela 1,2 mnkr inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 17 augusti 2006 med diarienummer 015-300/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att miljöförvaltningen skall inbjudas att delta i projektgruppen.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Att det nu tas steg som utvecklar Högdalstopparna som rekreationsområde är naturligtvis positivt och självklart måste framtida förändringar av området planeras och projekteras. Problemet med fullmäktiges beslut är att osäkerheten kring framtiden för Högdalstopparna är mycket stor. Det finns inget budget-utrymme förutom ordinarie investeringsbudgetar hos berörda nämnder eller strategiska planer på att få till stånd andra finansieringsalternativ, och det finn inget egentligt krav på att de planer som finns ska genomföras från 2007. Det är olyckligt och riskerar möjligheterna att få en samlad satsning i området. Avsaknaden av investeringsmedel gör att en projektering av området riskerar att aldrig bli genomförd i praktiken. Vi anser dock att projekteringen ska genomföras, för att Vantör på så sätt ska bidra till att på sikt sätta press på övriga aktörer att ta sitt ansvar.

§172 Äldreboendeplan 2006 för östra söderort- Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar godkänna ”Äldreboendeplan 2006 för östra söderort- Stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör” enligt förvaltningens tjänste-utlåtande daterat den 31 maj 2006 med tillägg daterat den 21 augusti 2006.

Ärende

I stadens budget 2006 uppdras åt stadsdelsnämnderna att justera äldreboende-planerna. Ärendet har beretts i samarbete mellan de fyra stadsdels-förvaltningarnas äldreomsorgsavdelningar. Som underlag för förvaltningarnas förslag ligger en rapport från extern utredare. I rapporten görs bedömningen att det inte finns anledning att ompröva den inriktning som finns i de olika stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningarna instämmer med utredarna om att boende för äldre funktionshindrade med speciella behov bör identifieras samlat och ges en stadsövergripande lösning. Förvaltningarna föreslår att rapportens ställningstaganden ligger till grund för den fortsatta planeringen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 31 maj 2006 med tillägg från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 21 augusti 2006 med diarienummer 504-252/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till återremiss.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag och två tillägg varav en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar avslag till Marie Ljungberg Schött och Henrik Ehrenberg (kd) två tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Lena Kling m fl (fp) deltar härefter ej i beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer övriga yrkanden mot varandra och finner bifall till egna yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) och reserverar sig till förmån för eget förslag till återremiss.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med egna tilläggsyrkande enligt följande:

Vi förordar ej nedläggning av Enskededalens servicehus och Enskede Nya servicehus. Förvaltningarna redogör för hur olika förhållanden kan ändras som medför ett förändrat behov av olika typer av äldreboenden. En sådan sak gäller frågan om servicehus ska erbjudas i framtiden. Majoritetens politik de senaste åren att avveckla servicehusen har nu stoppats tillfälligt. Ett uppvaknande och en insikt tycks vara på väg om att lägenheter med den inriktning som finns i våra servicehus behövs. Ett maktskifte i Stockholms stad kommer definitivt att medföra att servicehusen finns kvar. Därför är det fel att nu avisera att delar av Enskededalens servicehus och hela Enskede Nya servicehus ska avvecklas. Strategin bakom minskningen av servicehusplatserna kallas kvarboende-principen. Tanken är att fler äldre ska bo kvar hemma, eftersom de flesta förmodas vilja bo hemma så länge som möjligt samtidigt som det sparar pengar. Men det är långt ifrån säkert att den gamla, sjuka och ensamma människan vill bo kvar i det egna hemmet. Många tvingas till ensamhet, isolering och otrygghet. Dessutom tyder mycket på att tunga vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses lika bra som på det särskilda boendet. Förr fick de äldre kämpa för sin rätt att få bo kvar hemma. Nu är problemet snarare det motsatta; många äldre tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. Många äldre har fått lida för att kvarboendeprincipen fått ett sådant genomslag i kommunernas planering av äldreomsorgen. Till grund för konsultrapporten, som utgör grund för detta ärende, ligger ett antal planeringsförutsättningar. En av dessa, som stadens ledning förmedlat till konsulten, är den politiskt beslutade nedläggningen av servicehus och att fortsätta konvertera vissa äldreboenden från servicehus. Då det råder delade meningar just om denna inriktning för äldreboendena bör inte oåterkalleliga beslut om att fortsätta lägga ned servicehus fattas före valet.

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med egen motivering till återremiss enligt följande:

Vi vill återemittera ärendet för en inventering av det verkliga behovet av äldreomsorg. Under denna mandatperiod har över 1700 platser stoppats eller lagts ned i äldreomsorgen i Stockholm. Servicehus har omvandlats till seniorlägenheter i rasande fart, samtidigt som många äldre inte får den vård och omsorg de behöver. Många äldre som vill få plats i ett vård- och omsorgsboende, får inte någon plats. Rätten att bo hemma har blivit ett tvång. Förslaget till äldreboendeplan 2006 för Söderort är skriven efter antagandet att behovet av platser i vård- och omsorgsboenden sjunker. Det kan vi inte hålla med om. Att antalet äldre blir mindre och att platser står tomma, är inte samma sak som att behovet av platser har minskat. Anledningen till de tomma platserna är att biståndsbedömningen har blivit alldeles för restriktiv, så att människor som behöver vård inte får det. Idag finns tyvärr människor som blivit nekade en plats de behöver och vill ha. Det är viktigt att göra en långsiktig planering för äldreomsorgen, även om det är omöjligt att säga exakt hur många platser som kan behövas. Det är dock omöjligt att ta ställning till detta förslag, efter det baserar sig på antalet utnyttjade platser och inte det faktiska behovet. Ett förslag om en långsiktig planering bör utgå ifrån det faktiska behovet av äldreomsorg, inte ifrån majoritetens restriktiva biståndsbedömning och spariver. Vi vill därför att ärendet återremitteras för en inventering av det verkliga behovet.

§173 Ansökan folkhälsoanslaget: Rågsveds hälsoträdgårdar

Ansökan till Stockholms läns landstings folkhälsoanslag

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar ansöka om 2,956 mnkr ur Stockholms läns landstings folkhälsoanslag till Rågsveds hälsoträdgårdar, enligt förvaltningen tjänsteutlåtande daterat den 7 juli 2006.

Ärende

Folkhälsoanslaget är projektmedel som fördelas av Stockholms läns landsting för åren 2006 till och med 2008. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 2,956 mnkr kronor för att utveckla så kallade hälsoträdgårdar vid Rågsveds Äldrecentrum.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 7 juli 2006 med diarienummer 506-224/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§174 Ansökan om statliga utvecklingsmedel

Ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel till vårdöverenskommelser inom missbrukarvården

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd ansöker hos länsstyrelsen om 4,6 mnkr av utvecklingsmedel inom missbrukarvården för genomförande av tre projekt: VF-team, Integrerad utvärdering och Behandlingsgaranti i Vantör, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 juli 2006.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärende

Länsstyrelsen prövar ansökningar om statsbidrag inom ramen för ”Vårdöverenskommelser inom missbrukarvården”. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 4,6 mnkr av dessa utvecklingsmedel till tre projekt: VF-team, Integrerad utvärdering och Behandlingsgaranti i Vantör under 2007 och 2008.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 6 juni 2006 med diarienummer 502-260/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och omedelbar justering.

§175 Tillägg i delegationsförteckningen för barn- och ungdom

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 juli 2006.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att delegera förtecknade ärendena 3.60-3.62 enligt förteckning i bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 20 juli 2006, till stadsdelsnämndens förvaltningschef.

3. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena 3.60-3.62 enligt förteckning i bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 juli 2006, till annan anställd.

Ärende

I ärendet beskrivs den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever som trädde i kraft den 1 april 2006 och som gäller all verksamhet som regleras i skollagen, från förskola till kommunal vuxenutbildning. Enligt lagen ska huvudmannen bedriva ett målinriktat arbete som innefattar bl.a. att likabehandlingsplaner upprättas, att det bedrivs ett förebyggande arbete mot trakasserier och annan kränkande behandling samt att man utreder och vidtar åtgärder mot detsamma. I ärendet föreslås att nämnden beslutar om tillägg i delegationsförteckningen för verksamheten för barn och ungdom, föranledda av den nya lagen. Ändringen i delegationsförteckningen träder i kraft den 31 augusti 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 20 juli 2006 med diarienummer 403-263/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§176 Översyn av stadens administration, slutrapport

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att förorda förslag i slutrapporten av projektet ”Översyn av stadens administration” och i övrigt som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 juni 2006.

Samt anför därutöver:

En strävan att effektivisera administrativa funktioner är positiv och nödvändig. Om möjligheter skapas för stadsdelsnämnderna att vid behov få del av central specialistkompetens när det gäller upphandling, lokalfrågor, IT och löne-administration är det också något positivt som vi tillstyrker. Men utgångs-punkten måste vara att det är stadsdelsnämndernas och verksamheternas behov som ska vara styrande. Inte minst när det gäller personalfrågor är det viktigt att avstånden är korta och besluten fattas där verksamheten äger rum. Skapandet av en central serviceförvaltning riskerar att förstärka den centrala tjänste-mannamakten och indirekt också den centrala politiska makten i staden. Detta ser vi som en oönskad utveckling. Om någon form av central servicefunktion byggs upp bör den därför under inga villkor ges policy- eller direktivrätt gentemot stadsdelsnämnderna.

Ärende

I budget 2005 beslöt kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till administrativa effektiviseringar. Med anledning av detta till­satte stads­direktören under hösten 2005 ett projekt med uppdraget att genomföra en översyn av stadens administration. Uppdraget omfattade att genomföra en översyn av stadens interna stöd- och serviceadministration inom områdena ekonomi, personal, IT, lokaler, upp­handling/inköp samt kontorsadministration. Översynen har omfattat stadsdelsför­valtningarna, fackförvaltningarna, bolagen, stadsledningskontoret samt koncernled­ningen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 27 juni 2006 med diarienummer 012-189/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

§177 Bygglovsansökan för tre punkthus på Kvistbrogatan i Rågsved

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att förorda bygglovsansökan för tre punkthus på Kvistbrogatan och att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2006 till stadsbyggnadskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av bygglovsansökan för tre punkthus på Kvistbrogatan i Rågsved. Förvaltningen framhåller vikten av en utemiljö med god tillgänglighet för funktionshindrade barn och vuxna. Av ansökan framgår att plats för källsortering skall anordnas inom fastigheten vilket är mycket tillfredsställande. Förvaltningen föreslår att ansökan förordas.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 1 augusti 2006 med diarienummer 308-244/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman

(mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Av ärendet framgår det inte i vilken utsträckning en dialog har förts med de boende i redan befintliga hus på Kvistbrogatan. Vi förutsätter att bygglovet inte slutbehandlas innan de blivande grannarna fått möjlighet att komma med synpunkter. Av ärendet framgår inte heller huruvida lägenheterna blir hyres- eller bostadsrätter. Rågsved har i dag ett stort antal hyresrätter och är i behov av fler bostadsrätter. Eftersom företaget som ansöker om bygglovet är Stockholmshem, antar vi att det är hyresrätter det handlar om. Vi ser helst att bygglovet upplåtes till någon som vill bygga bostadsrätter.

§178 Ny ansökan om hotellbygge på Älvsjöbadet

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att avstyrka bygglovsansökan för hotellbygge på Älvsjöbadet och att som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2006 till stadsbyggnadskontoret.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av en bygglovsansökan för hotellbygge på och invid Älvsjöbadet i Hagsätra. Förvaltningen föreslår att ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell avstyrks.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 1 augusti 2006 med diarienummer 308-373/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till eget förslag.

Beslutsgång

David Lindberg (kd) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till eget yrkande.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Lena Kling m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med eget förslag till beslut enligt följande:

Folkpartiet förordar byggplanerna för hotellet vid Älvsjöbadet. Det är väldigt kul att det finns företag/byggherrar som visat intresse för att etablera sig i vårt område. Vi tror att hotellet kommer bli ett positivt inslag i stadsdelen både med tanke på tillfälle till arbetsplatser för våra invånare men också för ökad trygghet då fler personer kommer att röra sig i området. Hotellet kommer att integrera väl med både badet och de gröna rekreationsområdena.

Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget är i förhållande till tidigare ansökan obetydligt förändrat. Badområdet är trots stadsdelsnämndens konstruktiva yttrande fortfarande föremål för exploateringsplaner. Byggnationen begränsar en växande befolknings möjlighet till rekreation. En exploatering utan tillräcklig förankring är olycklig. Vi ser ingen som helst möjlighet att förlägga någon typ av hotell inom eller i direkt anslutning till Älvsjöbadet. All yta behövs för nuvarande verksamheter och för rekreations-ändamål. Detta gäller även skogspartiet mot Huddingevägen i och med sin funktion som visuell och bullerdämpande skärm. Ett nytt hotell i Vantör är en god idé men man måste hitta en annan plats i så fall. Älvsjöbadet är, speciellt den varmare delen av året, en mycket populär plats i Vantör inte bara för att simma i de tre bassängerna utan även för att picknicka på de härliga gräsytorna, umgås med grannar och vänner, för att leka och spontanidrotta. Teaterföreställningar etc ges ibland här. Det finns en god utrustning för detta: klätterställningar och gungor, sand, flera olika ytor så att krockar inte sker mellan dessa olika aktiviteter, skuggande träd som erbjuder svalka, toalett- och servicebyggnad, duschar och ett café. Vissa byggnader har kulturhistoriskt värde. Tillgängligheten med kollektivtrafik är utmärkt: Buss 143 (Älvsjö-Högdalen) stannar precis utanför, det är gångavstånd till tunnelbanan i Hagsätra på vackra parkvägar som sträcker sig ända till Rågsved, vilket gör det lämpligt för t ex barnfamiljer att kunna göra en promenad till badet. Man ser att denna möjlighet utnyttjas ofta. En bra promenadväg finns också från Örby och det är även möjligt att promenera från Älvsjö, där pendeltåg och fler bussar finns. Älvsjöbadsområdet bjuder på vackra synintryck: En hel långsida är som en rogivande kuliss av höga träd. Det är ett skogsområde som på andra sidan gränsar mot Huddingevägen. Eftersom detta fungerar som en ytterst effektiv ljuddämpare, hör man trots närheten inte mycket av denna stora trafikled, för att inte tala om att man inte ens ser den. Denna effekt kommer även de boende i det bredvidliggande bostadsområdet till godo. Flera vackra vyer finns för ögat, t ex en gräsbevuxen kulle med höga träd, och överhuvudtaget känslan av vida vyer är njutbar och verkar dessutom stimulera en hel del ungdomar till rörelse. Älvsjöbadet fungerar som en plats för integration: här möts alla slags innevånare över generations-, inkomst- och bostadsområdesgränser. Det är lätt att återknyta gamla kontakter och skapa nya. Samtidigt finns möjlighet till avskildhet, om så önskas. Det är en plats alla har lika möjlighet att använda oberoende av inkomst. Genom stadsdelsnämndens mycket lyckade Kulturfestival 2005 ser man också att området är lämpligt för både större och mindre kulturella aktiviteter. Vill man att området skall besökas av fler vintertid, bör man istället satsa på t ex skridskobana eller andra aktiviteter som kommer innevånarna till godo.

§179 Fritidsklubbar i Vantör

Redovisning av riktlinjer

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av riktlinjerna för fritidsklubbar samt planeringen för införandet av fritidsklubbar i Vantör höstterminen 2006, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 juli.

Ärende

Kommunfullmäktige har fattat beslut om riktlinjer för fritidsklubbar som i enlighet med stadens budget för 2006 ska införas till hösten. Förvaltningen presenterar riktlinjerna och den lokala planeringen för fritidsklubbar i Vantör. Utgångspunkt för det fortsatta arbetet är att vidareutveckla aktiviteter i form av kultur och idrott/rörelse. Vidare beskrivs i ärendet kompetenshöjande insatser för personal beträffande genusperspektiv.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 20 juli 2006 med diarienummer 407-264/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Ersättningen och dess konstruktion är viktiga styrinstrument. Vi är därför bekymrade över att skolorna ges ersättning till Fritidsklubbarna utifrån skolans totala elevunderlag. Ett ersättningssystem baserat på antal inskrivna barn i Fritidsklubben eller ännu hellre på antalet deltagande barn i fritidsklubben hade varit att föredra. Det skulle ge ett större incitament för verksamheterna att utveckla fritidsklubbarnas verksamhet och kvalitet för att på detta sätt få fler barn att delta.

§180 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för maj enligt tjänsteutlåtande daterat den 18 augusti 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, ekonomichef daterat den 18 augusti 2006 med diarienummer 002-012/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av månadsrapporten.

§181 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Mårtensgården har erhållit utmärkelse från Demensförbundet.

§182 Skrivelser för beredning

Följande skrivelser överlämnas till förvaltningen för beredning:

- Kostnadsfördelning mellan skola och socialtjänst (kd). Diarienummer: 403-314 /2006.

- Förbindelseleder mellan Vantörs stadsdelar med säker och mänsklig trafikmiljö (s), (v) och (mp). Diarienummer: 305-323 /2006.

§183 Inbjudan till kurser och konferenser

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd anmäler deltagare till kurser och konferenser enligt förslag från presidiet daterat den 24 augusti 2006.

Ärendets beredning

Se förslag från presidiet daterat den 24 augusti 2006 med diarienummer

002-045/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s) yrkar bifall till presidiets förslag

§184 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från förvaltningsgruppen den 17 augusti 2006.

Protokoll från § 19 MBL den 17 augusti 2006.

Protokoll från § 12 MBL den 24 augusti 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§185 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 7 och 29 juni, den 13 juli och den 3 augusti 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§186 Risk- och ledningsanalys för Vantörs stadsdelsnämnd

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar som yttrande till stads-ledningskontoret förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 augusti 2006 beträffande begäran om risk- och ledningsanalys för Vantörs stadsdelsnämnd.

Ärende

Vantörs stadsdelsförvaltning har på uppmaning av stadsledningskontoret och i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i budget 2006 genomfört en risk- och ledningsanalys. Förvaltningen har besvarat stadsledningskontorets frågeställningar som syftar till att belysa hanteringen av extraordinära händelser med avseende på strategisk ledning av verksamheten och belysa förutsättningarna för att upprätthålla denna verksamhet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 1 augusti 2006 med diarienummer 004-223/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Marie Ljungberg Schött, m fl (m) Lena Kling m fl (fp) och Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§187 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

Paragrafen är redigerad med hänsyn till sekretesslagen kap 7 § 4.