Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-12-21

Sammanträde 2006-12-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen

Sammanträde torsdagen den 21 december 2006 i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl 18.00.

Mötesinformation

Datum för justering: 2006-12-22

Birger Nicander
nämndsekreterare

Henrik G Ehrenberg (kd)
justerande

Per Sundgren (v)
justerande

Närvarande:

Ledamöter
Henrik Ehrenberg (kd), ordförande
Cecilia Andersson (s)
Lars-Göran Carlsson (s)
Sonja Mogert (s)
Raymond Staedel (s)
Per Sundgren (v)
Åsa Öckerman (mp)
Marie Ljungberg Schött (m)
Niklas Kristoffersson (m)
Lars Svärd (m), §§ 248-252
Lena Kling (fp)
Lillemor Tholander (fp)

Tjänstgörande ersättare
Per-Åke Pettersson (s)
Annika Davidsson (m), §§ 233-247

Ersättare
Lillemor Forslund (s)
Rana Khosravi (s)
Rose-Marie Carlsten Lundmark (v)
Patrik Slimane (mp)
Annika Davidsson (m)
Per Johansson (fp)

Ej närvarande:
Magnus Dannqvist (s), anmält förhinder
Solveig Ott (s), anmält förhinder
Sunthorn Vongnongvar (s)
Linda Hillner (m), anmält förhinder
Patrik Wallnäs (m)
Michael Hultman (fp)
David Lindberg (kd)

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör, §§ 233-247
Ewa Wettermark, avdelningschef, §§ 233-247
Margaretha Selin, avdelningschef
Birger Nicander, nämndsekreterare, §§ 246-247
Göran Sjödin, avdelningschef, §§ 233-247
Ingeli Schneider, registrator

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 233-247.

§233 Val av protokollsjusterare

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) utses att tillsammans med Per Sundgren (v) justera dagens protokoll.

§234 Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter det att ärendet ”Tillstånd att servera sprit/vin och öl på Restaurang grekiska kolgrillen” utgår och ett faderskapsärende läggs till.

§235 Anmälan av justerat protokoll

Anmäler, med korrigering av § 222 under rubriken ärende, att stadsdels-nämndens protokoll fört vid sammanträde den 19 oktober och den 21 november 2006 justerats.

§237 Anmälan av ordförandebeslut

Reglemente för stadsdelsnämnderna

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av ordförandebeslut ”Reglemente för stadsdelsnämnderna, svar på remiss från stadsledningskontoret” daterat den 16 november 2006.

Ärende

I samråd med stadsdelsnämndens övriga gruppledare beslutade ordförande att besvara stadsledningskontorets remiss ”Reglemente för stadsdelsnämnderna”.

Ärendets beredning

Se ordförandebeslut från Henrik G Ehrenberg (kd) den 16 november 2006 med diarienummer 002-440/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden godkänner redovisningen.

§238 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Källaren blir till replokaler där ingen granne störs

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ej handlägga det bordlagda ärendet ” Källaren blir till replokaler där ingen granne störs”.

Ärende

Stadsdelsnämnden beslutade den 19 oktober 2006 att bordlägga ärendet

”Källaren blir till replokaler där ingen granne störs”. Förutsättningar för att fatta beslut har sedan dess förändrats.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef den 28 september 2006 med diarienummer 015-075/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och

Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden ej handlägger ärendet

”Källaren blir till replokaler där ingen granne störs”.

Särskilt uttalande

Cecilia Andersson, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet yrkade på nämndens sammanträde 20061019 bifall till förvaltningens förslag om att bygga replokaler i Studio 124´s lokaler i Rågsved. Vi beklagar att Moderaterna, Krist-demokraterna och Folkpartiet i Vantörs stadsdelsnämnd undanhöll ungdomar i Vantör möjligheten till fler replokaler genom att bordlägga ärendet om replokaler i Rågsved på nämndens sammanträde 20061019 trots att förvaltningen uttryckligen framhöll beslutets konsekvenser om att projektet därigenom inte skulle kunna genomföras.

§239 Stadsdelsförnyelsen i Vantör 2006 - Upprustning av ”Hålliformspåret” och stöd till ”Navs läxhjälp”

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ej handlägga den del av det bordlagda ärendet som avser ”Hålliformspåret”.

Ärende

Stadsdelsnämnden beslutade den 19 oktober 2006 att bordlägga ärendet ”Hålliformspåret”. Förutsättningar för att fatta beslut har sedan dess förändrats.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef den 19 oktober 2006 med diarienummer 015-362/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar att nämnden ej handlägger den del av det bordlagda ärendet som avser ”Hålliformspåret”.

Särskilt uttalande

Cecilia Andersson, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet yrkade på nämndens sammanträde 20061019 bifall till förvaltningens förslag om upprustning av spåret vid Hålliformtorpet. Vi beklagar att spåret inte rustas upp, på grund av att Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet i Vantörs stadsdelsnämnd bordlade ärendet om Hålliformtorpet i Rågsved på nämndens sammanträde 20061019 trots att förvaltningen uttryckligen framhöll beslutets konsekvenser om att projektet därigenom inte skulle kunna genomföras.

§240 Nedskrivning av osäkra kundfordringar

Beslut

1. Vantörs Stadsdelsnämnd beslutar att osäkra kundfordringar motsvarande 121 719 kr skrivs ned enligt förvaltningens förteckning daterad den 6 november 2006.

Ärende

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning, 3 kap Penninghantering, § 2c gäller följande ”En osäker fordran skall skrivas ned då alla inkassoåtgärder är vidtagna och senast efter ett år. En fordran som uppenbarligen inte kommer att kunna drivas in kan skrivas ned direkt utan att först bokföras om osäker. Nämnd eller delegat beslutar om nedskrivning av kundfordran”.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef den 2 november 2006 med diarienummer 103-360/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och

Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Cecila Andersson, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§241 Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn

Svar på remiss från stadsledningskontoret

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 oktober 2006, som sitt svar på remissen ”Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn”.

Ärende

Stadsledningskontoret har remitterat skrivelsen ”Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn”, (mp) till nämnden. I skrivelsen föreslås att projektet Regnbågsbarn (barn vars föräldrar är homo- eller bisexuella) tilldelas fortsatta medel. Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget, men avstyrker att projektet fullföljer arbetet med att tillskapa särskilda handlings-planer. Det förebyggande arbetet bör istället formuleras i de likabehandlingsplaner som alla förskolor och skolor ska upprätta enligt lag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef den 30 oktober 2006 med diarienummer 402-345/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Cecilia Andersson, m fl (s) och Per Sundgren (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Åsa Öckerman (mp) yrkar att nämnden som sitt svar på remissen förordar skrivelsen ”Förbättra kunskaperna om regnbågsbarn”.

Beslutsgång

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till förvaltningens förslag.

Reservation

Åsa Öckerman (mp) anmäler reservation enligt följande:

Med hänvisning till eget yrkande. Att det förebyggande arbetet integreras i likabehandlingsplanerna är i och för sig en mycket god tanke men först måste de kunskapsbrister som finns och det stora intresse som visat sig i att få lära sig mer få rättas till genom att projektet får fullföljas.

§242 Tryggt och snyggt 1

Beredning av skrivelse från (m)

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelsen ”Tryggt och snyggt 1”, enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2006 och överlämnar detsamma till renhållningsnämnden i syfte att få utrett förutsättningarna för en nedgrävning av återvinningsstationen vid Ripsavägen/Flensvägen.

Ärende

I en skrivelse ställd till nämnden förslår moderaterna åtgärder för ett ”Tryggt och snyggt” Vantör. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner beredningen av skrivelsen och beslutar att överlämna en begäran till renhållningsförvaltningen i syfte att undersöka möjligheten att gräva ner återvinningsstationen vid Ripsavägen/ Flensvägen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders lindström, avdelningschef den 27 oktober 2006 med diarienummer 310-091/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Cecilia Andersson, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§243 Genomförd tillsyn av enskilda verksamheter inom handikappomsorgen år 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisning av genomförd tillsyn av enskilda verksamheter inom handikapp-omsorgen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2006.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 november 2006 till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd fattade under år 2003 beslut om en tillsynsplan för enskilda verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin. I nuläget finns två enskilda verksamheter inom handikapp omsorgen som är föremål för tillsyn. Förvaltningen bedömer att båda verk­sam­heterna uppfyller de krav som förvaltningen har ställt i tillsynen och att boendena bedrivs på ett välorganiserat och strukturerat sätt. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna redovisning av tillsyn och överlämna tjänsteutlåtandet till länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef den 13 november 2006 med diarienummer 505-389/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Cecilia Andersson, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§244 Genomförd tillsyn av enskilda verksamheter inom äldreomsorgen år 2006

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen av genomför tillsyn av enskilda verksamheter inom äldreomsorgen enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 december 2006.

2. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 december 2006 till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärende

Vantörs stadsdelsnämnd fattade under år 2003 beslut om en tillsynsplan för enskilda verksamheter inom äldre- och handikappomsorgen inklusive socialpsykiatrin. I nuläget finns en enskild verksamhet inom äldreomsorgen som är föremål för tillsyn; Oasens gruppboende. Förvaltningen bedömer att verksamheten i huvudsak uppfyller de krav som ställts. De boende bedöms få en omvårdnad av god kvalitet. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna redovisning av tillsyn och överlämna tjänsteutlåtandet till länsstyrelsen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef den 11 december 2006 med diarienummer 504-453/2006.

Förslag till beslut

Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött, m fl (m) och Lena Kling m fl (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Cecilia Andersson, m fl (s), Per Sundgren (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§245 Anmälan av månadsrapport

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av månadsrapport för november enligt tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2006.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Ewa Wettermark, avdelningschef daterat den 18 december 2005 med diarienummer 002-012/2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden godkänner redovisningen.

§246 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören informerar:

- Göran Sjödin, avdelningschef informerar om brand på Bandhagens skola.

§247 Anmälningsärenden

Beslut

1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälnings- ärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/06.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från Vantörs handikappråd den 16 oktober 2006.

Protokoll från Vantörs pensionärsråd den 17 oktober 2006.

Protokoll från Vantörs handikappråd den 20 november 2006.

Protokoll från Vantörs pensionärsråd den 21 november 2006.

Protokoll från förvaltningsgruppen och §§ 19 samt 11 MBL den 14 december 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§248 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från den 2 och 23 november 2006 samt den 14 december 2006.

Förslag till beslut
Ordföranden Henrik G Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§252 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)